BINNENLAND. B U I T E N L A N D. I Me de' raadslagingen voortgezet directeur der stads reiniging al- onmiddelijk per spoor geëx- den. De syllabus is de codex Hoe moet Misschien vei hoe boi ba ge val in Li< co: go, VOl be gO! dei do 90 vol ge- voi de X l'l be fr. nc 21 O] ge A’£ wo bei Do haf dit dat hin zou wr va klc rei tai bla wa me no te de wa I •eer OIR in Hit der de dw J kar bre get zal 1 die Die loti pin «el: 'iaa 1)1) Uit Eei nie: voor de bajonelvechtkunst en hel getal sclierm- sabels bij de verschillende corpsen vermeerderd. De koningin der Nederlanden, lezen wij in Bij het uitbren- zijn verslag a's deskundige in de zaak Napoleon heeft hij vergeten te reke- op het eerlijksgevoel der studenten en zoo. voor goed zij- II],7 "lil niii ma mi' 1 kat dm ma kd' over: uitvoerige beschouwingendie minder be langrijk zijn terwijl de schrijver met eene klei ne Seitenhiebe op de voorstanders van openbaar heid besluit. Naar wij vernemen heeft de schrijver aan elk der raadsleden een N°. van de A. doen toeko men waarin zijn doordacht advies en degelijke argumenten zijn opgenomen. Gedurende de maand Maart zijn van het rijks telegraaf-kantoor alhier verzonden 778, ont wil I van In de volgende maand zal in Londen een nieuw prachtwerk in 4°getiteld London De platen zijn van Gustave Doré een ongenoemdmaar wel be- het Concilie zou laten doen wat het verkoos daar zij aan zijne besluiten niet de. geringste waarde hechtte. Ten slotte verklaarde de kamer dat het haar de paus zich al kend auteur. Van Garibaldi ziet te Milaan een nieuw werk het licht getiteld Cantoni of de Vrijwilliger.” Daarin is vooral de reden van Bologne. Mazzini noemt hij een man ongeschikt om an deren te leiden of te volgenmaar een vleesch drie vierde van de som voorloopig te vrede te zullen zijn, mits de rest later werd ingewilligd, en daarmede heeft de Kamer ingestemd. In ’t geheel heeft de Kamer de aangevraagde 6’665.396 fl. teruggebracht tot ongevoer 2‘/2 mill. Och 1 mocht de onze dat ook doen 1 Het Algemeen Comité der Forlschritts-par- tij heeft een programma ontworpen om gevolgd te worden bij de aanstaande verkiezingen en be staande uil voornamelijk twee punten 1°. een heid van Duilschland door verdere ontwikkeling der Bondsconslilutie en 2°. verlaging der kosten voor het krijgswezen door vermindering van den werkelijken diensttijd en van de sterkte der staan de armée, in hel belang eener europesche ont wapening. De ex-keurvorst van Hessen heeft zijn land goed te Horzowilz verkocht voor 3j/2 mill, gul den onder voorbehoud er nog een jaar te mo gen blijven wonen. De gezamenlijke inkomsten van het tolverbond gedurende '1869 hebben bedragen f48’035.749,40 of 41’639.972,40 zuiver te verdeelen onder eene stalen bevolking van 38’302.103 zielen, waaron der 29’494.475 tot den N. D.-Bond behoorende, van welke 24392.970 pruisen zijn. Beijeren krijgt I f' 3’399.525en Wurtemberg 1’088.557,20. De zoutbelasling bracht f 17’710.866 zuiver op, waarvoor de Zuid-Duitsche Staten ƒ922.131 moeten bijpassen, maar Pruisen 820.670,40 en Men zegtdat de koniug van Saksen bij dien Pruisen bij eigenhandigen brief op de af schaffing der doodstraf heeft aangedrongen. O O S T E N R IJ K. De keizer heeft aan den ministeriëelen crisis een einde gemaakt door het Ministerie te ont slaan en aan graaf Portocki, gewezen minister landbouwde samenstelling van een nieuw op te dragen. Had hij dit niet gedaandan zou hij de Landdagen hebben moeten ontbinden, wier afgevaardigden, als oppositie tegen het kabinet, hun mandaat als leden van den Rijksdag heb ben nedergelegd. Daardoor was het getal leden van 203 tot 128 gereduceerdallen leden der duitsche partij. Die toestand was buiten kijf on houdbaar en moest de keizer wel tot ontbinding der Landdagen overgaan of ’t ontslag der mini sters aannemen. Het laatste te doen is wel de verstandigste maatregel en dien heeft de keizer dan ook zeer terecht toegepast. ITALIË. In de kamer heeft de heer Boni, den 28 Maart is tegenwoordig gezegd iprlen morrrnn al- grnnfinc bezending van meer dan 70 sinks op wij voor het oogenblik het niet willen of kunnen U r. tit. T» U ‘1 1 I J I V. ...I, .T. ƒ,1 t VT> HO I O HOI, f. I Tl »Wij mogen niet vergeten door de be groeting dat Rome aan ons behoort. Ofschoon bezitten wij moeten ten minste alles doen om te zorgen dat onze rechten niet geschonden wor- van den achteruitgang. Laat ons zorgendat het concilie noch onze wet ten noch onze instellingen aantast.” De minister van buitenlandsche zaken, Viscon- -j- Assen, 6 April. De toebereidselen, voor ti Venosta, vei klaarde daarop, dat de regeering de spoorweg inwijding der lijn GroningenAs senMeppeldie er door jong en oud arm en rijk worden gemaakt, zijn inderdaad belangrijk. De feestcommissiën uil Groningen en Meppel zijn gepasseerde Zondag alhier vergaderd ge weest en hebben beslotenom de festiviteiten niet den 2 Mei, maar op deu 30 April te doen plaats hebben. Ook in omliggende plaatsen wor den aanstalten gemaakt om ding recht feestelijk te vieren. Dorpen, die uren ver van de lijn zijn verwijderd, zullen dien dag pret maken. Een bewijs voorzekerdat de Drenlhenaren zéér ingenomen zijn met het spoor. Wij gelovendan ook dat het land van hei en struiken (benaming uitgevonden door den heer Schiinmelpenninck tot Heide en Siruike) door dezen lijn niet weinig in bloei en welvaart zal toenemen. volkomen onverschillig is of of niet onfeilbaar verklaart. In de groote steden van Italië is sedert eeni- gen tijd op de postkantoren de gelegenheid geo- den dag der inwij- I pend om een brief te schrijven waarvoor men tegen betaling van 5 centimes alle benoodig- heden verkrijgt. Men zegt, dal hel ministerie er ernstig over denkt de kamer te ontbinden. F R A N K R IJ K. De hoogleeraar Tardieu heeft ten derden male zijne colleges moeten staken, gen van van prins nen kon hij wel eens gedwongen zijn ne colleges te sluiten. In dan geval, zegt men, zullen alle medische professoren hem volgen. Dus eene nieuwe soort van gréve. Tot president van de commissie van rappor teurs over het Senaats-besluit is benoemd Rou- her en tot secretaris Quantin-Bouchard. Die zaak is alzoo in goede handen om tot niets te leiden, want de laatste is een afdruksel van den eersten. Uit Creuzot luiden de berichten niet gunstig wel is waar is het nog niet tot eene botsing ge komen maar eene uitbarsting is elk oogenblik te verwachtenweshalve er eene groote militaire macht hoen gezonden is. De vrouwen schijnen mede de hand in het spel te hebben en de man nen op te zetten die o. a. 5 francs per dag loon vorderen. Er werkt geen enkel arbeider meer. De strike is volkomen. In deze maand zal te Parijs een nieuw dag blad hel licht ziengeredigeerd wordende door paler Hyacinthe en zijn broeder. Eene gewichtige tijding! van oorlog heeft aan de militie-commissarissen vergundzoowel in als buiten dienst de schou- tegen het ontwerp gesproken. Van de nieuwe sprekers betoonden zich gestemd vóór de wijzi ging de heeren van Lijnden van Akerlakenvan Voorthuijsen en Sandbergterwijl de heer Saaij- Vader waarschijnlijk tegen de wet zal stem- Morgen behandeling der artikelen. In de zitting van heden is de beraadslaging over de armenwet voortgezet. aangénomen, na verwerping of intrekking de daarop voorgestelde amendementen. Morgen voortzetting. Ingekomen is een koninklijk besluit, houdende kennisgeving der benoeming van den generaal Duijker als kanselier van de beide Nederland- sche orden. TWEEDE KAMER. Zitting van Dinsdag den 5 April. slaginge/ovêr* herontwerp tot wijziging der ar- Public Opinion,— heeft de heer George Borwich -te Londen, aangesteld als haren leverancier van BlomMoens de Bie- zijn beroemd bakpoeder. migen nog aanmerkingen op onderdeden hadden. het licht zien. Tegen hebben zich verklaard de heeren Wijben- en de tekst van ga van Loon en Dumbar. Morgen voortzetting. De minister van binnenl. zaken is dan aan ’t woord, i Zitting van Woensdag 6 April. In de zitting van heden zijn de algemeene be- ten ten einde gebracht I over het ontwerp "tot wijziging der armenwet. deien te leiden of te v Nadat de minister het Ontwerp breedvoerig had geworden absolulismus. verdedigd, hebben nog vele leden zoo voor als cnpit SN EEK, 8 April. In een ingezonden stuk in de Noordstarge titeld spoorwegenbrengt Friso nog eens vluch- tig in herinnering de in '1863 geprojecteerde Noord-Hollandsch Friesche spoorweg van Sneek naar Stavoren en verder van daar door middel van stoombooten nabij Enkhuizen in verbinding met Noord-Holland. Fniso meent, dat, indien er nog twijfel kon bestaan of die lijn wel immer levensvatbaarheid kon bezitten deze twijfel door den winter van 1870 wel zal zijn weggenomen, toen de vaart op de Zuiderzee gedurende eenige weken door ijs gestremd was, zoodat de over tocht van Stavoren naar Enkhuizen ook met de zwaarste stoombooten niet zou kunnen worden volbracht. Toch en zietdaar de hoofdgrief van den schrijver toch blijft de voorloopig verleende concessie nog voortduren en schijnt aan de con cessionarissen geen termijn te worden gesteld bin nen welken zij de geprojecteerde lijn moeten aan leggen, op straffe van hunne concessie te verliezen. Schr. betreurt dit vooral om de gevolgen, Immers belangstellenden in die onderneming, zoowel zedelijke lichamen als particulieren, die door aandeelen in dien spoorweg zich hebben verbondenworden alzoo verhinderdhet daar voor bestemde kapitaal tot andere nuttige doel einden te besteden. De schr. meent, dat het kapitaal op die wijze aan de nijverheid blijft onttrokken. Hij gelooft dan ook dat het voor beeld van de provinciale Staten van Noord-Hol land navolging verdientdeze hebben in het vo rig jaar aan de concessionarissen eenen falalen termijn gesteldbinnen welken met de werk zaamheden een aanvang moet worden gemaakt, bij gebreke waarvan het bedrag der inschrijvin gen voor de provincie Noord-Holland moet ge acht Worden te zijn vervallen. Hij vindt het dus wenschelijk dat de Prov. Staten van Friesland en de gemeenteraad van Sneek die beiden voor aanzienlijke sommen in dien spoorweg hebben deelgenomen, den weg volgden door de Staten van N.-Holland ingeslagenvooral met het oog op de pogingen welke thans weder in ’t werk gesteld worden om een ander groot werk van openbaar nul tot stand te brengen, den spoor weg HarlingenHeerenveen eene lijn, waaraan volgens Schr. meening grootere behoefte bestaal dan de vroeger geprojecteerde. Ten slotte zegt Fniso: sWanneer de voorloopige concessionarissen van i den Noord-Hollandsch Frieschen spoorweg niet door eigen overtuiging er toe worden gedreven, van hunne onderneming af te zien en daardoor de inschrijvers in de geidleening van hunne ver- i plichting te ontslaan dan rust op dezen de taak om zich tot die concessionarissen te wenden en hen daartoe te dwingen door het stellen van eenen termijndit vordert hun eigen financieel belang, dit vordert hel algemeen provinciaal be lang van Friesland.” In hetzelfde nummer der Noordstar wordt door een Sneaker correspondentdie zich bij voorkeur schijnt bezig te houden met het be en soms veroordeelen van de handelingen van onzen gemeenteraad en die wel als advisee- rend lid aan den raad mocht worden toegevoegd gesproken over de uigave van de gemeente verslagen, over de geringe deelneming der inge- oe- j zetenen om de kosten van het drukken te bela- eene t lén, enz. Den voorstanders van openbaarheid wordt Het de welgemeende wenk gegeven om die kosten toch niet uit de gemeentekas te besteden. Leeuwarden 7 April. Onze stad kenmerkt zich vooral in de laatste dagen, door veel be drijvigheid. Op onderscheidene punten is men druk bezig met het afbreken en opbouwen van gebouwenzoodat hel er voor den werkman niet ongunstig uitziette meerdaar het vooruitzicht bestaatdal den geheelen zomer ruimschoots werk zal te vinden zijn. Met de uitbreiding van de stad aan de zuidzij de schijnt het nu ook ernst te worden; bestond voor eenigen tijd die zaak nog voor ’t meeren- deel op papiernu is men op dat terrein voor al druk aan ’t werk. Onderscheidene aanzienlijke gebouwenallen van een zeer net uiterlijk, ver rijzen daar voor en na. De bebouwing bepaalt zich echter tot dusver alleen aan de zijde van het Zaailandaan de overzijde van het kanaal is ten dien einde nog geen spade in den grond gestoken. Dat de uitbreiding nu reeds de ver wachting van velen overtreft is als zeker aan te nemen. Men heeft thans ook een begin gemaakt met de verlaging van een gedeelte der Lange Pijp in verband met den aanleg van een nieu we straat bezijden de Groote Sociëteit, waar vóór een jaar nog een der slinkendsle grachten weid aangetroffen. Ook deze verandering is vooral met het oog op de gezondheid der ingezeteneneene belang rijke verbetering te noemen. Met het afbreken der gebouwen op het ter rein waar het post- e.i telegraafkantoor zal wor den gebouwd, is Luxemburg ƒ92.460,60 ontvangt. smen reeds ver gevorderd, zoo- I I’ dal wellicht spoedig met den aanbouw van dat i van kantoor een begin zal worden gemaakt. -j- Zoo als gemeld is, hebben er zich voor de betrekking van directeur der stads reiniging al- j hier aangemeld 129 personen. I ’t Schijntdat dit getal nog dient vermeerderd te wordenalthans door de regeering dezer stad is de daarvoor gestelde termijn verlengdzoo dat tot den 17 dezer nog kan worden gesollici teerd. -j- Golmschate (gem. Diepenveen)6 April. Verleden Zaterdag kreeg een schipperknechl te Deventer ’t in het hoofd zich te verdrinken. Eerst wierp hij zijn jas en daarna zich zelven in den IJssel. ’t Koude bad scheen hem echter niet te bevallenalthans hij trachtte ;zich door zwem men boven te houden en liet zich zonder tegen kanting door middel van een bootje redden. Na ’s nachts in ’t politie-bureau goed verzorgd te zijn is hij den volgenden morgen heel bedaard naar Zutphen gewandeld waar hij thuis behoort. Meppel 7 April. De aankoop van rundvee, inzonderheid drachtige koeien weèr in vollen gang. Zoo is heden morgen al hier eene 1 kalven staande runderen gearriveerd, allen uit deze omstreken alsmede in Ruinerwold, de wijk enz., opgekocht, en pedieerd, om naar Pruisen te worden verzonden. De prijzen bedroegen door elkander 200 en meertot zelfs f 250. »Eenige kadetten der Koninklijke militaire aca demie te Breda hebben (N.B!) prins Pierre Bona parte bij gelegenheid van zijne vrijspraak door het hooge gerechtshof van Tours, visitekaartjes gezonden als tot gelukwensching. Elk hunner heelt thans een naamkaartje van den vrijgespro ken prins terug ontvangen.” Dat belooft veel voor de toekomst, zouden we oordeelen! ’t Is voor de eer der jongelui te ho pen dat het bericht onwaar is. De oud-gouverneur-generaal in ruste mr. Duymaer van Twist heeft eene nota gevoegd bij het rapport van de Eerste Kamer over de agra rische wet. Dit beval niets zonderlings; maar wat wel zeer zonderling is, is, dal zij door het Dagblad is besproken gewordenvoor dat zij bekend was; terwijl hei ondenkbaar is te ach ten dat de heer v. Twist er aan Lion een af schrift van gegeven heeft daar de nota vóór de aanneming van dat ontwerp pleit. Hier moet dus iets geschied zijnwat men niet zoo recht streeks mag uitspreken. Het Athenaeum te Amsterdam telt, volgens de inschrijvingshjst228 studenten, als 180 oude en 48 nieuwe waarvan 40 in de godgeleerd heid, 37 in de rechten, 128 in de geneeskunde (22 burgerlijke, 83 militairen en 23 pharma- ceuten), 14in de letteren en 9 in de wijsbegeerte. De Waarheid, eene nieuwe, te Breda ver schijnende ultramontaansche courant, deelt mede: ®Men moet met de men zeg I’s zeer voor zichtig zijn. »Zoo zegt men b. v.dat in eene kleine plaats van ons land gedurende den vastenavond-tijd in een openbaar gebouw zich ook eenige lie den (deels door den Staat bezoldigd) vroolijk hebben gemaakt met het Concilie. De een (zoo zegt men) stelden den paus zijne vrouw de afgod Maria voor, en nog twee anderen moesten voor kardinalen doorgaan. »M e n zegtdat eerstgenoemde denzelfdcn nacht plotseling overleden en zijne vrouw krankzinnig is geworden. Men zegt, dat een der kardina len binnen drie dagen dood was, dat zijn kame raad gevaarlijk ziek geworden is en veertien dagen later nog niet builen gevaar was. »Men zegt ook, dat de liberalen van dal plaats je alle moeite aanwenden om de zaak verborgen te houden.” Uit ’s Hage wordt aan le Temps geschre ven dat de Luxemburgsche questie weer be - ginnen zal. Luxemburg is te klein om er eigene staatshuishouding op na te houden. wil geannexeerd worden liefst bij Belgle maar daar zou Frankrijk op tegen hebben, terwijl Verder wordt in dat berichtje wat gesproken Pruisen niet zou dulden dat het bij Frankrijk kwam, lover: aanvangen van parlementaire loopbanen, en het zelf van Pruisen afkeerig is. het dan Wij vatten het niet recht, weet graaf V. Zuijlen er wel iets op. R U S L A N D. In Finland en Lapland zijn rijke goudlagen ontdekt en wachten een aantal gelukzoekers den zomer af, om hunne fortuin te beproeven. Meer dan 13 honderd personen hebben aan den gou verneur van Archangel vergunning gevraagd om de streek aan de rivier Ljufpojoki te dien einde te mogen exploiteeren. D U I T S G II L A N D. Tengevolge der vele zelfmoorden in het leger van den Noord Duilschen-Bonddeelt de Post mededal de straffen wegens dienstoverlredin- gen zullen verlicht worden. Men weet dus hier- i door juist, waaraan die zelfmoorden te wijten zijn. De beijersche minister van oorlog heeft 3’665 000 fl. extra aangevraagd voor 100 000 i waarvoor reeds 1’100.000 i was toegesiaan, hij heeft editor verklaard met mans men. o- Zitting van Donderdag den 7 April. Vier artikelen zijn van In de kamer zijn heden de algemeene beraad- menwet voortgezet. Vóór het beginsel hebben gesproken de heeren van Blom Moens de Bie- berstein, van Hardenbroek Kalffde Willebois, Pijls, Heijdenrijck en van Nispen, hoezeer som- Tot telegrafist 3e klasse is o. a. benoemd de leerling telegrafist de heer B de Stoppelaar Blijdestein. Eene gewichtige tijding! De minister i dersnoeren met kwasten te dragen, zooals die voor de hoofdofficieren der infanterie. j vangen 707 in transito behandeld 25 telegram- achterland geweren Voorts beeft de minister het aantri geweren men, samen 1510. I was t

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1870 | | pagina 2