[I r I I BUITENLAND. Ml I I I i’ Ml I 1 I J i en L red» opn stan weii ’t g« vrijheid i ge- FOm Kre spel &es I trie) Prul gran ’t hi Can gew thee zij c was vern verb zij j teur veli«i ken ’i he D» bank won dote met vern rear D< laid Zijn bene daar< Vóór waai Hi »mtr geld teer n hi ,'ene; He lijks word He steed en c In )ehai rokk ‘je len. ens le st iunm viller lat z en e »nge j Ort I leer iiigei tank Inti rin ■'mac ter J‘izet thijnl Plot '•Higl Te on g. te la; kl'lpl Dit kanaal zal onder De tunnel,’ welke de^ grootste oorlog- 115 hoog en 7 led lecht vaars larve lof lat a nen. P gr won let 1 uoet 'eten e nt 'oor ing vel C “ker. at n; ïl ge ,i _dI delicate handelwijze,'1 en waar we spraken van j -’De uit 17,000 boekdeelen bestaande kost bare bibliotheek van Alexander van Humboldt bevindt zich in eigendom van den heer Stevens van Vermont, te Londen woonachtig; zij bevat een ongekenden schat van wetenschappelijke!! rijk dom en ook veel wat betrekking heeft op het leven van dezen eenigen wijsgeer. In de N. Ilott. Ct. verdedigt de hoogleer- aar het plebiscit en verkeert hij oogenschijnlijk in de meening, dat Napoleon en Ollivier het wer kelijk goed met de vrijheid meenendaar deze «Ulrechtsche geleerde” vroeger in hetzelfde blad den heer Ollivier hemelhoog verheven heeft, kan hij ook al niet anders handelenalthans Ollivier en den keizer niet in het ware lichtstellen. Uit dien hoofde verklaren wijnu dan ook dit betoog, hetwelk anders geen verklaring zou kunnen er langen. Ollivier en het plebiscit toch zullen van geen onpartijdig en gezondverstandelijk schrijver van eenige kennis, verdediging vinden. Als middel om drukinkt snel te doen droo- gen geeft Artus op er een weinig mangaan-oxij- dul aan toe te voegen. Men wrijve daartoe */2 kilo boriumzuur-mangaan-oxijdul met een wei nig drukinkt aan en voegt er langzaam 50 kilo inkt bij. De aldus verkregen drukinkt moet 4 weken staan alvorens zij gebruikt wordt. De finantiën van het Zwitsersche kanton Schafhausen verkeeren in zulk een goeden toe stand dat de regeering den Gróoten Raad heeft voorgesteld het volgend jaar geen belastingen te heffen. Te New-York is eene kostelooze gelegen heid geopend voor ieder uitvinder in Amerika om werkende modellen en machines ten toon te stellen. Entreés worden niet gevorderd. Het eenigewat de inzenders te vergoeden hebben is een evenredig aandeel in de kosten voor gas verbruik en voor de bewaking van het tentoon gestelde. In- het N. Bat. Handelsblad leest men «Als wij juist ingelichl zijn, heeft de min. van kolon. de Indische autoriteiten aangeschreven de verordening op de drukpers in Indie met ge strengheid toe te passen. Daar het ons onbe kend is of de heer Busken Huët zijne officiële missie vervuld heeft en dergelijke aanschrijving daarvan het resultaat is, bevelen wij deze aange legenheid den heer Mr. D. van Eek aan, die, bij verschil van meening in andere opzichten, toch wel omtrent de pers in Indie eenstemmig met ons zal denken. Het is vyenschelijk te weten, met hoe veel ponden persdruk de heer de Waal «de Stoom- klep”1 van deze maatschappij denkt te belasten.” Over Harlingen zijn in de afgeloopen maand naar Engeland uitgevoerdx 34.459 vaten boter, 34,556 Edammer en 6340 kanter kazen, "708 koëijen, 584 kalveren, 3394 schapen7 varkens4 paarden, 1 kist oesters 4540 z. mosselen en alikruiken, 48 collis wild, *’36 coll, vleesch, IO coll, spek, 106 Hammen, 113 coll, kievitseieren, 434 p. huiden, 39 b. wol, 66 z. en ton beenderen60 b. zeewier, 186 b biezen. 5 1. tarwe, 50 1. boonen, 8 z. aardap pelen 109 b. klaverzaad, 57 z. mosterdzaad, 6758 b. vlas, 522 p. heede 83 b. afval, 187 b. lom pen, 552 b. katoen, 5968 p, papier, 320 b. aard, meel, 406 b. farina 300 b. cichorei-wor- telen. SNEER, 10 Mei. Gedurende de maand April zijn van het Rijks telegraaf kantoor alhier verzonden 663, ontvan gen 669 en in transito verhandeld 46 telegram men in ’t geheel dus 1378. In de gemeenteraads-zitting van gisteren zijn o a. een paar belangrijke punten behandeld n 1.seen Adres van Bestuurders der gymnastiek- school, om eene toelage uit de gemeentekas om meer uitgebreidheid te geven aan gymnastiek onderwijsen wel ten behoeve der kinderen van ambachtslieden”; en «eene missive van de Gas commissie alhier om ten behoeve van de gas fabriek af te staanhet terrein waarop thans de touwpluizerij staat, tot uitbreiding der fabriek. Het eerste punt gaf ook in deze zitting aanlei ding tot langdurige en geanimeerde discussiën en werd ook al in denzelfden geest besproken als dit vroeger in de vergadering van het departe ment Sneek der M. t. N. v. ’t Algemeen had plaats gehad. Het preadvies van Burg, en Weih om op de aanvraag voor eene jaarlijksche sudsi- die van ƒ300 afwijzend te beschikken, vond zijn tegenstanders en verdedigersen na vrij ampele discussiën werd een voorstel van den heer Bergsma, om nadere inlichtingen te vragen van het bestuur der gymnastiekschool, naar aan leiding van de in deze vergadering gemaakte opmer kingen enz. in stemming gebracht. Hierover staak ten de stemmen en dit punt moest alzoo tot eene volgende vergadering worden aangehouden. Eveneens ging het met de Missive van de Gascommissie alhier. In die missive werd gewezen op de dringende behoefte die bestaat aan uitbreiding der fabriek, eene behoefte die zich gedurende den afgeloopen winter vooral sterk had doen gevoelen en het den directeur hoogst moeilijk maakte den ver bruikers ten allen tijde van het noodige gas te te voorzien. Het was dan ook de overtuiging der commissiedat de toestand zoo niet langer kon voortduren maar het hoogst wenschelijk was dat voor den volgenden winter daarin werd voor zien. Zij had lang en rijp overgewogen op welke wijze en aan welke zijde der fabriek die uitbreiding het best kon geschieden en was eindelijkvoor al ook met het oog op de veel geringere finan- tieële bezwaren, tot dit voorstel gekomen. De amotie van het werkhuis op zich zelfzou geen bezwaar opleveren omdat daarvoor een ander locaal gevonden was. De keuze van liet terrein vond nog al tegen stand bij enkele raadsleden. Men beweerdeen zeker niet ten onrechtedat, bij eventuele uit - breiding der veemarktende koemarktalthans op sommige marktdagen, te klein zou worden dat het dus te bejammeren zou zijn indien men dan de gelegenheid tot uitbreiding miste; men vond het dus, vooral met hel oog daarop misschien wenschelijken liever een wat groot er offer te brengen aan het terrein voor uitbreiding der gas fabriek, dan zich later de gelegenheid benomen te zienom desgevorderd ook de koe markt uit te breiden. Langdurig werd ook hierover gediscussieerd en het pro- en contra van het door de commissie voorgestelde terrein, besproken. Een voorstel van den heer J. ten Gale van Gonggrijp tot aanhouding voor eene volgende Vergaderingwerd nog al con amore bestreden door en namens de commissie, die er op wees, dat hel meer dan tijd was met de werkzaamhe den te beginnen zou men tegen den winter ge reed zijn en die ’t daarom en ómdat alles rijpe lijk bij haar overwogen was, niet wenschelijk achtte de zaak tot nog nader onderzoek, uit te stellen. Intusschen, het voorstel van den heer Gong grijp in rondvraag gebracht zijnde staakten de stemmen en zal dus in eene volgende vergade ring eene beslissing moeten worden genomen- Met belangstelling zien we de verdere behan deling dezer belangrijke punten te gemoet. De heer van der Wall jjkapitem der Lem- ster Nachtboot die van de Sneeker dwarskijkers nog altijd de medaille ta wachten is (sic schrijft ons, naar aanleiding van ons artikeltje in het nummer van 4 Mei jl.»zoo het schijnt heb ik vijanden in Sneekdoch waarom weet ik niet.” (sic 1) Wij óók niet. Wij begrijpen zelfs niet hoe kapitein van der Wall op dat denkbeeld komt na ’liezen van dal artikeltje.. Wij hebben nog eens bedaard nagelezen wat we toen schreven en begrijpen volstrekt niet, hoe de goede man vijandschap zoekt daar, waar gewag gemaakt is van «algemeene tevredenheid over zijne soliede en. namelijk thet Dagblad” is daarin tamelijk ■wel geslaagd. Men oordeele: «dat de heer Buys van de wezenlijke toestanden evenveel begrip heeft als een kind van de banendie de hemel lichamen beschrijven.” Verder beweert het, dat de hoogleeraar de waarheid bespot, verminkt en verguist. Van den heer Fransen van de Putte zegt het, dat hij bij de behandeling der cultuurwet door de heeren Thorbeckevan Nierop van der Lin den en Wintgens werd afgemaakt. Voorts dat die staatsman gedurende het recès het land rond reist en hier en daar vertooningen opvoert, waar in hij de koloniale quaestie op het slappe koord laat dansen. Eene rede van den oud gouverneur-generaal Sloet noemt het: onovertreffelijke borrelpraat, waarover de meest verhardste koffiehuislooper verpletterd zou zijn, en verder: diepte van onzin en zinledig gesnap. Ten slotte zegt het, dat den schrijver in het Tijdschrift voor Ned. Indië, Theophile een ex- tra-beloonmg is toegezegd «als hij zijn overzicht eens flink saustd. i. de heeren redacteuren, te vens leden der Kamer, Fransen van de Putte, Mirandoile en Lenting prachtig uildost, naar de mate van ieders zeer groole verdiensleij en de bestrijders flink hekelt en beschimpt, naar mate zij de armoede en ellende der (agrarische) wet scherper deden ubkomen.” Wat een krachtige taal De nieuwe kommandant van het garnizoen te Leidenheeft het met zijne godsdienst strijdig geacht, indien de soldaten met muziek naar de kerk gingen en het daarom afgeschaft. Het verzoek om gratie door den beruchten Spanjersberg van het Volksblad ingediend is ge wezen van de hand en hij mitsdien naar de ge vangenis overgebracht. Prins Hendrik heeft de Luxemburgsche ka mer geopend en gezegd dat, tot spijt van de groothertogelijke regeering, de questie over de schuld met Nederland nog niet is geregeld en dat de stekken, desbetreffende gewisseld, zullen worden overgelegd. dienstijver. Om dat plan zoo mogelijk naar onze geringe krachten te helpen bevorderenhebben we zelfs een soort teekening geleverddie in aanmerking kon komen als men de graveernaald inderdaad op ’t zilver zette. De discretie ver biedt ons natuurlijk namen le noemen van de edele gevers in spe; het moet trouwens eene verrassing, blijven en hoewel kapi ein van der Wall, blijkens zijn schrijven, zeer verlangt naar de medaillemeenen we hem toch in overwe ging te moeten geven of ’t niet beter is dit niet zoo openlijk te kennen te geven; dan gaat de aardigheid er af en mocht het nog eens over gaan. Intusschen ’t schijnt noodig en daarom her halen we ’t nog eens onder de kooplieden al-- hier heeft hij slechts vriendenvan vijanden vernamen we althands niets. Wil hij er zich ten volle van overtuigenhij wende zich zelf tot de kooplieden, die goederen hadden in de nacht boot op 7 Febr. jl. De adressen weet hij. Als er van de medaillie iels komtblijven we met kracht aandringen op de aangegeven teekening voor de keerzijde; beter dan door die groote baaldie procent-aanwijzing en die dol uitge laten dansers, kan men o. i. de dankbaarheid onzer respectieve kooplieden niet uitdrukken. Wat ons evenwel bevreemd heeft en waarvan we alweer niets begrijpenbetreft een zaak besproken in de Groninger Courant van Zater dag jl. Wij lezen daar «Gisteren avond arriveerde hier de stoomboot de Zwaluw kapt. Nieveen, van de Lemmer met zijne ledige boot, be goederen van Amsterdam voor Groningen en Friesland bestemd zijn hem in de Lemmer, met goedkeuring van het ge meentebestuur, door den kapitein War eken ge weigerd. Daar dit alles in verband slaat met de Urker geschiedenis, waardoor reeds zooveel ellen de aan den handel is berokkend, is het ons een raadsel, dat het gemeentebestuur van de Lem mer zijne band leent aan de voortzetting dier dingen die reeds zóóvele gemoederen heeft in be weging gebracht. Wij vragen echter of dat ge meentebestuur zulks doen mag, en raden de gebr. Nieveen aan zich in dezen tot de bevoegde macht te vervoegen. Daar er heden avond toch eene algemeene bij eenkomst van belanghebbenden zal worden ge houden zoo hopen wijdat de handel van Gro ningen zich de zaak met kracht zal aantrekken en in de bres zal springen voor gebr. Nieveen, die men sedert jaren heeft leeren kennen als zeer soliede menschen.” Dat moet zeknr abuis zijn. Wij kunnen toch niet vooronderstellen, dat men op de Gebr. Nie veen die aan ’t geheele artikel zoo onschuldig zijn als kapitain van der Wall ’t is, dat men op hen zal zoeken le wrekenwat de dagblad pers meedeelt over die mooie Urker geschiede nis. Dat zou al te dol zijnIntusschenmen kan ’t niet weten. Met bevreemding hebben we ook ’t volgende gelezen in de Gron. Cour, van 6 Mei jl. «Naar wij vernemen, zal in de bijeenkomst; die morgen avond blijkens advertentie ten huize van Mej. de Vt ed. Eekhoff- zal worden gehouden, ook worden gesproken over de oprichting van een nieuwe boot tusschen Lemmer en Amster dam. Een aantal respectabele handelaren hier ter stede hebben reeds daarin deelgenomen, zoodat wij aan het welslagen dezer onderneming niet twijfelen.” Y Vollenhove 9 Mei. Er wordt tegenwoor dig een groot aantal haringen gevangen. Onze visschers alhier en in de naburige zeedorpen zijn nacht en dag in de weer om zoo mogelijk van de gelegenheid te profiteeren. Door elkander bedroeg de vangst in de afge loopen week een 30 a 40 tal (200 stuks) per beug. De bolvangst is begonnen en laat zich aanvankelijk goed aanzien. A M E R IRA.’ Er zijn grootsebe plannen in bewerking, als het maken van een tunnel onder de Niagara-rivier waartoe de Senaat reeds concessie heeft verleend, hel aar.leggen van groote spoorwegen en het graven van belangrijke kanalen waaronder dat hetwelk den Atianiischen Oceaan met de Ltille Zuidzee door dj landengte van P.mima eene plaats inneemten waarvan de kosten op 160 miilioen gulden begroot worden, f de cordillera’s doorloopen. doorgang moet geven aan schepenzal 100 voet breed mijlen lang zijn. De aflossing der staatsschuld gaat geregeld en steeds toenemend voort. j In Amerika is opgericht eene: «Nationale een gerucht Jot medailleering voor betoonden t onafhankelijke katholieke Kerkwaartoe reeds vele priesters en een paar bisschoppen zijn toe getreden. Zij erkent geen kerkehjk gezag van wien ook buiten Amerikahet celibaat en de biecht schalt zij af als verplichtend te zijnnie mand wordt toegelaten tot een gelofte tenzij hij man zijnde 25 jr. of vrouw 18 jr. oud zij en dan geldt zij voor.niet langer dan 5 jr.in elke provincie is een hoog kerkelijk gerechtshof, om uitspraak tusschen de bisschoppen en hunne on- derhoorigen te doen in geestelijke zaken. DUITSGHLAND Men beweert te Berlijn dat de groothertog van Hessen-Darmstadt niet ongeneigd is het zui delijk deel van zijn staat ook wal hem nog rest aan den Noord-Duitsche-Bond af te staan en dat de hertog van Saksen-Goburg en Saksen-Gotha zijn beide hertogdommen aan Pruisen wil over dragen, indieu eene inlijving voor die drie lan den nuttig mocht geoordeeld worden. He; Uitvoerend Comité der Fabriekanten- Vereeeniging, te Leipzig vergaderd, heeft als zijn wensch te kennen gegeven dat de beslaande wet op de uitvoering van zieke- en begrafenis fondsen in deze manier zal uitgebreid worden dat lu. niet alleen de oprichting dezer fondsen maar ook die tot ondersteuning van bejaarde ar beiders in den geheelen Bond verplichtend zal worden gesteld2°. dat zij zullen worden opge richt uit bijdragen van de fabriekanten, de arbei ders en de gemeenten; 3°. dat de gelden zullen beheerd worden door eene vereeniging van ar- beidgevers en werklieden onder toezicht der ge- meentebesturen. Bij den N. D. Rijksdag zal een crediet van ƒ2,200,000 worden aangevraagd voor den aan bouw van oorlogschepen. Eenige Katholieke geleerden in Beijeren heb ben zich vereenigd tot de uitgave eener reeks ge schriften onder den titel van: ^Stemmen uit de Katholieke Kerk over de tegenwoordige kerke lijke questie” welke van uit München overal in Duilschland zullen verspreid worden en brochures zullen bevatten over de tegenwoordige questiën. De vereeniging wil Katholiek blijven maar de kerk van de Jezuiten zuiveren. Het eerste stuk dat zij uitgeeftzal zijn van prof. Hüher over y>Het pausdom en de Staat”, daarna de stukken van Döl’.inger over ’t Concilie en dan van Schweilz: »Is de paus onfeilbaar." Te Suderode wordt een geacht burger ver volgd omdat hij het Noordduitsche postwezen «een chineesche warboel” heeft genoemd. Door het Tolparlement is de vermindering van inkomende rechten op katoenen garens aan genomen met 3 stemmen meerderheidvan die op kaloenenweefsels met 8. Het voorstel om het invoerrecht op alle soorten van ruw ijzer le be palen op 15 ct per 50 kilo tol 30 Sept. 1873, na dien datum het vrij te laten is verworpen. De rechten op rijst zijn op 90 ct. per 50 kilo vastgesteld de verhooging van die op koffie is verworpen. Na 1866 is in Pruisen de lust om officier te worden zoo toegenomen dat er in 1867 nog 2 militaire scholen als te Hanover en Kassei zijn zijn opgericht geworden; bij deze en de 4 reeds bestaandewelke intusschen uitgebreid zijn ge worden, iste Potsdam eene 8e in ’t leven ge roepen en daar dit nog niet genoeg iskomt er nog een 9e te Au-laue, in Pommeren, terwijl de bestaande nogmaals eene uitbreiding zullen on dergaan. De vereeniging ter bevordering van vrijheid der school heeft op haar verzoek aan den ge meenteraad van Berlijn om aldaar eene neutrale school op te richten een weigerend antwoord gekregen. Zij heeft zich dadelijk tot den minis ter van onderwijs gewend om daarna zich bij de kamer van afgevaardigden te vervoegen. De kapellaan Karl Leulsch te Liegnitz is door den bisschop van Breslau geschorst, omdat hij den sijllabus heeft bestreden. Aan de Times wordt geschreven, dat Prui sen zijne 3 miilioen zündnadelgeweeren zal laten veranderen naar een nieuw modeldat de Ghas- sepots zeer nabij komt. In het kieswet-ontwerp voor Beijeren is voor gesteld dat op elke 31.500 inwoners één afge vaardigde zal gekozen worden, maar door de ste den, hoe klein ook, altijd één. Hiertegen zijn de clericalen sterk ingenomenomdat in de ste den hel liberale element overwegend is en er dus te veel liberalen in de Kamer zullen komen; trouwens die begunstiging is ook niet te verdedigen. Te Wilhelmshaven hebden de timmermans knechts het werk gestaaktterwijl te Hanau de strike der metselaars nog voortduurt daar de bazen volhouden bij hun besluit, om geen hoo- ger loon te betalen. Te Osnabruck hebben de vreemde timmerlieden ook een stnke begonnen maar de kleermakers en verwers hooger loon gekregen. De keizer van Rusland is te Berlyn geko men om zich van daar naar Ems te begeven.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1870 | | pagina 2