NIEUWS- EJi ADVERTENTIE-BLAD VOOR DE GEMEENTE ÈX HET ARRW1WW SAEEL Paardenmarkt BINNENL? I 1 I I 1 8 7 O ZATERDAG h ÜJ PAARDENMARKT dxt jaar zal plaats hebben on Woensdag den len Juni e. k. 'I E K VERGADERING van den Gemeente-raad van Sneek op Maandag den 23 Mei 1870, voormiddag^ 11 uur. State n-G e n e r a a 1. .d A i H i I f ■Ml COURAN SNEEK drie aanklachten bij huishoudelijk reglement op verkorting van het recht van tot af- Woensdag t. .11 1. M .''L 1 ■fï: en Wethouders voornoemd HA MERSTER DIJKSTRA De Secretaris de JONGE L. ,S. Donderdag 19 Mei. heden zijn de algemeene be- het wets ontwerp tot afschaf- De heeren Te Delfzijl hebben de militairen weder blijken gegeven van moed. Na rijkelijk geofferd te heb ben aan Schiedam hebben zij een hunner met krijgsmanseer doodgeslagen. Een der daders zal nu terecht staan voor den krijgsraad te Leeuwar- de gevolgen van de militaire het dragen der wapenen of het In de gemeente ’t Bi'dt is 12 Mei een huwe lijk gesloten waarin nóch bruidegom nóch bruid nóch drie getuigen de ouderskonden schrij ven. De Noordstar zegt, dat, indien het weder- indienen van het voorstel eener missie naar China inconstitutioneel is te noemen en daarom ver worpen is, dat hetzelfde dan ook had moeten gelden van de wederindiening der verworpen subsidie voor onderhoud van het Alg. College van kerkelijk toezicht. Zóó te oordeelen en te handelen acht het blad een meten met twee ma ten Indien het voorstel om die reden verwor pen is, dan heeft de Noordstar voor ditmaal den spijker op den kop geslagen en laten wij haar in hare redeneering en gevolgtrekking ge heel en volkomen recht wedervaren. De ques- tie is maar: of de reden welke de Arh. Cour. opgeèit, de ware is ot niet. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente SNEEK, maken hier mede bekend, dat de voorjaars burgemeester Te Meppel circuleert weder eene inteekeniog- lijsi voor bijdragen om van den winter aldaar orthodoxe predikanten te laten prediken. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Gemeente Sneek brengenter voldoening aan het besluit van Heeren Gedep. Staten van den 28 April 1870, N°. 58, (Prov. blad N°. 56) ter al gemeene' kennis dat het reglement op de herziening en in standhouding der floreen-registers in deze pro vincie goedgekeurd bij koninklijk besluit van 29 November 1849 N°. 50 (Prov.‘blad N°. 115) met de aanvullingen en wijzigingen goed gekeurd bij ’s Konings besluiten van 21 Septem ber 1852, N°. 37, 7 September 1856, N°. 9, en 2 Januari 1862, N°. 50, waarvan geene af zonderlijke exemplaren meer ter provinciale griffie aanwezig waren op nieuw is gedrukt, en, aan die griffie tegen den prijs van 15 Centsvoor de belanghebbenden verkrijgbaar is gesteld. Sneek, 20 Mei 1870 burgemeester en Wethouders Voornoemd, I1NMERSTER DIJKSTRA De Secretaris II. FENNEMA. Te Maastricht is aangekomen de bisschop van Keulen om de groote processie bij te wonen. Het houden van procession geschiedt geheel Limburg door niettegenstaande de Wet op de kerkgenootschappen zulks uitdrukkelijk verbiedt en de ambtenaren van het openbaar ministerie overigens zeer vervolgingsgezind zijn. Terzelfder plaats is den 13 op het voornaam ste plein, het Vrijthof, een curieus concert ge geven. De leden der sociëteit sMomus”, welke zich altijd heeft gekenmerkt door vroolijke inval len en luimigheid had ter gelegenheid van de kermis alle straatmuziekanten ten 7 ure aldaar voor ’t sociëteitsgebouw bijeen geroepen, ten ein de zich gezamenlijk eenigen tijd te doen hooren, hetgeen geschied is; zoodat aan allen, die er bij waren hooren en zien verging. ADVERTENTIEN van 1 tol 4 regels, gewone letter, 40 Cents, voor eiken regel daarenboven 7>a Cents. Alle brieven en stukken, de uitgave of redactie betreffende, worden franco ingewacht. Het komt ons voordat het nu hoog tijd is uitspraak te doen in de veelbesproken lidmaten- geworden om een onderzoek in te stellen naar 1 de mentale capaciteiten van de leden dier recht bank. Men kan hier toch moeielijk denken aan het voornemen dier rechtbank om het er maar eens van te nemen, daar zij toch haar langste tijd bestaan heeft. De Groninger Ct. laat die rechtbank aldus re- deneeren »Het oordeel des onderscheids moet ergens zijn. Bij ons huist het niet; wij w'eten ook niet waar. Licht huist het bij de kinderen.” Ja zóó zal ’t zijn. den. Zijn dit nu educatievan militair point d’honneur In alles is vooruitgang leger zijn klanken. De rechtbank van Goes geeft blijken, dat zij 'de openbare meening en de beslissing des konings trotseert door voort te gaan met het lot gevan genisstraf veroordeelen van kleine kinderen. Sedert eenige dagen is weder gebleken, dat zij twee k nderen heeft veroordeeld wegens «bedelarij in ver binding” T een is 12 en ’t andere 13 jaren oud. Beide zijn veroordeeld bij verstek onder aanneming, dat zij gehandeld hadden met oordeel des onder scheids. Artikel 276, Wetboek van strafrecht zegt«bedelaars, die in verbinding bedelen, zul len met gevangenis van zes maanden (ot 2 ja- ren gestraft worden.” SNEEK, 20 Mei. Donderdag morgen is het klas om en s>kaal kerkbestuur alhier vergaderd geweest en verbetering, in het die woorden tot nog toe onverstane De raad der gemeente Schoterland heeft zich tot den Koning gewend om haar te ontheffen van de door Gedeputeerde Staten opgelegde verplich ting om een school te Oranjewoud op te richten. Het is te hopendat de koning dat verzoek, om de kinderen van onderwijs verstoken te hou den, niet zal inwilligen. Deze C O U R A N T verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad ƒ1.65, buiten de Stad franco /1.90. queetie. Zooa’s men weet waren dat college ingekomen 1°. een bezwaarschrift van Dr. Niemeijer te gen de beide ouderlingen die tegenwoordig ge weest ^zijn bij het onderzoek, ingesteld volgens Art. 38 Regl. Godsdienst onderwijs, en waarin zij worden beschuldigd van vergrijp in de uit oefening hunner kerkelijke betrekking omdat zij ais een recht voor zich geeischt hebben om zelve de belijdenis des geloofs af te nemen, wat volgens de Reglementen alleen den predikant tue- komt, en ze daarbij geen gewicht hebben ge hecht aan de geloofsbelijdenis, welke de wel bij de aanneming tot lidmaat voorsteit, maar eigen machtig en willekeurig van de toestemmende of de ontkennende beantwoording van eenige door hen gestelde vragen de toelating ol afwijzing af hankelijk gesteld hebben. Het class, bestuur heeft deze aanklacht ak on gegrond afgewezen. Er is n. 1. beslistdat de ouderlingen als gecommitteerden zelve hel recht hebben met den predikant naar de verkregen kennis te vragen en naar de geloofsovertuiging een onderzoek in te stellen. Zij gaan dus hunne bevoegdheid niet te buiten en handelen plicht matig wanneer ze ben afwijzen wier overtuiging met de leer der kerk in strijd is; leervrijheid bestaat rechtens niet en den ouderlingen is do handhaving der leer opgedragen, De 2°. aanklacht was die, welke tegen den kerkeraad, door eene commissie uit liberale le den der Ned. Herv. Gem. alhier was ingediend. Volgens haar had dat college (de kerkeraad) zich schuldig gemaakt aan verkorting van het recht der gemeente. Volgens hare meening toch be staat in de Ned, Herv. kerk niet slechts teitelijk, maar ook rechtens en 1 de predikanten verplicht zijn »den geest PUNTEN TER BEHANDELING. 1. Resumtie der Notulen 2. Missive van de Commissie voor de Gemeente lijke gasfabriekom het terrein van het stads werkhuis ten behoeve eener uitbreiding der fabriek af te s'aan en verzoekschrift van G. Velthuis daartoe betrekkelijk. 3. Adres van het bestuur der gymnastiekschool om eene toelage uit de Gemeentekas voor gym nastisch onderwijs aan kinderen van ambachts lieden. 4. Reglement en de Hoogere Burgerschool. 5. Verzoekschrift van den heer Mr. II. G. Lorgesius om zijn ontslag als Leeraar aan de Hoogere Burgerschool te doen ingaan op 1 Sep tember 1870. 6. Idem van den heer J. Bergmans, hoofd onderwijzer in de armenschool, om zijn perso neel met een hulponderwijzer te vermeerderen. 7. Resolutie van Gedeputeerde Staten, hou dende bedenking tegen art. 230 al. 2 der alge meene politie verordening. 8. Missive van den heer Commissaris des Konings geleidende een staat van op- en aanmer kingen bij de gemeenterekening over 1868. 9 Missives van A. Visser en IL Gietema houdende aanneming hunner benoeming tol hulp onderwijzers. 10. Benoeming van beurtschepen. 11. Af- en overschrijvingen op de begroeting van 1869. TWEEDE KAMER. lilting van Dinsdag 17 Mei. In deze zitting zijn de beraadslagingen voort gezet over het wetsontwerp tot afschaffing’ der doodstrafmet voorbehoud ten aanzien van de militaire strafwetten. Aan deze beraadslagingen namen deel de heeren Oldenhuis GratamaMoens, Lentingvan Loon en Cornells. De drie eersten verklaarden zich ten voordeele van de afschaffing en stelden zich vooral ten taak de gronden van de sprekers, die gisteren het behoud der dood straf voorgestaan haddente wederleggen. De fleer Moens onder anderen bestreed de gevoelens van die leden welke een beroep hadden gedaan op de leer des bijbels, volgens welke zij de al- geheele afschaffing der doodstraf niet gerecht vaardigd achtten. De heer van Loon verdedigde in het breede de stelling, dat de staat op den misdadiger de doodstraf mag toepassen en dat hij dit in sommige gevallen moet doen. De heer Cornells eindelijk verklaarde een voorstander der afschaffing te zijn en beschouwde de toepassing der doodstraf in Nederland tot beteugeling en onderdrukking van misdrijven niet noodig. Deze spreker bracht zijne rede niet ten eindemaar zal die op Woensdag voortzetten. Zitting van Woensdag den 16 Mei. In de zitting van heden hebben aan de be raadslagingen deelgenomen de heeren Cornelis van der Maesen de Sombreff, ’s JakobCremers, Dumbar, de Brauw, van Lymlen van Sandenburg, van der Does de Willebois cn van Nispen van Sevenaer. De minister van oorlog heeftop eene door den heer de Roo van Alderwerelt gedane vraag zich bereid verklaard om de adviesen van het comité van deten°ie onder geheimhouding ten be hoeve der leden over te leggen ten einde daar van gebruik te maken bij het aanstaand te hou den onderzoek in de afdeelingen van het wets ontwerp op de defensie, dat onlangs bij de ka mer is ingekomen. Zitting van In de zitting van raadslagingen over 1 fing der doodstraf voorlgezet. Voorthuijsen hebben er zich t I een besteller bij de der Linde en van voor verklaard. Daarna heeft de minister van justitie het wets ontwerp breedvoerig verdedigd en gezegd dat het wetsontwerp door hem uit volle over tuiging was voorgedragen. Hij stelde daar eene eere in en betoogde de noodzakelijkheid en wenschelijkheid der afschaffing. De heer van Heemskerk Az. en Heidtnrijck hebben den minister en de ledendie voor het wetsontwerp waren bestreden en hun gevoelen tegen het ontwerp volgehouden. Morgen voortzetting. I landhuishoudkundig Congreste houden Arnhem, van den 27-30 Juni en 1°.-Juli e. k. wettig leervrijheid, en als - n- t en de hoofdzaak” der leer te predikendan moet de gemeente ook het recht hebben »den geest en de hoofdzaak” der leer te belijden. Zij acht nu door den kerkeraad de rechten der gemeente verkort daar deze al wat niet met zijne leerbegrij- pen overeenstemt, wil uitbannen. Eveneens a’s ongegrond afgewezen nagenoeg op dezelfde overwegingen als boven, n 1. op grond dat de leervrijheid, zoo al feitelijkdan' toch geenszins rechtens en wettig ia de Ned Herv. kerk bestaat. De 3 aanklacht was uitgegaan van Iden ker keraad der Ned. Herv. Gemeente alhier tegen dien van IJsbrechtum, die de door hem afgewe zen lidmaten heeft doen aannemen en bevestigen, na overlegging van een ^getuigschrift van zede- iijk gedrag, volgens art. 38 al. 2 regl. Godsd. Onderw., met bijzondere aanwijzing naar de ge meente IJsbrechtum. De kerkeraad vraagt ver nietiging van deze handeling, omdat hijmeent dat die van IJsbrechtum zijne beslissing wijzing had behooren te eerbiedigen. Het Klass. Bestuur heeft beslist, dat de ker keraad van Sneek verplicht is onmiddelijk de 9 perso-nendie te IJsbrechtum zijn aangenomen en bevestigd, in te schrijven in het lidmaten-re- gister der Herv. Gem. te Sneek. Naar wij vernemen zijn de beide slissingen genomen bij staking van stemmen. Art. 19 ai. 3, kerk. Opzicht en Tucht, beslist alsdan ten gunste van den bezwaarde. Het laatste woord in deze questie is hiermeê zeker nog niet gesproken, aangezien het zich laat voorzien dat in bovenstaande beslissingen van het Klass. Bestuur niet zal worden berust en de questiën alzoo in hooger beroep zullen moeten worden behandeld. Het bestuur van het XXIVste Nederlandsch te' eerste be- van

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1870 | | pagina 1