MEOWS- E\ AiHERTEMIE-BLAD VOOR DE GEVIEEME EN HET ARROUSSEJIEiV S.Mj.k BINNENLAND. No. 33. ZATERDAG 23 APRIL. V U F-E N-T W I N rr I G S T E ■■Ml w ■■■■■■■BHMHMMMBHI ii' SNEEK, 22 April/ 3® i I jgjS En zal deze worden afgekondigd zooals bruikelijk is. Sneek den 22 April 1870, Burgemeester en Wethouders voornoemd HAMERS TER 1) MRS TRA Be Secretaris, II. FENN EM A. I ge- Deze CO UR A NT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad ƒ1,65, buiten de Stad franco ƒ1.90. »Wij hebben voor ons liggen de brochure »De fegtvaardiging van J. Odé (firma van lijk en Comp toegelicht door Belsij Perk en hebben pen wij dat ook iedereen, die eenigzins belang in de zaak stelt, doen zal. De plaatsdie ons in een weekblad oegeslaan is, gedoogt toch niet dat wij den inhoud uitvoerig opgeven of de kwestie in al zijn onderdeelen behandelen. Slechts zooveel kunnen wij zeggen dat meiuf- yrouw Betsy Perk met kalmte en waardigheid op treedt om de tegen haar ingebrachte beschuldig- gen te wederleggen en -- r tegen de beweeringen dat zij zonder grond willekeurig zich aan eene heeft, die geheel en al haar eigen plan waarbij zij als h o o f d r e d a c t r i ce zou optreden met natuurlijk „1 a-- j opueuen i i v tciwuimen. uit hare brochure blijkt ten duidelijkste, hoe zij door inmenging in de zaken der redactie door onbevoe»-- don en onmonHirrnn in <l/> i^iii. i n a. rechten belemmerd werd behandelddie haar handelen zooals ADVERTENTIËN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents voor eiken regel daarenboven 7J/2 Cents. - Alle brieven en stukke/, de uitgave of redactie betreffende, worden franco ingewacht. te Delftin staat l te voeren en welslagen barer on en belang en uitmuntende strekking n ,enI d<3 voor£aaude nummers getuigen da" Mej. I erk hare roeping volkomen begrijpt, wan neer zij het zich ten doel stelt door muldel van >0 n z e r o e p i n g”de vrouw door meerdere ont wikkeling en beschaving van geest en hart beter in slaat te stellen hare roeping in de maatschap pij te vervullen. 1 Moge zij in dat edel doel naar wensch slagfen en de sympathie, welke zij reeds zoo algemeen ondervindt, zich tot allen uitstrekken die hel wel - meenen met de ontwikkeling der Nederlandscha vrouw. Bij het voorloopig verslag nopens de schutterij- wet zijn drie afzonderlijke nota’s gevoegd van de heeren Stieltjes, Knoop en Storm van ’s Grave- sande. Volgens de nota van deu heer Stieltjes is het wetsontwerp onaannemelijk, omdat er niet ‘n ,gez°rgd is de schutterij geschikt te maken, dadelijk bij het leger ingedeeld té worden. Vol gens die van den heer Knoop zou deze regelino- eenigen tijd geleden goed geweest zijn, maar voldoet ze nu niet meer aan de vereischten voor het tweeledige doel der schutterijen moeten af zonderlijke corpsen opgericht worden. Door den heer Storm van ’s Gravesande zijn in diens nota zijne vroegere J verwacht van deze De bevolking van de gemeente Gaaslerland bestond volgens de bevolkingregisters op den 31 December jl. uit 4511 zielenwaarvan 2294 van hel mannelijk en 2217 van het vrouwelijk ge slacht. Hiervan behooren tot het dorp Balk 1444 Harich 443, Mirns en Bakhuizen 812, Nijemi/ duin 192, Oudemirdum 475, Ruigahuizen 110 Sondel 385 en Wycket 650. Volgens de volkstelling in 1796 was toen de bevolking, als volgt: Balk 754, Harich 241 Mirns en Bakhuizen 262, Nijernirdum 85 Oude-’ mirdum 230, Ruigahuizen 26, Sondel 184 Wyckel 2G1, de gemeente 2050 riek»,. waarvan bedenkingen herhaald; ook hij ze regeling geen bruikbare corp- senterwijl de kosten ook in vredestijd voor ’s rijks rekening moeten komenals strekkende tot bevordering der verdedigbaarheid van ons vaderland. De beroemde schilder Andreas 'Schelfhout is den 19 April te ’s Hage overleden in ruim 83 jarigen ouderdom. Hij zag den 16 Februari 1/87 te Amsterdam het. eerste levenslicht. Volgens het Vaderland bestaat er gegron de vrees dat Mevrouw Stormv. d. Chijs het slachtoffer is geworden van hare reis op Sicilië. Sedert eenige weken althans is er niets meer van haar vernomen, terwijl de laatste berichten van hare hand afkomstig een zeer verontrustend tafereel bevatten over den toestand van veiligheid waarin de wegen aldaar verkeeren. Het Weekbl. v. h. Recht deelt mededat bij de regeering hel plan bestaat, om het «etal raadsheeren in het Hof van Drenthe met een te vermeerderen. Indien dal voornemen werkelijk bestaat, dan blijkt daar tevens uit, hoe weinig zij er aan denkt om de nieuwe rechterlijke in richting in te voeren volgens welke toch het Hof in Drenthe zou komen te vervallen. In de N. Rott. Courant deelt de heer J. F. Jansen mede, dat hij eene plainte van laster heeft ingediend tegen den Maasbodeop grond, dat in dat blad van hem gezegd is: «Dus open baar verzet van een openbaar hoofdonderwijzer tegen het gezag” waarin hij en met hem de commissaris van politie in Harlingende heer D. Massé laster ziet. Ouzes inziens mogen die woorden laakbaar zijn, maar van laster hebben zij geen zweem. Daarenboven achten wij het een tieung verschijnsel indien de redactie van teene blad die van ’t ander met lasterprocedures aanvalt. De advocaat-generaal in Utrecht heeft het noodig geacht het arrest in zake Dirkje Veldhui zen te verdedigen tegen de aanvallen in de Twee- de Kamer. Merkwaardig is het, dat hij over het verzuim, door het Openbaar Ministerie gepleegd, stilzwijgt. De schuld der misleiding van den rechter werpt hij op de burgemeester van Houlen en Schalk- rijk, die niet tijdiggenoeg de Justitie zouden in- gelicht hebben aangaande haren juisten ouderdom. Het verleer.en van volkomene gratie moet volgens hem het rechtsgevoel van elk welden kende kwetsen. Wij welen niet, hoe de alge- meene opinie daarover is, maar ’t zou ons voor haar spijtenindien zij ’t eens ware met den advocaat-generaal in Utrecht. t D et ons dan ook genoegen thans te vernemen, pa vertoon van de kwitantie de betaalde rechten uitgezonderd degenen die hun aanslag bij termijnen kunnen betalen aan welke zonder vertoon van kwitantie het pa tent kan worden algegeven, de patenten dadelijk verkrijgbaar zijn; wordende de patentplichtigen, vermeld onder N°. 37 40 van tabel 14, bij deze tevens opmerkzaam gemaakt dat het pa tent overeenkomstig art. 2 der wetvan den 24 April 1843 (Staatsbl. N°. 16) niet aan hen mag worden afgegeven, dan nadat zij de helft van hunnen aanslag voor het dienstjaar hebben be taald èn het verschuld gde van het voorafgaan de jaar ten volle zal zijn aangez liverdterwijl zij bovendien, wanneer zij in gebreke blijven, de patenten at te halentelken reizedat zij de vereischte patenten of afschriften van dien aan de bevoegde ambtenaren niet kunnen vertoonen, Volyens art. 32 1 der wet vau 21 Mei 1819 vervallen in eene boete van ƒ15 6U. Dat, ingevolge art. 29 2 der wet op het Personeel, van 29 Maart 1833 (Staatsblad Nu. 4), tot tegenschalters dezer Gemeente zijn benoemd: SIPKE van den WERF. MEINSE MOLENAAR. PETRUS MOLENAAR en ABE VISSER. Wordende de Ingezetenen voorts indachtig ge maakt op de wijzigingen, welke eene der vrij stellingen van vrouwelijke dienstboden bij art. 5 der wet van 9 April 1869 (Staatsblad N°. 59j hebben ondergaanen op die welke in de twee eerste paragrafen van art. 27 der wet van 29 Mairt 1833 (Staatsblad N°. 4) by art. 7 der- de wet van 1869 zijn gebracht waaromtrent de uittereiken beschryvingsbilletten de noodige I nl culingen zullen bevatten. dat Z, M. de koning aan Dirkje Veldhuizen oud vyflien jaardoor het provinciaal gerechtshof in Utrecht, wegens brandstichting, ter dood ver oordeeld kwijtschelding heeft verleend van het nog die met" belangstelling dom/elez/n "llelZlido onvervuld ged elte der gevangenisstraf, met ont- Delzelide heffing voor de veroordeelde van de smet der j eerloosheid en al de gevolgen van dezenwelke gltaclit zouden kunnen worden op haar uit kracht ot naar aanleiding van het veroordeelend arrest ta kunnen kleven. Het bestuur van het genootschap tot zedelijke verbetering der gevangenen heeftop verzoek van den minister van justiliezich bereid ver klaard zich het lot van dit meisje, na haar ontslag uit de gevangenisbijzonder aan te trekken. De raad der gemeente Arnhem heeft met algemeene stemmen zijne goedkeuring verleend aan het plan voor eene hoogere Burgerschool voor meisjes daar ter slede. Als «nieuwste nieuwtje” deelt het nieuwe geïllustreerde weekblad Uilenspiegel mede, dat de minister van oorlog nog niet bepaald heeft. dat de maatschappij voor de stoomvaart op Indië geld moet storten voor benadeeling van de de fensiewerken. Wij lezen in het Alg. Dagbl. Gister-nacht werd aan ’l Nieuwe-Diep een drietal onrustige militairen door den commissaris van politie ver maand om naar de kazerne te gaan. Niet alleen dat zij aan dien raad geen gevolg wilden geven, maar bovendien beleedigdenbedreigden en mis handelden ze dien ambtenaar, en zij zouden in hun moedwil zeker verder zijn gegaan zoo niet de militaire wacht en de mchtwachts waren ko men toeschieten. Hel drietal is in verzekerde bewaring gestelden het isvolgens de Nieuw. Ct., te «verwachten dat zij eene niet lichte straf zullen ondergaan.” Reeds meermalen hebben wij op dergelijke voorvallen gewezen die o. i. in een vreedzaam land als het onze niet moesten kunnen voorval len. Dat dronken heden rumoer veroorzaken dat zij zich zelfs aan uitspattingen schuldig ma ken betreuren wijmaar kunnen wij vergeven. Dat ook militairen aan dit euvel lijden, ware eveneens tot zekere male te ontschuldigenof schoon er eigenlijk geen sprake van moest zijn dat zijgehouden om orde en veiligheid te hand haven daarop inbreuk maakten. Maar dal eene bepaalde kaste in de maatschappij hij machte is, zich in zoodanigen abnormalen toestand van wapenen te bedienen is eene schande. De bur gerij weerloos over te leverendoor ’t verbod om wapenen te dragen, tegenover den militair, die in vollen vrede daarmee rondzwerft, getuist van meer dan middeleeuwsche barbaarschheid. Wat doet de soldaat buiten dienst mei zijn zij geweer? Welk nut trekt de maatschappij, die hem louter in haar eigen belang bezoldigt van die ijdele parade? Wat nut Gevaar en niets dan dat' Wij geven dus op nieuw in overwe ging, of ’t niet wenschelijk ware, dat onze «ijve rige” minister van oorlog, die zooveel millioenen weet te erlangen voor zijn prachtig defensie-stel- sel, zich, ook behalve daardoor, onsterfelijk maakte door deze éénige bepaling «Buiten dienst is het den krijgsman, zonder onderscheid van rang, niet geoorloofd, in *t openbaar te verschijnen met wapenen." Alleen op deze wijze kan de regeering de her haling voorkomen van tooneelenwelkevan tijd tot tijd geregeld terugkeerend, niet alleen een hoogst-demoralizeerenden invloed uitoefenen op het volkmaar tevens ons «krachtig” gouver nement in discrediet zouden kunnen brengen. De kwestie tusschen den uitgever van »0ns streven" en Betsy Perk schijnt nog altijd niet geëindigd te zijn. De laatste heeft thans hare verdediging uitgegeven. In de Toekomst no. 37, lezen we daarover ’t volgende KENNISGEVING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de Gemeente Sneek brengen bij deze ter kennisse van de ingezetenen i°. Dat de uitreiking der billetten en declara- foiren voor de beschi jt mg van de personeele Belasting en het patentrechtAver het dienstjaar 4870/71 zal plaats hebben in de maand Mei dezes jaarsén wel op den 13 dier maand, en dat met de wederinzameling daarvan acht dagen daarna een aanvang zal worden gemaakt. 2°. Dat evenwel hiervan zijn uitgezonderd, de Patentplichtigenvermeld onder N'\ 37 40 van tabel 14 der Wet van 21 Mei 1819 (Staats blad N° 34) zijnde slijters in wijnendranken en likeuren in ’t klein, tappers, kroeghouders en koffiehuishouders/als aan welke door of van we- ge de Ontvanger zoodra mogelijk na den ingang Van het dienstjaar en zonder de gewone be schrijving af te wachten, een declatoir ?al wor den bezorgdhetwelk na verloop van drie da gen van hen weder zal worden afgehaald 3°. Dat diegenenwelke bij het aanbieden el bezorgen der billetten of verklaringenof ook bij het terughalen van dezelve mochten zijn voor bij gegaan of ovet;geslagenzich in geen geval op zoodanig verzuim mogen beroepen maar in tegendeel gehouden zijn, de vereischte en be hoorlijk ingevulde Verklaringen vóór ot uiterlijk op den 31 Mei e. k. in te dienen ten kanlore des ontvangersalwaar de billetten ter invulling steeds verkrijgbaar zullen zijn; 4°. Dat de patentplichtigen van de tabellen 7 en 16 (zijnde kramers, vreemde kooplieden en schippers of directie voerenden van vaartuigen) Zoomede de debitanlen van Loterijbriefjes, voor Zoojeel zij hun'beroep niet beginnen aan te van gen ter bekoihing van patent aangifte belmo ren te doen bij de Hoofden der Plaalseiijke be- sluren aan de plaatselijke Secretarieën voor de oxpiralie van den termijn voor de ophaling der gewone declaraloiren van patent bepaald 5°. Datvoor de onder ten 4en gemelde tentschuldigen op van SNEEKER COUR. AN en waardigheid krachtig protesteeren blyft. -J en onderneming onttrokken i was en -- -zou ontreden natuurlijk al de reglen daaraan verbonden. Uit hfAnlini'/, LI. .1.4 i i i i.». inmenging in de zaken der redactie door nm ndi^n *n de Jelterkunr!ezooals o. door Dr. Hooykaasm de uitoefening harer -J en op eene wtjz» wel moest noodzaken te ZIJ gedaan heeftniettegenstaan de de groote mateneele verliezen welke zij daar door leed en de vele onaangenaamheden die er het natuurlijk gevolg van waren. Ons dunkt dat er na kennisneming van hare tW‘^el meer kan overblijven, of ilej. Betsy Perk is door de daarin genoemde per sonen verongelijkt en in hare rechten verkort ja zelf dat men van den beginne af aan het er op toegelegd heeft haar op den achtergrond te schuiven om anderen die daartoe niet geroepen recht Met genoegen zien wij daarom dat de verdien-' sielijke vrouw, m vereeniging mot haren ijveri- gen uitgever de heer Ukema R F is haar eigen plan zelfstandig uit wij hopen dat zij door het derneming en de ruime deelneming stelling welke haar van alle zijden ten deel vaï- Jen, schadeloos gesteld moge worden voor de vele door haar ondervonden teleurstellmgen en kracht moge vmden om haren nuttigen arbeid mei lust en ijver voort te zeilen. Dat t haar daaraan nog niet ontbreekt za^en wy tot ons genoegen uit het vijfde nummer van «Onze roepmg,” hetwelk wij deze week ontvingen* De degelijke inhoud van dit IIj I

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1870 | | pagina 1