MOS- EN ADVERTENTIE-BLAD VOOR DE GEMEENTE EN HET ARRONDISSEMENT WK. BINNENLAND. V IJ F-E N-T W I NTIGSTE JAARGANG. No. 2 3. 18 7 0 ZATERDAG 10 MAART. S t a t e n-G e n e r a a I. ons I over voorzichtig gesteld 1 ADVERTENTIËN van 1 tol 4 regels, gewone letter, 40 Cents, voor eiken regel daarenboven 7 '/2 Cents. Alle brieven en stukken, de uitgave of redactie betredende, worden franco ingewacht. Deze CO UR AN T verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad ƒ1.65, buiten de Stad franco ƒ1.90. I ill I il I ’ll HAMERSTER DIJKSTRA, Burgem- i H. FENNEMASecretaris. kantongerecht. Die man heeft dat echter verge ten zoo ’t schijnt, en de visschers doen opslui ten. De minister gelieft zulks eene «onvoorzich tigheid” te noemen en die man een «braaf en nauwkeurig (God beter ’t) ambtenaar” is wegens zijne «onvoorzichtigheid” terecht gewezen. In- i.’itn de gegratiëerden nu eens ter dood waren I* BEKEND M A K ING. stads-architect. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der ge- Art. 13. De, in het vorige artikel genoemde, meente SNEEK; Gezien een besluit van heeren Gedeputeerde Stalen van Friesland, van 17 Maart 1870n°. 1(Prov. blad n°. 26) houdende wij ziging van dat van den 3 Maart 1870, N°. 33 (Prov. blad n°. 29) maken bekend: dal het aand.se. dezer gemeente in. het gedeel te van de Provincie Friesland der lichting voor de Nationale Militie, van 1870, niet bedraagt 1 dertig maar NEGEN-EN-TWINT1G man. i Staten van Irieslan Sneek 18 Maart 1870. i den 11 Maart 1870, En is hiervan afkondiging geschiedwaar het behoort, den 19 Maart 1870. Burgemeester en Wethouders voornoemd HAMERSTER DIJKSTRA. De Secretaris 11. FENNEMA. vcioordeeld en hei vonnis toch geëxecuteerd, zou de minister zulks dan ook met den naam van «onvoorzichtigheid” bestempelen Waarlijk de minister van justitie iso. i., wel wat al te on voorzichtig door aan dergelijke schandalen zulk een naam te geven en den bedrijver er van te durven verscnoonen. In de N. Rott. Ct. schrijft de heer Enklaar een brief aan den heer Nierstrasz waarin hij o. a., zegt«Daar men dit (namelijk dat de heer N. niet lezen kan) echter niet vooronderstel len kan, zoo schiet er niets anders over, dan het aannemen van opzettelijk kwade trouw, op zettelijk verdraaien van duidelijk geschreven woor den ten einde twee bestuursleden, als de woord en penvoerders der Maatsch. t. N. v. d. Javaan aangeduidin een kwaden reuk te brengen en wantrouwen te zaaien, waar bepaald vertrouwen noodig is. Ware het mogelijk dit doel te berei ken dan was het met den invloeddien ge noemde Maatschappij meer en meer op den volks geest begint uit te oefenen, gedaan; en om het daarheen te leiden, zijn voor menschen van het van den heer .Nierstrasz alle middelen i goed, ook de schandelijkste, die beneden de I waardigheid zijn van een eerlijk man.” I De Nieuwe Arnhemsche Courant I het dagblad het Noorden en over de «Noorman- i nen” sprekende, zegt, dat de geavanceerd libe— I rale partijdie het Noorden tot haar orgaan i heeft, met den aanvang van 1870, als zoodanige i partij opgetreden en LrUGC-" narfii 6606 den. Wij moeten dan ook bekennen dat we al tamelijk boos maakten toen we in een onzer bladen moesten lezen, dat een neuswijzen Belg zeker al bevreesd voor onze «Beaumont’s” - het nederlandsch gouvernement zoo zijdelings het. ongevraagd advies gaf om in ’t algemeenDgeen geweren meer aan te schaffen volgens het Drey- se-stelsel. Volgens dien neuswijs zouden de Zünd- nadels en Chassepots en ook de Beaumonts op den duur niet voldoen Dat kan waar zijn; maar iiad nu de beleefdheid niet gevorderd dat hij zijna opmerkingen bijv, een jaar later had ge maakt, als de Beaumont's gereed waren Dan had hy mét een nieuw stelsel voor den dag kun nen komen. Hoe zal er anders werk blijven aan ’t circum-locutie-kantoor ’lis infaam! Als ze buiten onze grenzen met zulke dwaze aan merkingen beginnen, hoe moet het dan wel daar binnen toegaan. Een Beaumont’s-stelsel-schuwe dwarskijker kon dan waarachtig de vraag wel eens stellen «welk onderscheid er is lusschen zoo’n circum-locutie-kantoor en’t vat der danaïden”.. en wie zou zoo’n vraag nu maar in eens kunnen beantwoorden 1 Zooals onze lezers zullen weten zal eerst daags bij onze volksvertegenwoordiging de ques- tie besproken wordenof de oud-vaderlijke strop en galg nog in onze hedendaagsche maatschappij’ thuis behoort. Wij verwachten bij ’t bespreken, dier questie in de kamer veel gepraat»hilari teit enz. en koddige argumentenvooral van de zijde der voorstanders van het: «oog om oog en tand om tand.” Sommige lezers der vbijbla” den" voorspellen we genoegelijke oogenblikken althans als hun lachspieren niet vastgevroren zittenwat we nü niet meer verwachten. Intusschen gelooven we in ernst, dat het een heete strijd zal geven in onze vertegenwoordiging Misschien is de ondeugende, maar d. v. diena resse van den redacteur der Spectator, Aaitje Bruimeniet, daarvan ook doordrongen ge weesl en heeft ze dusom veel gekibbeHe voor komen, in casu een huismiddeltje aan de hand willen geven datgoed toegediend voor- en tegenstander misschien zou kunnen bevredigen. Dat palliatief rêceptheel voorzichtig gesteld' komt voor in de Ned. Spectator van” 12 Maart en luidt als volgt «WaardTe Heer Redacteur! Ik ben maar eene «vrouwmaar stel toch veel belang in ’t geen «er zoo al omgaat. Nu heb ik opgemerktdat «over de vraagof de doodstraf al dan niet af- «geschafl moet worden, conciencieuse menschen «het nog al oneens zijn, zoodat men zelfs ge- «leerde genootschappen vooren Christelijke ker- «kem aden tegen de afschaffing hoort petitioneren. «Zou nu de Wet niet zoo ingericht kunnen wor- «den, dat aan beider gemoedsbezwaren volledig «wierd te gemoet gekomen? Mij dunkt, dat «dit best konde geschieden, indien, het ’geval «zich voordoende, leden van zulke kerkeraden «overeenkomstig hun wensch, werden opgehan- «gen, terwijl men anderen, wier geweten dit «veroorloofde, bij dergehjke gelegenheden ge svangen zetten kan. Zoo zou ik althans het «gaarne steeds ieder naar zijn zin trachten te «maken. Zeg er uwe gedachten eens over. De «ingeleverde petities zouden nog gewijzigd kun- «nen worden.” Men ziet dus: het huismiddeltje is zeer een voudig practisch. Het recipe is «wie hangen wil, hange, wie ’t liever met doet, zij vrij en hij kruipe de gevangenis in. ’t Wordt dus slechts een’ questie van smaak t In de Noordstar leest men aangaande de aangenomens agrarische wet«Volk van Ne derland 1 Zulk eene onzedelijke daad als deze Wet, wordt zij aangenomen, zal zijn, isernoo.it door Nederland gepleegd. Wij zullen ons voort- Buiten de stads-buitengrachtzal dit eveneens niet geoorloofd zijndan na bekomen schriftelijke vergunning van Burgemeester en Wet houders. Zoodanige vergunnir.g wordt verleend voor hoogstens drie jaareu kan telkens voor gelijk tijdvak worden vernieuwd. Art. 3. Art. 1 en 2 zijn niet van toepassing op verzamelingen welke enkel uit paardenmest bestaan. Art. 4. Art. 1 en 2 zijn mede niet van toe passing op de op 1 April 1870 bestaande ver zamelplaatsen van koemestwaaromtrent behoor lijke aangifte door belanghebbenden zal zijn ge schied. Art. 5. Zijdie in het bezit zijn van zoo danige verzamelplaatsen en onder de uitzonde ring van art. 4 willen begrepen wordenzijn gehouden, vóór den 1 April 4870, bij Burge meester en Wethouders aangifte te doen van de juiste ligging en grootte dier verzamelplaatsen. Van deze aangifte, zal aanteekening worden gehouden in een daartoe bestemd rigisler. Ant. 6. Van 5 Juni tot 5 October van ieder jaarzal op geene der verzamelplaatsenin art. 2 en 4 bedoeldkoemest worden aangetrofïen maar deze moeten zijn weggevoerd tot op min stens 50 meters buiten de stads-buitengracht. Art. 7. Niemand zal op een anders erf, op stratenopslagenwallen noch in grachten of havens onreine stoffen mogen werpen of laten loopenzoo als secreetmestasch afvalkren gen, bloed, gebruikt stroo enz. Arf. 8 Elk secreet zal behoorlijk besloten moeten zijnenbehoudens de bepaling van art. 10voorzien van een bakvat of ton van zoodanige almeetingdal het vervoer van deze I door twee personen mogelijk blijft. Art. 9. Bij vervoer langs de openbare straat, moet bakvat of ton van een behoorlijk sluitend deksel zijn voorzien. Art. 10. De thans bestaande behoorlijke ge metselde secreetputtenzullen in stand kunnen worden gehoudenna bekomene schriftelijke ver gunning van Burgemeester en Art. Tl. De overtredingen 78 en 9 i boete van vijf gulden. Art. 12. gen dezer verordening, zijn bevoegd.- de Com missaris van Politie, de Agenten van Politie, alsmedevoor zoo i AFKONDIGING. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Sb EEK doen te weten: datdoor den Raad dier gemeente in zijne vergadering van den 14 Februari 1870, is vast gesteld de volgende Art. 2. Art. 13 beambten zijn ter verzekering van de nakoming dezer verordening, bevoegd, de erven en woon huizen binnen te tredenmet inachtneming van de bepalingen der wet van 31 Augustus 1853 i (Staatsblad no. 83). Art. 14. De verordening van den 6 April 1868, betreffende dit onderwerp, is ingetrokken. Zijnde deze verordening aan de Gedeputeerde Friesland, volgens hun bericht van no 20in afschrift mede- opmerking gemaakt, dat van de groote steden Parijs het karigs! is vertegenwoordigd en wel 100,000 inwoners door slechts 3 raadsledendan volgen Berlijn en Amsterdam met 15 Brussel met 19, Kopenhage met 23, Weenen met 26 München met 35 en 71 per 100.000. De bieuwe Kamper Courant (antirevolu- tionair) geeft eene verhouding op van het aantal i soldaten tot de bevolking In Rusland is zij 1 op 57, Zwitserland 1 op 60, Pruisen 76, Zwe den en Noorwegen 85, Turkije 92, Nederland 111, Beijeren 113, Frankrijk 115, Saksen 116, Wurtenberg 117, Oostenrijk 118, Portugal 139, Italië 140Duitschland (vrije staten) 148 En geland 229 Spanje 250Engelsche Staten 400. Door den heer van Kerkwijk is de minister van justitie geïnterpelleerd over het feit, dat eenige visschers een 300taldoor het kantonge recht te Goes wegens het visschen van te kleine oesters tot gevangenisstraf veroordeeld maar gra tie hebbende verkregen, toch in de gevangenis zijn gezet en dat twee personen, die naar ’s Ha- ge zijn gegaan (hunne reiskosten zijn bij elkaar gebedeld) om den minister er naar te vragen De mini- De gratie was ve'r- leend en de procureur-generaal in Zeeland daar van per telegraaf verwittigddie daarvan kennis heeft gegeven aan den officier van justitie en I deze aan den ambtenaar van het O. M, bij het TWEEDE KAMER. Zitting van Dinsdag 15 Maart. In de zitting van heden heeft eene langdurige en ingewikkelde discussie plaats gehad over het wetsontwerp tol aanvulling van art. 437 van het strafwetboekbetreffende vernieling van schepen. Nadat een amendement van den hr. de Lange, om het geheele ontwerp in één artikel saam te ai|00j vatten en te verscherpenwas aangenomen is nogthans het geheele aldus gewijzigd ontwerp j verworpen met 28 tegen 24 stemmen. De discussie tot wijziging der wet betrekkelijk de vreemde loterijen is aangehouden tot na het i sectie-onderzoek van het amendement-Fokkeri tot opheffing van alle verbod omtrent vreemde j loterijen. Op eene nadere vraag van den heer v. stein heeft de Minister van Koloniën verklaard dat geene nadere wijziging der suiker-wet te wachten is na de aanneming der agrarische wet. De zitting is daarna verdaagd. dat zij niet als de oude li berate partij eene burger-republiek maar eene democratische verlangt. Niet langer wil ze dat men een Koning heb be in de Republiekmaar dat men rond er voor uitkome we hebben het Koningschap niet noo dig en kunnen met een grootzegelbewaarder volstaan. We hebben niet langer een opperbe velhebber van leger en vloot noodigwant wij willen' noch leger noch vloot. Wij willen niet In het Alg. Dagblad van Nederl. wordt de laegbr een Eerste Kamer«les aristocrats a la lanterne!” De Noormannen willen en durven zegt de Nieuwe Arnhemsche Courantmaar wat zij i willen, dat weet de Nieuwe Arnhemsche Cou- rant niet. het talrijkst, Stockholm met I Inliet circum-locutie-kantoor komen in de laatste dagen weer verdachte teekenen van leven. De chef du bureau de minister van oorlog! vraagt weer nieuwe vuurwapenen. Hij is daarvoor noodig het sommetje van ƒ430.955 en nog ƒ68.490 voor het maken van nieuwe patroonhulzente zamen 499.445. Men ziet het is slechts een bagatelletje. Dit springt te meer in ’t oog, als meri bedenkt, dat de nieu we geweren gemaakt zullen worden volgens het nec-plus-ultra-stelsel van Beaumont de in strumentjes volgens dat stelsel, schieten, meenen wezoowat 16 maal in één minuut en dal Nederland dan zoo wat aan de spits komt te staan van de s n e ]-s c h i e t e n d e natiën. Ka rakteristiek, en het ci r c u m-1 o c u t i e-k a n t o o r ten volle waardig,, is de overweging«dat het echter mogelijk is, dat er nog nieuwe betere stelsels worden uitgevonden "'dan men thans wil aannemen en daarom bestaat het voornemen in dit jaar zich slechts 10.000 geweren volgens bovengenoemd stelsel aan te schaffen.” Voor zichtig als En men meene niet dat onze Snij der-gewerenvan voor een paar jaren nu bij de rommel komen! Wel neen! daaraleè kan onze schuttery nu heel goed voorzien wor- j Wethouders. van artl. 1,6, zullen worden gestraft met eene j zijn afgescheept met een niet te huis. ster heeft dit feit erkend. Tot hel constateeren der overtredin- verre de secreten betreftde j I ■1 .1 la ‘7 SNEEKER CO I R AAIT. 11 *1 VeRORDERING OP HET HOUDEN VAN VERZA MELINGEN VAN MEST, EN OP DE SECRETEN. Art. 1. Het is verbodenbinnen de stads- buitengracht verzamelingen van mestvuilnis of andere onreine stoffente houden of aan te leggen. ie, uc aguucu «au a

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1870 | | pagina 1