GEMEENTE EX BET ARRONDISSEMENT SNEEK MEl’WS- EX ADVERTENTIEBLAD VOOR DE I N N E N L A A N I). 1 WOENSDAG 25 M E I. State n-G enera a 1. E2 het jllOni SNEEKER COURANT Als bewijs hoe hoog Nederland tegenwoordig hij het Japansche Gouvernement aangeschreven staat kan dienen, dat het muntmateriëel voor den nieuw te munten dollar uit Engeland ontboden is. vrouw i van Aan het postkantoor te Dockum is een brief te bevragen uit Assen geadresseerd aan Nu- jens Stas te Hanmelenl bij Jan Lustru, op de Alkenijkij. Men rekent er opdat Nederland zijn contin- 1 voor Het zou niet pnaar- Te Winschoten is in het stationsgebouw eene som van f 3000 gestolen de vermoedelijke da der is te Groningen gearresteerd. Het optreden van den generaal Kroon als chef van het leger in Indie heeft ten gevolge gehad het pensioneeren van een groot getal officieren waaronder velen nog in de kracht van het leven. Hij maakt volkomen'schoon schip, doch’t schijnt, dat hij bij dien schoonmaak ook hier en daar wel iets breekt, of, beter misschien gezegd, te veel schoonmaakt en daardoor ook officieren opruimt, die nog alle recht op blijven hadden. Zooals ge woonlijk bij eene radicale verbetering, moeten enkele goeden het met de vele kwaden ontgelden. hoorden lezen, en waren geworden Na de aanneming van de afschaffing der dood straf schrijft het Dagblad van Mr. Heemskerk Az. «De dag van heden zal ongetwijteld nog door het levend geslacht, gevloekt worden als een dag des onheilswaarop aan den vreedzamen burger dc veiligheid en bescherming is benomen Z M. heeft benoemd tot betaalmeester te Alk maar J. F. Mansfeldt, te Sneek; tot be'aalraeester te Sneek D. baron van Slingerlandtontv. der dir. bel. en acc. te Kaalte c. a. van vijf kinderen. In Stemmen voor Waarheid en Vreede zegt Dr. Bronsveld, op bl. 524, 1870 «Dit staat Weinige dagen geleden besliste de recht bank te Amsterdamdat de opgave in een ex ploit van eene andere woonplaats dan de we zenlijke te beschouwen is als eene gekozene en dus daar alle exploiten kunnen gedaan worden. Den 17 Mei besliste zij dat dergelijke opgave niet te beschouwen is als daarstellende eene ge kozene woonplaats; en nog erger dan dit dat namelijk het ingeschreven zijn in de bevolkings registers eener gemeente, het bewijs oplevert dat die persoon de verklaring heelt afgelegd ter eerster woonplaatsdat hij die gemeente mei der woon verlaat Als bijdrage van protestantsche kleingeestig heid en inquisitie-zucht kan ’t volgende dienen In een dorpje bij Heidelberg weigert de pre dikant hardnekkig de kerkelijke inzegening van een huwelijk te doen plaats hebben op denzelf- den dag waarop hel burgerlijk voltrokken is. Een arme boer die dit te kostbaar vond en den lee- raar niet vermurven konliet zich eenvoudig niet inzegenen. Maar nu laat de predikant hem aanzeggen dat hij hierdoor van de gemeente vervallen is en zijne aanstaande kinderen niet gedoopt zullen worden. Die christen-leeraar ver dient zoo waar eeu een brevet van groot-inqui- sitenr Men bericht er bij dat de boer nu waarschijn lijk Katholiek zal worden. Heeft hij nog behoefte aan geloverijdan heeft hij daarin na ’t gebeurde volkomen gelijk. Deze CO URANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad ƒ1.65, buiten de Stad franco ƒ1.90. In den IJssel bij Deventer zijn in de afgeloo- pen week weder vijf zalmen gevangen, waarvan twee in één trek. De zwaarste woog ‘iA'/2 lichtste 7 kilo. ADVERTENTIËN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents, voor eiken regel daarenboven 7 '/2 Cents. Alle brieven en stukken, de uitgave of redactie betreffende, worden franco ingewacht. I lucn ic&ciu ei up uai iwucuauu tyu vu gent zal leveren tot het kapitaal, benoodigd Sir Wathm Wynute Vrexham werk- den St. Gothard spoorweg. H~l p de zaam is, beviel onlangs van vijf kinderen. Ko- j dig zijn, indien Friesland er aandeelen in nam. het amendement van den heer aantal van hen, die ƒ20 in de rijks directe be- imet opgave van het bedrag van en tevens van hen, die 10 betalen, met dezelfde vermel dingen. «Dr. Hartsen zegt de Gr. Ct.} die zoo «bijzonder met de vrije liefde” is ingenomen, d. i. met een huwelijk zonder den ambtenaar van den burgerlijken standmoet naar Amerika gaan. Daar is zijn ideaal der verwezenlijking nabij. Te Grand-Rapids in Michigan heeft zich een genootschap gevormddat van plan is, in ’t zui den van dien staat eene kolonie van vrij huwen den te stichten en daartoe reeds grond heeft aan gekocht. Ja wel: de wereld gaat vooruit, Dr. Hartsen.’’ wet van 1814, betrekkelijk de vreemde loterijen I na verwerping van I Focker en i menten Daarna zijn aangenomen de wetsontwerpen I tot vereeniging van de gemeenten Noord- en k Zuid Waddinxveenmet opheffing van Broek; de onteigeningswet voor de gedeeltelijke verleg- I ging van den weg van Vaale naar de Belgische I grenzen. Maandag, des namiddags ten 3 ure, zal de I kamer eene zitting houdenter bepaling der aan I de ordestelling der suikerwet. Zitting van Maandag 23 Mei. De kamer heeft tegen morgen, in eene ten 11 ure te I houdene zittingaan de orde gesteld de beraad- I slaging over de wetsontwerpenhoudende goed- keuring der overeenkomst omtrent de visscherij op den R.ijn en tot vestiging van eene nieuwe I gemeente Anna Paulowna, en tegen vrijdag waar- I schijnlijk de suikerwet. TWEEDE KAMER. Zitting van Vrijdag 20 Mei. In de zitting van heden zijn de algemeene be raadslagingen over het wetsontwerp tot afschaf fing der doodstraf gesloten. Daarna is men tot de behandeling der artikelen overgegaan en werd het amendement van den heer de Brauw op art. 1 verworpen met 48 tegen 30 stemmenwaarna deze de overige amendementen introkart. 1 van het regeeringsonlwerp is zonder stemming goedgekeurd. Daarna is men tot de behandeling der overige artikelen overgegaan, ten is het geheele ontwerp tot afschaffing der doodstraf ten slotte aangeno men met 48 tegen 30 stemmen. Tegen hebben gestemd de heeren van der i Huchl van Kuyk Hoffman, van Wassenaer Gat- I wijck, de Casembrootvan I Insinger Kien, van Gollstein, Heydenrijck I ReenenHasseiman Saaymans Vader, van I pen van Sevenaer Bichon van IJsselrnonde I Brauw, BorretBots, van Loon, van I verkeerde met eene 1 hebben gecorrespondeerd. Het gevolg der vrij lange correspondentie was het geven van een rendez-vouz in den bovengenoemden Laatsten Stuiver. Vader en zoon wachtten lang op de aankomst van de schoone, wier persoonlijke ken nis zij hoopten te maken. Eene bende jongelie den begaf zich in het zelfde locaal, waar de bei de heeren vertoefden, hield daar een quasi-ver- gadering en las de verschillende brieven voor die van den huwelijks-candidaat Dit is haar derde bevalling; beide I s aan haar man 3 Aldus heeft ze in drie kee- Te Ermelo heeft de raad vastgesleld, da; kin deren van 510 jaren minstens 200 dagen in ’t jaar de school moeten bezoeken en die ouder zijn, 100. Is hier niet aan voldaan, dan wordt de overtre der het volgend jaar niet weder ïoegelalen, op grond, dat het onderwijs kosteloos is. Hoewel de Raad ontegenzeggelijk het goede bedoelt en toont verre boven den domper geest van de Veluwe te staan gaat hij nogthans hier in te ver, en overschrijdt zijne macht door eene verordening te maken in strijd met de Grond wet. Uit Ztrphen schrijft men, dd. 18 Mei: «Zondag jl was de uitspanning Laatste Stuiver op den weg naar Deventer het tooneel van eene vreemde, alles behalve kiesciie vertooning. Een gezelschap jongelieden bad eene correspondentie gevoerd met een heer te Amsterdam, die voor zijn zoon eene vrouw zocht en die in den waan bespeurden dat zij de dupe I van i geene bijzondere vermelding. Vooral de vader trok zich de zaak zeer aan, zoodat enkele jonge- I ’thuis lieden wellicht spijt zullen hebben gehadde j zaak zoover te hebben gedreven.” Sypesteyn, Verheijen, i van I De vrouw van een werkman welke op de Nis- gronden de, de zaam is, beviel onlangs van vijf kinderen. i Lijnden i »>ngin Victoria heelt haar 7 pond ste. ling toe- mans Begram Luvben de Bieberslein Heems- eerste keeren heeft zij telkens kerk Az. en Nierstrasz. Zitting van Zaterdag den 21 Mei. In de zitting van heden is het wets-ontwerp j houdende intrekking van de artt. 2, 3 en 4 der j i voert tot den republikeinschen regeeringsvormfamilie en den bestaanden Regeeringsvorm ge en ik zou de stelling wel verdedigen willen, dat, I makkelijk zijn gemaakt.” Een paar dagen vroeger schreef hetdat de verdediging van het voorstel tot afschaffing der doodstraf «voor ieder bekwaam Minister van Ju stitie een onwelkbare lauwer voor geheel zijn le ven geweest zou zijn.” SNEEK, 24 Mei. In de vergadering van den gemeenteraad is gisteren morgen weder in behandeling genomen de missive van de Commissie veor de gemeente lijke Gasfabriek om het terrein van het stads werkhuis, ten behoeve eener uitbreiding der fa briek, af te staan. Even als in eene vorige vergadering werden ook nu weer over deze belangrijke zaak zeer ampele discussiën gevoerd. Eene motie van orde van den heer Joustra strekkende om dat punt tot na de pauze aan te houden en in dien tijd den directeur der Gasfa briek uit te noodigen om nog nader advies te geven over enkele, door den voorsteller bespro ken punten, werd aangenomen. Intusschen hebben lal er over het voorst el der commissie bovengenoemd, de stemmen gestaakt Zes leden verklaarden zich daarvoor en zes te gen. De beslissing zal dus in eene volgende ver gadering moeten geschieden. Tevens is in die vergadering op nieuw ter ta fel gebracht het adres van het bestuur der gym- nastiekschool, houdende verzoek om eene toelage uit de Gemeentekas ad f 300 voor gymnastiek onderwijs aan kinderen van ambachtslieden. Vóóraf werd behandeld en verworpen amendement van den heer Bergsma, waarover in de laatste vergadering de stemmen hadden gestaakt en dal strekkende wasnadere inlich tingen te vragen aan het bestuur van bovenge noemde inrichting. Nadat ten slotte, na eenige discussie, het voor stel van Burg, en Weth om afwijzend op boven bedoeld adres té beschikken, in rondvraag gebracht wasbleek het: dat zich 8 stemmen daarvóór en 4 daar tegen hadden verklaard. Verder is met 11 tegen ééne stem gunstig be schikt op het verzoekschrift van den heer Mr. H. G. Goeman Borgesius en hij met 1°. Sept, eer vol ontslagen als leeraar aan de hoogere Bur gerschool alhier, terwijl ook het verzoek van den hoofdonderwijzer in de armenschool, om zijn personeel met een hulponderwijzer te vermeer deren met algemeene stemmen is toegestaan. De vergadering wordt heden (Dinsdag avond 6 uur) gecontinueerd. Bij arrest van het provinciaal gerechtshof in Friesland van den 23 Mei jl is de persoon van H. O., sjouwerman te Sneek beschuldigd van hel opzettelijk in brand steken van een ge bouw vrijgesproken. De bevolking van de gemeente Hennaar- deradeel bestond, volgens de telling van 1796 toen uit 2189 zielen, waarvan in de dorpen Bai- jum 66, Cubaard 242, Edens 52, Hennaard 69, Hijdaard 114, Lulkewierum 310, Oosterend 388, Spannum 166 Waaxens 49 Welsrijp 243 Wommels 405 en Ytens 85. Volgens de bevolkings-regislers telde genoemde gemeente op den 31 December j.l. 4264 inwo ners, waarvan in het dorp: Baijum 151, Cubaard 451, Edens 70, Hennaard 145, Hijdaard 170, Lutkewierum 563, Oosterend 776, Spannum 274, Waaxens 83, Welsrijp 514, Wommels 904, en Ytens 163. De vermeerdering gedurende die reeks van ja ren bedraagt aldus voor Baijum 85, Cubaard 209, Edens 18, Hennaard 76, Hijdaard 56, Lu+kewierum 253 Oosterend 388, Spannum 108, Waayens 34, Welsrijp 271, Wommels 499, Y- echter vast, dat liet gereformeerde bewustzijn en aanslagen op den Koning, de Koninklijke lens 78; de gemeente 2075 zielen, Te Winschoten houdt de schutterij geregeld de exerciiiën in burger-tenuedaar de schutters niet zelf hui.ne kleeding willen bekostigen en het gemeentebestuur die niet wil verstrekken. van Sandenburg, Smitz, Kerstens, Pij Is Half- gezonden. j meisjes geschonken. ren elf kinderen ter wereld gebracht welke al- len in het leven zijn. las van den huwelijks-candidaat te Amsterdam waren ingekomen. Dal beide heeren vreemd opzagentoen zij hun eigen brieven een bedrog, behoeft wel i zoo den mond vol hebben van het goddelijk recht der koningen en van hun aanhankelijkheid aan van Oranje. Zijn het niet dezelfde, die zweeren by «God en Oranje’? Zutphenschè schoone te >rl zl i.I indien Nederland weder een waarlijk-gereformeerd land werd, dat dan de dagen van het konstitu- tioneel koningschap waren geteld. De geschie denis der gereformeerde kerken verhaalt feiten J wel geschiktom gekroonde hoofden te doen uit roepen liever Luthersch dan gereformeerd I «Het verwondert mij inderdaad, dat men dit zoo weinig opmerkt, en dal zij, die zoo luide de toepassing eischen van onze oud gereformeer de beginselen op staatkundig gebiedde repu- pliek nog niet hebben uitgeroepen.” Zijn dat intusschen niet dezelfde mannen die familie en den bestaanden Regeeringsvorm ge- makkeliik ziin semaakt.” De minister Fock heeft aan de gemeentebe sturen verzocht ten spoedigste op te geven het n* andere daarop voorgestelde amende- lasting betalenmci. upgave vuu iA b aangenomen met 48 tegen 18 stemmen. personeele- grond- en patentbelasting

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1870 | | pagina 1