P o s t e HEDEN AVOND T MUIZEVALLEN W. v, T. ADA1IA over de Kelders te Leeuwarden. J rij en. e Huur gevraagd: M A T T E N. - Oawi Groot Militair A. Goldfarb, I Hoofd-Kantoor te HAMBURG. P. FARX, Bekendmaking. van 7 tot 10 uur, liggen de adressen aan den KERKERAAD en Dn NIEMEIJER ter onderteekening in de Con certzaal bij AGEMA. 100,000 G e I d - i o l e r ii 250,000 STOOMBOOTEN ADVERTENTIES. I I 1 I Zelfstellende 20 Aprif Muziek-Corps 1ste Regement, OP MAANDAG 18 APRIL. en 3. I 1 Sociëteit ,.de Harmonie. Nieuwe Premie-Verloting DER VRIJE STAD HAMBURG. als hoofdprijs D. Tj 2vT E I uit zijn Magazijn voorhanden istegen zeer laag gestelde prijzen, eene ruime en fraaije sortering stalen 'Trepli, wollen en half wol len Schots, Saijetten, rTa- pijtgoed, en Hangloopers, tot welks levering hij zich beleefdelijk aanbe veelt. Origineele Staals-premie-loten. liet spelen van orlgineele Staals-premie- loten is door alle SLECHTS 2 TIILB, PSl'ISS. COCH., voor een ORIGINEEL LOT der door de hoo- ge Staatsregeering goedgekeurde groote 2 iïïillioen Whaler Begin der trekking e. k. Siegmund Heckscher V ooiioupige DIENSTREGELING, BEGIN 11 AFRIL 1 5 7 uur. 200,000 165,000 156,000 150,000, g 3 I i 1 BUNGENBERG. a 6000 3 ïi 5000 3000 20 a 2000, 30 a 1000 210 a 400 335 a 200,' k 100, 60, 40 enz. enz. en w '-.Ui.- dat we 2U. een Red. 7 was van I 99 i Er worden alleen prijzen getrokken. 4 P. T. POTMA. GLADDE MATTEN, in alle Breedten». ‘4 ti die bij den gewenschten trap priestelijke invloed worden verkocht voor 75 Centsin ’t Verkoop huis bij schrift hare toepassing op de électrische inductie. uur. y> van De theorie. der sphcrische beelden in ’s avonds 7 uur. Viij Concert voor 1111. Leden, Dames en ge- ïntroduceerden. De Ondergeteekende, Directeur van het post- kantoor te Sneekbrengt ter kennis van belang- van den 9 dezer, van aan van 1 ouderdom van bijna 69 jaren onze geliefde Moeder en behuwdmoeder AUKJE GREIDANUS Wed. P. T. Kleiterp. Sneek, 4 April 1870. F. K. GROENEVELD. R. P. GROENEVELD—Kleiterp. Eenige kennisgeving aan familie, vrienden en bekenden. 170,000, 158,000, 152,000 40,000 bij de 30,000 wijze goedkoop te exploiteeren personaliteiten. Nog iets Wanneer ge in ’t vervolg weer met i niet ongemeubeleerde INTREK, logen Mei of Ju- 5 prijs onder letter W. i Heden overleed te Leeuwarden in den van bijna 69 jaren - N en 3 lig- Inliet STADS WERKHUIS alhier, worden! J~ de vervaardigd zijn steeds voorhanden en worden i een tegen zeer billijke priizen verkochtROLLEN GLADDE MATTEN i J. Van AKKRUM ’s morgens 7 10'/+ ’s middags 4'/4 ’s avonds 10,10 gewekenen werd geareven. vat. Er bestaat veel kans dat Ulric de Fonvielle in Lyon tot vertegenwoordiger in het Wetgevend Lichaam zal gekozen worden Ollivier heeft verklaard, dat de te brengen wijzigingen in de constitutie aan de goedkeuring van ’t gansche volk zullen worden onderworpen. Hel recht des keizers om een beroep op het volk te doen is overigens gevaarlijk en in strijd geoordeeld met den parlementairen regeerings- vorrn. na den afloop. j e. k., met opgave van bij den Uitgever dezes. TAPIJTEN. De ondergeteekende bericht hiermede, dat bij den Heer liggen in de Kosterij of Consistorie-Kamer van af heden lol en met en met Zaturdag den 16den April e k.van des voormiddags 12 tot des namiddags 2 uur. Dat mede, op lijd on plaats voornoemd voor de Gemeenteleden ter inzage zal lig gen het Concept-Reglement op het Be heer der Kerkelijke Goederen en Fond sen der Hervormde Gemeenten in Ne derland en het loezicht daaropont worpen door het algemeen Gollegie van Toezicht, met eene Memorie van Toe lichting daarop. Zijdie tegen bedoeld Concept-Reglement be zwaren mogten hebben, of daarop aanmerkingen wenschen te makenworden verzocht hunne re clames. met redenen omkleed, schrill.elijk in te dienen bij den Voorzitter van het Gollegie van Kerkvoogden vóór den 17den dezer. Sneek, den 7den April 1870. Kerk voogden voornoemd ■I. TER HORST Ghz., Voorzitter. M. REIDSMA, Secretaris. men de bestellingen ten! aan het ban-! prijzen van „„w 6000, 5000, 4000 3000 2000.’ 1500 1000, enz enz ter verdcelmg bekomen Gefrankeerde bestellingen worden legen contante betaling, gemakshalve Ook zonder brief, met de tegenwoordig gebruikelijke post kaarten, die ieder postkantoor gratis afgeeft, uitgevoerd en onder stipte geheimhouding naar de meest afgelegen oorden verzonden. Na de uitloting worden de officiëele lijsten benevens de verworven geldsommen, prompt-, verzonden door den ondergeteekendedie bij zijn handel in Staats-obligafien reeds MILLI- 1 OENEN op die wijze uitbetaalde. verlangt een SMIDS- of KAGCHELMAKERS- i LEERLING, die eenigen tijd bij het vak is ge- weest op Mei aanstaande of eerder; bij wien ook soliede KOOKKAGCHELS te bekomen zijn. De Regeering heeft verklaard te zuilen vol doen aan den drang om de lichtingdie op 90,000 man is vastgesteldte verminderen. Het budget van Parijs is geraamd op 296 m. fr. met eene leening van 387 mill., terwijl er nog eene van ’l vorig jaar ister grootte van i 213 mill., alzoo te zamen van 60Ü mill, francs! j Openbare werken eii te korten zullen het grootst gedeelte er van opslokken. Te Montpellier is eene fabriek van valsche bankbiljetten ontdektwelke door poolsche uit gewekenen werd geareven. Een hunner is ge- SPANJE. Door de Cortes is met 78 tegen 75 stemmen ‘een votum van afkeuring tegen den minister van onderwijs uitgebracht, omdat hij het onderwijs >n den godsdienst op de scholen heeft afgeschaft. Hieruit is het duidelijkdat Spanje nog niet op (!en gewenschten trap van vooruitgang staat en ’Ie priestelijke invloed er op lang na niet ver dwenen is. Men vooronderstelt op goede gronden, dat de kamer echter een votum van vertrouwen zal uit brengen jegens het kabinet, weshalve deze zaken geen aftreding van eenig minister ten gevolge zal hebben. De nieuwe begroeting voor eeredienst is inge diend en vermindert de uitgaven voor die zaak niet ongeveer 4 mill, gulden. Te Barcelona hebben ter gelegenheid van de loting voor de militie ernstige ongeregeldheden plaats gehad. Ook beginnen de oproerige han delingen der Garlisten vrees in te boezemen daar gewapende benden hier en daar zich ver- lound hebben en verscheidene hoofden dier partij dit Frankrijk de PyTenéen zijn overgetrokken. Een bewijs dal liet loezicht daar óf slecht óf niet welgemeend is. KERKVOOGDEN der HERVORMDE GE- MEEN IE te SNEEK maken aan de Gemeente i bekendj 1°. dat de Rekening van Ontvang en Uit- gaaf over het jaar 1869 afgelegd door i den administrerenden Kerkvoogdopge nomen door Kerkvoogden en goedgekeurd door het Gollegie van Notabelen dezer Ge- Met Prijzen, onmiddellijk betaalbaar Pruis. Thalers Thalers 60.000, 40,000, 30 000, 20,000' 16,000, 12,000, 2 a j0,000, 8000 2] 5 a 4000 5 a 1500 130 a 28,500 Desverkiezer.de kunnen de tapijten ook ge maakt en gelegd worden. Wanneer de onkosten hiervan er bij gerekend zijn, blijven de prijzen nog zeer laag KRESPOMB TI B T. te Z. Uw stukje kan niet onder de rubriek ingezonden worden opgenomenniet zoozeer om dat we partij trekken voor den door U aangeval len ouderlingdan wel omdat we ongenegen zijn zelfs, eenigen schijn van verantwoordelijkheid op ons te nemen voor soortgelijkeen op die Nog iets! V7.-/,v. „cc dergelijke stukjes tot ons komt, zou ’t dan beleefder zijn Uwe brieven te franceeren 1 ’t Is inderdaad vervelend verdrietig, dr,l daaraan zoo vaak moeten herinneren. ■v. d. M. Thans geen ruimte. Dus in volgend nummer. Regeeringen bij de wet vergund! De trekking begint reeds den 20n April e. k. Er worden alleen prijzen getrokken. De hoofdprijzen zijn 190,000 180,000 162,000, 160,000, 155,000, 153,000, 100,000, 50,000 30,000, 25,000, 20,000, en 1 15,000, 12,000 10"000, 8000, ENGELAND. De berichten aangaande de agrarische misda den luiden nog ongunstiger dan te voren; zelfs Mouwen nemen er deel aan en dat wel uit de betere klasse. De engelsche opium-handei zal een geduchlen concurrent krijgen in de amerikanendie niet goed gevolg de papaverbollen hebben aangekweekt voor de katoenboornen en vyelker sap tot opium bereid door de Chinezen in Zuid-Amerika zeer goed is bevonden en weldra zal uitgevoerd wor den. Het Lagerhuis heeft besloten om de staat der kloosters en de wijzewaarop zij vaste goede ren bezittenlol een onderwerp van parlemen tair onderzoek te maken, waarover de R. C. bladen zeer ontevreden zijn. Het kabinet zelf er ook niet voor en het besluit is slechts met eene meerderheid van twee stemmen aange nomen. Intusschen is het beluit wel degelijk toe te juicheit, omdat er vrij veel vrees beslaat, dat de personele vrijheid in die inrichtingen nog al wat te wenschen overlaat. De toestand van den minister Brighthoewel verbeterende is echter nog niet zooals hij be hoort te zijn en is zijn aanblijven volstrekt niet boven allen twijfel verheven. Aan drie engelsche dames dieals naar ge woonte den winter in Rome doorbrachten, is bevel gegeven, dadelijk de eeuwige stad te verlaten. Door lusschenkomsl van den engelsehen gezant is haar 24 uren uitstel gegeven. Men weet voor dit ongehoorde feit geene reden op te geven daar ’t zich toch niet laat denken, dat zij een hinderpaal voor de onfeilbaarheid van den paus zouden kunnen zijn. De dood van generaal Greij kan in vele opzichten een nationaal verlies genoemd worden, omdat hij na den dood van prins Albert, der ko ningin en der prinsen getrouwe politieke raads man is geweestdie nooit van zijne positie eenig misbruik heeft gemaakt. De Pall Mall Gazette wijst er op, dat de katholieke kerk in Ierland steeds in conflict met den Staat is ot wil zijn en dat zij slechts eene massa aanhangers verlangt, zonder verder op iets te letten. hebbendendat te rekenen eene bijous is geplaatst, tot het ontvangen brieven en drukwerken, op het Grootzand de huizinge, bewoond door den Heer A. Ringh, apotiiecar. Het boven de bus geplaatste bord geeft de uren aan der ligiiug op werkdagen. in de voorplaat der bus is een metalen cijfer geplaatstmidden onder liet koninklijk wapen wijst, naar volgorde waarin de verschillende ligtingen op het bord zijn vermeld, die ligting aan welke het laatst heeft plaats gehad b. v. het nomrner 2 voor de bus geplaatst zijnde be- teekentdat de tweede ligting van dien dag reeds is geschied en dat de derde nog moet plaats hebben, enz. Op Zon- en Feestdagen wordt de 2 ting niet ten uitvoer gebracht. Eindelijk meent hij te moeten mededeelen dat het bepaald verboden is dienstbrieven in ’s Rijks bussen te werpen. De Directeur voornoemd komen in het geheel in weinige dagen j ter uitbetaling. Ieder getrokken lot bekomt i eene prijs, Door de hooge staatsregeering is onderge-i teekend Bankiershuis met den verkoop dezer: Origineel Staats-Prieinie-Loten (geene verbodene promessen) belast geworden. Om de deelneming aan eene dusdanige be langrijke verloting ook den minder rijken ge makkelijk te maken, heeft de hooge regeeringj de gunstige berekening genomen om t Geheele Origineel Obligation d ƒ3,50 I Halve 1,75 uittegeven, welke door mij tegen deze oor spronkelijke prijzen tegen franco inzending van het bedrag, ten zekerste door de thans ge bruikelijke Postwissels zonder verder eenige berekening van provisie, zelfs naar de verst af gelegen plaatsen ieder der geëerde deelnemers! volgens uitvoerig prospectus toegezonden wor-l den. De verloting geschiedt ten overstaan van' twee beëedigde notarissen der vrijstad Ham burg. Trekkingslijstenwelke van ’t Staatswapen! voorzien zijn, even als de getrokken prijzen,! worden onmiddelijk verzonden Daar de navraag naar deze loten zeer aan-| zienlijk is, gelieve spoedigste en direct te zenden kiershuis. te Hamburg. VAN DE uuut nel Muuegie van noiaueien uezer Ure- M rb meente voor de Gemeenteleden ter inzage zal j Jt 2 lirr<rz»k'i >v-> 1 z-. Izr 1 1 tFZ Aran SNEEK: ’s morgens ’s middags 1 ’s avonds Alle dagen, behalve Dingsdagsin plaats 1 uur om 2 uur van SNEEK naar A.KKRUM. ^ERK-, ACADEMIE- en SCH00LN1EUWS. Tot hulponderwijzeres te Franeker is benoemd Mej. A. E. v. d. Sluistot hiertoe werkzaam in meisjesschool alhier. Te Utrecht is Dinsdag jl. tot doctor in ^is- en natuurkunde bevorderd de heer A. Harms, na verdediging van een academisch proef- en

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1870 | | pagina 3