NWS- EN ADVERTENTIE-BLAD VOOH DE GEMEENTE EN HET ARRONDISSEMENT SNEER. B I N N E N L A N D. I 8 I 4 ia I - I - I No. 30. V IJ F-E N-T WINTIQSTE J AA E£ G- A. N G. 1870 WOENSDAG 13 APJEUL. m Staten-Gen era al. üu -) DE AANNEMING DER AGRARISCHE WET. s ie 4 a 4 Bi f- wor- et in .1 a l 1 r 5 8 6 O 1 O gingen over het ontwerp tot wijziging der op het armbestuur. Een amendement O 1 1 4 2 O TWEEDE KAMER. Zitting van Vrijdag den 8 April. Ja d»‘>!e zitting z-yn vootlgezet de beraadsla- el ,e e z. n \v l- 5, ADVERTENTIÊN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Gents, voor eiken regel daarenboven 7 '/2 Cents. Alle brieven en stukken, de uitgave of redactie betredende, worden franco ingewacht. IS !0 a ii’ n a ie z. 5- K E N NIS G E F IN G. De BURGEMEESTER van SNEEK, brengt ter kennis van de ingezetenendat op den' l ie April j.l.bepaaldelijk zijn vastgesteld en geslo ten, de Lijsten aanwijzende de personen, die in deze gemeente bevoegd zijn, tot het kiezen van Leden van de Tweede Kamerder Provinciale Staten en van den gemeenteraaden dat de bedoelde Lijs'en aangeplakt en van af den 13 dezer maand ter Secretarie dezer gemeente voor een ieder ter inzage zijn nedergelegd. Sneekden 12 April 1870. De Burgemeester voornoemd, HAMERSTER DIJKSTRA. wet - opti eden een poging waagdeom door k; s ontbinding te reageeren tegen die richting, van den heer de Brauw op ke d» nnti.inJir.^ „„ii -5. art. 7 werd met 50 tegen 18 stemmen verwor- j Deze COURANT verschijnt WOENSD/IGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad ƒ1.65, buiten de Stad franco /1.90. SNEEKER COURANT. De aanneming door de Eerste Kamer der A- grarische Wetis een feit van groote beteeke- nis. Door het voorstel tot Wet te verheffen heeft de Wetgevende Magt een eersten stap gedaan op den weg, die naar regtvaarheid leidt in In dische Zakenbijzonder met betrekking tol den Inlander. Wanneer de Wet ter uitvoering is gebragt zal hel blijkendat zij gunstige resultaten ople vert zoowel ten opzigte van de Javanen zelven en de welvaart op Javaals wat aangaat de zuiver Nederlandsche belangen. Hoe grooter deel van den bodem toch wordt bebouwd, des te meer vruchten er van het ge heel getrokken worden en des te grooter, bij ge volg, de algemeene rijkdom, die uit do produc ten van landbouw en nijverheid bestaaner door worden moet. De regtstoestandwaarin tot nog toe de bo dem van Java gehouden werd was niet alleen zeer onbillijkmaar ook ten hoogste onnatuur lijk. Hij gedoogde niet, dat de rijke bodem werd bebouwdmaar onttrok honderd duizen den bouws vruchtbaar land aan de cultuur in strijd met de lessen der ervaringin strijd met de wetten der wetenschap en der natuur. Ifet Oud Oost-Indische-Compagnie stelseldat voor tonnen gouds aan kruidnagelen deed uit- roeijen om voor hetgeen er overbleef een mo- uopolieprijs te kunnen bedingendat ellendige stelsel van domme willekeur en luidschreeuwend onregt, had in onze van natuur rijke, maar door eigenbelang zoekende behouders zeer verarmde koloniën, n et uitgediend. Adat en allerlei verzinsels zijn uitgedacht ge worden om de verbetering van dien toestand tegen te houden, ja onmogelijk te maken. De koloniale zaken werden geheim gehouden en wat er van uillekte geloochend. Waar zulks niet langer kon heeft men laster en verdachtmaking gebezigd om het schijnende licht te verduiste ren of uit te dooven. Met dat rampzalig en mensch onteerend ver leden is Goddank gebroken. In deze Agraiische Wet zien wij eene huldi ging van het gezond verstand en van sociale op- ïeglheid. Zij is een eerste schakel van den keten die Java nader met het moederland moet vereeni- genen leiden zal tot den bloei der kolonie. Zij is eene eerste daad van goed begrepen koloniale politiek. Dat de mannen van het koloniaal behoud niet ingenomen konden zijn met de Agrarische Wet, laai zich begrijpen. Elke slap toch op den goeden weg afgelegd door de Regering, brengt hen een verder van hun doel, dat hel eigenbelang hun voorschrijft, en om hetwelk te bereiken zij nergensnoch hier, noch in FrankrijkEngeland of waar ook ter wereldooit eenige middelen hebben ont zien. De aanneming der Wel door de Eerste Ka mer heeft nog eene andere beteekenis. Zij is deze, dat de magt van de conservatieve partij geknakt, ja omvergeworpen is en hare politieke machinaliën van beginselen spreken wij niet, omdat zij ze niet bezit hebben uitgediend. Wat al middelen heeft zij niet beproefdom eerst de aanneming der Wet door de Tweede Kamer te belettenen daarna de Eerste te no pen haar te verwerpen. Zij heette nu ecus een mager beestje, dan we der een aanslag van movers en schurken. De eene keer werd er een beroep gedaan op de Vaderlandsliefde der volksvertegenwoordiging de andere keer weder gesmeekt de Wet af te t temmen Het Noorden geeft onder het opschriftDe kiem van een denkbeeldhet idee aan om In die in de kamer te doen vertegenwoordigen. Ook wij gelooven dat dit goed zou zijn en het daar met der tijd heen moet indien namelijk Indie innig met Nederland zal verbonden en de kolonie als iels anders beschouwd worden dan eene melk koe voor baatzuchligen en gelukzoekers. Wij zijn zelfs de meening toegedaan dat de nu aangeno- mene agrarische wet reeds een stap is niet op maar naar dien weg. Maar geenszins beamen wij de meening dat wij het wel zonder Grondwet zouden kunnen doen. Dal zou, o. i.slechts leiden tot de schromelijkste autocratie en despotisme en riekt waarlijk wel wat naar Sint Anna. De ontbinding der Tweede Kamer tot twee maal toe door dit vorig Ministerie werd nog al tijd tegen beter welen aanbeweerd te zijn geschied om de prerogatieven der kroon ie steu nen. Zoolang Heemskerk zelf zweeg, mocht men, wel is waar, die redenen niet aannemen, omdat zij geen enkelen schijn van waarheid voor zich haddenmaar bepaalde bewijzen voor het tegendeel waren er oo» niettotdat nu die heer zelf door zijn orgaan het Dagblad doet verkla ren dat de ontbindingen zijn geschiedom te reageeren tegen de liberale richting. Wij zeggendat. Heemskerk zelf spreekt wanneer het Dagblad zegt, dat het Ministerie, waarvan hij het hoofd was »een vaderlandslie vend werk verrichtte, toen hel door een kloek in het belang der Javanenwelker belang zij zeide te beoogen. Nadat gebleken was dal dit pogen ijdel was heeft zij het volk opgetrommeld om er tegen te petitionerendoch het volk bleef doof voor hare stem, want het volk, reeds meer dan eenmaal door haar bedrogen, had door schande en scha de geleerdniet wederom de hand te leenen tot het bereiden van zijn eigen verderf. In woede ontstoken heeft zij zich zelfs niet ontzien, om den Koning te smaden en zijnen persoon Wederom in den strijd te mengen, voor gevende »dat Oranje evenzeer als de groote kern der Nederlandsche Natie in de Agrarische Wet de ruïne ziet van ’s Lands toekomst” Aldus toch lazen wij in het conservatieve or gaan aan welks hoofd als president-commissa- ris een gewezen Minisler staat, terwijl mannen, die door sociale positie en geboorte een sie raad der maatschappij behoorden te zijnhem als commissarissen ter zijde te staan. Wanneer wij zeggen den Koning hebben zij gesmaad, dan bezigen wij eene zachte uitdruk king. Wat toch te denken van een hoofd van Staat dat wetsvoorstellen doet aaubiedenin welker aanneming hij zelf de ruïne van het Land ziet? Een Koningdie dat deed zou meineedig zijn, want hij die zweert »tot instandhouding van de algemeene en bijzondere welvaart alle middelen te zullen aanwenden en een wetsvoorstel doet aanbieden,” in ’t welk hij zelf de ruïne van het Land ziet, is meineedig. Men leert intusschen uit den mond dier partij zelvehoe zij ’t met den Koning meent en wat zij onder de prerogatieven van de kroon ver staat. Juist ter gelegenheid dezer Wet lazen wij het in hun orgaan. Niet alleen grepen zij op die wijze de praero- gatieven der kroon aan maar zij schonden de integriteit van den Koning èn als persoon én als Vorst beide. Niets hebben zij onbeproefd gelatenmaar alles is te vergeefs geweest. De onreinheid van het jegoïsme is afgesluit op het gevoel van regt en eerlijkheid dat hij de Natie en bij de Wetgevende Magt be staat. Eindelyk alzoo heeft de reglvaardigheid geze gepraald over het onregt. Daarvoor komt ’s Konings Ministerie, maar vooral den chef van het departement van kolo niën lof en dank toe. - lil.- brengen wij hem len volle. Deze eerste slap moge weldra gevolgd worden door meerderen op dien weg ten goede, en zoo voortgaamie zal de tijd aanbrekendat het niet meer waar is, vdat Nederland is een roofstaat.” De nationale zedelijkheid moet een juichtoon aanheftien over de aanwinstdie zij gedaan heeft. Java zal dezen Minister dank wetende Ne derlandsche Natie is hem dankbaar. Ook den Koning zij hulde gebragt voor deze zijne regeringsdaad en hem niet het minst. De band tusschen Volk en Vorsttusschen hen beiden en de koloniën is er sterker door geworden. Ook bij onze naburen zullen wij er bij win nen in achtingwant al zijn wij klein in getal én al is de oppervlakte van onzen bodem niet grooteen volk dat eerlijk is en onregt opheft, dwingt achting en eerbied af en is daardoor groot en magtig. optreden een poging waagde, om door kamer- - pwel ke de, ontbinding van geheel ons regeerstelsel in Nederland en in Indie beoogt”, en wy hebben er lecht toe, want bij is pi'esidenl-commissaris van het Dagblad en geene hoofdartikelen den geplaatst zonder zijne goedkeuring. Habemus reum confitententem in re ipsa. Heemskerk erkent dus zelf, dat partijzucht en niet de prerogatieven der kroon, nóch ’s lands’ heil hem dreef om die onlbindings-maatrenelen te nemen. Nu, geen denkend wezen heeft er ooit aan ge twijfeld, of iets anders dan persoonlijk en partij belang de drijfveeren van het kabinet Heems kerkv. Zuijlen geweest zijn. De aritipaardenvleesch-drijvers in Deventer hebben zich zelven gestraft. Dr. Ketwich Ver schuur heeft zijn ontslag genomen als gemeente geneesheer. Hij was een der voorstanders van het paardenvleesch, omdat hij het als een ge zond goed en goedkoop voedsel beschouwde vooral voor den arbeider, die zwaar werk te verrichten heeft en zelden vleesch bekomen kan. Voor de armen had hij alles over en heeft hij zelfs een drukke en winstgevende praktijk vaar wel gezegd om hen, bij wie hij zeer po pulair was, goed te doen. Echter hebben die zelfde armen, hem, wegens zijn ijver voor het paardenvleesch, uitgejouwd en op andere wijzen beleedigd. Alle moeite is gedaan om hem van besluit te doen veranderen, doch te vergeefs. Hij heeft genoeg aan deze groote ondankbaarheid, en terecht. Dr. Verschuur deed met alleen als geneesheer veel goed, maar zijn fortuin besteed de hij voor een gedeelte ten nutte der geringere lieden. Te Rotterdam is de eerste steen gelegd voor een gebouw voor de zouaven-broederseha’p ’t welk 40.000 gulden zal kosten. Een pauselijk zouaai hield te dier gelegenheid eene redevoe ring. D Blokzijl bezigt men. bij ’t zoeken van kievitseieren, hondjes, die op het zoeken er van gedresseerd zijn; even als dit geschiedt bij het opsporen van truffels onder den grond. Te Harlingen is lol secretaris der gemeen te benoemd de heer P. Greidanus Goslings ge- meente-ontvanger met 6 van de 11 stemmen. Hij stond niet op de voordracht, terwijl de heer W. Pruis die sedert jaren ah eerste ambtenaar ter secretarie voorbeeldig gefunctioneerd heelt en er wel op stond, 5 stemmen verkreeg. De tweede op de voordracht, Mr. J. Zijlstra bad ter elfder ure zijne sollicitatie ingetrokken. De veroordeeling van een 4'/2 .jarig kind tot 7'4 jaar gevangenis door de Rechtbank van Goes wint, naar mate zij meer wordt onderzocht in gronden van verbazing. Nu blijkt het, dat het kind bij verstek is veroordeeld. Derhalve is het door de Rechters veroordeeld die het niet eens gezien hadden en toch oordeeldendat het kind had gehandeld wiet oordeel des onderscheids.” Zoo iels, zou men zeggen, behoort tot de sprookjes van Moeder de Gans; maar de Goe- sche Rechtbank deed het I De Meppeler Courant maakt een brief open baar van een ^stadgenoot,” een sergeant, die de tweede tuchtiging hielp uitdealen aau de Gom- mendezen op de kust van Guinea. De briefschrij ver zegt daarin hel volgende: rDe vaandeldrager, die naast my liep, kroe? een schot in de zijde van het bautd, terwjjl zijn vaandel met 6 schoten dcorbocKd' wevtl. 4 Offi cieren werden gewond. Toen werden wë koo langer zoo-kwader, trokken al vurende Coorait en werden voor Kwassikrom driemaal teru 'be slagen. De zwarten zongen De blanke men- schen dut ten nietmaar dat zyu zy gewaar den heer de Brauw op den en eindelijk het wetsontwerp met 54 tegen 14 stemmen aangenomen. Tegen de heeren Taets van AmerongenHoffman VirulyBlom, Rutgers van Rozenburg van Delden, Kien, Wij- benga ’s Jacob, Fransen van de Putte, Saay- mans Vader, van Reenen, van Loon en Heems kerk Az. Het ontwerp tot verhooging van het hoofd stuk Marineder staatsbegrooling voor 1870, voor de aanschaffing van gebogen pantserplaten is met algemeene stemmen aangenomen. Het wetsontwerp tot verhooging van het hoofd stuk Oorlog der zelfde begrooting voor de bui tengewone aanschaffing van nieuwe vuurwapenen (stelsel Beaumont) is eveneens aangenomen met 55 tegen 13 aJemmen. Tegenstemden de heeren van Delden, Cremers, Westerhoff, Wybenga Fransen van de Putte, DumbarZijlker, van Houten, Jonckbloet, Moens, Idzerda Viruly en Blom. Nadat de kamer zich nog vereenigd had met de conclusion van eenige verslagenis zij tot nadere bijeenroeping uiteengegaar..

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1870 | | pagina 1