GEMOTE UN HIT ARRONDISSEMENT SNEER. MWS- EN ADVERTENT1E-BLAÖ VOOR DE \j B 1 N N E N L A N D. es zl ■i 1 S 7 O N°. 44 1 JUNL WOENSDAG MM- V IJ F-E zl N-T WINT I G S Slaten-Generaal. I I, 1 T - <1 V 'w Courant vergelijkt ver- i zesde gedeelte 1 1 k ADVEHTENTIËN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents, voor eiken regel daarenboven 7JZ, Cents. Alle brieven en stukken, de uitgave of redactie betredende, worden franco ingewacht. Het met roem bekende muziekkorps der Gui des uit Brusselzal eerdaags eene kunstreis door Nederland doen. Het korps is geëngageerd den 10 Junij te Rotterdam, den 11 te Amsterdam, den 12 te Arnhem den 13 te Leeuwarden, den 14 te Groningen den 15 te Zutphen en den 16 wederom te Amsterdam. De heer van Kerckwijk heeft die alinea daar na door amendementen herhaaldelijk gewijzigd. De heer de Roo van Alderwerelt heeft voorge- van iedere tusschenkomsten 1 Dickens’ jongste romanHet geheim van Ed win Drood wordt nu reeds voor het tooneel bewerktonder toezicht van den schrijver zelf en wel door Boucicault. Onwillekeurig rijst de vraag of, na de bewerking van Nicklebij door Annie Foore voor ons tooneel niet in aanmer king konden komen, andere stukken van Dickens, vooral Maarten Ghuzzlewitten voor een groot deel Barnalz Rudge, benevens David Copperfield Het Verlaten Huis en Kleine Dora, althans met eenige uitlatingen en wijzigingen. Hetgeen wij indertijd gezegd hebben van de werking der |Eerste Kamer dat, ais zij geen kwaad doet door hetgeen noodzakelijk is te be letten zij dan den gang van zaken tegenhoudt door hare uitvoering op te houden blijkt we derom voor de honderd en zooveelste maal uit haar voornemen om de behandeling van de af schaffing der doodstraf uit te stellen. Zij acht die wet óf van geen belang óf zij maakt zich schuldig aan ongepaste begeerte naar een do 1 c e farniente óf zij houdt de afschaffing van het barbarisme opzettelijk tegen zoolang zij kan. In geen der drie gevallen kan van haar gezegd worden, dal zij waardiglijk een deel der Volks vertegenwoordiging” uitmaakt. i Volgens het verslag van Dr. Steijn Parvé, voor komende in het Mei-nommer van de Economist, kosten der Hoogere Burgerscholen in Nederland aan personeel en matereelgedurende 1867 ƒ481.509,80. Na aftrek der subsidiën en opbrengst van school gelden de eersten ad 110.249,995, het laatste ad 85.040,68 bleef er door de gemeenten te be talen Sneek heeft gekost aan personeel 14.368,03, aan materieel 2.121,24s en aan toezicht ƒ80, te zamen ƒ16.569,2715; de gemeente heeft daar van terug gekregen aan subsidie van ’t Rijk ƒ7000 en schoolgelden 2.824,75, zoodat zij 6,745,52* Tegen den rijksontvanger Zufang te Valkens- waard is bevel tot gevangenneming verleend we gens het verduisteren eener som van ƒ3375, en is hij reeds ontdekt te Hasselt in Belgie en al daar gearresteerd. Hoe of men te ’sHage erop gesteld is om zijne kinderen door ds. Gunning te laten doopen kan hieruit blijken, dat hij er den 22 Mei 46 had te doopen. vredigd te zijn, een am. voor, de gevraagde verhooging met 5000 te vermin deren. Dit voorstel werd met 30 tegen 26 stem men aangenomen. Het gevolg der aann. van dit voorstel was, dal de somwaarmede de regeeritig den post bij art 84 wenscht te verminderen nog met het bedrag der zoo even vermelde 5000 werd ver laagd. Het aldus gewijzigd wetsontwerp werd met algemeene stemmen aangenomen. 3°. De interpellatie van den hr. betreffende de indiening van Tegen de haven-verbetering van Harlingen waartoe in de zitting der Eerste Kamer van Za terdag jl. met 24 tegen 9 stemmen beslotenis, hebben gestemd de heeren van Rheenende Vos van Steenwijk Taets van Amerongen, Hart- sen, Messchert van Volienhoven Huydecoper van Nispen, van Beeck Vollenhoven en Cost Jor- ders. Ziiting van Maandag 30 Mei. In de zitting van heden werden de beraadsla gingen voortgezet over alinea 2 van art. 1 van het wets-ontwerphoudende nadere regeling van de op hoog gezag ingevoerde suikercultuur en wijziging van art 60 van het reglement op het beleid der regeering in Nederlandsch Indiewelke alinea bepaaltdatwaar de op hoog gezag in gevoerde suikercultuur bestaatde verplichting der inlandsche bevolking tot afgifte van den voor eigen gebruik ontgonnen grond met den aanplant van het jaar 1890 zal eindigen; en dat, na den aanplant van het jaar 1878behoudens reeds verkregen rechten, de krachtens verplichting af te geven oppervlakte voor elke onderneming jaar- Deze CO tl 11 A N T verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad 1.Go, builen de Stad franco ƒ1.90. nisler eene wijziging van alinea’s de 1 en 2 voor- stelde. De heer van de Putte vond zich teleur- gesteld de heer van Kerkwijk heeft verschillen- de wijzigingen voorgedragen. Maandag voortzet ting. De Noordstar beweert, dat de Staat van het postwezen niet mag overhouden en datzoo zulks toch geschied is, hij dat moet, aanwenden tot verbetering van de dienst, zich beroepende op het beginsel van de Gemeente Wetin art. 254 weggelegd, ’t welk zegt, dat de in 238 ge noemde rechten loonen en gelden tot geen boo ger bedrag worden geheven, dan noodig is te ach ten om den betaler, naar evenredigheid van het gebruik of genot, dat hij heeft, in de kosten van aanlegonderhoud of vers'rekking van het door hem gebruikte of genotene te doen dragen. De dwaasheid van het beroep op dit artikel springt dadelijk in het oog, wanneer men bedenkt, dat het vervoer van brieven tusschen twee plaatsen dikwijls op verschillende wijzen geschiedt naar mate er verschillende gelegenheden bestaan en dat de eene rneer kost dan de andere; maar er is nog iets wat de geheele vergelijking te niet doet. Het is dit, dat de port bij elke post, die aankomt, varieeren moet, omdat het getal brieven, dat verzonden wordtnooit hetzelfde is en de kosten van vervoer welzoo namelijk de soort van transport dezelfde is. Iets anders is het be weren van het bladdat het ongepast en dwaas is couranten die eenmaal ’s weeks verschijnen niet als couranten te beschouwenmaar als ge woon drukwerk. Dat is onrechtvaardig en on zinnig. De Nieuwe Alkmaarsche Courant vergelijkt den minister van Bosse met Alva op het ge rucht af, dat hij een inkomstenbelasting tot 4 pGt. toe, wil voorstellen te heffen. Dit noemt het blad den vierden penning, daarmede ten toon stellende hare verregaande onkunde. De vierde penning zou toch niet 4 maar 25 pGt. zijn. NEUKER COURANT. TWEEDE K A M E R. Zitting van Vrijdag 27 Mei. In deze zitting zijn behandeld de navolgende onderwerpen 1° Het wets-ontwerp tol vest, eener nieuwe gem. Anna-Paulowna De mm van bmnenl. zak. beantwoordde de in hel eindverslag voorkomende aanmerkingen. Het wets-ontwerp werd daarna met algem. stemmen aangenomen. 2°. Het wetsontwerp tot wijziging van onder scheiden artikelen van hoofdstuk V der staatsbe groting voor 1869. Als laatste poging tot behoud van de doodstraf zegt het Vaderland schijnt van positief Chris telijke zijde een adres beweging aan de Eerste Kamer te worden georganiseerd. Althans wij ontvangen uit de provinciën berichtendat al daar uil Amsterdam ter teekening ontvangen zijn adressen aan de Eerste Kamer, met bijbelsch- christehjke argumenten tegen de afschaffing van de doodstraf. Werd de wet door de eerste kamer verwor pen dan zou volgens het Volksblad van den heer de Bosch Kemper die beslissing inderdaad zoo veel zeggen dat de eerste kamer wenschte, dat naai een minister van justitie zou worden om gezien die aanneemt den koning bij de eerste groote misdaad, waarop de doodstraf gesteld is, te adviseren geen gratie te verleenen. Het Noorden geeft als zijne mening te kennen, dat het ministerie van buiten), zaken behoort op geheven en bij dat van finantiën gevoegd te wordenten einde in zijne plaats er een van pesterijen telegraafwezen, waterraat en publie ke werken kunne verrijzen. Te recht zegt het blad, dat wij ons builen de Europesche politieke vraagstukken moeten houdendaar wij er ons mede bemoeienden gevaar loopen van als een vlieg in het diplomatieke spinneweb vastgeklemd en uitgezogen te worden. Hierbij moet men wel denken aan den redder van den vrede in Euro pa den door Vreede c s. gemedailleerden graaf van Zuylen. Wanneer men de gechiedenis van onze diplo matie in de 40 laatste jaren nagaatdan kan men niet anders oordeelen dan genoemd blad doet. Zij heeft in dien tijd millioenen gulden verslonden en nooit iets uitgericht behalve de za ken te verwarren en moeielijkheden met andere landen in het leven te roepen. Op de begroe ting van 1870 komt die nultelooze en soms ge vaarlijke lastpost voor met een cijfer van onge veer 5’/t ton gouds zijnde een van de opbrengst der patenten. Een zesde deel van die belasting wordt alzoo verdaan met hel bezoldigen van sinecures, en dat niettegenstaande de regelen van eene goede staat huishoudkundestaatskunde en de lessen der geschiedenis. In ’t Algemeen Dagbl. van Ned. leest men ’t Is nacht, de maan schijnt hel. Een doods- bleeke voddenkrabber klopt aan ’t bureau van politieen verklaart bij doorwoelen van een vuilnishoop twee schedels te hebben ontdekt, die verschrikkelijk waren toegetakeld. Twee agen ten begaven zich onmiddelijk naar de plek en doen onderzoek bij de buren. Een hunner ver klaart er alles van te weten. De agenten vallen reeds op dien man aan, om hem te boeien, toen hij uitroept«Maar ’t zijn twee kalfskoppen.’- Onder anderen was voorgesteld, om art. 216 der onvoorziene uitgaven met 10,000 te Imogenen alzoo te brengen op 75,000. De bh. van Delden Fransen van de Putte, van Nispen van Sevenaer en van Houten maakten bedenkingen tegen sommige uitgavenwelke blij- l*jks trapsgewijze verminderd zal worden, kens den bij het wets-ontwerp gevoegden staat n~ - i—i i- <i uil den post van boofdsf. der begr. van 1869 waren gekweten. Nadat de min. van binnenl zak. de sprekers be antwoord had stelde de hr. van Delden, die ver- Êaarrde met de ontvangen inl. niet geheel be- j slekl de opheffing - am. voor, strekkende om 1 de regeling aan het gouvernement over te laten. De heer van Houten heeft zijn amendement ingetrokken. De minister van koloniën heeft zich ontwijkend over de politieke strekking van het amendement van den heer Roo van Alderwerelt uitgelaten. De heer van Goldtslein heelt zijne bevreem ding te kennen gegeven over de toegefelijke houding van den minister van koloniën. Morgen voortzetting. Het Noorden releveert het feit, dat in 1868 door den minister van buitenlandsche zaken aan een secretaris van legatie ƒ3000 uit ’s lands schatkist is geschonken «wegens bijzondere werk zaamheden” zoodat zijn tractement toen ƒ8000 heeft bedragen. Terecht keurt het Noorden zulk eene ongepaste handeling ten sterkste af en zegt, dal er naar ingewonnen berichten weder diezelf de som aan dienzelfden ambtenaar is ten ge schenke gegeven en dat hetzelfde zich ook dit jaar laat verwachten Zeer juist zegt het blad Haarlem zal ondanks den onwil van het Gemeentebestuurwaarschijnlijk toch eene zwem- van Sypenstein een wels-oniwerp tot bevordering van den aanvoer van vrije ar beiders in Surinamein de Troonrede toege zegd. 4°. Het wets-ontwerp strekkende tot nadere regeling van de op hoog gezag ingevoerde sui kercultuur en wijziging van art. 60 van hel re glement op het beleid der regeering in Neder- landsch Indië. Aan de algemeene beraadslagingen namen deel de hh. Mirandolle, de Lange en van der Huclit. De min. van kol. verdedigde de beginselen waaop zijne voordracht berustte, legen de daai- tegen gemaakte bedenkingen Hiermede werden de algemeene beraadslagin gen gesloten verklaard, en vingen die aan over art. 1. Over al. 1 van dat art. bad geene beraadsla ging plaats. Over al. 2 voerden de hh. Lenling, van Del den en van Houten het woordwaarna de be raadslaging lot morgen verdaagd werd. Zitting van Zaterdag 28 Mei. In de zitting van heden zijn de beraadslagin gen over art 1 der suikerwet voorlgezet. De heer van Goltslein was voor het artikel, mits er er geene wijziging in werd gebracht. De heer ’s Jacob bestreed de eind alinea uit een conser vatief oogpunt. De heer van Kerkwijk beveelt de verandering van het art, aan. De heeren Mirandolle en Fransen van de Putte volharden in hunne zienswijze tegen den Minister van koloniën. De laatste verklaarde geen amendement te wil len voorstellenten einde noch de wet noch den minister te vermoorden. Na de pause heeft de heer Sloel den heer Mi- randobe ondersteundde heer v. Voorthuijzen achtte eene verzoening onmogelijk. De Minister verdedigde alina 2waarna de beraadslagingen over alinea 1 weder heropend werden en de Mi- inrichting verkrijgen, die door een particulier billijkheid j zal opgericht worden. In eene stad, welke on- geveer 30.000 inwoners telt, is dit waarlijk geen weelde-artikelmaar hoogst noodig voor de ge zondheid en reinheid. Te Groningen bestaal het zelfde voornemen. t De minister van koloniën heeft die alinea weder onvoorziene uitgaven op het Vde gewijzigd. van «heeft hij den minister exceptioneel veel gehol pendan zou naar ons begrip van I eene gratificatie uit ’s ministers particuliere kas te pas komen.” Kan er toch zoo met 's lands geld omgesprongen worden waartoe dan eene begrooting en eene rekenkamer

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1870 | | pagina 1