MW8- EN ADVERTENTIEBLAD VOOS DE GEMOTE EN HET ARRONDISSEMENT ML V IJ F-E N-T WINTIGSTE A. IÏ. Gr V JNT G. No. 27. 2 APRIL. ZATERDAG State n-G ene ra a 1. 5 I! I SNEEKER COURAIM I f veredeling van het lichamelijk wel- Ziedaar ’t vooroordeel Gij allen die »O? zegt men, aan <1 moe- zou mijne kinders daaraan neen, als ik ze thuis heb niet naar de zoo spreekt We stellen nl. de vraag: van waar komt het, dat van de gymnastiek-school zoo weinigja bij na in ’t geheel geen gebruik wordt gemaakt door onzen handwerkstand Wanneer we de aan- teekeningen daaromtrent nagaanzien we dat van de leerlingen der Stads-Armenschool in den regel een tiental gebruik maakt van de lessen Deze CO U R ANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor- 3 maanden is binnen deze Stad ƒ1.65, buiten de Stad franco ƒ1.90. Niet alleendat men ze daardoor als ’t ware t ze bedwingen, zoodat ze alras geene heerschappij meer kunnen voeren, maar als getrouwe dienaressen van onzen wil dezen alleen gehoorzamen. Heeft de gymnastiek zooveel invloed op hel lichaamzou ze dan eveneens niet gunstig wer ken op den menschelijken geest Moet niet ie mand die zich gezond gevoeltopgeruimd en vroolijk worden; zullen niet levenslust en levens moed zijn deel wezen Wordt niet uit de in spanning en de opmerkzaamheid, die de lich aamsoefeningen eischende lust tot voortdurend inspannen en opmerken geboren en de laffe ge makzucht die maar al te vaak tot armoede voert, bedwongen? Maar zullen ook niet voor zichtigheid waakzaamheid en bedachtzaamheid, noodzakelijke gevolgen moeten worden en zullen niet zelfvertrouwenmoedtegenwoordigheid van geest daaruit als van zelve voortvloeien Zoo zouden we nog menige vraag kunnen stel len maar elke zou ons gunstig oordeel over 't gymnastisch onderwijs bevestigen. Voor ’t oogen- blik genoeg. We hopen er in geslaagd te zijn ’t nul van zulk een onderricht aan te wijzen. Wij eindigen met den wenschdat velen die tot nu door vooroordeel of dwaze vrees werden teruggehouden, eene gelegenheid voor hunne kin deren zullen aangrijpen, waar een zoo gewich tige invloed op het leven kan worden uitgeoe fend. AD VERTENTIEN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents, voor eiken regel daarenboven 7 x/2 Cents. Alle brieven en stukken, de uitgave of redactie betreffende, worden franco ingewacht. voor het levenons toch zoovele parten spelen door hare prikkelbaarheid en teergevoeligheid. Geen heter middel om ze te versterken dan de den voetomdat hij naar beneden vuld. En wat moet nu uit dat alles het gevolg wor- Zou het onder den invloed van al ’t opgenoemde ook niet krachtiger Hoe menigeen lijdt onder den lastigen onder mijn, opzicht; oc;; dl-r. weet ge wel, dat alleen onkunde de oorzaak kan zijn van uw oordeel en uwe vrees Ge be grijpt zeker niet het hooge nul, dal eraan ver- gymnastiek. EERSTE KAMER. Zitting van Woensdag 30 Maart. De Kamer heeft met 28 tegen 3 stemmen aangenomen het wetsontwerp betreffende de uit gifte van schatkistbiljetten en verder met alge- meene stemmen de andere aan de orde gestelde ontwerpen. Tegen Vrijdag zijn de beraadslagin gen over zeven wetsontwerpen bepaald. Men verwacht dan het verslag over de agrarische wet en de bepaling van een dag voor de discussie. TWEEDE K A M E R. Zitting van Dinsdag den 29 Maart. Dijna de geheele zitting is heden wederom in genomen door de discussie over artikel 25 be treffende de vrijstellingen. Een amendement van den heer v. Eek, om daaraan groote uitbreiding te gevenook voor alle particuliere scholenis verworpen met 43 tegen 27 stemmen. Een amen dement van den heer Cremers om aan alle vrijstellingen een tijdelijk karakter te geven tot op de algemeene herzieningis mede verwor pen met 49 tegen 2'1 stemmen. Art. 25waarbij de Minister eene verduide lijking van den heer Heemskerk Az. en een amendement van de heeren Corneas en Pij Is overnam, is aangenomen met 59 tegen 11 stem men. Daarna had nog eene uiteenloopende discussie plaats en werden amendementen voorgesteld over het tarief en de bepaling der vlaktemaat bij her- raeting. Morgen voortzetting. Zitting van Woensdag 30 Maart. De behandeling van het wetsontwerp heli ef fende de grondbelasting is heden afgeloopen. Een amendement van den heer Idserda om te bepalen, dat de vrijdommen vóór ultimo 1872 zullen herzien wordenis verworpen met 43 tegen 19 stemmen. Intusseben heelt de Minis ter eene nadere bepaling opgenomendat de belastbare opbrengst van de gebouwde eigendom men vóór Januari 1875 zal hierzien worden. De geheele wet is ten slotte aangenomen met 53 tegen 9 stemmen. Do discussie over het wetsontwerp tot regeling -- -- - Wij willen hare voordeelen kortelijk in het j verstaalt, men leert licht stellen, in de hoop daarmee geen onnut werk te verrichten en de overtuiging te doen ze gevieren dat de gymnastiek een uitstekend maar ook noodzakelijk middel is tot bevordering van den lichamelijken welstand en voor den handwerkstand even onmisbaar isals voor de hoogere klassen der maatschappij. Gezond zijn wil iedereen en dat velen ’t soms zoo weinig zijn, ligt vaak niet aan hen zelven. Wat is ook aangenamer dan zich volkomen wel te gevoelendoor niets gedrukt te worden en ’t volle gebruik zijner ledematen te hebben Welnu, het beste middel, dat u gezondheid zal verzekeren, is de gymnastiek. Wilt ge zien, dat het zoo is De gymnastiek werkt door hare lichaams oe feningen allereerst op de spierendie krachtige werktuigen voor de willekeurige beweging. Zij versterkt ze maakt ze vlug en vaardigonmid dellijk bereid aan den wil te gehoorzamen en geelt dus ’t gansehe lichaam een losse beweging, eene lenigheid en gemakkelijkheid die niet an ders dan heilzaam werken moetdaar bij strek ken die oefeningen zich uit tot zulke spieren, die wijof zelden of nooit op zoo krachtige wijze gebruiken en die alzoo gedwongen worden meê te werken tot krachtsontwikkeling'. Aan die ver sterking der spieren voegt zich onmiddellijk een heilzamen invloed op de beenderen. Bij kinderen zijn die beenderen nog niet tot de vastheid van den volwassen leeftijd gekomenze zijn alzoo buigzamer en ’t valt niet zeer moeielijk hunne vorm zoodanig te wijzigen, dat ze ’t lichaam een flinke gestalte en goede houding verleenen ja dat de gymnastiek in staat is den aanleg tot ver krommingen geheel te vernietigen, daarvoor be staan vele bewijzen. Een bitter verwijt ligt hierin voor vele ouders opgesloten. Zoo menig ongelukkig meisje dat nu voor haar leven vergroeid ismoest vroeg den naaiwinkel bezoeken waar ze in eene klei ne kamer opgesloten een ganschen dag, misschien wel een gedeelte van den avond en nacht in de zelfde houding, d i. voorovergebogen en in el kander gedoken doorbrachtom, ja eene flinke naaister maar tevens eene ongelukkige stumper te wordenschandelijk genoeg nog vaak een voorwerp van spot. Maar genoeg we gaan verder. Ook op den bloedsomloop is de gymnastiek van onbereken- baren invloed. Niet alleen dat het bloed sneller en krachtiger door de aderen stroomt en alzoo de levenskracht bevorderen moetze verhindert daardoor tevens bloedophoopingen, die zoo licht, niet het minst bij kinderen, aanleiding' geven tot bedenkelijke ziekten. Vloeit het bloed sneller geeft het daardoor elk lichaamsdeel die hoeveel heid, die het behoeft, het zal, geholpen door eene krachtige ademhaling, datgene meer en meer in zich opnemenwaardoor het gezuiverd wordt, de zuurstof der lucht. En dat krachtige leven wordt nog te meer ge wekt omdat de spijsverteermg in ’t bijzonder zal bevorderd worden dooi' de lichaamsbewegin- Waar de spijsverteermg geregeld gaat daar krijgt het bloed telkens nieuwen toevoer en de belangrijke rol die het in ’t men- IETS OVER GYMNASTIEK. Een woord tot onzen handwerksstand. Daar is in de stad onzer inwoning zeer veel waar ’toog met welgevallen op staren kan; in de laatste jaren zijn zoo vele hervormingen tot stand gekomen en zoo vele verbeteringen aange brachtdat we inderdaad meenen recht te heb- ben tot de getuigenis: in weinig opzichten bij en dat van de Slads-Tusschenschool geen enkele grootere, meer aanzienlijke gemeenten achter te 1 l’"~ 1 1 staan. We beweeren niet dat in dezen al reeds genoeg gedaan is en dal niet nog veel moet aan gebracht worden tot verderen bloei dezer ge meente maar we hebben uit hetgeen geschied is de bemoedigende ervaring opgedaandat men zal willen voortgaan op den goeden weg en ijve rig trachten de leemten aan te vullen die nog hier en daar zich voordoen, ’t Ligt thans niet op onzen weg en ’l is ook niet ons plan die aan te toonen. We willen alleen op iets wijzenwat o. i. voor- waarden vermeld, waarop leerlingen kunnen wor- al eene belangrijke verbetering heeten kan om bepaaldelijk de aandacht daarop te vestigen om dat het een zaak is van gewichtigen inhouddie, ja. bij velen genoeg naar waarde geschat, maar bij anderenof. niet bekendof veroordeeld is en helaas 1 nog wordt. Sedert ‘1861 staat in onze stad een gebouw wel niet in eene der aanzienlijkste wijken, ook niet in grootschen stijl opgetrokken maar daar om toch wel waard onder de vele nuttige instel lingen genoemd te worden: wij bedoelen de Gym nastiek-school. Aan het Departement Sneek der Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen komt de eer toe van hare oprichting. Niet alleen toch heeft dat departement de wenschelijkheidja de noodzakelijkheid uitgesproken dat ook onze stad, in navolging van zoovele stedende gelegenheid moest aanbieden voor gymnastisch-onderwijs; het heeft veel meer gedaan. Gesteund door enkele corporation, hebben de leden van onze Nutsaf- deeling de handen aan de ploeg geslagen en in weinige dagen eene som gelds bijeengebracht, meestal bestaande uit rentelooze voorschotten te zamen groot genoegom een stuk gronds aan te koopen en een gebouw te stichtendat negen jaren achtereen door tal van leerlingen bezocht, en, dank zij de ijverige bemoeiingen van het bestuur der inrichting, maar bovenal den prijzenswaardigen ijver en de uitstekende bekwaamheden des onderwijzers en sieraad voor de gemeente geworden is, waarop het departe ment met trots mag staren, niet zoo zeer, om dat het een gewrocht is van zijn geld, maar bovenal omdat hel in eene behoefte heeft voor zien die jaren lang gevoeld werd en een krach tig hulpmiddel is geworden tot ontwikkeling, vorming en zijn. Thans is die gymnastiek-school vrijd. i. de lasten', die haar drukten zijn opgehevenalle schulden zijn albetaald’t gebouw staat daar als een onbezwaard eigendom van het departement Sneek. De winstendie de school zal afwer pen en dat deze nog al iets beteekenen, kun nen de sommen getuigen die elk jaar als bati ge saldo’s tot aflossing der aandeelen zijn aange wezen komen ten voordeele der departemen tale kas. We weten niet en behoeven ’t ook niet te weten, waartoe ze zullen worden aan gewend: bij ons staat de overtuiging vast, dat ze goed zullen worden besteeddaarvoor waar borgt ons de bekende zucht der ledenom, ge trouw aan de leuze der Maatschappij nuttig te zijn voor ’t algemeen. Raad geven willen we ook nietmisschien bestaan er reeds plannen ’t zij bij bet bestuur der school, ’t zij bij dat van ’t departement, die van zoodanigen aard zijn, dat we onze wenschen zouden vervuld zien, indien ze werden aangenomen en verwezenlijktwe hebben iets op ’t oog dat we ais ’t hoofddoel van ons schrijven wenschen beschouwd te zien. den aangenomen. Kan het zijndat het leer geld te hoog gesteld is? We moeten dan her inneren dat voor een twintigtal leerlingen der Armenschool kosteloos gelegenheid is geweest en nog is, en dat van die der Tusschenschool slechts 25 cents per kwartaal, alzoo slechts twee centen in de week wordt gevorderd, om de lessen bij te wonen. Kan ’t misschien zijndat er voor hen geen behoefte bestaat aan zulk onderwijs? We we ten en erkennen het met leedwezendat in den regel (er zijn gelukkig uitzonderingen) onze hand werkstand al zeer gauw tevreden is met het onderrichtdat zijne kinderen op de lagere school ontvangen en dat bij zeer velen het denkbeeld heerschtdat lezen en schrijven voldoende zijn om in de wereld vooruit te komen maar we weten ookdat zulk eene beschouwing ten eene- male valsch is en uitloopt op maar daar over later. We herhalen de vraagheeft die stand geene behoefte aan gymnastiek-onderwijs? We behoeven geene voorbeelden te noemen van ongelukkige stumpers die nu een treurig leven voortslepen en welke door trouw gebruik te maken van de li chaamsoefeningen daar verricht, even lustig zou den ronddartelen, ais onze gezonde kinderen doen. Meent gedat we ons aan overdrijving schul dig maken De uitspraken der wetenschap, en deze zal toch zeker niemand willen loochenenbevestigen onze uitspraak, te welsprekend, om verder nog woorden te verspillen. Van waar dan toch die weinige belangstelling We meenen de oorzaken van die kwaal te moeten zoeken in vooroordeel, dwaze vrees en onkunde. Of is er geen voor oordeel Hoe beschouwt men de gymnastiekles sen. »O daar worden kunstjes verricht, toe ren, zooals we ze in de kermis door een rond- reizenden troep vaak zien uitvoerendaar leeren ze met handen en beenen werkenklimmen in palen’t lichaam in allerlei bochten wringen m. e. w. wat zou dat geven? Onze kinderen vliegen op straat genoeg rond, hebben gezonde beweging in overvloedze behoeven geen kun stenmakers te worden, wij en onze ouders en grootouders zijn er ook zonder gymnastiek ge komen ’t dient nergens voor, al te maal gekheid.” i gen. Ziedaar ’t vooroordeelen daaraan huwt zich dwaze, bekrompen, bespotlelijke, kinderachtige I kan alzoo vrees. »O, zegt men, die jongen heeft zich be- i schelijk samenstel inneemt naar eisch worden ver- zeerd lj gevallen isdat. kind gevoelt zulk een pijn in de leden van al die bewegingen die ’t heeft moe- den voor het zenuwstelsel ten maken en ik zou mijne kinders daaraan I invlnoH van al ’t np»onof>m< blootstellen, neen, neen, als ik ze thuis heb worden? -in- -n heb ik ze onder mijn- opzicht; niet naar de invloed van die fijne draden, die, ja onmisbaar gymnastiek-school.” leerling daaraan deel neemt. Er zijn er van de laatste school wel eens enkelen geweestmaar sedert eenige jaren was het cijfer nul 1 Van waar dat inderdaad niet verblijdende verschijn sel Kan het onbekendheid zijn met de in richting? Daarvoor heeft ze toch al te lang be staan, om niet te weten, dat ook onze lagere volksklassen wel degelijk toegang bezittenin ieder gevalis er zoo nu en dan publiciteit ge geven door ’t bestuur der school en zijn de voor bonden is. Weet ge wat de gymnastiek doet? i

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1870 | | pagina 1