A (I v e r t e ii I i n V o g I e r ZALF HOLLO Naaimachines. DEliGDZAME MDNWJIJCHINES Grasverpachting A. W. Bullrich, Goed en niet duur?!! aasenstein en TELEGRAFISCHE BERICHTEN. Attest. WTOUANDEN EN VOETEN. SPAATSSPOOPMKEG (IVinterdienst) De echte Amerikaansche ELIAS HO WES NAAIMACHINES, zoo uitmuntend voor KLEERMAKERS, BEDDEN- en PETTENFABRIEKANTEN, zijn van af heden verkrijgbaar en in werking te zien bij den Heer P. T. PODIA. Sneek. S. P. POSTMA. TE SXEEK. Geneeskundig Het eenige echte onvervalschte UNIVERSEEL ZUIVERINGS-ZOUT van Apotheker I. kien Hofleverancier te Berlyn, e r 1 ij k e St a n d. SNEEK. Burg WTMAIMN EN VOETEN, Scheepstijdingen van Harlingen. Van 2 tot 5 April. Handels- en Marktberichten. UrUWE of GEBORSTENE HANDEN wor- w Elk inzender ontvangt een i J-.: Wijbe Post en i. VRIJDAGS, (c) Sneltrein tot Zwolle, (d) Alleen VRIJDAGS Rijtuigen derde klasse, (b) Alleen DINSDAGS en 6.31 3,38 Gedrukt en uitgegeven bij W. GOOI, van BOKMAte Sneek. L I I I r 1> Deventer Zutphen 3 4 3 3 3 5 5 5 5 5 3 5 6 6 6.5 A. 7-9 1 1 t I i 8.42 9.3 9,18 7,6 7,16 5> C 2 1 V s t f 1 1 1 'i 11 18 11.24 J J/<4 1158 12.18 12,32 12.44 3,- 4,19 4,41 10,13 10,26 10,39 4.40 5,37 6,11 7.24 8 22 8.50 9.5 9.15 9,28 9,46 J g i. 1 i 1 6.59 10,12; 7,21 10,30 e h P n d g n o 11 6 11.14 1125 11.38 d ii e I t( z 7,33 8.31 8.59 9.14 9.24 9,37 9,53 10,15 10 27 door 10,42 10,54 V 1 1 s c e 1 5,58 7,23 7,35 7,19 82 8.28 8 47 8 56 9.1 7.48 8.— V tl k c 1 1 1 <1 e 1 a Sneek, Sijberen Potma.l Bolsward, Mare. Oos- I terbaan, in de andere steden in de bekende depóts. Kg® Gelijke Prijzen als in het Iloofdépót te Leeu warden V Harlingen Franeker Dronrijp Deiuum 8.35(d) 956 8,54 7 39 10 22 10.31 10.48 12 53 8,27 11.17 9,15 A 12.6 103 10,48 10,40 8.51 9.3 door 9.20 9,33 9 58 12,3 12 13 12 27 12.36 45 93’/9 94% Engelsche wissel ƒ11,88. 2.38 6,43 2,55 6,55 3,8 3,21 en franco ten dienste. Deurwaarder van AKKEREN zal, op Zater dag 30 April aanstaande des morgens 10 uur ten huize van de Weduwe SEVENSMA buiten het Hoogënd alhier de jaarlijksche GRASVER PACHTING houden van de bermen der Leeu- warder-Lemster straatweg. De Chocoladen van het huis FRANZ STOLL- WERCK en Zonen te Keulen a. d. Rijn heb ik, na naauwkeurig onderzoek, bij zieken, hei stel lenden en zwakken met uitstekend gevolg aange wend. Zij zijn niet alleen vrij van ieder bijmeng sel maar zij onderscheiden zich ook van andere fabrikaten door grootere Gacaogehale, fijnere be werking fijne geur en duurzame hoedanigheid. Mijn op veeljarige ondervinding steunend oor deel is dit, dat bovengenoemde Chocoladen in geneeskundig opzicht boven alle andere de voor keur verdienen. Dn STARK, koninklijk. Staf-Arts. Men vindt deze algemeen goedgekeurde Cho coladen in Originele Verpakking te Sneek bij W. van Gulik; te Akkrum bij S. Visser; te Balk bij J. de Jongte Leeuwarden in het hoofd-dé- pót voor Friesland bij S. P. Postmate Oos- terzee bij K. R. Koopmans te Workum bij D. J. de Boer. J®!» Mooi(Elizabeth) id. H. Pot (Catharina E- lizabelh) avontuur. J. Both(Mercuris) New castle. E. Kraai, (Wubke Veltman) Frederik- stad. K. de Groot, (Victoria) avontuur. M.nsonides, (Jacoba Lucretia) Frederikstad. T. Jager, (de Jonge Willem) Osterisoer. F. Wijina(2 Gebroeders) Memel. M. Jahnsen (Niord) Drobak. 4 ditoHawk (S) stukg. Huil. 5 dito, T. Jager, (Anna Lmtzia) Chris tiania. Johs. Alta (Argo) id. O. P. Mar- tensen, (Gjede) Drobak. A. Haaijes, (Cronos) Frederikstad. 55% 67% 86% 26% ‘23 32% 9-2% 90 75% 55% 47% 9,40 2,15 10,40 3.20 11,14 3.47 12,20 4 44 1.19 1.45 2.— 2.10 door Belangrijk voor iedereen. Gedurende meer dan dertig jaren, hebben deze geneesmiddelen boven alle anderen den voor.ang genoten, om de alles voldoende reden dat zij nimmer verkeerd gebruikt kunnen worden, hetzij, bij in- of uit wendige ziekten. Holloway s Zalf moet goed in gesmeerd worden op de keel en borst in geval len van zeere keel, zwelling der klieren, langdu rige hoest en gedrukte ademhaling In gewone gevallen van Catarrh en griep bewerkt deze Zalfgoed op de zijden der borst ingewreven en geholpen door eenige doses der Pilleneene spoe dige en volkomene genezing. Dezelfde behande ling, naauwkeurig opgevolgd, verdrijft keelziek ten, aamborstigheid, bronchitis en pleuris, en voorkomt de vurige ontsteking die meestal tot verzwering overgaat en gewoonlijk het gevolg is wanneer keel- of borstziekten verwaai loosd worden. Doosjes Pillen en Potjes Zalf a ƒ0,80 f 1,35 ƒ3,00 /6,75, 13,50/20,50. Zijn op franco aanvrage a contant te bekomne bij alle Apothekers in Holland alsmede in HOLLOWAY’s Etablissement te Londen, 533 Oxford-street, vroeger 24+ Strand. (7 door hem uitgevonden en uitsluitend gefabriceerd; sedert meer dan 20 jaren bekend door zijne heil zame werking [bij alle soorten van maagkwalen en de daaruit voortspruitende ziekten is a 75 Cents het 40 Cents het en 20 Cents het pakje, alleen verkrijgbaar in de volgende depóts: O 7 n 1 TY I n 7 r Z-X Franeker, J. Drager.. en Van de 1 tot den 8 April. Geboren: Godtlieb T. T. Siegert z. Hessel Hoekstra d. Clement Postmus d. Thijs de Haan z. Ruurd Westra z. Theodorus de Boer d. Pieter Meestering d. Jacob Labordus z. Overleden: Tijlje de Jong '15 mnd. Jan Hamersma 64 jr. Uiltje de Vink 69 jr. Albert Modderman 38 jr. W IJ M B R 11 S E R A D E E L. Van den 29 Maart tot den 5 April Geboren: Bendiks Walter, z. v. Berend Ok- ma en Trijntje Zuiderveldte Ypecolsga.Wat te, z. v .lelie Nauta en Trijntje Bouma. Eg- bertje d. v. Ruurd Dooijema en Akke v. d. Werf, beide te Heeg. Ottoz. v. Freeik Bruinsma en Trijntje Wesselius, te Wolsum. Sjerp, z. v. Anne Hofstra en Hendrikje Kleistra te Wouds- end. Trijntje en Mintje, ds. v. Lijsbeth de Vries, te Loënga GehuwdWijbe Ypenga van Ypecolsga met Ymkje Pries, van Heeg. OverledenCorneliske Ykemaechfg. van Johs. Feenstra, te Sandfirdenbijna 23 jr. Feitje Minnemate Westhem3 jr. Jentje Postma, te Oudegabijna 3 jr. Gabe Bijt- sma echtg. van Tietje Walinga, te Hommerts, 46 jr. Elizabeth Bootsma te Nijland, rm. 8 mnd. Levenloos aangegeven 1 kind. 9.39 Zulphen 9 47 Deventer 9,58 Zwolle n lil Steenwijk Peperga Wolvega Oudeschoot Heerenveen Akkrum Grouw Idaard-Rdah. Wirdera A Leeuwarden Op nieuw ontvangen het echte LIEBIGS EX TRACT; potten van ƒ0,90 en ƒ1,60; SOYAhet kruikje 75 ets.SARDINES 50 ets hel blik GOLMANS MOSTARD 40 ets. de bus; ZOETE DEL1G1EUSE PALERMO CHINA’S-APPELEN, 50 ets. per dozijn ruim voorzien van alle COME STIBLES, tegen goedkoope prijzen. W. van GULIK. EMSER PASTILLES uit de zouten van de Koning Wilhelms-bronnen de Ems, wetenschap pelijk aanbevolen tegen maagaandoening zuur oprispen slechte spijsvertering, gebrekkige adem halingen en graveel. In voorraad in geplombeer de doozen met gebruiksaanwijzing a 50 cis al leen onvervalschl verkrijgbaar in de depots Te Sneek in de Apotheek van de Wed van Dorssen, zoo als in he* boofddepot van S. P.Posl- ma te Leeuwarden’, bij Apotheker J. A. Ledel te Bolsward. De Administratie van de Rotsbronnen. 5,33 V Leeuwarden 6.20 Wirdum Idaard-Rdh 6.37 Grouw Akkrum 6 47 6,58 Heerenveen 7 22 Oudeschoot door 10.8 Wolvega Pcperga Ï7.X UbCGllWl 9.271,, Meppel 9,9 il.2?a)9 31fd) 1,55 I 55(d) 3 46 7.34A.9.17 - 2 14 2,14 2.22 2,22 2,34 2,34 3,- 3,- 3,25 3,25 3,43 3,43 3 56 8,56 i 6.59 7,21 6 40 (a)7.45 6-58 fa) 8,2 7.11(a/8,15 9,9 7.24 (a)8 28 9,22 Leeuwarden 7,43 Tietierk 7.5? Hardegarijp 8,5 12,40 12,59 2.5 door 2,23 2.33 255 3.9 3.16 door 2,10(d> 3.46 7.32 9 11.12 2,20 9 11 11.25 2,36 9.22 11.39 2,52 9 34 11.54 3,8fd) De ondergeteekenden leden van het leesgezelschap Frederiksoord en omstrekenverklaren bij dezedat de Heer H. HULSHOF Koopman in kruidenierswaren vroeger te Noordwoldethans te Sneekwei gert te betalen ’t geen hij naar regt en billijk heid schuldig is. Lang hebben zij geaarzeld de ze verklaringzoo openlijk als thans geschiedt af te leggen, maar daar de Heer HULSHOF, in weerwil van beleefde en dringende aanmaning bij zijne weigering volhardten zich ten laatste niet eenmaal de moeite meer geeft van op wel willend schrijven ie antwoorden, hebben zij zich, na waarschuwing gedrongen gevoeld, de hoogst ongepaste handelwijze die zij van dien Heer ondervonden, ter meer algemeene kennis te bren gen. Frederiksoord j 30 Maart 1870. ,1. CANNEGIETER Predikant. W. H. HOUWING, Predikant. H. YÏSSCHER Burgemeester. P. ten BERGE Wethouder. G. J M. JONGKINDT GONINCK Directeur der M. v. W. W den volkomen genezen door het gunstig g bekende WINTERHANDEN MIDDEL; 30 IK ets. per flacon met gebruiksaanwijzing. Hoofddepót S. P. POSTMA Leeuwarden; voor Sneek alléén verkrijgbaar bij P. T. Potma. Aanvragen om depóts fr. aan het Hoofd- depót. Veetreinen cn Steen wijk. 1 3.54 7.42 9 37 Zwolle 4.5 7 55 9 50 4 16 8.9 10.04 4.27 8 24 lO.lOjA Arnhem Binnengekomen, 2 April. M Larsen, (Julie) Frederikstad M. Larsen (Fanny) id. 3 dito Hawk (S) Hull 4 dito, H. Olsen (Fight) Drobak. 5 dito Nora (S) Londen. Uitgegaan2 April, Lion (S) boter, vee, etc. Londen. European (S) id. Hull. V/ v. d. Meer, (Harmonie) avontuur. A. Vlaskamp, (Geberdina Jeana Emeli) Frederikstad E. 7.59 Hardegarijp 8,5 Veenwouden 8,18 Buitenpost Grijpskerk Znidhorn Vierveriaten 9,30 Groningen 9,52 Winschoten! 1,11 A Nieuwesch. 11,33 10,54 (c)3.38 9.27 V Arnhem 3 48 3 54 4.3 4 12 10.10',, Meppel 4.33 A 10,30' door 4 49 4.56 5’8 !,24 5,33 2’41 6,25 3.43 7.9 5.45 7,Ï4 7.25 8,58 worden in alle dagbladen der verschillende landen, door hel Adverten tie Bureau van I te Hamburg, Frankfort a. M., Stuttgart, Weenen, Berlijn, Breslau, LeipzigBaselGenèveZürich en St. Gallen bij berekening der ori- ginaalprijzenprompt en ten spoedigste bezorgd. Het bureau bespaart W aan het adverteerend publiek porto en moeiteook wordt bij grootere orders het gebruikelijke rabat verleend. L” L exemplaar van zijne advertentie. De nieuwe uitgegevene prijscourant staat op verzoek gratis 8,36 V Nieuweschans (b)5, 8,48 Winschoten 8,59 Groningen Vierveriaten Zuidhorn Grijpskerk Buitenpost Veenwouden Hardegarijp Tietjerk Le?n warden Dein mn Dronrijp Franeker A Harlingen Boter te Balk 6 April ƒ51,50 Aanvoer 104% en 66/^ vaten. Boter te Leeuwarden den 8 April ƒ52,00, 2de soort ƒ47,00 Meppel, 7 April. Rogge, inl. ƒ6 a ƒ6,50; dito buitl. ƒ6,50 a ƒ7,50; boekweit, zand ƒ7 a ƒ8; dito veen 6 a 7aardappelen ƒ2 a f 3,40; boter aangevoerd 26,000 kiloIe soort per vat ƒ23 a ƒ24; 2e soort per id. ƒ20 a ƒ21; 3e soort per id. ƒ19 a ƒ19,50; stukken per 1 kilo ƒ1.50 a ƒ1,90; Honig per 50 kilo ƒ25 a ƒ26; was per id. ƒ105 a ƒ106; vette varkens per kilo 48 a 54 ct magere dito per stuk ƒ20 a ƒ40; drachtige dito ƒ30 a ƒ60; biggen ƒ6 a ƒ13; friesche schapen ƒ10 a /26; koehuiden per kilo 36 ct.pinkhuiden 40 a 46 ct.kalfsvellen met de poolen 38 ct.id per stuk f 1,80 a ƒ2,10; paardenhuiden ƒ7,50 a ƒ8, drentsche schapenvellen ƒ1 a ƒ1,25. Effectenbeurs van Amsterdam, van den 8 April 1870. 2% pet. Nationale Werkelijke Schuld dito dito dito dito Buitl. Spanje A°. 1851 Binn. dito Portugal A°. 1853 Rusland A°. 1798/1816 dito 1866 dito 6de Serie. Oost. Zdver rente Jan./Juli dito papier Mei/Novb. Mexico Au. 1851 Turkije Amerika A°. 1884 dito 1885 7,- (b)5,25 7,25 6,50 8 50 7,2 9,2 7,16 9,16 7.29 9 29 7.55 9.55 8.14 10.14 8 23 10.23 door 10.28 8 52 11 2 5.31 5.51 6-3 6.11 6-22 2,36 6,35 2,58 6,52 10,8 3,10 7,1 102 door 7 10 10,30 3,26 7 16 10,31 -■ 7.26 10,50 door 7,47 4,6 7,52 4,16 8.— 4,40 8 20 5,— 8,35 5,14 8,45 door 8,55 5.54(aJ+,8(d) 5,54 9,12

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1870 | | pagina 4