GEMEENTE EN HET ARRONDISSEMENT SNEER NIEUWS- EN ADVERTENTIE-BIAD VOOR DE Paardenmarkt B 1 N N E N L A N I). 1 No. 39. 14 MEI. PAARD JC X MA RKT dit jaar zal plaats hebben op Woensdag den len Juni e. k. State n-G e n e r a a 1. 7 O BW? SStïZt Wijken. Dagen. Datum. zooveel besproken proces- sande 1 hy alzoo niet kome te vallen in uit Java gebannen om een couranten-artikel Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad ƒ1.65, buiten de Stad franco ƒ1.90. De heer S. E. W. Roorda van Eysinga en Vrijdag Zaterdag Maandag Woensdag Donderdag Zaterdag Maandag Woensdag Maandag Woensdag 8—12 8—12 8—12 8—12 10—12 8—12 10—12 8—12 14 16 18 19 21 23 25 30 BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente SNEEK, maken hier mede bekend, dat de voorjaars Burgemeester en Wethouders voornoemd HAMERSTER DIJKSTRA De Secretaris de JONGE L. S. SNEEKER COURANT. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 Mei 1 Juni 7, 8 10. Uren voor- na middag. 1—6. 1—3. 1— 6. 2— 6. 2—6. 1— 3. 2— 6. 1— 3. 2— 6. 2—6. H 11 Te Utrecht is door een militair weer een hel denfeit verricht. Een door Schiedam geïnspireerd artillerist heeft eene j ufvrouw met den sabel zoodanig mis handeld en geslagen, dat men haar bewusteloos heeft moeten wegdragen. De zaak wordt natuurlijk onderzocht. Maar ’t is een andere vraag,die trouwens reeds zoo dikwijls gedaan is maar zoo ’t schijnt telkens herhaald moet wordenof men soort gelijke schandalendie helaas nog maar al te vaak gebeuren, niet kan voorkomen door des Het berucht en zooveel besproken proces verbaal van de overtreding van een tal leden der IJsvereeniging »Arum” met hunne dames op den 18/io Februari j.l., dat velen meenden dal niet zou worden vervolgd, zal toch werkelijk einde lijk dienen. De dames zullen eerst moeten «biech ten”. Zij hebben hunne citalien ontvangen om den 24en Mei te Bolsward voor het Kantongerecht te verschijnen. Te Breda is de grève der timmerlieden ge ëindigd met hervatting van den arbeid. Sommi gen hebben de plaats verlaten, om elders werk te zoeken en te vinden. Uit diezelfde plaats wordt gemeld, dat het getal aspiranten om officier te worden, met an dere woorden, dat der examinandi voor cadet, afneemt. Is dit een bewijs van afkeer tegen het officiersschap tegen de inrichting te Bredaot of hoe is zulks te verklaren Die het weet moet het zeggen, maar wij weten het alsnog niet. dienstdoende Schutterij aanwezig is. Dat de registers ter inschrijving, op den 15 Mei eerstkomende geopend en op 1 Juni daar aanvolgende gesloten wordenen dat allen die bevonden worden zich alsdan niet te hebben doen inschrijven volgens art. 9 der wet op de Schut terijen door hel Stedelijk Bestuur ambtshalve zullen worden ingeschreven en door den Schut tersraad tot eene geldboete worden verwezen terwijl zij bovendien zonder loting bij de schut terij zullen worden ingelijtd indien het zal geblij- ken, dat er, tijdens de verzuimde inschrijving, geene redenen tot uitsluiting óf vrijstelling ten hunnen aanzien bestonden. Dat eindelijk een iederwelke binnen deze Ge meente niet geboren is, wordt aangemaand om zich tijdig van eene geboorleacte te voorzien en z.ch alzoo van zijnen juisten ouderdom te ver zekeren, ten einde de inschrijving naar behooren geschiedeen 1 ADVERTENTIËN van 1 tol 4 regels, gewone letter, 40 Cents, voor eiken regel daarenboven lx/2 Cents. Alle brieven en stukken, de uitgave of redactie betreffende, worden franco ingewacht. TWEEDE KAMER. Zitting van Dinsdag 10 Mei. De kamer heeft heden hare werkzaamheden I ten half vier ure hervat. Aan den heer Viruly is vergunning verleend, op nieuw aan de regee- ring vragen te richten nopens den loop der on- derhandelingen betreffende de verhooging van hel invoerrecht op het gedistilleerd in Belgie. Tot voorzitters der afdeelingen zijn benoemd de heeren Thorbecke, van Goltstein, Blussé van Oud-Alblas Heemskerk Bz. en van Reenenen tot ondervoorzitters de heeren Guljè, de Roo van AlderwereltWesterhoffStorm van ’s Grave- sande en Fransen van de Putte, tol leden der commissie voor de verzoekschriften de heeren Oldenhuis Gratama de Lange, de Ruiter Zyl- ker Smits en Heydenrijck, Zitting van Woensdag den 11 Mei. In de zitting van heden is ingekomen een ont werp wegens de concessie aan den heer Teding van Berkhout tol verbinding van het eiland Ame land met den vasten wal. Aan den heer Heems kerk Az. is verlof verleend op een naderen dag inlichtingen van de regeering te vragen nopens hare voornemens lot herziening van den tabel van den census. Tegen Vrijdag zijn eenige kleine wellen aan de ordevoorts de interpellatiën van de heeren Viruly en Heemskerk Az. De tijd der discussie over de suikerwel is nog niet bepaald. Wijk 1 En opdat zulks ter algemeene kennis kome zal deze worden afgekondigd en geplaatst in de Sneeker Courant. Sneek den 11 Mei 1870. Burgemeester en Wethouders voornoemd EAMERSTER DIJKSTRA Secretaris de JONGE L. S. 4, 5 en 6 en 9 de straf bij het aangehaald art. 9 bepaald. En opdat niemand hiervan eenige onkunde zal kunnen voorwendenzal deze worden algekon- digd zoo als gebruikelijk is en geplaatst in de Sneeker Courant. Sneek, den 7 Mei 1870. Burgemeester en Wethouders Voornoemd, HAMERSTER DIJKSTRA De Secretaris de JONGE L. S. belangrijk zoo’n certificaat nu ook moge zijn voor een man, die bij zichzelf de overtuiging heeft eervol te zijn en die daarom die overtollige ver klaring heel goed kan missen ’t getuigt toch in elk geval bij de afgevers van eenigen goeden wil om een greintje recht te doen en daarmeê is althans iets gewonnen. Maar nu vragen wij T is niet gezocht, want er is hier sprake van Indische ambtenaren, die miskend en mishandeld zijn, dus nu vragen wij waar blijft de oud-gouverneur-generaal Mr. A. J. Duymaer van Twist, veelvermogend lid der Eerste Kamerwaar blijft hij met een dui delijk en gemotiveerd antwoord op de beschul digingen tegen hem uitgebracht door den op zijn eigen verzoek, ontslagen alsistent-resident E. Douw es Dekker? Struikelt hij óók over den vorm waarin de le gen hem ingebrachte beschuldigingen gekleed zijn en weegt dit ook bij hem zwaar genoeg om de zaak in questie door zwijgen te igr>o- reeren ’t Schijnt zóó 1 We moeten zeggen de taktiek is gemakkelijk en zeer praktisch, maar we vragen... is ze eerlijk?.. En daarbij vragen we of onze volksvertegenwoordiging, die, ’t zij met respect gezegd 1 het vaak tot 101 toe uilkakell dat het ei conservatief of liberaal is, of zij tusschen die druktens in, niet ook een oogenblikje zou kunnen vinden om de vraag te behandelenof sommige Nederlanders ook wat recht hebben in hunne klachten over miskenning en mishandeling Wordt die vraag toestemmend beantwoord welnu 1 men herstelle wat te herstellen is 1 Als we een opdracht mochten doen, dan zou den we aan het Groninger kamerlid, Mr. S. van Houten, wien men den eernaam van radicaal toekent den vereerenden last willen opdragen het tegenwoordig liberaal ministerie te interpel- leeren over de behandeling den Indischen ambte naren de heeren E. Douwes Dekker, Stieltjes en Roorda van Eysinga indertijd aangedaan. Daarop zou antwoord moeten volgen en dat was reeds véél gewonnen. - BEKEND MAKIN G. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van SNEEK, roepen bij deze op alle manspersonen ..innen deze gemeente woonachtig, welke op den 1 Januari 1870 hun 25ste jaar zullen zijn inge treden, en mitsdien allen die geboren zijn in den jare 1845 ten einde zich voor de Schutter lijke dienst te doen inschrijvenzullende daartoe door en namens Heeren Burgemeester en Wet houders op de Secretarie der gemeente worden gevaceerd WOENSDAG DEN 25 MEI 1870 ’s morgens van 910 uur voor Wijk 1, 2 en 3 1011 1112 ’s middags om 12 Dat de zoodanigenwelke schoon bevorens in andere Gemeenten ingeschreven, sedert de in schrijving van het vorige jaar binnen deze Ge meente zijn komen wonenzich insgelijks op dien dag zullen moeten laten inschrijven in dat register loopende over een der jaren 1836 tot en met 1844 waartoe zij volgens hunnen ouder dom behooren. Dat een ieder zonder onderscheid of zij ver- meenen al of niet tot de vrijgestelden of uitge slotenen te behooren, tot deze inschrijving ver plicht is. Dat voor ingezetenen worden gehouden alle Nederlanders alhier hun gewoon verblijf houden de, alsmede alle vreemdelingen binnen deze Ge meente woonachtig, welke hun voornemen, om zich binnen dit Rijk te vestigen zullen hebben aan den dag gelegdhetzij door eene uitdrukke lijke verklaring, hetzij door het werkelijk over brengen van den zetel van hun vermogen en de hoofdmiddelen van hun bestaan. Dat zij die in meer dan ééne Gemeente hun gewoon verblijf houden of den zetel van hun vermogen hebben gevestigd tol de inschrijving verplicht zijn binnen die Gemeente, alwaar eene BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente SNEEKmaken aan alle gebruikers van maten, gewichten, enz. binnen deze ge- 1 meente bekenddat alhier voor den herijk zal worden gevaceerd in orde als volgt i wiens herhaald beroep op de Tweede Kamer om hem recht te laten wedervaren, schijnt af te stuiten op de «vormzucht” van vele harer leden, levert in de Opmerker een artikel over de redenen waarom volgens hem de aandeelen in den O. Ind. spoorweg op 11 pGt. staan. In een schets van de geschiedenis van den Ind. spoorweg zegt genoemde schrijver o. a De hee ren Poolman, Frasen en Kol, die de concessie vroegenhadden van spoorwegzaken luttel ver stand de minister Rochussen vaardigde den be kwamen Stieltjes af, wien de terrein-schuwe Dixon werd toegevoegdom het verzoek te beoordee- len wellicht ook, om aan Stieltjes voortvarend heid een remschoen aan te leggen. De landvoogd Sloet, door den min. Loudon gekozen, om als de schepper van de Ind. spoorwegen op te tre den werd er de verdelger vanhij sloot het oor voor de opmerkingen van Stieltjesmaar liep weg met de adviezen van Dixon en van Lion, den hoogepriester van de openbare meening, die van een spoorweg zooveel wist, dat hij het smal le spoor op 1 el 7 palm stelde maar die door onwrikbaar zelfvertrouwing het hart van den landvoogd stal Vóór den afloop van het onderzoek van Stielt jes werd de concessie verleend, en de gouv.- generaal zond daarbij kaarten van een terrein dat later nooit meer te vinden is geweest. De heer Stieltjes, die daartegen waarschuwde, werd met «bootsmansgeweld” als een ontrouwe «stal knecht” ontslagen. De Staten-Generaal verleenden de concessie op aanbeveling van een ex-zeeman en oud-suikercontractantv. d. Putte. Er werd nu eene maatschappij opgericht onder de hh. Poolmanmr. G. van Heukelom en mr. E. ’s Ja cob terwijl de heer de Bordesdie meestal met pentrekpen en passer achter den lessenaar had gezeten, met den aanleg werd belast; deze koos zich den oud-overste der genie, den heer van Deventerdie nooit iets aan spoorwegen had gedaan, als hulp. De heer Henket had een doel matig tracé gevonden voor de baan naar Willem I; de heer de Bordes gaf de voorkeur aan een steiler hellingmet tunnelnadat hiervoor geld was vermorstkwam men tot het denkbeeld van Henket terug. Een Eng. ingenieur, die als practisch man in den arm werd genomen, moest spoedig ontslagen worden. De oud-gener. van Swieten en de oud-overste der genie flailing wer den in het moederland als commissaris en ingenieur benoemd dat baatte ook al weinig. Toen werd de oud-officier van marine Grol tot onderzoek afgevaardigd. Inmiddels moest er geld wezen en kwam men bij den staat bedelen de heer v. d. Putte leverde niet de bewijzen, dat de staal het geld moest gevenmaar sprak 1 /2 uur zoo «bezielend”, dat de Kamers het toch ver leenden. Daarop gordden de hh. de Bordes en van Deventer zich aanom het niet voltooide in den steek te laten, juist toen zij geacht kon den worden kennis en ondervinding te hebben opgedaan. Is het na dit alles niet te begrijpen dat de aandeelen op 11 pGt. staan, en dat, toen den 18 Febr. het gedeelte van den Spoorweg Samarang tot Solo geopend werd, geen feeste lijkheden werden aangericht?” Het Utr. Dagbl. heeft gelijk «dat is wel een treurige schets van een zoo belangrijke zaak als de Ind. spoorwegen wenschelijk zou het zijn, dat die spoorweg aanleg van tegenovergestelde zijde nader werd toegelicht. Dat hel ontslag aan den heer Stieltjes gege ven altijd een zeer onbillijke en willekeurige daad geweest is van de heeren van de Putte- en Sloet en dat ze daarvoor nog altijd eene voldoende verantwoording schuldig zijnmag als bekend voorondersteld worden. Aan een conservatief ministerie moest de eer zijn weggelegd dat ont slag y>eervol" te laten qualificeeren. Hoe weinig 1

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1870 | | pagina 1