GEMEENTE EN HET ARRONDISSEMENT SNEEK. MEUWS- EN ADVERTENTIE'RLAD VOOR DE B 1 N N E N i L A N D. 1 R G- A K G. 18 7 0 WOENSDAG -30 MAART. Sla te n-G ener a a 1. F rw hé NEEKER COURANT ADVERTENTIËN van 1 tol 4 regels, gewone letter, 40 Cents, voor eiken regel daarenboven 7Cents. Alle brieven en stukken, de uitgave of redactie betreffende, worden franco ingewacht. tractaat gevoerd woiden. Op de interpellatie van zeker heeft zij er een ja van allerlei soortzoo zij maar voo.deelig zijn voor hun eigenbelang; ginselen haar niet aanstonden Deze is, volgens het orgaan der conserva- de beste weg, om een minister te be- - zijne beginselen in praktijk te brengen. De A. Rott. Ct. vraagt naar aanleiding’ van «Heeft dan de Conservatieve partij werke- Volkssouvereiniteit Deze C O U R A N T verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden is, binnen deze Stad ƒ1.65, buiten de Stad franco ƒ1.90. Aan de Tweede Kamer der Staten-Generali. Geven met de meeste achting aan Uwe vergadering te kennen de ondergeteekendeuallen, leden der Ne.d Herv. Gemeente te Syeek..- .dat zij ...vernomen heb.bende de...indiening van een wetsontwerp tot verboogii/g vijp hoofdstuk,: VII, :C der' Staatsbegrootiug dienst 1870 'waar,bij', ’’ho'êwéj de Cóllegiën'niet genoemd: worden,’ toèli zlooals ovei’Vioe-^ dig’bekën'd' is, eene sWidi'ë van/’&80Ó'wordt lodged ■kend aan <fe diéll noemende’ Algemeen eti:' Prtwiuétèfe’4' Collegiën van Toezicht over het beheer van‘de gpederetp-: en fondsen der Hervormde Gemeenten in. ons Vaderland^ Overwegende .dat ‘genoemd© Collegia gee-né opdoft'., hebben van den Staatvoor de tajtk .vvqlke zij ^anvaank. hebben en dus op rijkssubsidie geene.aanspraak nu«n maken, tot dekking der onkosten, aan’hunjjeheer,' en toezicht verbonden dat zij evenmin het recht op die toelage outleenénr kunnen uit dé beweerde vrijwillige toetreding van de meerderheid der Lieïv-Gemeénten om’lat die vrijwillige toetreding nergens uit blijkt, daar de Gemeenten hierover nier. zijn geraadpleegd’; dat veeleer, naar.adressanten overtuiging, bijna geenb enkele Gemeente is,ing’enonien met het j>edutZ. van Och. 1868 en -de gpvolggu vau; dj<jn? ijoor tiet af^tredeq ven van het recht in Nederland, kunnen het ge- jongen zijn, en eene doode levend tal bekend geworden slachtoffers van preventieve j Volgens de wet kan iemand gestraft worden gevangenis weêr met een vermeerderen. 1’ geldt den Tilburger winkelier Kraaijdie door de justitie gevat werd omdat zij hem van brand stichting verdacht hield. Na 20 dagen te zi,n opgesloten geweestis hij los gelateninmiddels is zijne winkel totaal verloopen en hij met vrouw en kinderen totaal geruïneerd. Er zijn fondsen voor slachtoffers van zeeram pen en andere forces majeureshoogst noodig is in ons land een fonds voor slachtoffers der preventieve gevangenschap. Te ’s Hage is inmiddels een kleermaker pre ventief in de gevangenis gezetdie een kaart met kant had gevonden en niet bij de politie ge bracht. Hoe weinig gewicht er dikwijls te hechten is aan de inlichtingen welke ingezetenen zelf aangaande den toestand van hun land mededee- lenblijkt uit hetgeen de engelsche minister Forster dezer dagen in het Parlement mededeel de uit een aan hem geschreven brief door een Nederlander, die zelf zegt tot de liberale (ge matigde richting te belmoren«Het lijdt geen twijfel (heet het in dien brief) dat indien hier te lande bet algemeen stemrecht gold, het tegen woordig stelsel van onderwijs nauwelijks in stand zou kunnen blijven en de bijbel de katechis- mus en, in R. G. deelen des lands, de priesters, zouden weder in de scholen verschijnen Volgens dien briefschrijver, die zeker een vrij hoog geplaatst persoon is, zou Nederland der halve voor de meerderheid clericaal zijn. Wist die schrijvèr niet beter? Wij zeiden onlangsdat het in Amsterdam op het drukst van den dag, bijv, des winters in de maand December om 3 u. 40 m.reeds nacht was, en dat, zoo de scholen om 8 uur aanvingen, bijv, in het begin van Januari, zij insgelijks des nachts worden gehouden. Dit heeft bij menigeen verwondering gebaard, en toch is niets meer waardan dit. De Hooge Raad heeft meermalen uitgemaakt datin den zin der Wethet tusschen onder en opgang nacht is. Dit moge vreemd en onge- geloofhjk klinken, maar het is toch zoo; trou wens de toepassing van onze wetten, vooral op welker overtreding straf bedreigd isdoet me nigmaal denken aan eene verwezenlijking der Verkeerde Wereld" of aan sprookjes van Moe~ der de Gans. In de Wet op de Jacht en Visscherij is de nacht wat anders genomen. Volgens haar art. 42, b, begin’, de nacht één uur na zonsonder gang en eindigt insgelijks een uur na haren op In de steden vooral grootegeschieden al- zoo, volgens de wet de meeste dingen in dén winter des nachts, terwijl op het platte land in den zomer al heel wat zaken zijn afgehandëld voor dat het dag ïs; Wij hebben eigenlijk drié sóórten van nacht 1°. die van den Hoogen Raad; 2°i die van 'de Jachtwet en 3°. die van hel gezond vèrsta'nri maar van de laatste soort wil de rechtspraak'en him ntnfd De lezing der Nederlandsche jurispriïdentiën -1 in strafzaken, is in waarheid eene aller amusantste lectuur en ook zeker leerzaam want men ka.n er in zien hoe men niet moét handelen en dat waaraan een gezond-verstan- j dig mensch nooit getwijfe.d heeft of ook niet twijfelen kan, toch niet waar is. Zoo is het spieken van de waarheid, en niet als de waar heid altijd laster en strafbaar, indien die waar heid niet tot iemands lof strékten zij niet voor af bij een vonnis voor waarheid als officiëele waarheid is vastgesteld. Volgens de Wet kan eep. meisjé zeer goed een. komen eene missive van den heer Tborbecke meedeelende het overlijden zijner echtgenoote. Die missive is aangenomen voor kennisgeving. De heer Gratèma ontwikkelde daarna de mee- ning dat zijne afwezigheid om ambtsbezigheden geen grond kon opleveren voor den President om sprekers amendementen niet in behandeling te brengen. De voorzitter beriep zich evenwel op de voortdurende gewoonte en hei reglement van orde dat persoonlijke toelichting door den voorsteller bedoelt. Hiermede was dit incident afgeloopen. De geheele zitting is verder ingenomen door de behandeling der artikelen van het wetsontwerp betreffende de grondbelasting met sommige daarop voorgestelde amendementen, ook tot hand having of uitbreiding van bestaande vrijstellingen. Morgen voortzetting. Te Utrecht is in den ouderdom van ruim 77 jaren overleden de oud-minister van oorlog Fohstner van Dambenoij. Vergissen wij ons niet, dan is hij leermeester geweest van Willem III. De heer Groen komt op Thorbecke’s ge zegde terug: «Wanneer men mij spreekt van dan spreekt men mij van een chaosvan ietswaarvan ik nog geen klaar begrip kan vormen.” Hij voegt er bij «Echt- liberalen waren over deze verloochening van grondbeginselen verstoord.” Dubbel- EERSTE KAMER. Zitting van Maandag 28 Maart. In de zitting van heden is met algemeene stemmen aangenomen het wets-ontwerp voor eene tweede Schutssluis te Hansweerl en dat voor de Noord zeehaven, is verworpen; met 21 tegen 8 stem men het wetsontwerp, houdende grensregeling tusschen de gemeenten Dordrecht en dam. Woensdag voortzetting der werkzaamheden.J T W E B DB KAMER. Zitting van Vrijdag den 25 Maart. Na langdurige discussiën is heden het vroeger afgestemce subsidie voor het College van Toe zicht op het Kerkelijk beheer der Hervormden nu aangenomen met 33 tegen 28 stemmen. Morgen komt de interpellatie aan de orde voor het land achtteriepen de conservatieven moord en brand en beweerden, dat door het verwerpen der begrooting om re denen buiten de begrooting zelve hel gezag van de kroon werd verguisd en vertrapt. Thans la- heden gewijd aan 3 den zij de Eerste Kamer aan de agrarische wet te verwerpen, daar zij indertijd de begrooting en omgekeerd. 1 om’ Het dat hij iets niet deeden volgens diezelfde wet insgelijks gestraft worden, omdat hij het wel deed. Daarover misschien later. De briefschrijver ui) Friesland aan de Noord ster ontkent lot te hebben toegezwaaid aan ze keren voormaligen candidaat voor de Tweede Kamer, die zich zelven liberaal noemde. Zijn er dan twee schrijvers van Friesche brie ven, of schreef de redactie aan haar zelve den brief voorkomende in no. 8 van dit jaar De Noordstar betoogtdat de kerkeraden onbevoegd zijn te petetmneeren tegen de afschaf fing van de doodstraf, daar de doodslraf-questie niet behoort tot de werkzaamheden van eenig kerkelijk college. Hetzelfde blad deelt mededat de heer Thorbecke de volgende motie zal voorstellen: «De Kamer, gehoord de verdediging van wets- voorstelling door de Ministers van finantien en van justitie. «Van oordeel, dat het in ’s lands belang wen- schelijk is dat de heer van Bosse wegens ge brek aan wetgevende kennis, en de heer van Lilaa i wegens totaal gebrek aan kennis door andere bewindslieden worden vervangen. «Gait over tot de orde van den dag. Dit zegt het blad te hebben vernomen van «gewoonlijk goed ingelichte zijde.” Wij geven dit bericht ter overweging aan den M. alhier in verband met zijne ongestaafde be schuldiging dat wij onware berichten overnemen. Wat «goed ingelichte zijde” beteekent in den mond der conservatieven, loeren wij zoo duide lijk mogelijk hieruit kennen. Aan een witz kan hier niet worden gedacht het voorafgaande: «gewoonlijk goed ingelichte zijde” sluit die opvatting uit. Door ’t Provinciaal Hof in Drenthe is'zeke- re Veldman, die acht maanden lang preventief had gevangen gezeten, onschuldig bevonden, maar nu is zijne in-vrijheidstelling dan ook op staanden voel gelast SNEEK, 29 Maart. Onderstaand adres, dat we op verzoek hier meèdeelen, werd in den afgeloopen week aan de Tweede Kamer opgezonden. Te laat even wel daar de beslissing reeds gevallen was. Naar wij vernemen zal het thans als bijlage aan de Eerste Kamer worden opgezonden. Nog heeft hier in de vorige week een adres gecirculeerd van tegenovergestelde strekking als onderstaande. Ook dat isais t verzonden is géwordénwal we niet zeker weten, te laat gekomen. Hel eerste luidt als volgt Nu zou men denken dat Groen een Dullert I of Oliviereen Rlom of Renting zou geciteerd hebben, die daarover verstoord was; niet a zoo: hij noemt Busken Huët Moeten wij ons hier bedroeven of verbazen? Wij weten het niet, maar wel weten wij, dal een man als de heer Groen van Prinsterer bij ons te hoog stond aangeschreven, dan om zóó iets van hem te mogen verwachten. i Busken Huët een e c h t-liberaal 1 Morgen komt de interpellatie aan de orde en loen de begrooting van v. Zuijlen door de zal de discussie over het wetsontwerp betreffen- Karaei verworpen weid omdat zij zijne richting de de grondbelasting vervolgd worden Daarna verderfelijk 1 komen het ontwerp rakende de beeldende kun- slen en dat tot wijziging der armwet aan de orde. Zitting van Zaterdag 26 Maart. De geheele zitting was van den heer Viruly verklaarde de I Binnenlandsche Zaken dat de on- De BURGEMEESTER der gemeente Sneek herinnert de belanghebbenden aan de bepalingen, bij de op den 19 Maart jl atgekondigde, ver- ■ordering gemaakt omtrent de bestaande verza- ■melplaatsen van mest. Op da in aril. 1 en 2 gemaakte verbodsbe palingen op het liouuen of aanleggen dier ver zamelingen zijn namelijk uitzomleringen gemaakt bij de artt. 4 en 5 luidende' als volgt art. 4 «Art. '1 en 2 zijn” niet van toepas sing op de op 1 April 1870 bestaande verza melplaatsen van koemest, waaromtrent behoor lijke aangifte door belanghebbenden zal zijn ge schied. art. 5. Zij die in het bezit zijn van zooda- nige verzamelplaatsenen onder de uitzonde- ring van art. 4 willen begrepen worden zijn gehouden, voor den l April 1870 bij Burge meester en Wethouders aangifte te doen van de juiste ligging en grootte dier verzamelplaatsen. Van deze aangdtezal aanteekening worden gehouden in een doorloe bestemd register.” Sneek 28 Maart 1870. HAMER8TER DIJKSTRA. interpellation. Nopens die Minister van I derhandelinger. over het inkomend recht van ge- distilleerd in Belgie in verband tot het handels- Beven I letten zij den heer Heemsk 'rk I p Az. antwoordde de Minister van Koloniën, dat het i jp- van Uhlenbech heeft afgestemd, omdat zijne be- ii r-ivv,iii* its nviviLii^ ter verkrijging van eene telegraphische verbin- ding lussclien CeylonSngapore, Java en, via Timor Australië. C misschien tot stand komen. De interpellatie van den heer de Casembroot over de herhaalde gebreken, aan het stoomschip Z00als enke Argus” ontdekt, heeft niet veel opgeleverd daar de Minister verklaarde, dat hel schip reeds we der zeilende was. Het plan er van zei de Mi nister, was onder het vorig Ministerie ontwor pen De heer de Casembroot werd door den voor zitter tot de orde geroepen wegens het bezigen van beleedigende woorden voor de waardigheid van den Minister Maandag voortzetting der behandeling van het Wetsontwerp betreffende de grondbelasting. Zitting van Maandag dan ^8'Maart. genieten, van middeibaar-onderwijs. Urdeii’ aanvang der zitting van heden is inge-i -r- Zij die. eene tragische historie, willen schrij- conlract op hel punt is van geleekend te worden, [jj^ geen enkel beginsel?” Wij antwoorden, wel via i Ook andeie lijnen zouden aj |ie| overige is baar volkomen onversch »11 ebben is hebben en krijgen is de kunst" is het devies van haar wapenschild, of e Romeinen zeiden: virtue post num- moseerst het geld en dan de deugd. De openbare gezondheids-commissie te Rot- i de justitie niets weten i r.1 vooral i terdam heeft nu reeds verslag uiigebracht over de ervaring tijdens de cholera-epidernie in 18öö opgedaan. De Harlinger Gemeenteraad heeft eindelijk I besloten, dat voortaan de weeskinderen niet meer naar de armenschoolmaar naar de tusschen- school zullen gezonden worden. Aan hen die er genoeg aanleg voor hebben zal..;vergunning kunnen gegeven worden tot het brdeii aanvang der zitting van heden is inge- i •j

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1870 | | pagina 1