GM1TE HET OBÜMMMENT WEL BINNENLAND. I SBW8- P ADVERTËNT1E-BLAD VOOR DE V IJ' F-K N-T W I ND. 18 7 0 26 MAART. ZATERDAG State n-G e n e r a a 1. I J 1 HM a® i nog zouden wij dat liever zienomdat bepalin- 1 gen, op dit stuk te maken, wel altijd gelegenheid zyn -3 en ZATERDAGS. 3 maanden is binnen deze Stad ƒ1.65, buiten Deze CO U RA NT verschijnt WOENSDAGS Abonnementsprijs voor L - de Stad franco ƒ1.90. gelijk zijn: zij Roeping óf van met 38 tegen 26 stemmen. Morgen voortzetting der werkzaamheden. SNEEKER CO C RAM ADVERTENTIËN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents, voor eiken regel daarenboven 7% Cents. Alle brieven en stukken, de uitgave of redactie betreffende, worden franco ingewacht. Aan denheer J. W. Kleinsschmidt is op zijn ver zoek eervol ontslag verleend als griffier der R.echt- bank te Sneekaanvangende 1 April. Het Noorden is van meening dat de on- eenigheid tusschen Mej. Betsy Perk en den hr. v. Dijk, te Schiedam geen goed aan de zaak, die zij voorstaatdoen zalomdat het Streven en Onze Roeping door concurrentie elkander te veel zullen benadeelen. Wij zijn die meening niet Concurrentie wanneer zij mogelijk levering van tijdschriften ontzegd. Daar is inderdaad zeer veel tegenwant de rijksamlenaar (postdirecteur) treedt op die wijze in concurrentie met den burger (boekhandelaar), terwijl de eerste geen, de laatste wel patent be taalt Daarbij komt nog dat die concurrentie niet voor beide partijen gelijk staat, omdat het- geen voor den een hoofdzaak is voor den ander bijzaak is. In gemeenten, waar boek handelaars, zijn moest de levering door postdi recteuren met geoorloofd zijn iets anders is het, wanneer er geen boekhandelaar bestaat; want dan zou de verboden levering door den postdirec teur een groot bezwaar voor den abonné kun nen opleveren. Wellicht zouden uitgevers beter doen zich daar over onderling te verstaan en zelf schikkingen ie maken, dan dat zulks bij de Wet ot bij mini steriële aanschrijving werd geregeld. Te meer i over het wets-ontwerp betrekkelijk de instelling van zetters, aangenomen een amendement van den heer van Houten om alle boetstraffelijkheid op De Vereeniging ter bevordering van de be langen van den Boekhandel heeft aan den minister van finantiën een adres van adhaesie aan de voorgestelde postwetherziening ingediendvooral ten aanzien van de uniformportde verzending van boeken maar tevens verklaart zij zich tegen het prerogatief der dagbladendie 1 ct. per 40 gram zullen betalenterwijl van tijdschriften en dergelijke het dubbele wordt gevorderd, tegen de bepalingen omtrent de verzending van druk proeven met copie en tegen de voorgestelde hef fing op de geld verzending. Zij wenschtdat het 1% van ’t bedrag wierd behouden. Ten slotte wil zijdat de postdirecteuren de en couranten worde maken, wel altijd gelegenheid gebruikelijks weer goed gemaakt zullen overlaten tot onstrafbare ontduikingen. 1 A' In Amsterdam is het plan geopperd om ter gedachtenis van leis voor Volksvlijt ten. het wetsontwerp houdenden codificatie der digen Indien het axiomatisch vast stonddat voor de vrouw slechts één blad in Nederland bestaan j kondan zou concurrentie op den duur niet mo- zou dus ondergang óf van de het Streven na zich moeten sle pen doch dat is niet het geval. Beiden kun nen zeer goed naast elkaêr bestaan. Dat de Roeping weinig dagen na hare verschijning reeds meer dan duizend abonnées telde, bewijst ge- noegdat zij althans geen vrees behoeft te koesteren den concurrentie dood te sterven; ook voor het andere blad bestaat geen gevaar. Het lot van beide bladen hangto. ialleen af van hetgeen zij inhoudenvan het doel waarna zij streven, en hoe zij hunne roeping begrijpen en vervullen. TWEEDE KAMER. Zitting van Dinsdag den 22 Maart. De Kamer heeft heden de onteigeningswet voor de Noordzeehaven builen de monding van het toegedaan. 1,c' stemmen zoomede de credieten boven de Indi- concurrentie is ontstaat monopolie. A 0/20AQRCl j ingenomen door de voortzetting der discussie over het wetsontwerp betreffende de instelling van l van State op uit- Ged. Stalen in zake directe belas jen Raad dier Gemeente in zijne vergadering van den 23 dezer maand zijn vastgesteld 1°. het kohier van den hoofdelijken omslag dezer gemeente, voor hel jaar 1870. 2°. het kohier van belasting op de, binnen jdeze gemeente gehouden wordende hondenvoor het jaar 1870 en dat deze kohieren, te beginnen met den weg gaat, de geprojecteerde weg nog lan gen tijd in ’t verschiet zal blijven. Bereids heb ben commissies uii de gemeenteraden van Vied- der en Weststellingwerf eene conferentie geimu den. j- Leeuwarden 23 Maart. Heden middag ten 1 ure had alhier eene militaire plechtigheni plaats, die mag gerekend worden tot du zelu- zaamheden te behooren. Aan den le luitenant der infanterie van hei Oost-Indisch leger L. C. Krakthans met ver bet Invalieden fonds belast hebt.” nert zich namelijk, dat minkte zouaven bestaal zoo’n zouaaf, Feije Bies, men i Daartegen komen die hh. telkens op en te recht want al worden de penningen verant woord daarom zijn zy nog niet voor het aan gewezen doel besteed. Eerst dan kan men van eene administratie zeg gen wanneer zij al het uitgegeven en ontvangene ver antwoordt maar indien de uitgaven zijn ge schied voor het aangewezen doel en wel in zulk eene mate als er behoefte was, die vervuld kon worden. In de AT. Rott. Ct. komt een brief voor van den heer Bosch waaruit blijktdat de heer Nierstc.asz zich niet verplicht acht verantwoor ding te geven van zijn gedrag maar dat hij met den heer Bosch wil duëlleeren. Terecht vraagt deze: Mets, wat onder man nen van eer zeer ongebruikelijk is, zou door iets t en uitgewischt kunnen worden Alsof de wisseling van een paar kogels tusschen ons zoude kunnen bewijzen, dat de heer Nierstrasz geen eerroover is, en dat ik geen eerlijk man ben L oor de paters redemptoristen te Breda is de lezing van het Dagblad van den kansel zeer aanbevolen. Onlangs heeft het Dagblad er op geduid dat eerlang seen gewichtig feit op het gebied der journalistiek” zou voorvallen. Het Va derland vraagt, of er wellicht reeds eene innige aaneensluiting met bepaalde conditiën tusschen het Dagblad en de Ullramontanen op til is met aanvulling van het college van commissarissen en der redactie in den geest der nieuwe bondge- nooten Opmerkelijk is het, dat het Ultramontaansche Huisgezin zich sedert eenigen tijd zeer gunstig over het Dagblad uit laat. Vergissen we ons nietdan hebben wij reeds voorlang op de waar schijnlijkheid er van gewezen, dat de conserva tieven zich zouden vereenigen met de Ultramon- tanen, nadat hun a.mkloppen bij de antirevolu tionairen gebleken is vergeefs te zijn geweest. SNEEK, 25 Maart. Naar men verneemt is den 16 dezerniet ver van Nijemirdum, aan het zeestrand het lijk gevonden van een mannaar de kleeding te oordeelen een visscherman. Bij hem is gevon den een gebreiden geldbeursje, bevattende 2 rijksdaalders en 2 kwartguldens benevens een knipmesje. Een en ander is in bewaring ge nomen, en het lijk, dat reeds in ver gevorderden staat van ontbinding verkeerde, is op het kerk hof te Nijemirdum begraven. j- Harich. Bij gelegenheid van het uitgra ven van den grond om een graf le delven, is men hier op het kerkhof gestuit |op een kolos- salen keisteendie in lengte en breedte meer dan i'/2 en 3/t meter heeft en na veel moeite uitgetild zijnde op een gewicht van ruim 5000 pd. is geschat. Onder den steendie niet die per dan 2 voet beneden de oppervlakte lag, heeft men eenige beenderen gevondendie het ver moeden doen ontstaandat hij heeft gediend als grafsteen in overoude tijden. In 1849 is niet verre van hier een Hunnebed beneden den hoogen boschgrond gevonden dat bestond uit eene massa zware steenbrokken, waar tusschen vuursteenen wiggenurnscherven, houtskoolenz. j- Makkinga 23 Maart. In de naburige drent^ sche gemeenten Vledder en diever heersen t vrij wat gisting in zake den door die gemeenten ge- projecleerden en gecontracteerden kunstweg naar Weststellingwerf. Onlangs heeft de gemeenteraad Vledder aan gaande de wettigheid van ’i aangegane contract rechtskundig advies ingewonnen, dat alles behal ve gunstig voor Dievers weigeringom den weg volgens contract mede uit te voeren, moet zijn. Ook Diever heeft zich te dier zake lot een be kwaam jurist gewend en, zijn onze informaties juist, ook een gunstig advies bekomen. Deze inderdaad niet dagelijksche questie wordt ersi uin i.ou - -o dQS ^oor beide geraadpleegde juristen pro en eidatUzij wóLïnXTeeHhA gaat, met contra beschouwd en wij gelooven dat als ieder y ianon rrnnt dp (rpnrnipptpprdp wptr nn«r Ian- KENNISGEVING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van 5 van hel Go*lege SNEEK, maken hiermede bekend: datdüor boetstraneljjkh(!,;iJ op de ffiet-aanvaarding der betrekking vervallen te verklaren. Het wetsontwerp is daarna aangenomen. Vervolgens is aangevangen de beraadslaging over grondbelasting j Een amendement van den heer van Delden om geene tusschenlijdsche herschattingen te heb- 28^dezei” ma^ndDgedurende 8 dagen ter Secre- I ^nook over broekgronden enz., is verworpen tarie der gemeente voor een ieder ter inzage I liggen. Sneek. den 25 Maart 1870. I Burgemeester en Wethouders voornoemd HAMERSTER DIJKSTRA. De Secretaris, II. FENNEMA. Nourdzeekanaal aangenomen met 46 tegen 12 jswerkt altijd goed; waar daarentegen geen sche begroetingen van 1868 en 1869 verleend. De Minister van Koloniën beeft verklaard dat hijzoodra hij adviezen uit Indie ontvangen heeft, eene wijziging der comptabiliteitswet zal ontwerpen. Op de vraag of de Indische spoorwegmaatschap pij nieuwe hulp zal noodig hebben heeft de Mi nister geantwoord dal hij dit niet wist. Daarna heeft eene langdurige discussie plaats gehad over het ontwerp betreffende het honger beroep bij den Raad van State van uitspraken van Gedeputeerde Staten in zake directe belas tingen. Morgen komen de artikelen in behandeling. De heer Heemskerk Az. heeft verlof bekomen om op later te bepalen lijd den Minister van Koloniën inlichtingen te vragen over de telegraaf verbinding op Java met andere landen. Zitting van 'Woensdag dan 23 Maart. Het eerste gedeelte der zitting werd heden ingenomen door de hooger beroep bij den Raad spraken van C-J. tingen. De heer Thorbecke verklaarde zich tegen ue opdracht aan den Raad van State, maar wilde beroep bij den Koning. Anderen wilden de zaak laten zooals ze nu is. Wederom anderen wensch- ten het beroep bij de rechterlijke macht. Ten slotte is art. 1 dat de heer v. Bosse on gewijzigd handhaafdeverworpen met 44 tegen 19 stemmen, waarna het ontwerp in zijn geheel is ingetrokken. Over het vervolgens behandelde wetsontwerp nopens de indiening van bezwaarschriften tegen de aanslagen in het personeel en het patenthad eene langdurige met allerlei amendementen door weven discussie plaats. Alle amendementen zijn echter verworpen maar ook artikel 4 van het regeeringsontwerp dat vervolgens aangenomen is met 55 tegen 7 stemmen. Daarna is de discussie begonnen over het wets ontwerp tot instelling van het college van zetters. Er zijn nog velerlei ontwerpen aan de orde gesteld zoomede de aanhangige interpellation waarbij nog een van den heer de Casembroot is gekomen over t gebeurde met de Argus. I Morgen voortzetting der werkzaamheden. Zitting van Donderdag 22 Maart. In de zitting van heden is bij de beraadslaging den Dr. Sarphativóór het Pa- 'jt een gedenkteeken op te rich- Zoo zoude men na den dood een man but aan wien men zooveel goeds te danken i heelt, doch wien men doorgaande heeft miskend en vaak verguisd. I De heer Kieiil meent eene oplossing te heb- 1 ben gevonde van de uitbreiding van het kiesrecht, zonder de Grondwet te behoeven te veranderen. Hij beweert, dal de census kiesgerechtigheid voor leden van de Tweede Kamer in art. 76 Grondwetmet behoeft gebasseerd te zijn op de betaling van directe R ij k s belastingen. Zijns inzien behooren daar wel bepaaldelijk alle direc te belastingen toe, zonder onderscheid of zij aan het Rijkaan de Provincie of aan de Gemeente worden opgebracht. Hij noemt de exp licatje van R ij k saan de directe belastingen in art. 76 gegevenwille keurig en zoekt het verschil van uitdrukking in art. 76 en 78 in het feitdat zij door verschil lende personen zijn geredigeerd. Volgens hem, zou het tot uitbreiding van hel kiesrechtvoldoende zijn om de kieswet aan eene herziening te onderwerpen. Voor ’s hands willen wij over zijne opvatting van de Grondwet zwijgen. Wenschelijk zou het zijn indien zijne meening mocht blijken de ware te zijn; maar niet wenschelijkindien men uit vrees voor eene formeele herziening van de Grond wet haar langs den weg van uitlegging eene be- teekenis gafdie zij niet heeft. Mocht zulks het geval zijn, dan zouden wij, hoezeer ook de vaststelling van den census in i de Grondwet als eenigen maatstaf voor kiesbe- voegheid afkeurende, in de voorste gelederen te vinden zijn, om eene dergelijke uitbreiding te bestrijden. Voor als nog uiten wij geen oordeel over Dr. Kiehl’s opvatting, daar de zaak nog niet aan de orde is en wij eerst a tèle reposée zijn redmid del willen overwegen ten einde het ondoordacht nóch af te keurennóch aan te prijzenwant de zaak is van het allerhoogste belang en ver dient in allen gevalle een nauwkeurig en bij uit stek onpartijdig onderzoek. In ’t Alg. Dagbl. v. Ned. zeggen de hh. J. G. Harmsen en I. H. Grevelt, naar aanleiding van eene begravenis van een pauselijken zouaaf te Hasselt m BelgiesSchande over u be- stuurderen, bestaande uit de heerenW. J. Hazeman, als president, J. F. Farensbach, als penningmeester, I. G. W. VAN der Biesen als secretarisdie u vrijwillig met dat bestuur van Men herin- ereen groot fonds voor ver en dat te Amsterdam een Fries, van de ar- is begraven moeten worden.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1870 | | pagina 1