NliWS- EN 4DVERTENTIE-BLAD VOOil BE GEMEENTE EN BET ARRONDISSEMENT SNEER i I 1 If BINNENLAND. I I No. 36. WOENSDAG M E I. 30 April leest ‘eggen, dat deze man is lijdende aan krankzin- de kamer op den duur anders dan niirnoin I o o ^.1,1u i 1 f r l praktische mannen in 1-conserva- O l Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad ƒ1.65, buiten de Stad franco 1.90. B E K E N D M A KIN G. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente ïiNEEK, Gelet hebbende op art 7 van Zijner Majesteits besluit van den 7e September 1828 (Staatsblad no 55) roepen bij deze op alle personen wel ke als gehuwd of als weduwnaar met kind of kinderenin de tweede klasse van de Algernee- ne Rol der Schutterij in het vorige jaar opge maakt, gebracht zijn geworden, doch sedert dien tijd door hel overlijden van hunne vrou wen of kinderen de bevoegdheid hebben ver loren om in die klasse te verblijven, en dus als nu in de eersle klasse der voor dit jaar te for meren algeraeene Rol gerangschikt moeten wor den, om van dusdanige veranderde omstandig heden ter Secretarie dezer gemeente kennis te geven vóór den 15 Mei, zullende bij verzuim dezer aangilte de belanghebbenden ingevolge art. 8 van Z. M. hiervorengenoemd besluit bij de schutterij worden ingelijfd en bovendien tot eene geldboete en gevangenisstraf verwezen worden. Voorts wordt ter kennisse van de belangheb benden gebrachtdat zijwelke hun 34e jaar hebben voleindigd alsmede zij die bij de reser ve gedurende vijf jaren hebben gestaan, desver- kiezende kunnen worden ontslagen; wordende dus een iegelijk die van dit recht wenscht gebruik te maken, aangemaand, om zulks uiter lijk vóór den 30 Juni aanstaande ter Secretarie aan te geven. En dat niemand hieromtrent eenige onkunde zoude kunnen voorwenden, zal deze worden af- gekondigd en geplaatst in de Sneeker Courant. Sneek den 29 April 1870. Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Sneek, I1AMERSTER DIJKSTRA. De Secretaris, H. FENNEMA. ADVERTENT1ËN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents, voor eiken legel daarenboven 7% Gents.Allé brieven en stukken, de uitgave of redactie betreffende, worden franco ingewacht. De bevolking van Rotterdam was op ulto Dec. 1869 121 027 zielen, tegen 118.808 in 1868die van Amsterdam bedroeg op het eer ste tijdstip 274.931 zielen, waaronder slechts 3964 kiezers voor de Tweede Kamer waren. De inkomsten bedroegen 5’822 451,07% gulden tegen 4’858.354,16 uitgaven, zoodaf er een batig saldo was van 964.096,01 terwijl er nog een vijf of zestal duizend kinders geen onderwijs kon den erlangen aangezien er geen plaats voor was op de scholen en geeue nieuwe konden aange legd worden, omdat er geen geld was! De oude bisschopstad het Nederlandscbe Ro me, is achteruitgegaan in bevolking. Op uit. Januari 1870 telde de bevolking 60.428 zielen tegen 60.999 een jaar te voren. Dit is eene vermindering van 0.936%, ter wijl men alles in aanmerking genomen eene ver meerdering met 3% had kunnen en moeten ver wachten Utrecht liet centrum der spoorwegen, het hart van het. land, allergunstigst gelegen, door een aantal Rijks- en andere inrichtingen boven mate begunstigd, gaat nog thans achteruit! Maar in Utrecht heerschen dan ook op staat kundig en kerkelijk gebied de meest bekrompen ouderwetsebe begrippen, het is ’t brandpunt der reactie en zoo laat zich hel treurig verschijnsel zeer gereedelijk verklaren. Zoo voortgaande zal Utrecht niet langer bewoond worden dan door hen, die er moeten blijven en eenige agi- taleurs De gehcele bevolking der provincie bestond 1 Jan. 1869 uit 176 802 zielen, op 1 Jan. 1870 Was hef cijfer gedaald tot 176,234, t suiker op Java jaarlijks een vaste som aan ,’t Rijk zullen uitkeeren maar vrij zijn in de be werking van en de beschikking over de suiker, die zij produceeren. Hiermede zou het door de conservatieven »de specialiteiten in Indische zaken bij uitnemendheid” zoo hoog geprezen consignatie-stelsel van zelf vervallen. Zoo is het streven van p strijd met het leerstuk der koloniaal tieven. De Nieuwe Arnhemsche Courant stelt voor het algemeen stemrecht in te voeren waardoor ------ ucll uuui ciuuciö uaii nu zou sa- aanleiding j mengesteld zijn, d. w. z. conservatief worden. hars nrifp Het js opmerkelijk, dat de geavanceerd-libe- ralen dit voornemen hebben laten varen en thans op den aninimum-census aandringen als het anker des behouds. De Utrechtsche Zendingsvereeniging heeft 26 April haar elfden verjaardag gevierd. De ontvangsten in 1869 hebben bedragen ƒ39.600; het gunstigste jaar van de overige tien was 1867 en de ontvangst toen ƒ36,200. Van 185969 zijn er in Nederland verac- cijnsd 1’568,611 koeien ter aangegeven waarde van 131 millioen gulden en 1’025,107 kalve ren ter waarde van 20 millioen gulden. De gemiddelde prijs van een koe was in 1859 ƒ70,34 en in 1868 reeds ƒ100,75. De leden der Tweede Kamer zijn tot her vatting van hunne werkzaamheden opgeroepen tegen Dinsdag 10 Mei e. k. ’s namiddags ten 2 ure. Donderdag jl. heeft aan den kistdam bij Schellingwoude de plechtigheid plaats gehad van hel leggen van den eersten steen der Zuiderzee- sluis door den Koning. De'ontvangsten van de Maalsch. tot Expl. der Staals-Spoorwegen gedurende dit jaar hebben tot 22 April circa 50,000 meer bedragen dan over hetzelfde tijdvak gedurende het vorig jaar. Er zijn 12 kilometers meer in exploitatie, De bekende rechtsgeleerde mr. J. H. G. Boissevain is Vrijdag avond in 53jarigen leeftijd te Arnhem overleden. De 5-jarige prijs voor Vlaamsche let terkunde, door de regeering van Belgie uit geloofd en waarvoor de inzendingen den 31en December jl. gesloten waren is toegekend aan een prozawerk van Hendrik Conscience, getiteld Bravo en Liveken. Het examen voor apothekerste Amster dam in de laatste weken gehoudenis afgeloo- pen. Van de 10 candidaten die zich hadden aangeboden zijn 5 geslaagd. De acte is uitge reikt aan de heeren W. E. E. van BeekA. B. H. M. GillemansJ. S. de HaanD- van Aalst en W. van der Gaag. De Noordstar is van meening dat het ge roep over de beruchte Utrechtsche en Goesche rechterlijke uitspraken aan marktgeschreeuw doet denken en op moet houdenen dat aan het Utrechtsche Hol, dat »bij vergis” veroordeeld heeftmet grond geen schuld kon verweten wor den. Die anders geoordeeld hebben, weten er niets van, maar dwalen grovelijk, zooals geble ken is uit hetgeen (door prof. Goudsmit) ge- eischt is in de Goesche zaakte welenafzet ting van den officier, die het requisitoir genomen heeft, en niet afzetbaar is, omdat hij thans pre sident hij die Rechtbank is Die zoo dwalen mogen geen oordeel vellen over het vonnis zelf, want zij hebben de zaak niet grondig onderzocht. En verbeeld jedezelfden die nu die uitspraken gispenzijn ook al ontevreden geweest over de vrijspraak van Pierre Bonaparte door eene Jury! Nu zou men vragen hoe staat dal er mede in verband Wel dat verband is een uitvloei sel van de logica van de conservatieve Noordstar, ons thans gegeven wordt. Het moet dienenom het bewijs te leveren, dat de instelling der Jury niet bij ons moet inge- voei d worden daar zij uit niet-rechtkundige le den bestaaldie zich dikwerf door hartstochten laten medeslepen. De Hooge Raad, zegt zij, heeft eens met voor bijzien van de wet van 1854 iemand tot eene straf veroordeeld, waartoe hij niet mocht ver oordeeld worden. Inlusschen vergeet zij er bij te voegen wan neer zulks geschied is; wellicht omdat zij antici peert op iets dat nog geschieden moetals kun nende niet geschied zijnmaar dat doet er ook niets toe. Zij wil er iets mede betoogen en daar om mag zij wel van zulk eene dichterlijke vrij heid gebruik maken. Zij wil namelijk aantoo- nen, dat de leden van den Hoogen Raad door het volk gekozen zijn want de Tweede Kamer wijst de leden er van aan (dit is nu wel niet waar maar t doet er niet toe) derhalve zijn de leden van den Hoogen Raad door het volk zelf aangewezen. Voor ruim een jaar geleden zette de Tweede Kamer op de voordracht van leden voor den H. Raad Mr. J. J. van Meerbeke en het bleek toendat hij nog geen volle 10 jaren (er ontbraken een paar dagen aan) gepromoveerd was. De Tweede Kamer beging dus zelve eene dwalingdus het volk zelf en nu zoude men iets durven zeggen van een Hof of Rechtbank dat ook fouten heeft begaan, die niet eens fouten mogen heeten. Wat een braaf blad Uit de Bovenknijpe deelt men mededat daai een lindeboom staatdie van binnen eene holle heeft ter doorsnede van 1% meter, waar in eene andere lindeboom geplant isdie haar kruin reeds boven de oude verheit. Dit is zeker wel eene zeldzaamheid, die eenig in haar soort is. In de gemeente Hennaarderadeel schijnen de leden der plaatselijke schoolcommissie en hoofdonderwijzers weinig vertrouwen in het suc ces van het schoolverbond te hebben, daar zij zich bij adres tot den koning hebben gewend, om middelen te beramen tot het keeren van ’t schoolverzuim, hetzij door straf- of] andere bepalingen, SNEE K, 3 M e i. Wij ontvingen een Expl. van het »ve slag”, uitgegeven door de kamer v. Koophandel en fa brieken^ te Sneek »over den toestand van Han delNijverheid, Scheepvaart enz. in de gemeen te Sneek, gedurende hel jaar 1869.’ Wij stellen ons voor onze lezers daaruit het een en ander meê te deelen. Het verslag begint met een beklag daarover dat het der commissie, belast met het bijeenza melen der vereischte bouwstoffen, ondanks hare vele moeite niet is mogen gelukken overal naar wensch te slagen om de noodige gegevene en in lichtingen te erlangen. »Waar men dus in dit verslag op leemten of onnauwkeurigheden mocht stuiten wijle men dit niet aan haar, maar wel aan gei inge belangstelling bij hen die inlichtingen konden gevenmaar dit om de een ot andere reden niet hebben gedaan.” Met haar betreuren we dit. Immers als zulk een verslag aan het doel zal beantwoorden, dan moet het zoo nauwkeurig en volledig mogelijk zijn; om daartoe te geraken is 't noodig dat de verslaggevers zooveel mogelijk gegevens ontvan gen van hen, die ze kunnen verstrekken. Waar deze geweigerd of slechts ten deele gegeven wor den wordt de reeds moeilijke taak van zoo’n commissie dubbel moeilijk. Wij hopen dan ook, dat hare taak bij eene volgende gelegenheid door eene betere medewerking der ingezetenen verge makkelijkt zat worden en ’l verslag daardoor nog in belangrijkheid zal winnen. Intusschen zijn we reeds dankbaar voor’tgeen In de Haarl. Courant van 30 April, leest men de volgende zonderlinge advertentie »Een man van geboortebeschaving en ver kregen kennis daarenboven door het middel der rechtstreeksche verkiezing met het mandaat van Volksvertegenwoordiger bekleed reist het land rond, en aarzelt niet, door het open baar uiten van allerlei subjeclieve meeningen het eerzame publiek tegen de overheid op te ruijen en ambtenaren aan den haat en de ver achting hunner medeburgers bloot te stellen. »Een Geneesheer deswege geraadpleegd schroomt^ niet de subjectieve verklaring af te nigheid. Laatstgemelde wordt, naar daarvan, als gevaarlijk voor de openbare orde en rust, naar Meerenberg overgebracht. V R A G E »Hoe zal de patient, is het krankzinnigen-ge- slicht aangeland, oordeelen over eene objectieve handelingwelke het onmiddelijke gevolg is van de door den Medicus afgelegde subjectieve ver klaring T’ De inzender dezer zotte advertentie heeft voor de plaatsing er van 3.82% over gehad. De gemeente Purmerende biedt haar klok- kenspel bestaande uit 33 klokkendie een ge- I heel vormen, te koop aan niet dewijl zij gebrek heeft aan geld maar omdat zij de toren, waar in ze hingen, heeft doen af breken. Bij den landbouwer Gerrit van Spanjein den Breudijk onder Harmelen is 23 April een stierkalf geworpen met vijf goed gevormde hoofden. Het dier leeft en lekt met zijne vijf tongen. Uit Utrecht wordt medegedeelddat eenige studenten in de medicijnen zich naar buitenland- sche academiën zullen begeven, omdat aan de Nederlandscbe instellingen geene goede gelegen heid bestaat ter voorbereiding tot het staatsexa men. Dit is waarlijk weinig eer voor de vier bestaande geneeskundige instellingen. Het Noordeiï deelt mededat te Eindho ven eene lucifer-fabriek zal opgericht worden de eerste in ons Vaderland. Dit is onjuist en getuigt niet zeer van statis tische kennis van Nederland. Reeds in 1858 was er te ’s Hage eene in volle werking waarvan in het December no. van de Economist van dat jaar verslag is gegeven. Op de Utrechtsche vereeniging van recht zinnige predikanten heeft de heer van Rhijn de doodstraf verdedigd, maar zonder eenigen bijval te ondervinden; hij stond alléén. Aan het Goesche kinderrequisitoir is de te genwoordige officier van justitie aldaar onschul dig. Het is genomen door den man, die ei- te- genwoordigen president van de Rechtbank is. Dien af te zetten gaat nietwant de leden der lechterlijke macht zijn onafzetbaar, want ze zijn aangesteld voor hun leven. Den 30e April is de Drentsche spoorweg- lyn te Meppel feestelijk geopend. Uit Groningen zijn herwaarts gekomen 700 personen w. o. de commissaris des konings in Groningen en Drenthe. De Prov. Dr. en Asser Cour, van dien dag opent hare kolommen met een feestzang van E. L. Lesturgeon ï>Aan Drenthe’ terwijl verder als bijvoegsel van die courantaan de lezers wordt aangeboden, eene door den heer Mr. L, Oldenhuis Gratama gestelde brochure, de ge schiedenis van den spoorweg bevattende die thans geopend is. Door de eerste huizen, handelaars en reeders in Nederland, allen belanghebbenden bij de nijverheid of handel van suiker p Java, is een adres aan de Tweede Kamer gericht, om bij de regeling van de suiker-cultuur vooral in aanmerking te nemen het aanbod van abonne menthierin bestaande, dat de fabriekanten van E I j SNEEKER COIRA XT I i -u^üHiccu aiciui cent m ie vuereu 1 0 1 5 3 5 w

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1870 | | pagina 1