MEOWS- EN ADVERTENTIE-BLAD VOOR DE 1 I I GEMEENTE EN BET ARRONDISSEMENT SNEER. BINNENLAND. No. 32. V IJ F-E N-T W I N T I G S T E J A A R G A N G. 1 t 7 O WOENSDAG 20 APRIL I I 7 SNEEKER. COURANT a <lres 1 hel eerste herhaaldelijk gebleken is een eer- I geborgen in In die loods spijker de Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad ƒ1.65, buiten de Stad franco ƒ1.90. hen die grond hiervan concludeerde hijdat de raad Deze en verbij- do scheiding droevige zaak l nommer van gister ge- de treurige tijding, dat 515 1 AD VERTENTIÉN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents, voor eiken regel daarenboven 7J/a Cents. Alle brieven en stukken, de uitgave of redactie betreffende, worden franco ingewacht. De eerste der twaalf afleveringen van Dic kens’ romanHel geheim van Edwin Drood” is verschenen en nauwelijks was het uit ot 15000 exemplaren werden er van verkocht. Het eerste hoofdstuk is in den trant van Dic kens’ latere werken, zoo als Ons wederzijdsche Vriend” geschreven en vangt met de beschrij ving van een krat opiumrookers. Vervolgens maakt de lezer kennis met eene oude stad die hij Gloisterham noemt. In deze aflevering komt eene allervermakelijkste steisel-scène voor tusschen een oom en een neef en in de meisjesschool van Mej. Twinkleton komt Dickens, meestiijk genie in volle glorie te voorschijn. Het oordeel der recensenten is eenstemmig in uitbundigen lof. Het Noorden raadt de regeering aan, de ministers van justitie en binnenlandsche zaken te doen vervangen door betere (wij zouden zeggen bekwame) titularissen, voordat de Kamer in Mei bijeenkomt Mijer terug te roepen en een ontwerp tot uitbreiding van het kiesrecht in te dienen en liberale amendementen op de suikerwet te voorkomen door haar te wijzigen. Ergens in Groningen wordt eene kiesver- eeniging opgericht onder de zinspreuk: »VVy blijven niet te huis." In de Veend. Courant leest men »Ons Streven” en »Onze Roeping.” Is het de roeping van TtOns Streven”, »Onze Roe ping’ en haar streven te dwarsboomenen moet »0nze Roeping” er naar streven, om »0ns Streven” tegen te werken?” »0f moet »0nze Roeping" zich geroepen gevoelen, om »Ons Streven” op zijde te stre- v e.n in al wat goed is en moet het streven van y>Ons Streven” zijn, nOnze Roeping” in haar roeping te steunen Te Parijs zijn de eerste kersen ten getale van vijfverkocht voor 3 fr. het stuk. Te Ruinerwold heeft de landbouwer J. B. een voo; beeld gegeven van het tegenovergestelde van gehechtheid aan de aardsche goederen. Bij erkenning heeft hij zijne beide boerderijendie op 20,000 gesciiat zijn gegeven aan G. R. die er eene van in pacht heeftter oorzake van de door dezen jegens hem betoonde welwillend heid en hulpvaardigheid. Zijne effecten en con tanten wilde hij dezen ook ten geschenke geven, doch zij zijn {geweigerd door G. R.van wien J. B. niets anders bedongen heeft dan kost en inwoning. Zulk eene liberaliteit van beide zij den zal wel hoogst zelden voorkomen. Luidens de Middelb. Cour, zoude de heer Fokker bij het eindigen van dit zittingsjaar pzijn ontslag als lid der kamer nemen. Terwijl het engelsch weekblad de Europe an Mail verkondigt, dat het spoedig vertrek van de koningin der Nederlanden uit Windsor Castle is van een mislukte poging om een harer zonen ’an eene engelsche prinses uit te huwelijken leest men in andere engelsche bladendat de verlooving van de vierde dochter van Victoria Prinses Louïze, met onzen kroonprins zal plaats hebben in Augustus. Hoe slecht het met onze finantiën gesteld is en hoe volkomen juist de voorspellingen dien aangaande der swelgezinden” zijn gewee.-tkan wederom hieruit blijken dat de ontvangsten ge durende de drie eerste maanden van dit jaarbe dragen hebben 17’767.000 gl tegen 17’400.000 iu den zelfden termijn van 1869. Men ziet hieruit ten klaarste hoe schandelijk de liberalen omspringen met ’s lands finantiën en wat het einde van dien onhoudbaren toe- st’nd moet zijn. Op die wijze voortgaande kan het niet lang meer uitblijven of de afgrond, die aan het einde van het hellend vlak gaaptis bereikt en Nederland verzinkt er in weg. Arm Nederland wat een rampzalige toekomst is U onvermijdelijk bereid. Hier helpt geen bie den geen vernufteen draad is door de schik- godeinen afgesponnen; slechts één kan hulp brengenalleen de onbekende M. God save the Mendax of the Northstar 1 Het Provinciaal Blad n°. 39 bevat de volgende verdeeling door den commissaris des konings van de provincie Friesland in schattings- districlen voor de persoonele belasting, en namen der in ieder district benoemde riiksschatters voor 1870/71. i Het Schatting-district Sn eek, is als volgt verdeeldSneek, Nijland, Scharnegoutum, Heeg, Lllst, Wcudsend, Oppenhuizen, Rauwerd. Baard Jorwerd, OosterwierumGrouw, Warga, Roor- dahuizum. SchattersC, Walma te Oppenhui zen C. Burg te Leeuwarden M. P. Bleeksma te DeersumT. IJpma te Franeker. Bij de maatschappij tot exploitatie van staatsspoorwegen zijn na gelegd examentot surnumerair benoemd de heeren (in alphabetische volgorde gesteld) J. van Braambeek, van Oostburg, te Zwolle, J. Boersma van Leeuwarden, te Leeuwarden; J. P. van der Bijllvan Poortugaalte Venlo A. J. P. Cardinaalvan Rotterdam te Zutphen; A. J. van Gelder, van Bussum, te Geldelmalsen; W. Piepers, van Franeker, te Harlingen; A. Ploeg Jr., van Groningen, te Groningen; H. E. Roijen, van ’s Gravenhagete VelpW. B. van der Sluijs, van Tilburg, te Tilburg; en L. Zeilmaker van Sneekte Heerenveen. Bet voorstel van Dr. Kiehl om de kieswet zóó te wijzigendat alle soort van directe be lastingen voor de census in rekening zullen ge bracht worden, vindt tegenstand bij het Handels- blad, niet zoozeer, omdat het niet goed of bil lijk zou zijn als wel om dat de Grondwetge ver het niet heeft bedoeld.' De gronden, welke het blad bijbrengtpleiten echter sterk voor het tegendeel. De uitdrukking rijks directe belasting in artikel 78 der Grondwet is, volgens dat blad, toevallig en beteekent hetzelfde als ^directe” in 76. Welnu juist uit 78 heeft men geargumenteerd, dat in 76 ook sprake is van rijks-directe belas ting. In die toevoeging van rijks aan directe toevalligdan is ook dat bezwaar tegen het wij zigen van artikel 2 der kieswet uit den weg ge ruimd en wel door een tegenstander, die juist het tegenovergestelde zou aantoonen. Het voorstel van Dr. Kiehl bezit groote kracht van argumenten en is het eenig middel om op eene eerlijke wijze zonder de Grondwet te her zien kiesbevoegdheid uit te breiden. Wij aar zelen thans niet langer om aan zijn plan onze adhaesie te schenken. Het resultaat der Burgeravondscholen te Harlingen is dit jaar even, of nog meer ongun stig geweestdan dat van vroegere jaren. Van de eerste tot de tweede klasse konden slechts vier van de zestien overgaanen van 1 de school afgeloopen warengeen enkel tificaat van bekwaamheid verkrijgen. De directeur wijt dien jammerlijken toestand deels aan de nieuwheid der zaken, die er ge leerd worden. Alsof men naar school ging om oude beken de te leerenDeels stelt hij het op rekening hiervandat bezoekers nog de gewone school bezoeken of reeds een ambacht leeren. En juist voor dezen toch heeft de wetgever die scholen opgerichten juist daarom hij ze avondscholen genoemd, omdat de leerlingen over dag óf op een andere school gingen óf een am bacht leerde. Een van tweeën moet waar zijn de burger avondscholen beantwoorden in het algemeen niet aan haar doel, óf de Harlinger maakt op den regeldat zij goed zijneene uitzondering een uitzondering; een derde is ondenkbaar. Jhr. F. A. Hartsen heeft weder een aan de Tweede Kamer gezonden, waarin hij nit Pau aandringt op afschaffing van de doodstraf, invoering van neutraal onderwijs en schoolplich- tigheid. In die merkwaardige missive wordt daar op zonderlinge manier schoolplichtigheid en leer plichtigheid dooreen gehaspeld als of ’t hetzelfde ware. Hij wildat ’Nederland eene grootsche taak zal vervullen in het groote Duitsche rijkwaar van hij het wenschelijk acht, dat zij een deel zullen uitmaken. De wijsgeer van Pau wil ons derhalve doen annexeerennu het idéé niet nieuw is en de vrees er voor vrij oud. Hij verzekert met schijnbare kennis van zaken, dat Duitschland ons voor zal gaan in het afschaf fen der doodstraf. De scholen moeten volmaakt neutraal en neu traal en niet op volksmisleiding gegrond zijn. Die laatste woorden kunnen geen verwonde ring barenals men bedenktdat de heer Hart sen van de hervormde tot de r. katholieke kerk is overgegaan; daarom is het niet noodig die volksmisleiding” een oogenbük stil te staan. Het ezelsoor (tegenstand tegen neutraal on derwijs) steekt duidelijk door die leeuwenhuid (liberaliteit). Merkwaardig anders zijn de woorden: »Dan zullen de onruststookers ontmaskerd zijn. Want is een neutraal handboek voor niemand stuitend, waarom zou eene zuiver neutrale school het dan zijn Daar nu hel eerste herhaaldelijk gebleken is en dagelijks blijkt niet zóó te zijn, verklaart dit met een waarom het laatste het ook niet is. Bij den Hoogen Raad der der Nederlan den is thans een zaak aanhanhig welke in on derscheidene berichten met den titel van ezel- proces wordt bestempeld. Zekere mijnheer Wolff in Suriname heeft twee ezelseen roode en een grijze; die domme dieren loopen los, en volgens eene in de West bestaande verordening worden ze als ronddwalende opgenomen en hel daartoe bestemde schuthok. ligr toevallig een plankje met een spijker de grijze trapt daarin, wordt aan een der hoeven gewond, en nadat de roode en de grijze ontsla gen zijnkomt de grijze te sterven. De eige naar begreep dat de geledene schade hem moest vergoed worden door de regering als aanspra kelijk voor de handelingen zijner ambtenaren maar in twee instantien werd hem de eisch ont zegd. Vandaar voorziening in appèl bij den Hoogen raad. Advocaat-Generaal Karseboom, in stemmende met het oordeel van den vorigen rech ter, meende insgelijks, dat er geene aanleiding bestond om die vordering toe te wijzen; als zijn de niet voldoende gebleken, dat de dood van den ezel het gevolg was van de verwonding. Op passeerende hot subsidair gedaan aanbod vaneen nieuw getuigen bewijs, den eisch zou afwijzen met veroordeeling van den eischer in de kosten. De uitspraak is bepaald op 20 Mei. Het pi ovinciaal gerechtshof vaü Friesland heeft uitspraak gedaan in het sedert langen tijd aanhangig geding tusschen de provincie Fries land en de bezitters van de Lemstersluis c. a. Het vonnisin eersten aanleg door de arrondis- sements-rechtbank te Sneek gewezen, waarbij de bezitters der genoemde sluis in het geiijk waren gesteldis bij het arrest vernietigd en de vordering der provincie volledig tocgewezea met veroordeeling der succombeerende partij in t alle kosten. De voorlezing van het arrest heeft i ruim twee uren geduurd. i Het Nieuws van den Dag over de 21 Ganones sprekende onlangs door Pius IX aan de goedkeuring der kerkvaderen van het Concilie onderworpen en die alle eindigen met: »die zij vervloekt I” zegt het volgende Vervloekt: en, indien men vloeken wil, wat vloekt men? misbruiken, zonden, onreinheden der maatschadpij onregtvaardighedengruwelen onderdrukking en geweld en ongelijkheid? dé onkunde, de onverschilligheid, de gemeenheid van zoovele millioenen! de listen en logens der diplomatie het onderlinge wantrouwen der na tiën hare staande legers en hare oorlogen, en haar roekeloos schulden maken? Men v’loekt menschen. Vervloekten welke menschen indien men dan toch menschen vloeken wil worden ver vloekt die met boosaardig opzet Staat en Kerk en orde en regl en goede zeden zouden willen vermelen? die een duivelsehen lust zouden heb ben om menschenzielen te [vergiftigen, jongelie den het geweten te bedervenin vrouwen en meisjes den eenvoud en de onschuld te versto ren Vervloekt worden die nief zuiver zijn in het geloof; neen, die niet bedreven zijn in onderscheidingen en grenslijnen op hel gebied der hoogere wijsgeerige bespiegeling, zóó fijn getrokken dat ook het helderste verstand er wel by duizelen kan. »Gij zijt roomsch-catolieken, meent gij, in alle punten aan uwe kerk getrouw; maatvals gij u nederzet om na te denken over dal groote mysterie der schepping, dan, gelijk uw °geest zich verliest in de tegenstrijdigheden van een aanvangloozen tijd, hebt gij moeite om aan dat scheppen vit niets eenige gedachte vast teknoo- pen wees op uw hoede! gij hebt uwe ziel wel met geen enkele onreine gedachte bezoedeld maar indien gij niet gelooft: uit niets begrepen of onbegrepen, zoo zijt gij vervloekt!' »Üw viiend en gij, beide oprechte geloovigen, spreekt over het mysterie van Gods liefde en uwer beider hart zweltbij het denken daaraan van heilige verrukking. Gij zijt mtusschen van oordeel, dat God, toen Hij de wereld uit liefde schiep, in die daad volkomen onafhankelijk en vrij van wil was! uw vriend meent, dat het we zen van den schepper zelf zoozeer een en al lief de is, dat, gelijk een moeder wel niet van bui ten daartoe gedwongen behoeft te worden, maar toch niet laten kan harr Kind te beminnen zoo ook de Almachtige uit kracht zijner liefde,’ met eerbiep gesproken, gedrongen werd, de wereld en den mensch te scheppen tot voorwerpen zij ner liefde. Helaas! van dit oogenblik af aan scheidt u beiden een afgrond. Gij zijt zalig; uw vriend is vervloekt. )>Vervloeki: dat wil zeggen, ’t zij hijdie vloekt, zijn eigen woord die macht toekenne ’t zij hij ze afbidde van den Hemel, naar zijue bedoeling heeft zijn vloek de macht om voor tijd en eeuwigheid nameloos rampzalig te maken hem dien hij vloekt. «Rome vloekt. «God weet, hoeveel duizenden Protestanten en Catholieken in dit Landondanks veler onver draagzaamheid snakken om elkander te ver staan de hand te geven en in gelukkige vrede zamen te leved. Maar daar komen van hooger kerkelijk gozag de vervloekingen rëgeeren. worden verbitterd, geene verschrikt sterd; de harten sluiten zich en blijft. »Dit is eene zeer Een telegram in hel uommer van gister ge plaatst, bracht ons d- -j‘"J‘ j - bisschoppen van harte Amen op"die”vervlöekin-

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1870 | | pagina 1