NiMS- EN ADVERTENTIE-BLAD VOOR DE GEMEENTE EN UET ARRONDISSEMENT SNEER. Paardenmarkt 1 I v BINNENLAND. 3 V' t v IJ F-E N-T W I N T I G- S T E J RGANG. 187 0 Ll WOENSDAG 18 MEI. fW y 7 PAARD EN'MA. R KT dit jaar zal plaats hebben op Woensdag den I en Juni e. k. State n-G e n e r a a 1. TWEEDE KAMER. I 10— 11 11— 12 ;- 11 ito a a Kt id. 0; 50 6; ito ie- li, r.: SNEEKE (OIRV\ 1 I £t. -f a, n. Hiermede is deze inter- 8 T~\ 3 1 4: 2 3 y> Bij de concessie van den heer Teding van Berck- 1 op JS Dominédie gang. »Hé >0 .0 i i5 18 15 or JÖ >1 >9 r 13 23 a en I.; ,50 n. i, n i. Uit Ilaskerland wordt gemeld, dat de zoo ge vreesde grasrups zich daar vertoond en hier en daar reeds de wortel van het gfes doorgeknaagd heeft, ’twelk dientengevolge natuurlijk gestor ven is. Volgens sommigen zou de koude van dat verschijnen de oorzaak zijn den koning behaagd Maria 1 nog waartoe te Goes De heer Roobol, vroeger mede-d'recteur van den stads schouwburg te Amsterdam is over leden. Men leest in ’t Utr. Dagblad »Er wordt tweemaal gebeld. F van de zuivere leer isstaat juist in den Trijntje komt met de melkkan aansloffen. De langdurige procedure in zake de O.nrne- lander kaswaarop de slaat der Nederlanden aanspraak maakte is eindelijk afgeloopen. De Hooge Raad in cassatie oordeelendeheeft de staat zijne vordering ontzegd. Hel heeft Z. M. o en Geertje Bek gratie te verleenen van°het onvervulde gedeelte der gevangenisstraf, zij door de arrondissementsrechtbank waren veroordeeld. De berichten omtrent den vermoedelijken oogst, dien de vruchtboomen zullen opleveren, luiden overal zeer gunstig. hout (Ameland) is de rijkssubsidie bepaald c~ ƒ200,000 en evenzooveel van wege de provincie benevens kosteloozen afstand van gronden. Naar men 1 2 Grave geroijeeerd wordenterwijl Nijmegen wonersdie een adres inzendenopdat zij van lost worden. De provinciale commissie in Groningen be noemd tot het afnemen van examens in de land huishoudkunde kan naar huis gaanzonder iets verricht te hebben, aangezien er zich geen exa minandus heeft opgedaan. van denzelfden naam wordt ge- -1 militairen die ingelijfd warenspoedig zullen te huis komen daar zij leden waren van erkende afdeelingen van de Ne- derlandsche weerbaarheidsbond en alzoo slechts de helft van den tijd van anderen in dienst behoe ven te blijven. Daardoor winnen zij aan tijd, en de schatkist bespaart er heel wat geld mede. Staat en burgers worden op die wijze beiden gebaat. verzekert] zal eerlang de vesting ‘7 7 7 „-J nog meer wordt versterkt, zeer tegen den zin der in- aan den koning zullen die plaag mogen ver een belangrijk aantal jaren eenzaam De heer Jolles is alzoo niet vóór Te Antwerpen is in den nacht van 12 op 13 Mei de groote rotling-fabriek van de heèren Oije van Deurne afgebrand. Niets er van is kunnen gered wordenterwijl de oorzaakzoo als ge woonlijk, ook niet bekend is. Vijfhonderd arbei ders, zoowel mannen als vrouwen, zijn door die ramp zonder werk. Een en ander was verzekerd voor drie ton gouds. Mr. J. A. Jolles indertijd Minister van Her- voimde eeredienst, wil, indien de doodstraf wordt afgeschaft levenslange gevangenisstraf hebben ingevoerddie hij in het genoemde geval voor onmisbaar houdt. In langdurige gevangenisstraf wil hij eenige afwisseling brengen door er mede den gestrafte op te sluiten. VOntlI' 1 l r. r. systeem. Even als Dante boven zijn »hel” schreef»Gij die hier bmnentreedt, geelt alle hoop op” wil hij den levenslang veroordeelden insgelijks alle hoop op vrijheid benemen. Onmenschelijker iets laat zich niet denken. Bij het tegenwoordig gratie- systeem wordt de doodstraf door hoogstens 20 jaren tuchthuisstraf vervangen, volgens Mr. Jol les treedt altijddurend daarvoor in de plaats. Het systeem van afwisseling tusschen de een zame en gemeenschappelijke opsluiting is overi gens sedert lang proefondervindelijk afgekeurd. Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad ƒ1.65, buiten de Stad franco ƒ1.90. De branding van Te Utrecht is tot lid van den gemeenteraad gekozen de heer Paddèlwaardoor het bestaan de familiekransje in dat college met een aan verwant vermeerderd is. Uit het gerucht van v. Bosse’s voorstel lol het invoeren van eene inkomsten belasting neemt de Noordslar aanleiding om Hasselman in de lucht te steken wegens zijn zeggen»de wereld draait en de heer v. Bosse draait mede” iets waaraan geen stervelingdie den loop der aarde kent, ooit getwijfeld heeft of kan twijfelen. Uit dat gerucht leidt het blad verder af, dat de inkom sten belasting, wordt zij ingevoerd, het directe gevolg der Agrarische Wel is. Merkwaardiger In Drenthe is 1 van Mei in vollen gang en toch verneemt men niets van de zoogenaamde veendamp of veenrook. Is dit niet op nieuw een bewijs, dat het ver schijnsel, ’twelk onder dien naam bekend staat, met het afbranden der heide in geen verband staat. Nog duidelijker springt het juiste van on ze vroegere beweiing desaangaande in het oog, wanneer men bedenktdat de veendamp veel la ter dan in Mei wordt waargenomen en soms in ’t geheel niet ook zeifs bij aanhoudenden oosten wind. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente SNEEK, maken.hier mede bekend, dat de voorjaars Burgemeester en Wethouders voornoemd HAMERSTER DIJKSTRA De Secretaris de JONGE L. S. - -o „o mas- sa millioenen, door de conservatieve ministers van oorlog en marine verknoeid, op rekening der li beralen komen. Aan ’t zelfde blad wordt geschreven, dat er geld zal kunnen gevonden worden voor aanleg van den spoorweg Harlingen—Sneek—Heeren- veen mits door de belanghebbende aanwonende gemeenten of particulieren voor J/ü in de gehee- le som wordt deelgenomen. Door de studenten der medische en philoso- phische faculteit te Utrecht zal een adres aan den minister van binnenlandsche zaken ge zonden wordenopdat hij maatregelen neme tot voorziening in leemten bij het onderwijs in die vak ken. Getuigt dit van al te grooten ijver en slu- dielust bij de studentenvan gebrekkigheid in het onderwijzend personeel, of is het te wijten aan de Wetgeving op dit punt en hare ,nractiik.2 «int.wanneer de klacht studenten juist is net onderwijs niet goed kan zijndit moge dan liggen aan de professoren of aan de inrichting. Hoe ook opgenomen voldoet de Utrechtsche academie niet aan haar doel. De Arnhemsche Ct. meent te weten, dat het ontwerp van inkomsten belasting gereed is en het bedrag dier belasting voorgesteld wordt op ■*7 fcterwijl die op de zeep het patent enz. zou worden afgeschaft. BEKENDMAKING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van oNEEKroepen bij deze op alle manspersonen bmnen deze gemeente woonachtig, welke op den 1 Januari 1870 hun 25sle jaar zullen zijn inge treden, en mitsdien allen die geboren zijn in den jare 1845 ten einde zich voor de Schutter lijke dienst te doen inschrijvenzullende daartoe floor en namens Heeren Burgemeester en Wet houders op de Secretarie der gemeente worden gevaceerd WOENSDAG DEN 25 MEI 1870: 910 uur voor Wijk 1, 2 en 3 4, 5 en 6 7, 8 en 9 10. Door ’t kantongerecht van Haarlem is den 29 April eene vrouw tot 5 dagen gevangenisstraf veroordeeld, omdat zij zich ophield met waar zeggen (art. 479, 7U, Code pènal). Uit de terechtzitting bleek, dat zeer fatsoenlijke lieden in de stad zich naar deze vrouw begaven om de toekomst van haar te vernemen. De schepelingen van den oorlogsbodem de Amstelkomende van de kust van Guineavin den, voigens het Alg. Dagbl., het volgende ge dicht te hunner verwelkoming »Bij de zegevierende tehuiskomst van Neerlands jongste helden aan de kust van Guinea »Dat was geen worsllen man voor rnan ’t Was één man minstens tegen honderd En de Afrikaansche kustnog rilt en trilt ze er van, Zóó heeft uw stemme losgedonderd 1 Zij dreunde in vuur en bloed, door ’t dichtste van het woud de zee, de bergen deed ze beven Heil ’t landdat voor zijne eer nog zulk een kroost kan geven Dat zóóin ’s konings naamde driekleur staande houdt I” Het certificaat van oorsprong van dit fabrieks werk wordt niet aangegeven. Zitting van Zaterdag 15 Mei. In de zitting van heden is het ontwerp tof aan stelling van een ingenieur-architect voor het ge vangenwezen en de rechtsgebouwen aangenomen Uit de stad van c met 46 tegen 22 stemmen. De heer Viruly heeft j meld dat verscheiden inlichtingen gevraagd omtrent den stand der on- derhandelingen met Belgienopens de verhoo- ging van het invoerrecht op het gedistilleerd al- aldaar. De minister van buitenl. zaken, de heer Roest van Limburg heelt geantwoord, dat de onderhandelingen nog voortduren en de regeering niets onbeproefd zal laten tol handhaving onzer rechten, doch dat niet uit het oog moet worden verlorendat Nederland ook groot voordeel ge niet door den vrijdom op het invoerrecht in Bel gie voor onzen visch. De heer Heemskerk Az. heeft inlichtingen gevraagd nopens de voorne mens der regeering omtrent de herziening van den census. De minister Fock heeft geantwoord dat het voorstel tot herziening van den kiestabel nog in dit zittingjaar zal worden ingediend, zoo- dat het in ieder geval zal kunnen werken bij de verkiezingen in 1871. Hiermede is deze inter pellatie afgeloopen. Zitting van Maandag den 16 Mei. In de zitting van heden zijn de algemeene be raadslagingen aangevangen over het wets-ontwerp tot afschaffing van de doodstraf. Het wets-ont werp werd breedvoerig bestreden door de hee ren van Wassenaer Gatwijckvan Heijden- rijck, Bichon van IJselmonde, Saaymans Vader en Heemskerk Azn. en verdedigd door den heer nam. Morgen zal de beraadslaging worueu vuungezei. In den aanvang der zitting van heden is ver slag uitgebracht over hel amendement van den heer Fokker, op het wets-ontwerp tol afschaffing der wet tegen vreemde loterijen. De beraadsla ging daarover zal later worden bepaald. ’s morgens van ’s middags om 12 Dat de zoodanigenwelke schoon bevorens in andere Gemeenten ingeschreven, sedert de in schrijving van het vorige jaar binnen deze Ge meente zijn komen wonenzich insgelijks op dien dag zullen moeten laten inschrijven in dat register Lopende over een der jaren 1836 tot en met 1844 waartoe zij volgens hunnen ouder dom behooren. Dat een ieder zonder onderscheid of zij ver- meenen al of niet tot de vrijgestelden of uitge slotenen te behoorentot deze inschrijving ver plicht is. Dat voor ingezetenen worden geliuudcu Nederlanders alhier hun gewoon verblijf houden de, alsmede alle vreemdelingen binnen deze Ge meente woonachtig, welke hun voornemen, om zich binnen dit Rijk te vestigen zullen hebben aan den dag gelegdhetzij door eene uitdrukke lijke verklaring, hetzij door het werkelijk over brengen van den zetel van hun vermogen en de hoofdrniddelen van hun bestaan. Dat zijdie in meer dan ééne Gemeente hun gewoon verblijf houden of den zetel van hun vermogen hebben gevestigd tot de inschrijving verplicht zijn binnen die Gemeente, alwaar eene dienstdoende Schutterij aanwezig is. Dat de registers ter inschrijvingop den 15 Mei eerstkomende geopend en op 1 Juni daar aanvolgende gesloten worden en dat allen die bevonden worden zich alsdan niet te hebben doen inschrijven volgens art. 9 der wet op de Schut terijen door hel Stedelijk Bestuurambtshalve zullen worden ingeschreven en door den Schut tersraad tot eene geldboete worden verwezen terwijl zij bovendien zonder loting bij de schut terij zullen worden ingelijfd indien het zal geblij- ken, dat er, tijdens de verzuimde inschrijving, geene redenen tot uitsluiting of vrijstelling ten hunnen aanzien bestonden. Dat eindelijk een ieder welke binnen deze Ge meente niet geboren is, wordt aangemaand om zich tijdig van eene geboorteacte te voorzien en zich alzoo van zijnen juisten ouderdom te ver zekeren, ten einde de inschrijving naar behooren geschiedeen hij alzoo niet kome te vallen in ADVERTENTlEN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Gents, voor eIken regel daarenboven 7/2 Gents. Alle brieven en stukken, de uitgave of redactie betreffende, worden franco ingewacht. i r m i»i -a i w a i de stiaf bij het aangehaald art 9 bepaald. In Drenthe is het veenbranden sints ’t begin nog is de redenering van het blad dat de En opdat niemand hiervan eenige onkunde zal 1 kunnen voorwendenzal deze worden afgekon- digd zoo als gebruikelijk is en geplaatst in de Sneeker Courant. Sneek, den 7 Mei 1870. Burgemeester en Wethouders Voornoemd, HAMERSTER D1JKSIRA De Secretaris de JONGE L. S.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1870 | | pagina 1