HBW8- EN ADVERTENTIE-BIAD VOOR DE GEMEENTE EN RET ARRONDISSEMENT SNEER. B i X .X E X L A X a No. 31. ZATERDAG 16 APRIL. i VERGA» ER1NG van den Gemeente-raad van Sneek, OP ZATERDAG DEN 16 APRIL 18 70 des voormiddags 10 uur. M I I S\EEKi: R COER AVI 6S3 zijde het voetstuk het de- Aan het Rijksarchief zijn door een onbeken- meer Lekend uitvloeisel zijnde *ril IIM'-W-. -r..~- worden i nen die en onbarmhartig amen- »eene om eene die fictions Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad ƒ1.65, buiten de Stad franco ƒ1.90. AD VERTENTIÉN van 1 tol 4 regels, gewone letter, 40 Cents, voor eiken regel daarenboven 7 J/2 Cents. Alle brieven en stukken, de uitgave of redactie betreffende, worden franco ingewacht. men ver- onder-di- door betaald zijn ken. de ten geschenke gegeven (of terug bezorgd meer dan 200 brieven van Nederlandsche admi raals uit de 17e eeuw, als van Cornells Eve- sen, van Nes, Maat ten Harpertsz, Tromp, Wit- enz. welke meest allen de Admit aliteit van Rotter- K EN N IS G E FI N G. De BURGEMEESTER van SNEEKbrengt ter kennis van de ingezetenen: dat op den Tien April j.l bepaaldelijk zijn vastgesteld en geslo ten, de Lijsten aanwijzende de personen, die in deze gemeente bevoegd zijn, tot het kiezen van Leden van de Tweede Kamer, der Provinciale Staten en van den gemeenteraad, en dat de bedoelde Lijsten aangeplakt en van af den 13 dezer maand ter Secretarie dezer gemeente voor een ieder ter inzage zijn nedergelegd, Sneek den 12 April 1870. De. Burgemeester voornoemd, HAMERSTER DIJKSTRA. te Cornells de With, gericht waren aan dam. De nieuwe roman van Mr. Bosboom Tous saint zal heeten de Dclfsche Wonderdoctor on zeer spoedig verschijnen te Amsterdam bij Kir den ingeslagen weg voorlgaande met de heeren i Nierstrasz volkomen homogeen niet in bedoeling alleen maar ook berger. De beroemde belgische toonkunstenaar Char les Auguste de Bériot is te Brussel in 68 jarigen leeftijd overleden. Voor 1830 is hij kamervir- tuoos van VXil'em I geweest. Intusschen herinneren wij er aan, dat Belgie niet arm is aan beroemde virtuozen bijv. Vieux- temps, Servais, Fétis, die allen ook bij ons zeer bekend en gevierd zijn. Een »oud kamerlid” definieert een dement in het Weekblad v. h. Recht als “‘vallende gedachte, die dienen moet, "e’s-voordrachc te verbeteren, en juris geacht wordt haar niet te bederven.” Op de vraagwat het gevolg van een amen dment isgeeft hij als antwoord de vraag 'vat het gevolg zijn moet indien op een nieuw bleedje pas van de naaister gekomon eene fraai geborduurde strook wordt gezet maar die er volstrekt niet p past Volkomen juist. Door een slachter te Alkmaar zijn drie vette paasch-ossen gekocht voor de gezamenlijke van ƒ1885. als een voor ƒ785 en twee elk voor 550. Te Kralingen is de eerste elft aangebracht, doch slechts vijf, die per stuk den ongehoorden 1 P'ijs hebben opgebracht van drie gulden. Te Finkega is bij het uitroeien vin een SPOED VEREISCHENDE PUNTEN TER BEHANDELING. 1. Resumtie der notulen. 2. Rapport der Raadscommissie voor het adres van den heer A. S. van Lankhorslbetrekkelijk de lijnbaan aan het afgegravene bolwerk. 3. Voortzetting der behandeling van de bij de Heeren Gedeputeerde Staten ingediende re clames tegen het kohier van den hoofdelijken omslag dienst 1870. Nog kort geleden is in ons blad een artikel gewijil aan Gymnastiek en ’tuut van dat onder wijs ook voor den handwerksstandmet een enkel woord besproken. Wij meenen ons thans dus te moeten onthouden daarover op nieuw in beschouwingen te treden. Gisteren avond werd in de Concertzaal eene vergadering gehouden van de afdeeling Sneek van het Ned. Schoolverbond Door den afge- vaardigen naar de Algemeene vergadering te Am sterdam de heer Mr. R. L. Hamerster Dijkstra werd rapport uitgebracht door die vergadering, en daarna het vroeger voorloop ig aangenomen huishoudelijk reglement, thans detinitief vastge- sleld. Onze afdeeling telt thans 100 leden. Intusschen is dit getal voor eene gemeete als de onze nog veel te weinig. Zal het schoolver zuim toch met vrucht worden bestreden dan is samenwerking in deze noodzakelijk, ’t Is dus te wenschendal meerdere belangstellenden in het onderwijs zich aan onze afdeeling mogen aanslui ten. Wij zijn uitgenoodigd het huishoudelijk re glement onzer afdeeling, in onze kolommen op te nemen opdat, het meer algemeene bekendheid ei lange Zoodra mogelijk hopen we aan dal verzoek te voldoen. j- Volgens de telling Dat zij haar wrok aan iets moest koelenversteht sichen zij doet het aan de bestrijders van het cultuurstelsel. Het cultuurstelsel is in gevaar en dat maakt natuurlijk de mannen van koloniaal behoud ang stigen doet hen vreezen, dat dit afgeschaft zijnde, zij verstoken zullen zijn van den buit, dien zij jaar in jaar uit van de Javanen plegen te rooven. Om het heerlijke van ’t cultuurstelsel te doen uitkomen somt zij de opbrenslen van Indie se dert 1852 en 1869 op en zegt, dat van de on geveer 1908 millioen gulden er bijna duizend door het cultuurstelsel zijn verkregen en dat de bevolking in Indie buitengewoon snel toeneemt in aantal en welstand. Vervolgens becijfert zij, dat van 1852 tot 1869, in onze finantiën een tekort is geweest van ruim 467 mill, hetwelk door In die is gedekt geworden. Bij gevolg heeft Indie Nederland voor een staatsbankroet bewaard derhalve heeft het culstuurstelsel Nederland van een wissen ondergang gered. Intusschen beweren en het koloniaal behoud op van 1796 bestond toen de bevolking der gemeente Lemsterland uit 2519, waarvan 1224 ven het mann. en 1295 van het vrouwel. geslacht. Het dorp Echten had toen 124, Eesterga 92, Follega 159. Oosterzee 384 en de Lemmer 1765 inwoners. De bevolking dezer gemeente nu bestond vol gens de bevolkingregisters op den 31 December en 2646 vr.) waar- "I lot *2958 tot de bosch gevonden een kistje met een volledig mis gewaad twee kandelarenvier waskaarsen die gebrand hebben, een getij boek een lei, waarvan op iedere hoek een kruisje op de eene zijde het voetstuk van een beker is afgebeeld. Die voorwerpen zijn nog vrij gaaf, uitgezonderd de lijst der lei die beide zoo goed uit 5267 zielen (2621 mann van 7.-1 lot Echten, 159 lot Eesterga231 Follega, 1138 tot Oosterzee en Lemmer hehooren. De vermeerdering gedurende die reeks van ,a- ren bedraagt voor Echten 657, Eesterga 67, Follega 77, Oosterzee 754 en de Lemmer 1193 zielen. Voor de geheele gemeente is de ver meerdering 2748, waarvan 1397 van het mannl. en 1381 van het vrouwel. geslacht. f Leeuwarden, 14 April. Naar neemt is de heer H J. van Riet, rekleur bij den arbeid iu hel huis van opsluiting en tuchtiging alhier, door Z. E. den Minister van Justitie benoemd geworden tot directeur van het huis van verzekering te Arnhem. Gedeputeerde Staten dezer provincie hebben als onuitvoerbaar niet goedgekeurd het besluit van den raad der gemeente Wonseradeel om on derwijzers, die op de schooluren niet in de school zijnte beboeten. -j- Door Z. M. den koning is tot Burgemeester der- gemeente Doniawerslal herbenoemd de Hoog- WelGeb Heer B. E. S. van _Welderen Baron Rengers. f Nieuw Appelscha, 13 April. Gister kwa men in een logement alhier vier vreemde perso nen waarvan twee als varensgezellen gekleed terwijl de beide anderen zich voordeden als kun stenaars met de kaarten. Deze laatsten speelden met de eerstgenoemden om gelden wel met het gevolg, dat de kunstenaars eenige Rijksdaal- ders verloren. Hoewel zij meendendat het in ’t logement aanwezige publiek door dat winnen ook tot spe len zou verleid worden bedrogen zij zich deer lijk want ieder begreep al zéér spoedig dat winnaars en verliezers ééne Compagnie formeei- den en niets anders ten doel haddendan om anderen te lokken. Hun.ie intrigue werd ech er beloond met eene vo.ir hen alles behalve ver- eerende speech” van iemand, die liet logement toevallig bezocht, zoodat deze vier leden van de. firma Kaart en Bedrog” zich haastten om het hazepad te kiezen Wij maken hiervan melding militaire academie te Breda kaartjes van felici- j talie aan prins Napoleon gezonden, maar ook vier studenten Van Delft hebben zich aan die zelfde laagheid schuldig gemaakt. Tot verontschuldiging van die handel wijze voeren de beide studenten Th. A. M. Ruijs en C. J. de Jaager in hel Vaderland aan, dat dat viertal in den Haag woonaehtig is, weshalve de schande van hel feit dan ook niet gezegd kan worden op de Delftsche studenten als zoodanig te kleven. De held van den moord heeft in den Avenir de la Corse zijn vrienden voor hunne belang stelling bedankt en noemt daaronder in de eer ste plaats de Bataafsche officiere. Zou dit een verwarring mei de Bredasche ca detten of zouden er werkelijk in het Neder landsche leger officieren gevonden wordendie zich niet geschaamd hebben den moord goed te keuren Lettende op de dagorder, indertijd door den generaal van Swieten in Indie uilgevaard gd en op den brief vSn den Meppelschcn sergeantzou men vreezen een bevestigend antwoord op die vraag te moeten geven. Van harte juichen wij het inmiddels toe, dat aan den eersten luitenant M. en V. de G. geen gratie is verleend van de hun opgelegde cellui, gevangenisstraf (15 dagen) wegens het verwon den van een tegenstander in een duel en de medeplichtigheid daaraan. Uit Follega wordt aan het A. D. v. N. ge schreven dat de helft der schoolgaande kinderen scheel ziet en dat dit is ook het geval met hen die vroeger de school bezochten. De oorzaak schijnt te liggen in de plaatsing der schoolbanken; althans zijn deze om die re den omgezet. SNEEK 15 A pril. In de huishoudelijke vergadering van parlement Sneek der M. t. N. van ’t Alg.wel ke Woensdag j. 1. gehouden werd, is eene voor onze gemeente zeer belangrijke zaak besproken, n. 1. het geven van meerdere uitbreiding aan het thans bestaande gymnasliek-onderricht en wel met hel doel om de kinderen van den geringe- ren stand gemakkelijker in de gelegenheid te stellen van dat onderwijs te kunnen profiteeren. Van het bestuur der gymnasliek-school was eene missive ingekomen waarin gewezen werd op de gunstige werking van het onderwijsde flinke deelneming daaraan en de gunstige resul taten, die deze inrichting gedurende een acht jarig bestaan had gegeven. Iets betreurde men, dat over ’t algemeen zoo weinig door kinderen van den geringeren stand van dit onderwijs werd gebruik gemaakt. Intusschen zou, men met kracht arbeiden om daarin verbetering te brengendan meende het bestuur, was hel in de eerste plaats noodigdat uitbreiding gegeven werd aan de bestaande localiteitvoor dat onderwijs bestemd. Het stelde zich dan ook voor dat het voor den arbeidenden stand noodzakelijk was een tweede lokaal daarvoor op te richten en verdere maat regelen tot uitbreiding te nemen. Van den finan- tiëelen steun, die het plan zou ondervinden en waarvan vooralsnog niets met eenige zekerheid te zeggen iszal ’t natuurlijk moeten afhangen of hel kan worden verwezenlijkt. Na vele, en langdurige discussies besloot de vergadering eindelijkhet bestuur der gymna- stiek-school te machtigen, om, in verband met het bestuur van ons departement, de noodige stappen te doen om de zaak te verwezenlijken. Wij hopen, dal het hun aan den noodigen steun der leden en verdere belangstellenden, niet moge ontbreken, opdat alzoo aan eene inrichting, die hier reeds sedert een achttal jaren zoo nuttig heeft gewerkt, die uitbreiding kan gegeven wor den, die noodig is om de gelegenheid gymnas- tiek-onderwijs te genieten, meer algemeen en meer gemakkelijk te maken. het kistje en als vergaan waren. Te Groningen worden bij de opening van den spoorweg GroningenMeppel verwacht de ministers Fock en de heer Fransen van der Putte. De onlangs overleden admiraal Lucas heeft aan de Ned. herv. diaconie te Vlissingen een legaat gemaakt van duizend gulden. Te Noordstar geeft wederom blijken dat zij de school van Lion waardig is en dat zij op Heemskerk en zal worden i in wijze van redeneeren en bewijzen. Dat zij haar wrok over de Agrarische Wet versteht sich bewijzen de heeren van - «p even dezelfde wijze i dat de spoorwegen in Nederland door ’t cultuur- i stelsel zijn aangelegddal de marine er door onderhouden wordtdal de vestingwerken er en nog veel meer andere za- men dat alles optelt, verkrijgt Wanneer men in plaats van 438 mill, zeker wel 400(/of milfioenon die allen van het cultuurstelsel zijn gekomen. Hoe jammer, dal het zal moeten afgeschaft -r er niet het minst voor de arme Java- er zooveel mede ophebben en er rijk talrijk door worden. Het is verschrikkelijk -..g en zonder twijfel, indien er al thans nog gerechtigheid bestaatzal er over Nederland een oordeel komen. Welk een weten wij nietmaar een heel erg zekerwant de annexatie door Pruisen is builen kijf vastgesteld door de aanneming alleen nog maar der Agrarische Wet. Echter bestaat er geene gerechtigheid meerwant zijwellicht een uitvloeisel zijnde van het cultuurstelsel, zal tegelijk met zijne afschaf fing ook afgeschaft worden O 1 wee o wee. Maar al die beschouwingen zegt het blad, ba ten op dit oogenbhk niets, zij moeten haar prac- tisch nut hebben bij de verkiezingen van 1871. Men wete het dus 1 Ie Groningen heeft zich een merkwaardig heid voorgedaandat liet raadslid Sanders ge stemd heelt tegen de verandering van een paar bruggen tot welker verandering hij zelf bij den raad eene petitie bad ingeleverd. - Niet alleen zijn door eenige cadetten der

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1870 | | pagina 1