MEIVVS- Eli ADVEIITE\TIE-BLAD VOOR DE GEMEENTE EN HET ARRONDISSEMENT SNEEK B INNENLAND. Paardenmarkt. VIJF-EN-TWINTIGSTE No. 38. 1 8 7 O WOENSDAG 11 MEI. A R G A N G. PAARDENMARKT ,1 de nabijheid van een der politie-bureaux met stee nen door een troep straatjongen gegooid worden de en haar beklag daarover aan een agent van politie doende ten antwoord kreeg op de vraag wat er aan te doen?: «niets Mevrouw, want, als ik er naar toe gadan gooien ze mij even eens. er SNEEKER COURANT «3 jr* cv Wijken. Dagen. Datum. 1—3. ’s I 2 van j i l l Vrijdag Zaterdag Maandag Woensdag Donderdag Zaterdag Maandag Woensdag Maandag Woensdag te en Is- tje de ga el ite ng de 14 16 18 19 21 23 25 30 .3 13 in de Js- ia te 10 10 t i5 (8 i 15 ar iö il >9 8—12 8—12 8—12 8-12 10-12 8—12 10—12 8—12 en d. te tje en v. /X BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente SNEEK, maken hier- mede bekend, dat de voorjaars dit jaar zal plaats hebben op Woensdag den len Juni e. k. Burgemeester en Wethouders voornoemd, EAMERSTER DIJKSTRA De Secretaris de JONGE L. S. lito ■8; 30; ‘4 a Len ;ilo ;tte ?er tl le- ik- ten ui- ADVERTENTIËN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents, voor eiken regel daarenboven 7 */2 Cents. Alle brieven en stukken, de uitgave of redactie betreffende, worden franco ingewacht. morgens van ’s middags uur voor Wijk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 Mei 1 Juni Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad ƒ1.65, buiten de Stad franco /1.90. zal deze worden afgekondigd Sneeker Courant. Sneek den 11 Mei 1870. Burgemeester en Wethouders voornoemd HAMERSTER DIJKSTRA Secretaris de JONGE L. S. En opdat zulks ter algemeene kennis kome en geplaatst in de bonden. De regeering heeft zelf de noodzakelijk heid van wijziging erkend: «dat zij nu nog tracht terug te krabbelen, zou doen twijfelen aan alle politiek inzicht bij de regeeringspartij.” In Noordholland is de heer Visser van Ha- gerswoude de hoogst aangeslagene in rijks direc te belastingen met ƒ6262.78, de laagste de heer W. C, Boneba^ker met ƒ869.82. Van de 175 hoogst aangesljgenen wonen er 138 te Amster dam en 8 te Haarlem. Het meest aan patent wordt betaald door den heer A. Povel (Sinkei) namelijk ƒ2450.94, de heer Paul v. Vlissingen betaalt ƒ1692.16. Onder de 91 hoogst aangeslagenen in Friesland betaalt de heer II. Kuipers de Vries te Leeuwar den het hoogst patentrecht ƒ236.16. Van deze 91 wonen er 25 te Leeuwarden, 7 te Harlingen 6 te Beetsterzwaag 4 te Wolvegate Kollum I en Heerenveen ieder 32 te Bolsward, Oranje- lj woud, Sneek enz. w,viy>?u, >win aan naaj I De Vereeniging voor Christelijk Nationaal’ dere Staten mogen wij niet denken' BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente SNEEKmaken aan alle gebruikers van maten, gewichten, enz. binnen deze ge meente bekenddat alhier voor den herijk zal f worden gevaceerd in orde als volgt Door de predikanten vereeniging, die 31 Mei te Groningen bijeenkomt, is aan de orde ge steld de vraag, in hoeverre de natuurkunde, ge neeskunde letterkundewijsbegeerte en recht geleerdheid nadeel zullen lijden door de verwij dering der godgeleerdheid van de hoogescholen. Door de adminastratie der posterijen worden met elf Mei ingevoerd portzegels (chiffres taxes), welke het bedrag der port aanwijzen op den brief. Het eenig doel van dien maatregel kan zijn, om te voorkomen dat porto’s aan het rijk on verantwoord blijven, want aan naaping van an- -1 en was het alleen om de duidelijkheid van het bedrag la doen geweestdan ware het even doelmatig en veel eenvoudiger dit door een gewone druk- stempel op het voorwerp te stellen. Worden ech ter die portzegel niet dadelijk na hunne opplak- king onbruikbaar gemaakt, dan voorkomt de in voering er van het mogelijk misbruik niet. De conservatieve pers slooft zich uit in me- dedeelingen uit uitmuntend goed ingelichte zijde. Zoo zegt de Nieuwe Amhemsche Courant van dien zijde vernomen te hebben, dat bij den raad van state een ontwerp inkomen-belasting is in- gekomen de Nieuwe Goessche verfelt van een ooggetuigedie haar schrijft, dal bij de opening der spoorweglijn ’s Hage—Gouda de directie van den spoorweg aan den minister Fock gevraagd heelt of hij er iets tegen had dat J. Heemskerk Az. ook aan het dejeuner kwam, en dal hij gezegd heeft, dat hij er bezwaar in had en dat daarom Heemskerk niet is genoodigd. Indien dit nu waar is, zou ’t alleen bewijzen, dat de directie eene beleefdheid heeft willen bewijzen aan Fock en dat deze even ongaarne met Heemskerk aan ta fel zit, als deze in ’topenbaar met zijn vriend Lion, dien hij te Amsterdam indertijd van een diner weerde De verhouding zou dan deze zijn: Fock: Heemskerk Heemskerk:>Lion. Verder is de N. Arnh. Ct. uitstekend goed geslaafd in hel informeren van de bijzonderheid, dat Dul- leit bij de eerste-steenlegging te Schellingwoude geen toast op den koning heeft willen drinken en dat hij het toch gedaan heeften dat v. Heuke- lom het ook al niet wilde en toch gedaan heelt. Wie walgt niet van al zulke niets waardige verdachtmakingen en drukpersvuil In het wetsonwerp tot regeling envoltooing van het vestingstelsel is in artikel 5 eene bepa ling opgenomen, van welke het doel is de kos ten veroorzaakt door den aanleg van nieuwe spoorwegen, ten laste van den staat te brengen, dus hem die een werk maakthet ook zelf te laten betalen. Daartegen heeft de Noordstar natuurlijk veel in te brengen. Dat is in zooverre hare zaak en zij mag van haar standpunt eene wet beschou wen gelijk zij wilmaar zij mag hare lezers niet op den mouw spellen dat de schade’, wel ke de aanleg van nieuwe wegen aan bestaande vestingwerken veroorzaaktdoor den staat moet worden gedragenwant dat is eene opzettelijke onwaarheid. Nu welen wij wel, dat op liegen geen straf staat en dat de sommigen in bui tengewone mate van die straffeloosheid prolitee- renmaar behalve de materieele straf is er toch nog eene andere, namelijk de morele en die doet zich gevoelen in den vorm van verachting. De pennen aan het redactie-persoueel van. het Dagblad, zyn in de weer geweest om een der Gids-artifcelen van prol Boys te hekelen. Het de straf bij het aangehaald art. 9 bepaald. En opdat niemand hiervan eenige onkunde zal kunnen voorwendenzal deze worden afgekon- digd zoo als gebruikelijk is en geplaatst in de Sneeker Courant. Sneek, den 7 Mei 1870, Burgemeester en Wethouders Voornoemd, HAMERSTER DIJKSTRA De Secretaris de JONGE L. S. Het Noorden heeft van den heer mr. S. van Houten een eerste artikel ontvangen over de uitbreiding van het stemrecht. De schrijver wil handhaving van den census als grondslag voor de toekenning van het stemrecht, maar aanzien lijk verlaagd, en wenscht de gebreken Van dien grondslag zelf door verbeteringen van het belas tingstelsel weg te nemen De Tweede Kamer, zoo redeneert hij, wordt beheerscht door afkeer van strijd over beginse len, en is daarin niet het getrouwe beeld der'natie; zij is dan ook impopulair. Zoowel tegenover de kroon als tegenover dele Kimer mist zij zedelijk kracht en invloed. De Eerste Kamar bezit tegenwoor dig een overwicht boven de Tweede, hetgeen bewijst dat de belangen, der bezitters van groote, vasie fortuinen overwegend zijn. De hoo^e cen sus in verband met de inrichting van het belas tingstelsel heeft ten gevolge dat ook in de Twee de Kamer de belangen van kapitalisten overwicht hebben boven de belangen van nijverheid en arbeid. Uitbreiding van het kiesrecht zal ten gevolge hebben, dat de mogelijkheid om zelfs te denken aan een beroep op het volk tegen zijn wettelijke vertegenwoordiging vervalt; dat*de Tweede Kamer een andere richting zal vertegen woordigen dan de Eerstewaardoor deze zelf teruggebracht zal worden tot haar natuur lijke taakom de wellen te beschouwen uit het oogpunt der grondwettigheid en der handhaving van verkregen rechten; dat de Tweede Kamer meer populair en hare wijze van werken beter zal worden. Veel verandering in het samenstel lend personeel zou niet noodig zijn. Gevaar is aan eene uitbreiding van het stemrecht niet ver- Uren voor- na middag. I jje Vereeniging voor 16. Schoolonderwijs gaat het niet naar den vleesche. - 2. De beste en verstandigste leden zeggen hun lid- 16. maatschap opwaaronder N. Beets (Hildebrand) J en wel 26. i onder nadrukkelijke verklaringdat, ook hij niet kan inzien dat de moderne maatschappij als zoo danig anti-chrislelijk is. De algemeene vergadering, die den 11 Mei (te Utrecht natuurlijk) zou plaats hebben is on bepaald uitgesleld en wel om «bijzondere” redenen. Te Breskens bestaat feitelijk het dictator schap in de gemeente. Art. 49laatste lid der Gemeentewetdie bepaaltdatzoo na twee op roepingen het vereischt getal raadsleden niet te genwoordig is, de aanwezigen dan beslissen, is er sedert eenige maanden in werking. Er verschijnt maar één lid ter vergadering en dat lid heeft reeds de beide Wethouders ontsla gen en een gedeelte van de woning des onder wijzers tot secretarie doen inrichten. De oor zaak moet gezocht worden in de spanning, die er bestaat tusschen de inwoners en den burge meester en tusschen de raadsleden en hun voor zitter. De questie over al of niet verhaalbaarheid van geneesmiddelen op het domicilie van onder stand zal eerstdaags voor het kantongerecht te Heusden nog eens behandeld wordenterwijl het partijen (Heusden en Eethen) om eene decisie van den Hoogen Raad te doen is. Men zal zich herinneren, dat de kantonrech ter van Waalwijk voor een paar jaren ze voor ouverhaalbaar heeft verklaard. De bruto ontvangstenin hel afgeloepen boekjaar van de Ned. Rhijnspoorwegm. hebben ruim 4 millioen gulden bedragen. De Nieuwe Amhemsche Courant geeft ’t volgend nieuws: »Van uitmuntend goed on- derrichte zijde wordt ons uit ’s Hage medege deeld, dat bij den Raad van State is ingediend een wetsontwerp tot invoering van de inkomsten belasting.” De gemeente Rotterdam is veroordeeld’ tot teruggave aan The Great Eastern Railway Com pany van ƒ36.827,16 wegens het onverschuldigd gevorderde en ontvangen van 1863 1869 haven gelden daar hare stoombooten aldaar gelost en geladen hadden alleen aan eene particuliere aan legplaats van de Ned Rijn spoorwegmaatschappij. Het Dagblad (Lion Heemskerk) verzekert dat er werkelijk een plan tot kabinets wijziging heeft bestaanmet het doel om »het bondsge- nootschap te koopen” van de Ultramontaansche partij die de gedane aanbiedingen heeft gewe zen yan de hand. Dit bericht behoeft geen toe lichting en wij deelen 'Idan ook alleen mede als een hieuw staaltje van Dagbladisme. Uit Utrecht wordt aan de N. Rott. Ct. ge schreven, dat aldaar een fatsoenlijke dame, in Wijk 1, 2 en 3 4, 5 en 6 7, 8 en 9 10. BEKENDMAKING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van SNEEK, roepen bij deze op alle manspersonen binnen deze gemeente woonachtig, welke op den 1 Januari 1870 hun 25sle jaar zullen zijn inge- treden, en mitsdien allen die geboren zijn in den jare 1845 ten einde zich voor de Schutter lijke dienst te doen inschrijvenzullende daartoe door en namens Heerea Burgemeester en Wet houders op de Secretarie der gemeente worden gevaceerd WOENSDAG DEN 25 MEI 1870 9-10 10—11 11—12 om 12 Dat de zoodanigenwelke schoon bevorens in andere Gemeenten ingeschreven, sedert de in schrijving van het vorige jaar binnen deze Ge meente zijn komen wonenzich insgelijks op dien dag zullen moeten laten inschrijven in dat register loopende over een der jaren 1836 tot en met 1844 waartoe zij volgens hunnen ouder dom behooren. Dat een ieder zonder onderscheidof zij ver- meenen al of niet tol de vrijgestelden of uitge slotenen te behooren, tot deze inschrijving ver plicht is. Dat voor ingezetenen worden gehouden alle Nederlanders alhier hun gewoon verblijf houden de, alsmede alle vreemdelingen binnen deze Ge meente woonachtig, welke hun voornemen, om zich binnen dit Rijk te vestigen' zullen hebben aan den dag gelegd, hetzij door eene uitdrukke lijke verklaring, hetzij door het werkelijk over brengen van den zetel van hun vermogen en de hoofdrniddelen van hun bestaan. Dal zijdie in meer dan ééne Gemeente hun gewoon verblijf houden of den zetel van hun vermogen hebben gevestigd tol de inschrijving Verplicht zijn binnen die Gemeente, alwaar eene dienstdoende Schutterij aanwezig is. Dat de registers ter inschrijving, op den 15 Mei eerstkomende geopend en op 1 Juni daar aanvolgende gesloten worden en dat allen die bevonden worden zich alsdan niet te hebben doen inschrijven volgens art. 9 der wet op de Schut terijen door hel Stedelijk Bestuur, ambtshalve zuben worden ingeschreven en door den Schut tersraad tot eene geldboete worden verwezen terwijl zij bovendien zonder loting bij de schut terij zullen worden ingelijtd indien het zal geblij- ken, dat er, tijdens de verzuimde inschrijving, Jeene redenen tot uitsluiting of vrijstelling ten bunnen aanzien bestonden. Dat eindelijk een ieder welke binnen deze Ge beente niet geboren iswordt aangemaand om Zich tijdig van eene geboorteacte te voorzien en zch alzoo van zijnen juisten ouderdom te ver zekeren, ten einde de inschrijving naar behooren geschieddeen hij alzoo niet kome te vallen in De beste en verstandigste leden zeggen hun lid- 26. en nu weder Chantepie de la Saussaije, Ï-3i 2—6. 1- 3. 2— 6. 2—6.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1870 | | pagina 1