ATTENTIE. Een Steendrukker I en zuinig Door groote voorraad zijn de prijzen verminderd voor de deugdelijkheid van gebruik wordt ingestaan. Waarschuwing. Urbanus-pillen. KOOK-KAGCHELS. I Einser Pastilles TELEGRAFÏSCUE IIEliWIlTËl 'iN 100,000 ijzer STAATSSP O OR WEG (Zomerdienst J I W. KRAMPS. CANNEGlliTEll HGz., Hoogënd. Siegmund Heckscher- Deurwaarder VAN AKKE REN. zal, op Vrijdag den 13 Mei 1870, buiten de voormalige Noorderpoortdes morgens 10 uur, bij boelgoed verkoopen: 60 a 70 mooije Zeeuw- sche 1JPEN STAM1W0- MEN. jaar Vierden a f 1| Handels- en Marktberichten. Effectenbeurs van Amsterdam, van den 10 Mei 1870. Burgertiike Stand. Scheepstijdingen van Harlingen. V008DEEUÜE GMKMfflED I GROOTE eld-v e rioting bevat prijzen van eventuëel Pruiss. Cour. Ihlr. Op 9 en 10 Juni van dit s V 921 9,33 1 P P C r z s 1 1 1 ti d li d li g (T lil G A onherroe- ’s ver- Dr. K. DORAMA. (a) Alleen VRIJDAGS, (i) Sneltrein. 9 35 ]2 2 9.57 I en 5.48 6.2 W n 9,15 9,26 8 22 8.42 8 51 3,36 4.39 5,30 6,27 646 6,59 7,11 8.21 8.41 8,54 96 s 2.8 2.47 4 22 5.30 619 630 6-44 7.3 7,24 7,36 7,47 7,55 8,10 i 1 3 44 door 6,30 6 47 6,56 r 8 1 4.40 5,40 6,4 6.55 7 38 8.8 8.15 door 8.36 8,51 8 59 9.7 9,13 9,23 a 8 V d r e d 1 v V c 6 23 6.53 6.48 72 7 27 7 45 7 54 7,59 8,30 8.39 8 51 9.3 a 1 i t z t t t 1 f 1 d Ji 5.33 7.18 7 30 7,43 3 4 3 3 3 5 5 5 5 5 5 6 6 5,50 6.54 7.47 8.— 8,14 8 36 9,6 9.19 9 30 9,39 9,52 k IJ' zijn werk tamelijk goed verstaande, kan tegen goed loon dadelijk geplaatst worden. Reflecterenden geheven zich franco te adresse ren onder letter F. aan den Boekhandelaar HU GO SURINGARte Leeuwarden. 55% 66% 86-4 28>/2 24% 32% 92% 90% 76% 55 48 46% 93% 94 Engelsche wissel /11,86 5.15 5,29 9,40 10,35b 10,40 11,8 12,10 1.15 2.3 2 14 2.28 2.49 3.11 3,23 3.34 3,43 3,55 12 30 1 57 door 2.15 2.26 7,57 2.47 3 3,7 door 4.6 4,15 9,44 6.19 6,32 6,45 8,20 A9.15 door 8.36 8,43 6.45 8 30 8 42 8,55 9,9 9 32 9 50 9,59 104 10,45a 2 10,54 2 12 2.27 4.28 4,44 10,12 2.27 6,— 2,41 2,52 3,2 De ondergeteekende berigt dat hij na den 12en Mei zijne vroegere woonplaats op het Singel weder heeft BETROK KEN. en 150 Cts., R S Dijkstra v d Tuin van der Ploeg Dockum L. B F v Haeren Dragten J Poslhunia Dronri.jp T L Veltman Delfzijl W Sissingh Delfèlrahuizen Hi G Beek huis Az Praneker I Draser Verwerd M A Ferwerda Garijp M I van der Lee Grouw Wed T B Bouma Gorredijk S G Zwart Groningen J H Kuilenburg Grijpskerk I Woldeudorp Hasselt L van der Veen Heerenveen Wed Dornseiffen Hoogeveen C H Radijs Jorwerd W ledenia Joure Jan M Praamsma Janum P Znidema Harlingen Wed IJ Jager Kollumerzwaag Wed TM Faber Dampen J S Rijken Let wel De URB ANUSPILLEN bereid volgens het aloude en echte Recept sinds zoovele jafen met roem bekend en in algemeen gebruik, zijn door ons te SNEEK alleen on uitsluitend verkrijgbaar gesteld bij den Heer Men wordt instantelijk verzocht attent te willen zijn dat door ons, bij niemand anders de URBANUSPILLEN bereid volgens het oude en echte recept in Dépot zijn verkrijgbaar gesteld in de hierboven opgegeven Steden en Plaatsen dan bij de hierboven genoemde Dépótbouders In elk doosje is een billet voorzien met de eigenhan dige naamteekening van de Vervaardigers de wed. KEU- HEN ZOON Apothekers welke handteekening cicli ook bevindt op het zegellak waarmede de Doosjes ver- zegeld zijn Wij verzoeken de gebruikers instantelijk daar wel op te Jetten en raden hun aan wel toe te zien bij wien men de doosjes pillen haalt alleen die doosjes waarin een billet met onze handteekening is zich aan te schaffen en zich t« wachten voor het gebruik van de vele namaaksels origineele Lol en in handen krijgt. Bij elke bestelling voeg ik den gevorderden prospectus en deel ook den uitslag mede. Trekkingslijs- ten en winsten worden prompt door mij ver zonden. Zelfs naar de meest-afgelegen plaatsen voer ik de mij toevortrouwde orders prompt en onder belofte van geheimhouding uiten bij prijstrekking waarborg ik de strengste dicretie. Om zeker in ’t bent te geraken van deze door de hooge regeering uitgegeven origineele loten, gelieve men mij ten spoedigste te be richten met opgaaf van duidelijk adres, van den naam des afzenders; men wende zich al- zoo tot het door de fortuin begunstigd ;Bank- kiershuis van in HAMBURG. BEREID VOLGENS HET ALOUDE EN ECHTE RECEPT, WAAROP MEN IN HÊT BIJZONDER ATTENT MAAKT zijn zeer nuttig in ongesteldheden der MAAG; en werken heilzaam op de SPIJSVERTERING zij zijn uitmuntend tegen GAL, SCHERPTE in het BLOED en UITSLAG der HUIDzij zijn zachtlaxerend en slijmafdrijvend. Verzegelde Doozen van 37%, 75 zijn verkrijgbaar bij de Heeren: te Assen E Lambers Koudum F G van der Wal Berlikum G A Boomsma Leeuwarden S S Beintema Bolsward J A Led el M Buitenpost L Blija L. F De Ondergeteekende maakt aan zijne Geëerde Stad- en Landgenooten bekendals dat hij de KOEK- en BANKETBAKKERIJ FABRIEK van SNIPPERS PEPERMUNT en SUIKERWERK, van zijnen Vader heeft overgenomen en dat bij hem alle soorten, van GEBAK, SAUSIJS de BOU LOGNE ROOKVLEESCH en CHOCOLAAD PRÉPARÉ, te verkriigen zijn, zich vriendelijk aanbeveelende zullende hij zorgen door eene nette bediening zich de Gunst waardig te ma ken. Sneek11 Mei 1870. H. M. KLEINSGHMIT. P.S. Veschillend gebakjes a 2% Cent per stuk. Wirdum er dijk) Lemmer A J de Blaauw Munnikkeburen J de Rui ter Noordwolde S 8 Bottema Niezijl K J Los Oldeboorn A J Slager Pekel-A (nieuwe) G Grezel Ternaard J J lleogeboon» Tzum Jan J van Dijk Sneek H Canuégieter Sloten G F yan der Wal Sl-Anna Parochie Fer werda Steenwijk H/ Spanjaard Stadskanaal(nieuw) H R Bronsema Sl-Nicolaatga H J Meijer Sexbierum, E Kiestra Tzummarum C J Zijlslra Veendam O H Savenije Veenwouden G R Kuipers Winschoten Groeneveld Wolvega C V Faber Workum J W Meijer Woudeend S R Troelstra Deze loten zijn niet te verwarren met bodene promessen, daar ieder die zich tot mij wendt de door |de regeering zelf uitggeven 9.15 9,33 9,46 9,58 7,34 10,35a 1,45 4,5 door 2,4 4,21 10,56 2,12 4 27 2 24 4,36 6 35 644 6 58 7 13 7,30 9 15 4,26, aankomst Meppel 8, 10 55 1,30b 3,35 9,30|Van Arnhem 1,45 1 55 2.8 2 25 zal de eerste prijzentrekking plaats hebben zijnde deze dagen daartoe vast en onherroe pelijk bepaald. Op die dagen alleen bedragen de winsten Zes-en-dertig Duizend Uier Honderd', Thalcr contant. Voor deze buitendien zeer belangrijke Ver loting verzend ik op gefrankeerde inzending van het bedrag, dat men in de overal ver krijgbare postwissels kan toezenden: Geheele origineele Loten a f7 Halve a f35 V Leeuwarden Wirdutn Idaard-Roord 5.36 Grouw Akkrum Heerenveen Oudeschoot Wolvega 8.56 Peperga Meppe! Zwolle Deventer Zutphen 5.10 28 A Arnhem 5,22. Van Meppel 6, 1.15 - - Gedrukt eri uitgegeven bij Wr. COOL van BOKMA te Sneek. Zutphen Deventer Zwolle Meppel H Peperga Wolvega n Oudeschoot Heerenveen n Akkrum Grauw Idaard-Rooril. 7 5 Wirdum 7.11 Aauk. Leeuwarden 7,22 en 9.40. uit de zouten van de KONING WILHELMS ROTS BRONNEN bereiddoor geneesheeren aanbevo len legen maagkwalen, alscatarrhe, verslijming, zuurvorrningoprisping en slechte spijsvertering. Prijs van de GEPLOMBEERDE doos 50 ets. maar alleen onvervalscht voorhanden in de dépots. Te Sneek in de Apotheek van de Wed. van Dorssen, zoowel als in ’t hoofddepot van S. P.Post- I ma te Leeuwarden) bij Apotheker J. A. Ledel I te Bolsward. Kon. Beierische Mineraalwater Verzending. Boter te Woudsend den 9 Mei ƒ.5250. Aanvoer 6t% en ‘2/a vaten. Kaas 32.00 a 30.00. Aanvoer 1256 Kilo. Boter te Sneek den 10 Mei ƒ49.00 2e soort ƒ45 00. 3e soort ƒ.30,00. Aanvoer 111% en 76% vaten. Kanterkaas f 30.00 a 32.00 Nagelkaas 32.00 a 32.50 Aanvoer 3964 Kilo. De aanvoer van Vee bestond heden uit 180 Koeien en Kalveren, 170 Schapen enLammeren, 140 Varkens en Biggen. Koeien 75 a ƒ230, Kalveren 12 a ƒ30, Schapen ƒ14 a ƒ32, Lainm. a Varkens ƒ39 a /SO, Biggen ƒ6 a. ƒ14 Prijs der kalfsvellen 1,90 a 2,05; schaapvellen bijna geen aanvoer;koehuiden per halve kilo 18 a 19 ct.wol per kilo 24 a 25 st.; 2e kwaliteit 21 a 23 st; eendeieren 65ct. de 20 stuks, met flaauwe handel. Steenwijk 9 Mei. De handel in rundvee was heden alhier zeer levendigmet groolen kooplust. Vette koeien golden 46 a 52 ct. per kilokalf de koeien per stuk ƒ120 a 180; melk dito 110 a ƒ170; gusten ƒ80 a f130; Vaarzen ƒ60 a ƒ90; pinken ƒ40 a ƒ70; kalveren /20 a ƒ30; stieren ƒ40 a ƒ60; vette varkens 48 a 52 ct. per kilo; magere varkens per stuk ƒ25 a ƒ48; big gen f 6 a ƒ11 iriesche schapen 9 a 20; drent- sche dito ƒ5 a ƒ8; lammeren ƒ2 a ƒ3; geiten ƒ5 a ƒ7,50; rogge per hectoliter f 6,60 a ƒ6,90; boekweit ƒ6 75 a ƒ7,50; haver ƒ3,80 a ƒ4,50; gerst a ƒ6,90; aardappelen zand 1.90 a ƒ2,10; puike dito f 2,§0 a 3,20 boter per vat ƒ51,50 a ƒ52; id. per vat ƒ25 a ƒ25,50; id. per kilo ƒ1,20 a ƒ1,25; eieren per 100 stuks /2,40. Pc^ Nationale Werkelijke Schuld i> Newcastle. M. Meinsma (Maria) Christiania. I K. de Groot (Victoria) Moss. J. Jager (Anna i Luitzia) Christiania. Lion (S) Londen. J. de Jonge (Baudida Elizabeth) Soon. O. Mar tensen (Gjeile) Christiania. 11 Pol (Catharina Elisabeth) Soon. E. Scherphuis (Alberdina) idem. de Boer (de Hoop) id. 6 dito Eu ropean (S) Huil. Johs. Alta (Argo) Soon. L. La; sen (Creole) Drobak. E Kraai (Wubke Veltman) Frederikstad. D. Wijkmeijer (Helena) H. Olsen (Flight) Christiania. B. Haaijer (Cro nos) Frederikstad. E. Mooi (Elisabeth) id. Uitgegaan 4 MeiAlert fS) stukg. Huil. Nora (S) stukg. Londen. 6 ditoB. Doorn bos (Eendragl) Newcastle. IJLST. Van den 29 April tot den 9 Mei. Géboren'. Fokje, d. v. Pier Steensna en Fet- ‘je Feenstra. Neelfje, d. v. Bartele de Jong en Kiaaske van der Werf. Gehuwd: Pieter van der Velde, oud 21 jr. van IJlst, met Johanna Bouma, oud 2i jr. van Scharnegoutum. Overleden Tjamkje IJlstra oud 52 jr. Walle v. d. Schuit, oud 46 jr. Vad den 4 tot den 6 Mei. Binnengekomen 4 MeiOilmans (Christina) o 9.43 9 50 3 56 101 4.4 10,13 4.25A10.35 4.32 4.42 4,49 5,32 6 45 7 48 9.37 10,23 7.45, Assen 7 32, 247 en 9 3, aankomst Groningen 8.20, 3,35 De door de groothertogelijke regeering van Brunswijk-Lunenburg goedgekeurde en gewaarborgde Thalers 60,000, 40,000, 20,000, 15,000. 12,000, 2 a 10,000, 2 8000 3 a 6000 3 h 5000 12 a 4000 2 a 3000. 34 a 2000 4 A 1500 155 a i000 2611 a 400 383 a 200 575 a 100 27,500 j A 80. 60. 50, 47, 40 Thlr enz. enz welke binnen weinige maanden tot zekere trekking en uitbetaling komen. van Harlingen Franeket Dronrijp w Deinun Leeuwarden Tietjerk Hardegarijp Veeuwouden Buitenpost Grijpskerk Zuidhorn Vierverlaten Groningen V Nienweschans Groningen Vierverlaten Zuidhorn Grijpskerk Buitenpost Veenwouden Hardegarijp Tietjerk Leeuwarden Deinura Dronrijp Franeker A Hi.ilingen en 11.7 11.22 2 45 11.38 3,— en 7,50- 7 59 8,11 11,5 8,39 11 23 2.55 5,— 9,— 11,48 3.20 5,20 3 38 5,34 12,14 3.51 5,46 door 9.55 A12 38A4.3 6,8 9.49 ank.Nieuweschans 11.35 7 45 11,6 Van Groningen 5,35, 8,30 en 3,45, Assen 6,32, 9,27 8,25 10,30a 8.38 1043 8 45 10 50 8 56 11 1 99 1113 6.34 9.40 11 42 A 2.45 6 43 door 11,51 7 - 10.2 12,6 7*9 10 11 12.15 8.12 11.5 1.11 9 20A11 55 2.20 10.5 10 45 11,40 dito dito dito dito Buitl. Spanje A°. 1851 Binn. dito Portugal A°. 1853 Rusland Au. 1798/1816 dito 1866 dito 6de Serie. Oost. Zdver rente Jan./Juli dito papier Mei/Novb. Turkije Amerika A°. 1884 dito 1885

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1870 | | pagina 4