'1 VervaJsching. Kinderbal 100,000 B UI T E L A N I). AB VEB. TEN TIEN. A. J. ÏAK DHIÏÏA EN C°. Natuurkundig Genootschap te SXEEK. VE RG ADE JRINGr Nieuwe Prernie-Verloling DER VRIJE STAD HAMBURG. als hoofdprijs 2 ^SUUoeti Whaler Begin der trekking 2 April e. k. Siegmund S^echscher lAGEZtJXDEV STlhHEV, van van 28,500 als SC1IOOLN1EUWS. ta Sneek23 Maart 1870. Eenige kennisgeving aan vrienden en bekenden. Bü is ontvangen een groole voorraad van I om ’t min hjar by reinich waer net te goed misje kin, moat besletlen wirde, dat der lans in der sNou moat ik sidze,” sa forfolge de man, adat it Riglemint net sa forkeard wirke hetde dong- bullen binne op hjar piak bluwdia de 1800 t komdde goten in rioelen leegje jimmer hjar smorg wetter in ’e slaeten in greften, it staedsbesljoer seis het hjer en der meer moaye wetterplaetsen op ’e kant 25.000 fr. komt hij er nu af. precies uitrekenen hoeveel menschen <rOten ih rioelen opbritsen wirde moatte, mar l-nnnan zl no/1 col nal tlr» I tf nt’On O hti v. I I. i z». I.v»I<.L. het beroep naar Ter Aar, Resterenvoor Ze- Harderwijkdoor E. Aanvang 7 uur. Ouders eh Voogden der kinderen van den Danscursus hebben vrijen toegang. Voor diegenen, welke de lijst nog niet is gepresenteerd, ligt de zelve van af heden ter teekening bij R. AGEMA. P. S. ontvangen en toezegging WITTE ARTIKELEN, als: jDIEMETSMARSAILLES KEPERS, FLANEL, LINNEN, SERVET- en TAFELGOED, KATOEN, GRASLINNEN, NE TELDOEK en BLAAUW LINNEN GAAS in alle breedten voor GORDIJNEN. Verder eene prachtige Collectie Stalen Stoffen en Pacals voor JAPONNEN. Voorts papieren OVERHEMDEN, MANCHET- enz. enz. «Krekt sa,’ sei de man in lake hwet wit, mar ’t scil nou oars, ’k ha er al grütèn fen heard, in de Ried is eak al in stap fierder gean eak J. J, de J. te Koudum, ter zake beleediging de ruwgscirnen buten de Staed, fa fier ,as jhar imTnne I»./In r,.1 hoamhlp in t'Lllf<l:»n.r riiöl liim.n nnn Sr» il nv.< i'iirlnnó'»nf functie tot eene geldboete van 8 of subs, ge vang. van drie dagen. Allen daarenboven in de kosten. F R A N K R IJ K. Wat we verwacht hadden is geschied. Het hooge gerechtshof te Tours heeft beslistdat prins Pierre Bonaparte geen moordenaar is; althans het heelt hem vrijgesproken. Met de proceskostenen eene schadevergoeding aan de familie Noir van Hij kan nu hij nog zal kunnen doodschieten, alvorens hij dood-arm is. COHKESPOMIE.VflE. Een paar stukken wachten op ruimte. Red. hier, aangekend om ten stadgenoot, aan wi n men goeding weigerderecht te doen wedervaren. j Tot ons genoegen kunnen we thans i deelen dat die pogingen met. gunstigen uitslag zijn bekroond en dat de Maatschappij tot exploi- ëictbinne nou in it nye riglemint opnomd. De fordielen ten sa’n nye ülfindiiig Niettegenstaande het wettig deponeren van dé Vignetten bestaat er geen stad van eènig be lang in Duitschiandwaar de verpakking van de Stollwerck’sche Borst-Bonbons niet meer of min wordt nagemaaktsömstijds zelfs onder mis bruik van den naam. Men gelieve derhalve op het zegel te letten. binnein ik hast oan ’e riê fen min wiii ta- i jound hawwe scoedy aide matsekken keapje j woe in dy oër de litse dongbulte lidzeeltse dei as’f inoai waer wier lor de jiffers om te kuyer- jen. Likwois, haw ’k tocht, hja scoene wol be- gripe, dat er whet füsens ounder dy matsekken laei, in de Borgemaster scoe der tjin. opkomme moatte fort 't algemiene belanch ten ’t kuyerjen. Ik winske min Omkesidzer goeden dei, mar miende eak by him in bitje wiser wirden te waessen. Min lanheare, dy in ’e Staed wennet, j in zoodanig geval zullen de renten van het Hulp- korat wol er is mei de jiffers by my in al hoe fonds, - - -J -j- - grutsk in tin hja oars eak waesse meyeik haw j nea mirken dat hja argenwaesje oan ’e ruwgscirne hierne in soks kin thinkt my ik net, om’t wer men de Staed eat in- of lilrintjimmer sjucht m'n burkery, in wher burkery is, is eak in dong bulte. Eak de fine jiffers binne der ta al wend. Jelte mei sidze whet er wol, mar ik kin de jif fers de scild net jaen. In de scearwinkel tjinne mij it lok better der wier in man dy, sa’t seinde, op ’e hichte wier fen de steadssaken, sa gou liet ik net in wird los fen ’tjinge min gemoed beswierde, of hy forhelle my de scidnis fen it riglemint IT RIGLEMINT OP DE DONGBULTEN TE SNITS. Der binne Jiffers, sei Jelte, dy it bolwirk net mear lans kuyerje kinne, om’t sliet niet is om aan te zien, dat er menschen zijn, zoo onkiesch, seiTe]e ajres om voor het oog van fatsoenlijke lieden mest- hoopen te hebben liggen.” In sa is ’t komddat in artikel seis bepaeld isdat in de simmer- moanen gjin bit dong op min groun lidze mei, in eak fen net ienwha in de tstaed wennetal moat immen om sin brea te winnen nêdig in dongbult balde. Sa as ik, sei Jelte fierders haw jimmer, eak in ’e simmertiid ky dy keaijeeak oan it keale- mestjen forljinje ik wol er is in aêrdig sturke jild; dy dong kin net in it büthüsbuten j doar mei se net, sa ’t wy der einlings mei forlegen i I- Lner 7 ZA mA tiriil In Bevallen van een Zoon Vrouwe KAP- PEIJNE van de COPPELLO -Hesselink. Paterswolde26 Maart 1870. Eenige Kennisgeving. troch neat oars as sein reinwetter rinne mei; in KERK-, ACADEMIE- en SC1I00LN1EUWS. --- Beroepen te Hantum H. E. Foure, te Does- I »A1 gou kaem er in forste! in de Ried, om te forbieden, dat immen smorg wetter troch goten in rioelen in sleaten en grelten rinne het; in de dongbulten moasten in ’e simmertiid in de Staed gjin plak mear hawwe. «Der wierne wol in ’e Ried, dy der tjinaksel- den en seid’ne dat it for de sounens fen de pleats tige min weasse scoe, as de 1800 hüsgesinnen, wherüt de staed bestietells hjar smorrig wet ter in in sinkput in ’e gronn forsupe litte moas'en om sa de lott te forpesten; raar soks waerd oer- dield in praet te waessen, wherbij min op it algemiene belanch fen de borgerij dy ’l sok allerheiselikst smorrig wetter brükte gjin acht jougdat algemiene belanchdat easke nou klear in suwer wetter in ’e slaeten en greften. «Dat forstel waerd einlings, en eik tageliks in paer artikels op ’e dongbulten, oannomdin t nye riglement, wher tjin jou sa fordeeld binne, 18 in twade edieljo ten it eerste. voor zoover mogelijkde verzekerde som aanvullen. Het is dus van hel hoogste belang dat dit Hulpfonds op eene hoogte worde gebracht, dat liet in staat zijin die behoefte geheel te I voorzien. Daartoe hebben de onderwijzers al het mogelijke gedaan en ze doen het nog, maar j daartoe hebben ze ook de hulp noodig van allen die iets vermogen om hunne goede pogingen te ondersteunen. Hel ontwerp en verlotingsplan wordt nu een middel voorgesteld om het Hulpfonds te steunen en iederdie genegen is één of meer loten, a fi daarvoor te nemen, of een of ander geschikt voorwerp ter verloting wenscht in te zenden, wordt ten vriendelijkste ve.zocht zich daarvoor aan te melden of opgave daarvan te doen vóór den le April e. k. bij een van de Le den der commissie, die bestaat uit de Heeren VisserGeelBergmansSmeding en II. Zeilmaker Wz. Enkele voorwerpen zijn reeds in dank van meerdere gedaan. Bevallen van een' Dochter, TRIJNTJE de JONG, geliefde Echtgenoote van JAN NAUTA. tatie van staatsspoorwegen dezer dagen den hr t. C. eene schadevergoeding van 550 heeft uitgekeerd. Uit Makkum wordt ons een allertreurigst voorval meêgedeeld, dat daar ter plaatse alge- meene deelneming verwekt. Zaturdag jl.terwijl men bezig was een klap- irugdie bouwvallig werd, weg te ruimen, breekt een der touweneen zware bok met toe- rehooren vglt neêr te midden van eenige werk lieden met het ongelukkig gevolg dat de sluis wachter K.broeder van den aannemer, vree- selijk gewond aan ’t hoofd en inwendig erg ge kneusd bezwijmd werd weggedragen en na een uur een lijk was. De ongelukkige was een al gemeen geacht en oppassend man. f Leeuwarden 28 Maait. De alhier geves tigde vereeniging Eigen brood bovenal,” die zich ten doel stelt om den geringeren stand te gemoet te komen door het verschaffen van be tere en goedkoopere woningenheelt in het be gin dezes jaars de meer gegoede ingezetenen de- :er gemeente uitgenoodigd om door deelname laar in hare pogingen (om bij de reeds bestaande, litmunlend renderende woningen op de Olde Ga- liliën nog meerdere te bouwen) te ondersteunen. Die ondersteuning is nuzoo niet geheel voldoen de, toch rijkelijk toegezegd, althans in deze week zal de aanbesteding plaats hebben van éen 24tal op vrij terrein te bouwen woningen. TIs te wensclien, dat de vereeniging vervolgens ook in staal zal zijn aan ’t geheele plan uitvoering te geven, nl. een 40tal te slichten, vooral daar hier voor den geringeren stand nog steeds veel ge brek aan goede en goedkooper woningen schijnt te bestaan. De stad ondergaat ook aan die zijde voor en na eene aanmerkelijke uitbreiding. De Olde Galihën is bijna reeds als eene voorstad le beschouwen en ’t zijn vooral de woningen der genoemde vereeniging die zich daar gunstig voordoen. Leeuwardens gegoede ingezeten die daartoe mochten bijdragen kunnen derhalve ook niet anders dan met welgevallen daarop neder- zien te meer daar ze tot een weldadig doel zijn aangebracht Ze mogen alzoo ten spoorslag strek ken dat ook de verdere pogingen der vereeni ging met gunsligen uitslag worden bekroond. In de a. s Donderdag alhier te houden ver gadering van den raad dezer gemeentezal o. a. worden behandeld een ontwerp-adres aan de hooge regeering, houdende aanbeveling van de verbetering der Harlinger haven. f Meppel 28 Maart. Zondag middag heeft alhier een allertreurigst voorval plaats gehad, dat ieder weldenkende met deernis vervult. Een onzer gegoede ingezetenen, de heer F. P., vooral door zijn uitgebreiden boter-handel bekend zijnde, weduwnaar en vader van drie kinderen, heelt zich door ophanging van 't leven beroofd. De reden, die tot deze wanhopige daad heeft geleid, is niet bekend. De deelnemingaan de kinderen be toond is algemeen. 1 en bij genoegzame deelneming .gevolgd door GROOT BAL op Vrijdag den 1 April 1870 in de Concertzaal bij R. AGEMA, le geVëh door II. de JONG, Muziek- en Dansonderwijzer van Leeuwarden. Entrée voor Kinderen ƒ0.60, Dames ƒ0.60, Heeren 0.99. «Dat ding”sei hy, »haw’ jim’ te tankjen oan in smorrig frouminske. For in jier tryefjouer kuyere Mienheer in lid fen ’t Staedsbe- stjoer it bolwirk lans, in seag doe dat in smorg scipperswiif wetter üt de greft sceptein soks opsüpte, »Sa kin ’t nel sei Mienheer brükt de borgery nou al sok smorg wetter? Der moatte prikken in ’t wirk steid wirde om it wetter te suweijenit drinkwetter moat klear weasse as wiin, in soks kin eak wol, as er mar gjin smor- gens troch de goten rint. Ir. de earste pleats, sa redeneare Mienheer in him seis tortscoene de dat it Riglemint met 't it alhiel 'net -uiii’ke OP WOENSDAG DEN 30sten MAART 1870. ’s Avond» half acht spreker: De Heer A. van RINGH. BUdrage: De Heer G. COOL ooien veróngelijk- I Sprang, door E. Jansen Schoonhoven, te Moei alle schadever- i dijk. fi i'h' mede- I ARRÓNDISSEMENTS-RECIITBANK, SNEEK, stjunkpulten is it eak net nilshicr rioelen leeirie iimrnAr hlar Zitting van den 23 Maart 1870. VeroordeeldF. A. de J. te IJsbrechtum, ter zake van moedw. mishandeling tot eene cell, ge- fen de wallen délset.” »Yins miening is dan foikearn, werke nfet, om vang, van 15 dagen, eene geldboete van 8 of subs cell, gevang, van 1 dag. G. J. S. te Witmarsum ter zake van opzettelijke het freege ik. vernieling van afsluiting tot eene cell, gevang, van 15 dagen, eene geldboete van 25 of subs, cell, gevang, va n 1 dag. met woorden jegens een bedienend beambte in klokslaeg giet moasten er is op in landbouwKindig congres bé- behandele wirde,” sa eindige de man in bitje spitgnisjenuewilst er my de de han joug in my ’t beste tawinsce. Whet nou my aangietik bin net oêrtjuege wirdenfen ’t nut fen dy bepalingenik woe hawwe, dat de Riedslieue bjarren twaris be- tochten, for ’t se oan de frydommen in riuchlen fen oaren kaemen. Alteast ik as ’t kin, wol min frydomsa as fen aidsbehalde, in scil in oan de kêning instjoere in er is sjen, of soks eak hwet ütwirkje kin. In boer bij Snits. Aan belangstellenden die gevraagd hebben of mochten vragen, waartoe het Hulpfonds dient, waarvoor een verloting zal worden gehouden moge het volgende tot inlichting dienen Sedert eenige jaren bestaat bij het Nederl. Onderw. Genootschap eene Maatschappij van Le vensverzekering voornamelijk ter verzorging van Onderwijzers-weduwen. Deze Maatschappij ge heel kosteloos beheerd en op degelijke grond- j slagen gevestigd heeft reeds menige ongelukkige TEN BOORDEN KRAGEN weduwe en vele ouderlooze kinderen van Onder- i wijzers een matig inkomen verzekerd en van broodsgebrek bevrijd Ten einde echter volle uitkeering te kunnen ontvangen moet de deel nemer ook den ouderdom bereikendien hij volgens de sterftelijsten bereiken kan. Komt hij vóór dien tijd te overlijdendan zal zijne wedu we niet die volle som kunnen ontvangen, maar Met Prijzen, onmiddellijk betaalbaar Pruis. Thalers Thalers 60.000, 40 000, 30,000, 20,000, 16,000, 12,1)00. 2 a 10,000, 8000 2 a 6000 3 a 5000 5 a 4060 5 a 3000 20 a 2000 30 a 1.500, 130 a 1000 210 a 400 335 a 200, a 100, 60 40 enz. enz. l en komen in het geheel in weinige dagen S ter uitbetaling. Ieder getrokken lot bekomt i eene prijs, B Door de hooge staatsregeering is onderge- k teekend Bankiershuis met den verkoop dezer Origineel Staats-Priemie-Loten (geene verbodene promessen) belast geworden. Om de deelneming aan eene dusdanige be langrijke verloting ook den minder rijken ge makkelijk te maken, heeft de hooge regeering de gunstige berekening genomen om I Geheele Origineel Obligation a ƒ3,50 Halve 1,75 i uitlegeven, welke door mij tegen deze oor-j spronkelijke prijzen tegen franco inzending van] het bedrag, ten zekerste door de thans ge-i bruikelijke Postwissels zonder verder eenige i berekening van provisie, zelfs naar de verst af gelegen plaatsen ieder der geëerde deelnemers volgens uitvoerig prospectus toegezonden wor den. s dan binne der eak in.mannig dongbulten sa tichte oan ’e wal, dat as ’t steipig reint, spiellet fen borgh; te ElburgI. J. Ippius Fockens, te Beest; hjar stunkend wetler in ’e sleatendal moat eak te Dedemsvaart, P. van Son, te Warmond; te oars. Eukhuizen, H. Bleijenbergte Kolham te Hoofd- I plaat, de cand. G. van Wijhete 4 Vrouwenpol- der, G. Wetsels, te Burum c. a.te Drimme- lende cand. J. H. Kruseman Aretzte Koc- kingen en SchraardE. Jansen Schoonhoven, te Moerdijk. Aangenomenhet beroep naar Arkeldoor E. van Dicknaar Goudadoor J. H. F. Bloe- mersz te Waddingsveennaar Oosterwijlwerd, door J. F. A. M Cleveringa. Bedanktvoor 1 door L. H. A Bahler, te venhoven, Oosterwolde en A. Lazonder te Berkel en Rodenrijs voor Spijk, k door P N. Pikaarte Hoog-Bloklandvoor I Nieuwleuzendoor A. van Laer Jr. te Egmond I aan Zee; voor Zoiitelande, door J. P. R. Laan, Maassluis; voor Woudsenddoor F. G. Ma- S» tfendans, te Baambrugge; voor Idsegahuizeu en t ?iaamdoor H. B. Noorda, te Hoogland; voor De verloting geschiedt ten overstaan van twee beëedigde notarissen der vrijstad Ham burg. Trekkingslijstenwelke van ’t Staatswapen voorzien zijn, even als de getrokken prijzen, worden onmiddelijk verzonden na den afloop. Daar de navraag naar deze loten zeer aan zienlijk isgelieve men de bestellingen ten spoedigste en direct te zenden aan het ban kiershuis. te Ilambürg'. •4 i l

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1870 | | pagina 3