GEMEENTE EN BET ARRONDISSEMENT SNEER. NIEUWS- EN ADVERTENTIE-BLAD VOOR DE BINNENLAND. i syo M 34. V IJ F-E bJ-T W I N T I G S T E J A A R G A N G. WOENSDAG ■a I r de I bruikelijk is. pa- van producten Wethouders kunnen in van deze be- in zoo- dat er van ADXERTELTIEN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents voor eiken regel daarenboven 7% Cents. - Alle brieven en stukken’ de uitgave of redactie betredende, worden franco ingewacht. Deze C O U R A N T verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad ƒ1.65, buiten de Stad franco ƒ1.90. eene gezonde staatsin- -en uitvoerrech- en moet het ook daar heen, meer bestaat; maar er zijn me vrij wat knellender zijn bijv, de zeep den azijn het bier het eersten tot de eerste levens- en vooral den mindere man Met de meeste invoerrech- de accijnsen Die behoorden vooraf te worden wijgnietaonbi)lbkDe heIaS‘ing °P dö koffie acl,ten in de n?aaumjtp’4ma?r geenszins geoorloofd om Plaats te treden voor het af te schaffen recht op weeldeartikelenzooals rjjtffigenta’ A F K ONDIGING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van SNEEK doen te weten datdoor den Raad dier Gemeente in zijne vergadering van den 23 Maart 1870, N°. 12 is besloten aan Art. 228 der Algemeene Poli- -alinea, lui den beganen buitengrond voor eene Woning zonder andere I voor verdiepingbehalve De conservatieve bladen. T)-ji i - 7 tegenwoordige gouverneur van West-Indie wordt teruggeroepen en i o heer v. Sijpestein. Indien de minister van kolo niën dat niet doet’, dan is zulks, volgens hen, een nieuw bewijs van zijne partijzucht. —Nu ook dringt de hoogleeraar Goudsmit er op aan in het Weekblad v. h. Recht, dat men rechterlijke ambtenarenals die van het O. M. te Goes zal ontslaan, en wel omdat er iets be hoort te worden gedaan tot herstel van het voor al in de laatste tijden zoo zeer geschokt vertrou wen in de kunde en ervaring van de rechterlijke macht in Nederland. Wat de leden der Rechtbank betreft, zij zijn niet afzetbaar en hen moge, volgens hem, de spot en de straf der publieke meening treffen. d releveren die meening ook daarom, omdat zij de onze bevestigt. Wij zijn toch de eersten geweest, die beweerd hebben, dat er een voor beeld moest gesteld worden, opdat er een einde kwame aan dergelijke ongehoorde handelingen, en omdat de justitie haar présiige niet ten eenen- male moest verliezen. Het oordeel van den hoogleeraar zal zeker bij de rechterlijke macht ook niet ligt wegen. Het Dagbladdat over de questie dood stil gezwegen heeftverwijt daarop den heer Goud smit, dat hij zijne orders aan den koning geeft en voegt daarbij eene lijst van smaadredenen en insinuationwaartoe dat orgaan zoo uitnemend in staat is. De brief van prins Napoleon aan den heer de la Rocca gezonden bevatteo. a., het volgen de «Dank aan de heeren officierencadetten en leerlingen van het Hollandsche leger. Het roemrijk huis van Oranje verdient grootmoedige dienaarsdie hulde weten te brengen aan de nagedachtenis van Napoleon en van den goeden koning Lodewijk. Te Rotterdam, ’s Hage Leiden en Utrecht circuleert aan adres aan den koning betreffende den fabrieksarbeid van kinderen, waarin gevraagd wordt om eene wet, die hen beschermt tegen onredelijke behandeling en zooveel mogelijk zorgt voor eene behoorlijke ontwikkeling van lichaam en ziel. Zonder twijfel zal ieder weldenkend mensch het met dien wensch eens zijn. —Men schrijft uit Vlissingen aan ’t Noorden 21 jl: «Zondag 11. had het volgende ergerlijke tooneel plaats in de Gereformeerde kerk alhier. De lui tenant G. woonde met eene afdeeling infanteris ten de godsdienstoefening bij. Zooals algemeen bekend isis het kerkgaan vau militairen ver plichtend. Daar de officier echter geen bepaalde order had gekregen attent naar de ultra-ortho- doxe redevoering van den predikant te luisteren, trachtte hij door het lezen van een werkje van Goethe zijn tijd nuttiger te besteden, terwijl hij, om geen kou te vatten zijn pet ophield. Deze handelingen ergerden in hooge mate zijne buur lui in de bankdiena hem eerst op hoogen toon aangemaand te hebben geen ergernis te ge ven, er eindelijk toe overgingen hem de pet van het hoofd en het boekje uit de handen te slaan. Luitenant G. was zoo verstandig en had zelfbe- heersching genoeg om kalm te blijven en ver meed daardoor ergerlijker tooneelendoch dien de na afloop der godsdienstoefening bij zijn chef beklag in, zoodat zijne aanranders nu gerechte- hjk vervolgd zullen worden. Men hoopt hier al gemeen, dat de rustverstoorders eene behoorlijke kastijding niet zullen ontgaante meer daar een van hen, in zijne betrekking van commissaris van politie, het voorbeeld moest geven van or delijkheid en bezadigdheid.” Door den heer Langenhoff, R. K priester, worden in de Tijd bijdragen gevraagd voor eene missie onder de vlaarnsche en hollandsche werk- KENNIS G E VING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gemeente Sneek brengen bij deze ter kennisse van de ingezetenen '1°. Dat de uitreiking der billetten en declara- toiren voor de beschrijving van de personeele belasting en het patentrechtover het dienstjaar 1870/71 zal plaats hebben in de maand Mei dezes jaarsen wel op den 13 dier maand, en dat met de wederinzameling daarvan acht dagen daarna een aanvang zal worden gemaakt. 2°. Dat evenwel hiervan zijn uitgezonderd, de Batentplichtigenvermeld onder N°. 37 40 van tabel 14 der Wet van 21 Mei 1819 (Staats blad N° 34) zijnde slijters in wijnendranken en likeuren in ’t klein, tappers, kroeghouders en koffiehuishouders, als aan welke door of van we- ge de Ontvanger zoodra mogelijk na den ingang van het dienstjaar en zonder de gewone be schrijving af te wachten, een declaloir zal wor den bezorgd hetwelk na verloop van drie da gen van hen weder zal worden afgehaald 3°. Dat diegenen, welke bij het aanbieden of bezorgen der billetten of verklaringen, of ook bij het terughalen van dezelve mochten zijn voor bij gegaan of overgeslagenzich in geen geval op zoodanig verzuim mogen beroepen maar in tegendeel gehouden zijn, de vereischte en be hoorlijk ingevulde verklaringen vóór of uiterlijk op den 31 Mei e. k. in te dienen ten kantore des ontvangersalwaar de billetten ter invulling steeds verkrijgbaar znllen zijn; 4°. Dat de pafentplichtigen van de tabellen 7 en 16 (zijnde kramersvreemde kooplieden en schippers of directie voerenden van vaartuigen) zoomede de debitanten van Loterijbriefjesvoor zoojeel zij hun beroep niet beginnen aan te van gen ter bekoming van patent aangifte beboo- fen te doen bij de Hoofden der Plaatselijke be sturen aan de plaatselijke Secretarieën voor de expiratie van den termijnvoor de ophaling der gewone declaratoiren van patent bepaald 5°. Datvoor de onder ten 4en gemelde tentschuldigenop vertoon van de kwitantie van de betaalde rechtenuitgezonderd degenen die hun aanslag bij termijnen kunnen betalen aan welke zonder vertoon van kwitantie het pa tent kan worden afgegeven, de patenten dadelijk verkrijgbaar zijn; wordende de patentplichtigen vermeld onder N°. 37 40 van tabel 14, bij deze tevens opmerkzaam gemaakt dat het pa tent overeenkomstig art. 2 der wetvan den 24 April 1843 (Staatsbl. N°. 16) niet aan hen mag worden afgegeven, dan nadat zij de helft van hunnen aanslag voor het dienstjaar hebben be taaldèn het verschuld gde van het voorafgaan de jaar ten volle zal zijn aangezuiverdterwijl z'j bovendien, wanneer zij in gebreke blijven de patenten af te halentelken reizedat zij de vereischte patenten of afschriften van dien aan de bevoegde ambtenaren niet kunnen vertoonen, volgens art. 32 1 der wet van 21 Mei 1819 vervallen in eene boete van ƒ15. 6°. Dat, ingevolge art. 29 2 der wet op het personeel, van 29 Maart 1833 (Staatsblad N°. 4), t°t legenschatters dezer Gemeente zijn benoemd: SIPKE van den WERF. ME1NSE MOLENAAR. PETRUS MOLENAAR en ARE VISSER. Wordende de Ingezetenen voorts indachtig ge haakt op de wijzigingen, welke eene der vrij stellingen an vrouwelijke dienstboden bij art. 5 der wet van 9 April 1869 (Staatsblad N°. 59) hebben ondergaan en op die welke in de twee :erste paragrafen van art. 27 der wet van 29 “Hart 1833 (Staatsblad N°. 4) bij art. 7 der fde wet van 1869 zijn gebrachtwaaromtrent de uittereiken beschrijvingsbilletten de noodige u'ichlinoen zullen bevatten. E;1 zaJ deze worden afgekondigd zooals ge- Sneek den 22 April 1870. Burgemeester en Wethouders voornoemd I1AMERSTER DIJKSTRA. De Secretaris, H. FENNEMA. r> c°nservalieve bladen, en daaronder de lieden te Parijs welke mrip)An m eJ'dLS°Urant bovenaan’ verlangen, dat de I een terrein, dat’aldaar op den faubonr? öTa?- - -i toine is aangekocht, te bouwen een kerk nasto m zijne plaats aangesteld de ne groote vergaderzaal met speelplaatsen, schoM-' gebouwen met woningen voor broeders en zus- ters, en, als er dan nog geld over blijft, goede woningen voor arbeidersdie zich aan zekere i verordeningen willen onderwerpen. De be^root bet Nederlanders, die in en by Parijs wonen op 80,000. Natuurlijk is dit cijfer zoo groot genomen, om de geloovio-en tot geven aan te sporen. Men weet inlusschen deïs zijn. Gn J a,ijS gee“ tweeduizend hollan- nr Delftsche Courant meldtdat er van Mevr, Storm y. d. Chijs een brief uit het zui- rugreTis 3 °ntVangen en dat z« °P. de te- D,e 0Pbrengst der patenten is van 1859 1868 slechts met bijna 15.73% toegenomen. In tmSöTo^ opbrengst in hoofd som 2 _51.0b7,61 m het laatste ƒ2’605 098 89 te 8eW“S‘ 'n Noord-Holland betaalt het meest en daar neemt ?vo“P^HgSt Slerk toe- 111 ^859 was zij daar t 705J40, in 1868 ƒ833.038,96 zijnde eene ver meerdering van ƒ127.298,96 of 18.04°/. In Utrecht bedroeg die toename ruim 58.2°/ daar in het eerste jaar 88.114,25‘Z in het laat ste reeds 139.397,58 werd betaald? Siationair als in Isob/3aa33,ab/a, m 1868 ƒ36.786,98 dus eene vermeerdering van iets meer dan 3 5^*/ dQmB?j?nenS..Op^®.vaa den minister waren löoy 11 j geëxaminee'rdfi veeartsen en 634 genaamde empiriciof blootgepatenteerden. c-erZLpfflfl '°ningfn wordt moeite gedtUif om eene geregelde stoombootvaart tusschen die stad met Rotterdam en Amsterdam tot stand te brengen tuinetphlAP0Pi°laimUS10f nÜ1Paard in de zoologische turn te Amsterdam heeft twee jongen geworpen Blijven die m het leven dan is daarmede dé questie mtgemaakt, of die dieren hier in het leven kunnen blijven niet alleen, maar zullen ook de groote kosten, die er voor eeni'e ja en door de maatschappij Natura Artis Magistra aan de aankoop besteed zijn, voor een'm-oot gedeelte vergoed kunnen wobden. S 1 1?eer W‘Jnne lid van de kamer van denPomwikl eH GrOnin°en heeH zijne denkbeel den ontwikkeld over eene herziening van het ta rief, welke voor rekening dier kamer ziin uit gegeven. Hij wil alle beschermende rechten af geschaft hebben en het uitvoerrecht op de lom pen, het eenig dat wij nog hebben. A11Z pvuuvt.cii, die accijnsplichtig zijn of hier tp e niet gemaakt kunnen worden wil hij^in- er Hnnr 1'7"“' VeH‘eS’ dat <l<3 SChat- er door hjden zal, stelt Lij op 2'/ milli gulden belwelk !ou te deWn 4„ Xt op de koffie van 10 ets. per kilo en verhoogmg van het recht op Pde thee en De Arnhemsche Courant meent een conci- liant middel te hebben gevonden tusschen hen die den bijbel op de school en hendie er hem af willen hebben. Zij wil dagelijks een hoofdstuk doen voorlezen uit een latijnschen of griekschen bijbel. Voor kin dertjes zegt zij, is dat precies hetzelfde, want zij begrijpen er toch niets van. Zij zullen eer bied voor het boek ontvangen en zich niet er geren. De kerkeraad te Zutphen heeft zich tot de Synode gewend, ten einde deze stappen doe dat de Zondagswet scherper worde gehandhaafd en de Gemeenteraad uigenoodigd op hare hand having nauwkeurig te doen letten en andere kerkgenootschappen in Zutphen verzocht tot het zelfde doel mede te werken (ook de Israëliti sche Hier hebben wij dus het verschijnsel, dat de Kerk zich boven den Staat plaatst en hem tracht voor te schrijvenhoe hij zijne uitvoerende en rechterlijke macht hebbe uit te oefenen. Het gaat al ver met de aanmatiging der ker kdijken. Niet genoeg, dat zij op eigen terrein over hunne medeleden willen heerschen (iets wat men niet langer behoeft te dulden dan men wil) maar, daarmede niet te vreden, steken zij hun ne handen uit naar de uitvoerende en wetgeven de macht. Dan eens geldt het handhaving der Zondagswet, dan weder de doodstraf. Zoodoen de stellen zij, die zeggen het gezag te eerbiedi gen en de rede niet te gehoorzamenzich boven het gezag zelf, om nóch in de rede nóch het gezag een breidel te ontmoeten voor ’t geen hun te doen goed dunkt. vergadering van den 23 Maart 1870, N°. 12 is besloten: nc,° tie-Verordeningachter de 1ste dende «De breedte van «voor de Woning zal niet minder mogen zijn «dan van 3 el t- - «verdieping dan den Zolderen van 5 el «eene Woning met eene «den Zolder;” ALS 2 ALINEA, TUE TE VOEGEN: Burgemeester en ^bijzondere gevallen dispensatie »paling verleenen.” Zijnde deze wijziging aan de Gedeputeerde Staten van Iriesland, volgens hun bericht van den 7 April 18/0, N°. 58, in afschrift mede gedeeld. En is hiervan afkondiging geschied, waar het behoort, den 23 April 1870. Burgemeester en Wethouders voornoemd, HAMERSTER DIJKSTRA De Secretaris H. FENNEMA. komend recht heffen, kist oen een recht door tabak. twÜfeI brengt eene g.; richting het verdwijnen van invoer ten met zich mede i dat er geen tarief belastingen, op het zout, de vleesch, welke drie behoefte behooren schromelijk drukken, ten is zulks het geval de accijnsen. ■BH 7" I ■SfWimgS i /0’ SNEEK ER COURANT

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1870 | | pagina 1