VOOR SLECHTS 25 CENTS. a., D O L L A R S 1,800,000. SPOORWEG, BNCMfffl SN BMfflB JHH1M SPflÖSW-iW’SLWÜ KOEiis van Uitgifte k pct. IW DE HAND TE KOOP LET WEL!! 250,000 A. Goldfarb, Hoofd Kantoor te HAMBURG. TELEGiUFME DEÜICIITEA PIBUEKE VEBKOOPIXG ONMISBAAR FLESCOJE AWI I Goud. en 6. liSBSSSlSlB w ïloofddépólhouder. ig en 30 Maart aanstaande. Woensdag 29 Gewaarborgde 7 percent Obligatiën in FORT WAYNE, MUNCIE EN CINCINNATI in 1800 Stuks Obligatiën a 1000 Dollars. B u r g e r I ij k e S t a n d. IJ*L S T. Origineele Staats-premie-Ioten SLECHTS 2 TIILII. PitülSS. COl'llT., voor een ORIGINEEL LOT der door de hoo- ge Staatsregeering goedgekeurde groote Geld-loter ij. Handels- en Marktberichten. DOLLARS 1,400,000, welke van bovenvermelde leening worden uitgegeven zijn aangesteld De inschrijving heeft plaats op Dingsda STA ATSSP OOR WKG J Vinterdienst te S AIK EK. M Malz-Exti7icl!.%vn bjrst en l01|b-J hjden. S Malz-Extracl 'fgen a|se!T:eiie Verkrijgbaar in alle kleuren. S, P. POSTMA Korenmarkt leeuwarden Dépots Sneek, P. 1\ POTMA; Dépótsaanvragen franco aan den B Malz-Extracl te°en vermagering. I l/| [g Malz-Extracllegen verouderde hoest jg hj Alalz-Ext|-aclte«en maa8kwalen. ■n; Balk, M. J. de Jong; lUlUZ-l^raCl Joure, A. E. de Haan; 01- I .B 6 flesschen ƒ2.50. 13 fl. ƒ5 05. 28 fl B I, Wed P. L. Bleeksma: 10.65 met inbegrip der flesschen die lépólhouder. :^markt ij de Stilsteeg. F'154 -M*-' f I fl f Wijbe Zaturdag Bij de nadering 44% Veetreinen en Rijtuigen derde klasse. (4) Alleen DINSDAGS VRIJDAGS. (c> Sneltrein tot Zwolle, (d) Alleen VRIJDAGS en 6.31 7.59 T uitgegeven b>i W; COOL vs.< RGKMA te Groningen Wiöachotënl 1,11 1 6.59 10,12* 7.2’1 10,30 10.8 10 22 10.31 10.48 I” a 5 6 47 6,58 6.25 79 7 'i i 93% ƒ11,91. i 3 48 3 54 4.3 6,43 6,55 7.6 7,16 1885 Engelsche wissel 4 40 5,37 6,11 7.24 8 22 8.50 9 5 9.15 9,28 9.46 2 38 2 55 3,8 3,21 door 4 49 4.56 5’8 KKj chaams-zwakte. 8.51 9.3 door 9.20 9.33 3 4 3 3 3 5 5 5 5 5 3 5 6 6 n A Nieuweseb. 11,33 11 18 11,24 11,34 1159 12.19 9,18 12,32 V Harlingen Franeker Dronfijp Deiuum Tieljerk Leeuwarden Deinura Dronrijp i’raneker •A Harlingen der Meiden; IJsbrechtumE. Kraijenhagen. 929 9.55 8.14 10.14 8 23 10.23 door 10.28 8.52 112 f 9.- 11 12 2,20 9.11 11‘ 25 2.36 9.22 1139 2.52 9 34 11. 4 3,8fd) 6.5 A. 7-9 7.47 7,32 8.— 8 20 8,35 6,14 8,45 door 8,55 II 6 11 14 1125 1138 9 58 12,3 12 13 12 27 12.36 12 53 1.24 5,33 2’41 3 43 5.45 7.25 8,58 ai Mac». Gedrukt en •200,000, 190,000, 165,000, 162,000, 156,00, 155,000, 150,000, 100,090, 1 en 1 October bij bet aftrek van de Bondsbelasting betaald en kunnen te Amsterdam, Berlijn, Parijs, Frankfort a/M en Londen, tot den koers van den dag gerealiseerd worden. 12 40 12 59 2,5 door 2,23 2.33 2 55 3.9 3.16 door 2.10(d) 3 46 3.54 7 42 9 37 4 5 7 55 4 16 8 9 4.27 8 21 in,lil A A.: De ondergeteekenden adverteeren dat zij onder bovenstaande Voorwaarden op de gewone Kan tooruren inschrijvingen aannemen. Kaarten Prospectussen enz. worden gratis afgegeven. Sneek25 Maart 1870. BRUNINGS TEN G ATE. 7 39 7.48 8.— 8,27 11 17 9,15 A 12.6 10.3 10 43 10.40 55% 68% 86% 26% 23% 32% 92% 89% 76 56 48 719:,, 82 8 28',, 7,- (b)o,25 7,25 6,50 8 50 7.2 9,2 7,16 9,16 7 29 7 55 is te HYPOTHEEK DER ONDER VOLKOMEN WAARBORG EN VERANTWOORDELIJKHEID DER ventende 7 procent per jaar in Goudbetaalbaar 1 April en 1 October van elk jaaraflosbaar na twintig jaren a pari in Goud in October 1889. De Renten dezer Obligatiën worden ieder half jaar in Goud op 1 April Bankiershuis WINSTON LANIER Co. te Few- York na een beste BOKKENWAGEN zoo goed als nieuw, en een zeer goede TOONBANK. Te bevragen bij G. VISSER, Mr. timmerman te Ijlst. Van den 1 tot den 28 Maart. GeborenWillemz. v Jan Lo man en Stijn- tje Meulenbilt. Janke, d. v. Roelof Bijtsma en Antje Weima Hinke, d. v, Jan de Boer en Willernke Meijer. Hotze z. v. Taeke Nij- dam en Berber Wijma. Reinder, z v. Wijbe Visser en Maaike Bakker, Froukje, d. v. Jel- te Zult en Froukje van der Leij. Gehuwd: Jacob de Jong, oud 26 jr met Sjouk- je Langeraap oud 25 jr. beiden te Ijlst. Overleden' Janke Bijlsmaoud 1 dag. Theunis ten Kateoud 82 jr. Joukje de Jong, oud 15 weken, Lambertus Huisman, oud 12 weken. 2 14 2,14 2.22 2,22 2.34 2,34 3,— 3,- 3,25 3,25 3,43 3,43 3 56 3,56 5.54(8)4,8(d) 5,54 9,12 6.59. - 7.21 9,40 2,15 10,40 3.20 11,14 3.47 7,33 12,20 4 44 8.31 1 19 5.31 8.59 1.45 5.51 9.14 2.- 63 9 24 2.10 6.11 9,37 door 6-22 9,53 10,15 10 27 door 10,42 10,54 6-58 fa)8,2 8,54 7.11(8)8,15 9,9 7.24 (a,'8 28 9,22 Leeuwarden 7,43 11.2fa)9,3] Tietjprk 7.59 Hardegarijp 8,5 w Veenwouden 8,18 Buitenpost 8.42 M Grijpskerk9.3 Ztiidhorn 7,27 Vierver'aten 9,30 12.44 9,52 3.— 4.19 4,41 De ondergeteekenden HOFSTRA DIJKSTRA, S eenhouwers te Sneek, maken aan hunne ge ëerde begunstigers bekend, dat hunne steen houwerij van af '1 April wordt VERPLAATST builen de voormalige Oosterpoort aan de Leeu warder Trekvaart. Voorts bevelen zij zich be leefdelijk aan tot de lev'ering van alles wat tot dat vak behoort. Zij zijn ruim voorzien van de beste soort Duitsche SLIJPSTEENEN. HOFSTRA DIJKSTRA. Het spelen van orfgineele Staats-premie- Ioten is door alle Regeeringen bij de wet vergund! De trekking begint reeds den 20n April e. k. Er worden alleen prijzen getrokken. De hoofdprijzen zijn 8,36 V Nieuwesehans (<)5, 8 48 Winschoten 8,59 Groningen 9,9 Vierverlaten 7.34A.9.17 Zuidhorn Grijpskerk Buitenpost Veenwouden Hardegarijp n r* 180,009, 170,000 160,000 158,000 153,000, 15'2,000. .50,000 40,060 30,000 25,000 20,000, en bij de 30,000 prijzen van 15,000, 12,000 10,000, 80'0 6000, 5000, 4000 3000 2000, 150(1 1000. enz enz ter ve'deelmg bekomen Gefrankeerde bestellingen worden tegen contante betaling, gemakshalve ook zonder brief, met de tegenwoordig gebruikelijke post kaarten die iedea postkantoor gratis afgeeft, udgevoerd en onder slipte geheimhouding naar de meest afgelegen oorden verzonden. Na de uitloting worden de officieele lijsten benevens de verworven geldsommenprompt verzonden door den ondergeteekende die bij zijn bandel in Staats obligatiën reeds MILLI- ÜENEN op die wijze uitbetaalde. Boter te Woudsend den 28 Maart ƒ51.00. Aanvoer 5% en 3% vaten. Boter te Sneek den 29 Maart ƒ52.50 2de soort ƒ49,00 Aanvoer 806/4 en 81% vaten. De aahvoer van Vee bestond heden uit 105 Koeien, Kalveren, 50 Schapen en Lammeren en 53 Varkens 30 Biggen. Koeien 85 a ƒ2P2, Kalveren a Schapen 16 a ƒ29, L imm a Varkens en ƒ50 a ƒ90, Biggen ƒ6 a ƒ9. Kalfsvellen 43 a 45 st., (met neigmg tot dalen) Wol, le kwal 24 a 24% st. per kilo; Koehui den 18 a 19 cts. per kilo; Schaapvellen van 2 tot 6. Steenwijk, 28 Maart. Rogge per H. L. ƒ6 30 a ƒ6,60; boekweit 5 A ƒ6,50; haver ƒ4 15 a ƒ4,50; gerst ƒ5,25 a ƒ5,80; aardappelen, zand ƒ1,40 a ƒ160; puike dito 1,80 a ƒ2,20; boter p-r vat ƒ50 a ƒ51 id. per vat ƒ24 a ƒ25; id. per kilo 1,10 a ƒ1,15; eijeren per 100 stuks ƒ2,50; velte varkens per kilo 50 a 53 ct.mageie dito per. stuk ƒ30 a ƒ35; Irie- sc.be schapen ƒ12 a ƒ20; drentsche dito ƒ5 9; geiten ƒ5 a ƒ8. Effectenbeurs van Amsterdam, van den 29 Maart 1870. 2% pet. Nationale Werkelijke Schuld dito dito dito dito Buit]. Spanje A°. 1851 Binn. dito Portugal A°. 1853 Rusland A°. 179^/1816 dito 1866 dito 6de Serie Oost. Zilver rente Jan./Juli dito papier Mei/Novb. Mexico A°. 1851 Turkije Amerika An. 1884 dito 5,33 V Leeuwarden 6.20 5,58 Wirdum 7,23 Idaard-KJh 6.37 7,35:,, Grouw Akkrutn Heerenveen 7 22 Oudescboot door 8 471,, Wolvega 8 56 Peperga 9.1 Steenwijk 7.32 9 271,, Meppol Zwolle 9 60 Herenter 10.04 Zuiplu n Tot aanneming der Inschrijvingen op de Voor BERLIJF de Heeren PLATHO WOLFF. BRESLAU OPPENHEIMER SCHWEITZER. AMSTERDAM} T7 ROTThRDAM)De Commandiet kas. 6.40(a)7.45 8,35(d) 9,56 10,13 10,26 10,39 1,55 I 55(d) 3 46 door 46 4,16 4,40 5,- VAN EENE HUIZINGE De Notaris TADEM le Heeg, zal 2 April 1870 ’s avonds 7 uui ten huize van de Wed. SEVENSMA, te Sneek finaal verkc open Eer.e HUIZINGE c. a. staande en gele gen aan de draaisloot in de Waterskant- Boschstraat, buiten het Hoogend te Sneek ten kad. dier gem bekendsectie G n°. 626 groot 29 centiaren beneden door Lefferl Nas sau en boven door Lieuwe de Vries bewoond, doende eene jaarlijksche huur van ƒ85; den 12 Mei 1870 viij te aanvaarden, waarop geboden is 700. brechtum E. Kraijenhagen. cent „worden tei ugaenornen.JOHANN^’ r A I HOFF’s Gentraal-Depot Smalle Bloem 1 19 1.45 2.— 2.10 door 2,36 6,35 2 58 6,52 10,8 3,10 7,1 102 door 7 10 10,30 3,26 7,16 10,31 3.38 7,26 10.50 van het voorjaar is voor iedere HUISMOEDER, die prijs stelt op netheid waarmede zij alle verkleurde TAFELKLEEDEN, GORDIJNEN, KLEEDINGSTUKKEN, LINTEN enz. enz., enz. nieuwe kleur en glans kan geven. Door het gebruik van slechts één Fleschje neme meii de proef, en men zal ondervinden, DAT DE UITSLAG ELKE VERWACHTING OVERTREFT. Ter voorkoming van bedrog is elk Fleschje voorzien van den naam des Hoofddépothonders AkkrumS. Visser; BolswardR. J, Vos; BolswardJ. v. Diermen Grouw,-W. J. Nieuwenhuis; Gauw, Jan Jansma; Irnsum, T. Visser; deboorn Wed. F. Oosterwoud; Roordahuizum J. Bonstra Rauwerd ScharnegobtumR. v. d. BaanWoudsend, S. W van 10,54(03 38 9.z7 V Arnhem 9 39 Zutphen 9 47 Deventer 9,58 Zwolle 4 12 10.10 Meppel 4.33410,30 Steenwijk IPeperga Wolvega l„ Oudeschoot l„ Hesrenveen Akkrum Grouw Idaard- Rdnh. Wirdsa si Leeuwarden

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1870 | | pagina 4