MMS- E) ADVERTENTIE-BLAD VOOR DE B 1 N N E N L A N GEMEENTE EN HET ARRONDISSEMENT SNEER. a 1 I I). 30 APRIL. ZATERDAG - v -..•tfX I - - No. 35. I SNEEKER COURANT H» BUDGET. hij dan vaak overleden de hofmechanicus T. D. kleine alinea Daarom is de bestudering van het jaarlijksch budget wel schqnbaar eeue drooge cjjferzaak maar rijke prijzen komt I ADVERTENTLËN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents, voor eiken regel daarenboven 7 '/2 Cents. Alle brieven en stukken, de uitgave of redactie betreffende, worden franco ingewacht. I “En is hiervan afkondiging geschied, waar het behoort, den 23 April 1870. Burgemeester en Wethouders voornoemd, HAMERSTER DIJKSTRA De Secretaris H. FENNEMA. Voorts wordt ter kenr.isse van de belangheb benden gebrachtdat zij welke hun 34e jaar hebben voleindigd alsmede zij die bij de reser ve gedurende vijf jaren hebben gestaan, desver- kiezeude kunnen worden ontslagenwordende dus een iegelijk die van dit recht wenscht gebruik te maken, aangemaand, om zulks uiter lijk vóór den 30 Juni aanstaande ter Secretarie aan te geven. En dat niemand hieromtrent eenige onkunde zoude kunnen voorwendenzal deze worden af- gekondigd en geplaatst in de Sneeker Courant. Sneek den 29 April 1870. Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Sneek HAMERSTER DIJKSTRA. De Secretaris, H. FENNEMA. de vrij aanzienlijke som van behalve eenige hemden, doeken, enz. slechts gecollecteerd is voor van ƒ1748.03 J/2, 1378,12 >/2 om giften verzoekt. Onder de g noemt, komt ook voor eene «Jongedochters in de eerste klasse der voor dit jaar te for- algemeene Rol gerangschikt moeten wor- oin van dusdanige veranderde omstandig- Secretarie dezer gemeente kennis te .,„.cn vóór den 15 Mei, zullende bij verzuim dezer aangifte de belanghebbenden ingevolge art. *.T I* '1 l rX 'l en bovendien tot eene gevangenisstraf verwezen worden. H. H. M. M. de Koning en de Koningin brengen thans hun jaarlijks bezoek aan de hoofd stad des rijks. Aldaar is Bamberg. Zoo als men weet, is door zekeren jh. J. van Dijk Mz. te Doetinchem, gewezen predikant bij de afgescheidenen, een sooit van seminarie voor toekomstige Ned Herv. predikanten opge richt om te voorzien in het gebrek aan proponenten. Dat seminarie bestaat van gaven en giften en heeft in het eerste kwartaal van dit jaar verteerd ƒ312616 terwijl er oude boeken een bedrag zoodat er een te kort is van ’l welk te sloppen hij nieuwe do geversdie hij op- Vereeniging” te Bols ward, welk gezelschap zeker wel eenig in zijne soort zal zijn. Het zoogenaamd nationaal geschenk dat aan prinses Marie ter gelegenheid van haar hu welijk zal aangeboden worden, zal bestaan in een bijbel. De deelneming er aan is bepaald op. 10 cl. per persoon. Wij zeggen «zoogenaamd” want behalve Protestanten, telt ons land ook Roornsch Katholieken en Israëlieten en deze zullen toch wel niet kunnen bijdragen tot een dergelijk ge schenk. Wij hebben dus ook hier weder te doen met eene bepaalde partij en in de verste verte niet met de natie zelve, of men moet willen be- weeren, dat niel-Proteslanten niet tot de natie behooren. In dien zin de zaak opgevat zal het geschenk nationaal zijn, maar de nationaliteit er van is eene, die geen recht geaard Nederlander zal begeeren. Hel Noorden zegt dat nu Dirkje Veldhui zen vrij is hel pubhek moeite moet doen om gratie te krijgen voor de beide Goesche kinde ren en Jacob de Vletter. Wij hebben er niets tegen, hoewel wij, wat de laatste betreftde consequentie en het ver band niet vatten. Bij de veroordeeling van Jacob de Vletter heeft men toch minder te denken aan een rechterlijke dwaling of mal jugé dan wel aan een zwaar von nis gepaard aan eene zeer strenge qualificatie. Daarenboven is dat arrest door den Imogen raad onderzocht’t geen met de anderen niet" het ge val is. Niet ten onpas is intusschen hetgeen het blad zegt dat de minister van Justitie zou kun nen zeggen «Vroeger was gratie ter goed making van rechterlijke dwalingen en teuten on bekend talloos zijn thans de gevallen waarin zij aangewend wordt’ WETHOUDERS van Hot zal wel bijna aan al onze lezers bekend zijndat het woord budget uit Engelard zich over geheel Europa en Amerika verspreid heeft, om daarmede aan te duiden de begroeting van uitgaven en inkomsten van den Slaat gedurende gewoonlijk één jaar. Welke de eigenlijke beteekenis is achten wij minder bekend en toch nuttig om le weten. Even als het Latijnsche /isews voor «schatkist” en vervolgens voor alles, wat er mede in be trekking staatgenomen wordt maar eigenlijk een korf beteekentzoo is het met bet woord budgetwaarmede de Engelschen aanwezen de lederen zak waarin de stukken die op de be groeting van uitgaven en inkomsten betrekking hebben naar het Parlement werden gedragen. De naam van het voorwerp waarin het onder werp bevat wasmaakte men er een voor den inhoud zelven. Budget beteekent aldus eigenlijk zak, en het woord is niet van Engelschen maar van Fran- schen oorsprong uit welke taal het echter ge heel verdwenen is, na zich nog het langst in Normandie te hehhen staande gehouden. Bougette was daar de naam voor eene lederen geldbuidel of zakje. Zoo is het met Fransche woorden meer ge gaan. Ons tronie, was ten tijde van Rabelais (einde der 15e eeuw) nog Fransch; maar be staat in die taal sedert hem niet meer. In het begin dezer eeuw is het origineel Fran sche bougettegeangliseerd tot budget, in Fran- kiijk leruggekomen. Wij treffen het voor het eerst weder aan in het Arrêté des Consuls van 4 Thermedor, an X (26 Julij 1802) en 17 Ger minal an XI (9 April 1803.) Daar alleen in constitutionele staten van een eigenlijk budget sprake kan zijn treffen wij het woord in de thans alleen geldende beteekenis ook het eerst aan in Engeland. Van een eigenlijk budget kan vóór de Charte van 1814 in Frankrijk niet gesproken worden want, gelijk de markies d’ Audreffet teregt zegt, onder het keizerrijk deden de kamers niets an ders behalve den vaststaanden wil des keizers te homolegerenzij dienden slechts pro forma. De belastingen werden niet ter gelegenheid van de begrooting geregeld zij werden ad li bitum van hel hoofd van Staat vastgesteld en daarvoor werden afzonderlijke schijnwetlen ge maakt die weinig verschilden van die algemee- ne maatregelen van inwendig bestuuronder welke ons land gebukt gegaan is tot aan de Grondwet van 1848. Een eigenlijk budget kan men ook niet zeggendat wij voor 1848 gehad hebben daar de tienjarige begrooting die tot 1840 beeft bestaandien naam niet verdiende en zonder ministeriëele verantwoordelijkheid een budget een naammaar geen zaak is. Een budget behoort jaarlijks te zijn even als de begrooting voor een huisgezin fabriekhan- dels-onderneming en wat dies meer zij altijd bij het jaar geregeld wordt. Altijd is het budget geplitst in twee deelen ontvangst en uil gaaf en beiden behooren in ba lans te zijnalthans mogen de uitgaven niet de inkomsten te boven gaan want dan is er eer. deficit en opvolgende deficitten wijzen op een staats-faillissement. Gewoonlijk wordt het budget van uitgaven in zoo vele tioofdslukken verdeeld, als er departe- mei ten zijn, of enkele malen in meer, indien bij (én departement moeijelijk te vereenigen on derwerpen te huis behooren, gelijk dat bij ons het geval is. Wij tellen er tien of eigenlijk der tien als I Huis des KoningsII Hooge collegiën van Staat, III Buitenlandsche Zaken, IVA. Justitie, B. R. Catb. EeredienstV. Binnenland- in werkelijkheid is zij eene zeer belang en bijzonder leerrijke. Het komt hierbij vooral aan op het goed le zen en dat is niet zulk eene gemakkelijke zaak, als het lijkt, omdat bij eik cijfer, dat men leest, de vraag moet gedaan en onderzocht worden is het noodigis het te veelis het te weinig of kon het soms anders en beter ‘l Elke post op de begrooting heeft eene diepe beteekenis en spreekt in dorre cijfers duidelijk en nadrukkelijk tot den lezer mits hij slechts moeite wil doen om te verstaan wat hij leest. Indien men dit wat meer doen wildedan zoude menigeen eene gansch andere en zeker betere opvatting van en duidelijker inzigt ver krijgen in den gang der huishonding van Staat. Wat hij thans veroordeelt zou hij dan vaak en wat hen nu uitmuntend goed voor zou hem welligt dan alles behalve goed voorkomen. Het budget is niet enkel eene zaak van cij fers; en daarmede hangt naauw fe zamen of het geoorloofd is bet budget te verwerpen om redenen buiten de cijfers gelegen. Deze CO UR.4 NT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad ƒ1.65, buiten de Stad franco /1.90. sche Zaken VI Marine VII A. Nationale schuld, I B. FinantiënG. Hervormde en andere Eere- diensten, V1LI Oorlog, IX Koloniën en X On voorziene Uitgaven. Dat van Ontvangsten behoort alleen bij het Ministerie van Finantiën te huis en is verdeeld naar de bronnen van inkomsten als Grondbe lasting, Personeel, Patent, Accijnsen, Indirecte belastingen, In- en Uitvoerregten, Waarborg op gouden en zilveren werken Domeinen Poste rijen Telegrafen, Loterij, Jagt en Visscherij Loodsgelden MijnenAandeel in de opbrengst van de spoorwegenVerschillende Ontvangsten Rente van België Indische bijdragen Bijdragen uit hel domeinfonds. Tol 1854 werd de vorm van het Oostenrijk- sche budget als een model geroemd aihans zóó is het oordeel van den grooten Franschen Staats huishoudkundigen Charles Coquelin. Die vorm (hij was afkomstig van den Neder- landschen staatshuishoudkundige bij uitnemend heid, den Utrechtschen hoogieeraar ackersdijk) is nagenoeg dezelfde als bij ons. De vorm doet er intusschen niet zooveel toe. De voornaamste vraag isof de inhoud waar is en of de schikking zóó isdat ieder in eens kan zien hoeveel elk onderwerp kosten hoeveel iedere zaak afwerpl. Er moet een weinig bij gelet worden op de regelen van het Italiaansch boekheuden. Dat geschiedt evenwel niet altijd. Zoo bevat bij ons het hoofdstuk Oorlog niet alleswat oorlog kost, want er zijn uitgaven, die in ande re hoofdstukken, bijv.'ftnuenland ingeschoven worden en er ook moeijelijk uit kunnen blijven; maar om in verwarring orde te brengenkan men gebruik maken var. renvoijen. Op het eindcijfer der begrooting te letten zooals dikwijls door het publiek geschiedtis wel de slechtste manier om het budget te be- oordeelen. De vraag moet niet zijn, hoeveel wordt er in ’t geheel uitgegeven en ontvangen maar hoeveel voor iedere post zijn er ook die niet voordee- ligonnuttigzelfs schadelijk zijn en dus be hoorden te vervallen? Zijn er ook, die te weinig opleveren, of waar aan te weinig wordt besteed Daarom ook gaat het niet aan een bestuur duur te noemen, indien hel veel noodig heeft; want het hangt niet af van de grootheid der som, die het uiigeeft, maar waarvoor en hoe het de gelden besteedt. Hoe meer beschavingvooruitgang en wel vaart er komtdes te grooter zullen de uitga ven worden want er zijn meerdere behoeften ontslaan. Gaan nijverheidhandel en scheep vaart vooruitdan ontstaat er behoefte aan we gen en havensneemt de beschaving en ont wikkeling der natie toedan zijn er meer en betere scholen noodigen zoo is het met eiken tak van het staatsbestuur gelegen. Elk middel van bestaan heeft zijne eischen, en nemen die middelen toenatuurlijk ook die eischen. Zulke uitgaven zijn niet alleen noodig en nut tig maar zelfs voordeeligomdat zij indirect ruime renten opleverenzij zijn productief in tegenoverstelling van inproductieve, zooals die voor het leger den vestingbouw en dergelijke het meestal voor meer dan gedeelten zijn. Terwijl de eersten de algemeene welvaart en dus den rijkdom van den Staat vermeerderen verarmen en putten de laats'en de natie uit, om haar eindelijk voor annexatie rijp te maken. Uit het budget kan men de Regeering kennen en tevens een oordeel vellen over den stand dien het volk inneemt indien namelijk hel budget goed is. AFKONDIGING. BURGEMEESTER en SNEEK doen te weten datdoor den Raad dier Gemeentein zijne vergadering van den 23 Maart 1870, N°. 12, is beslotenaan Art. 228 der Algemeene Poli- tie-Verordeningachter de 1ste alinea, lui dende »De breedte van den beganen buitengrond «voor de Woning zal niet minder mogen zijn «dan van 3 el voor eene Woning zonder andere «verdieping dan den Zolderen van 5 el voor «eene Wonii g met eene verdieping, behalve «den Zolder ALS 2 ALINEA, TUE TE VOEGEN: Burgemeester en Wethouders kunnen in ^bijzondere gevallen dispensatie van deze be- •vpaling verleenen.” Zijnde deze wijziging aan de Gedeputeerde Staten van Friesland, volgens hun bericht van den 7 April 1870, N°. 5o, in afschrift mede- gedeeld. BEKEND M AKIN G. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente SNEEK Gelet hebbende op art 7 van Zijner Majesteits besluit van den 7e September 1828 (Staatsblad no. 55) roepen bij deze op alle personen wel ke als gehuwd of als weduwnaar met kind of kinderen in de tweede klasse van de Algemee ne Rol der Schutterij in het vorige jaar opge maakt, gebracht zijn geworden, doch sedert dien tijd, door hel overlijden van hunne vrou wen of kinderen de bevoegdheid hebben ver loren om in die klasse te verblijven, en dus als nu i- meren den heden ter geven 8 van Z. M. hiervorengenoemd besluit bij de schutterij worden ingeijld geldboete en t I

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1870 | | pagina 1