GEMEENTE EN HET AÜRONÜISSEMENT SNEEK, NiEüWS- EN ARVERTENTIE-BLAD VOOR DE s BINNENLAND. V IJ F-E N-T W INT IG 1870 'ERDAG -1 J' IV R J - i 1 I Slate n-G e 11 e r a a I. de strafbepalingen hare partij wordt onder- I tot insverdraaiing In ’s Rijksmunt te Utrecht zijn in 1869 gesla- Z. M. I bij de arrondissements-rechtbank te Gorinchem mr. S. J. T. H. ridder Nedermeijer van Rosen thal officier van justitie bij de arrondissements rechtbank te Sneek. In 't begin van April is te Batavia oi de vrouw van de gouverneur-generaal Mijeï, ge*- boren Pietermaal. gen voor 10 ets. */2 c,s’ gulden munt van de eerste vergadering der NederJandsche Juris ten vereeniging in Sept a. s. te ’sHage zal ge houden worden. ADVERTENT1ËN van 1 t.,-1 4 rt-gi'L, gewqne letter, »0 Cents, voor eiken regel daarenboven 7Gents. Alle brieven en stukken, de uitgave of redactie betreffende, worden franco ingewacbt, i De beruchte drukker en uitgever van het (Rot- terdamsch) Volksblad heeft wegens laster weder- siein-en verueuigmg «oor aen neer ue Lange, Om eene veroordeeling bekomen tot 3 maanden aangenomen het wetsontwerp houdende onteige- gevangenis en eene boete van f 25. ning voor de duin-waterleiding-maatschappij te In Deventer is verleden Zondag door kleine winkeliers, voornamelijk in kruidenierswaren, eene bijeenkomst gehouden, om Zondags en op feest dagen voorlaan niet te vet koopen. De heer J. J. Gremer heeft in het Vaderland een openbaren brief aan den minister y,an-Jiin» nenlandsche zaken doen opnemenwaarin op nieuw »het belang der arme fabriekskinderen” bepleit wordt. Het zevende algemeen Nederlandsch zendings- feest zal op 22 Juni van dit jaar op het land- goed van jhr. mr, O.'van Foreest, onder Heilo gehouden worden. .Als sprekers worden genoemd .de bèerendr. ,N. Beetsdr. A. H. W. Brandt, dr. jW.nG. ‘Smitt en T. M. Looman. Na den middag zullen nog 12 sprekers optreden waar onder dr. A. Capadosedie meer bepaald de zending onder Israël zal bespreken. KENNISGEVING. NATIONALE MILITIE. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente SNEEK; Gelet op het besluit van den Commissaris des Konings dezer Provincie van den 20 Mei 1870 De conclusie van het openbaar ministerie in de zaak contra doctor Elders strekt tot veroor deeling van den beschuldigde tot acht jaren de tentietwee geldboeten, ieder van vijftig gulden, of sübsidiaire gevangenisstraf van vijf dagen. De advocaat-generaal Jhr. mr. G. H. Bakker heeftvóór het nemen van zijn requisitoir zijne ontevredenheid uitgedeukt over de wijze waar op, door de publieke pers, deze zaak besproken is. Wij hebben in een vorig nummer ons gevoelen daarover gezegd. de regeering 1 iniilióen stukken Van mill, van 5 ets. en 2,014 000 van voor particuliren 5’046.192 st. van 2J/2 te zamen uitmakende eene waarde in i f 12’750 550. In de Noordstar lezen' wij «De lessen uit Parijs komen thans voor Neder land op een geschikt oögenblik. Wij hebben dezer dagen medegedeeld het bij die Fransche kamer ingediend wetsontwerp ‘tot'afschaffing van het dagbladzegel en de daarmede in'verband staande regeling van het port der dagbladen. «Thans nu er sprake is van de invoering eener inkomslen-belasting hier te lande, achten wij het niet ondienstig mededeeling te doen van een ander wetsvoorstel Lij het Wetgevend Lichaam van Frankrijk ingediend, strekkende om met 1° Januari 1873de vier directe belastingen grond belasting belasting op de deuren en vensters belasting op het personeel en de huurwaarde en het recht van patent, op te heffen eu te vervan gen door eene enkele belasting op het inkomen, waarvan het bedrag jaartij-kTdoor het Wetgevend Lichaam zal worden bepaald.”--' Waar zit nu dedeS? Misschien hierin, dat Frankrijk Nederland na volgt? A Een aardig incident heeft zich bij de verkie zing van een lid voor de Prov. Staten in Gelder land voorgedaan. Vóór het openen der stembus verscheen aan - het gemeentehuis te Arnhem de burgemeester van een der omliggende dorpen Die ijverige ambtenaar had op zijn dorp eene stemming.,voor, een lid der stalen uitgeschieven en op den be paalden dag de stembriefjes in ontvangst geno men. Met een welgevulde bus kwam hij op hel stadhuis te Arnhem. Op de vraagwat hij daar met zijne bus kwam doen, was zijn antwoord: «Wel, de stemmen van mijn dorp brengen” Men begreep daar niets van, om de eenvoudige reden dat, de ‘plaats waarvan die bekwame ambtenaar het hoofd is, val- strekt niet tot het kiesdistrict Arnhem -behoort. De goede burgemeester is met een lang ge zicht weer naar den overkant van den Rijn ver trokken in de overtuigingdat hij bijzonder goed op de hoogte is van de kiesdistricten der provincie Gelderland. De heer Pijls lid der commissie voor de, ver zoekschriften in de Tweede Kamer, heeft verslag uitgebracht op een verzoekschrift van den heer S. E. W. Roorda van Eysingaontslagen en verbannen ingenieur 2de kl bij de vervoermidde len op Javathans te Brusselverzoekendein verband met zijn adres van 10 October 1867 dat de Kamer bij den Minister van Koloniën aan- dringe hem in zijne eer en vrijheid te herstellen en door een billijk pensioen in zijne gekrenkte geldelijke belangen te gemoet te komen. De Kamer heeft zich met 25 tegen 20 stemmen vereenigd met een voorstel van den heer Stiel tjes om dit adres in afschrift te verzenden aan den Minister van Koloniën, met verzoek om na dere inlichtingen. Het Noorden zegt hierbijDaar waarschijnlijk bij deze zaak het bespottelijke, wij kunnen het niet anders noemen van het recht van uitzetting in het licht zal treden, juichen wij dezé' beschou wing zeer toe. De voorstemmers maakten een meerderheid van vijf uit en verdienen genoemd té worden: de heeren Kien, van Goltstein, de Roo, van Sypes‘ein, Lenting Gornelis Begram van Blom, van der Linden, Thorbecke, Verheyen de Bruin Kops StieltjesBlussé, van Loon, van Beyma, BichonFokker, van Lijnden, van Del- den, van Houten, Guljé Jonckbloet, Moens. Aan al de overige adressen van den heer Roorda werd n mmer eenig gevolg gegevenom den vorm nietde heer Stieltjes merkte op dat de tweede kamer geene rederijkerskamer .is, of schoon indien ooit de vorm behoorde te wegen dit dan hier zoude zijn, daar men met eenen letterkundige te doen heeft. Deze CO UBA N T verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3'maanden is binnen deze Stad ƒ1.65, buiten de Stad franco ƒ1.90. I cussie aangenomen met 59 tegen 1 slem, die van den lieer Vader. De Kamer heeft besloten, na afloop daarvan te behandelen, het ontwerp i betreffende den accijns op den wijn; de ver strekkingen voor de marine en de onteigenings wet voor de duinwaterleiding. Tegen Woensdag 8 dezer, is aan de orde het ontwerp van wet op de brievenposterij en niet, zoo als de heer Fokker voorstelde, het ontwerp tot wijziging dér bürgerlijkerechtsvordering, ten einde uit te maken het lot der wet van 1861 nopens de rechterlijke organisatie. Zitting van Donderdag 2 Juni. In de zitting van heden zijn met algemeene stemmen aangenomeh de wetsontwerpen betreffen de den accijns op den wijn en wegens verstrek kingen aan de marine. Met 42 tegen 11 stem men is na bestrijding’ door den heer van Golt- sfein «n verdediging door den heer de Lange j ning voor de duin-waterleiding-maatschappij Amsterdam. De kamer is daarna tot woensdag gescheiden, wanneer aan de orde is gesteld .het wetsontwerp betrekkelijk de brievenposterij.. Het Weekblad van het Recht verneemtdat j van Woensdag 1 Juni. van heden is het ontwerp befref- pfcfende de Galamileuze polders in Zeeland na dis- nu t -- maar één onderzoek in lieFjaar wordt ge houden ,_zij bepaaldelijk moeten opkomen er. dat i van art. 144 der wet stren gelijk zullen worden loegepast op de zoodani- gendie zonder geldige reden niet verschijnen en dat zoodanige verlofgangers die zich in eene andere gemeppte gaan vestigen de verplichting wordt voorgehoudenwelke aan hen bij art. 134 der wet, is opgelegd Sneek den.l Juni 1870. Burgemeester en Wethouders Voornoemd, ÏIAMERSTER DIJKSTRA -i De Secretaris II. EENNEMA. De Noordstar. de doodsti af herkauwende, zegt, dat zij niet was eene politieke questiemaar dal de heer Heydenryck er eene van gemaakt heeft. Zij beweert zulks uil het feitdat conservatieven vóór en liberalen tégen hebben gestemd. Maar het doet haar toch genoegen dat de heer Hey denryck aldus heeft gehandeld en wel omdat het daardoor uitkomt«hoe bij de «liberale partij” alles aan ’t belang van geschikt gemaakt.” Het was dus wel eene politieke questie en wel voor de liberalen. Het conservatieve blad schijnt niet te wetendat de heer Heydenryck zoo an- ti-liberaal mogelijk iste wetenultra conserva- tief-clericaal. Overigens was, volgens onze bekwame en waar heidlievende zuster de afschaffing der doodstraf «eene kabinets-questie’- en heeft de heer van Akerlaken door op eene onbeschofte uitdrukking van Heemskerk-Az. niet te antwoorden, omdat hij OlD fo rlrtnn Ir» vnol antitinVy 'vnnr rln kamer ’eri échec bespaard «zoo regeering kan ondergaan.” Weik eene onkundeonzin en in één conservatief artikel Curieus is het verder te vernemen wat het blad onder het doen van amende honorable ver staat. De minister, de Waal heeft dit 27 Mei gedaan jegens den heer Sypestein, daar hij toen tegen hem beleefd is geweest en hem zelfs (hoorhoor 1) «geachte spreker” heeft genoemd T W É.B I) E K A M E R. Zitting van Dinsdag 31 Mei. In de hedén gehouden' Zilimg is de wet regeling der smkeicuouur onveranderd aange komen «net 42 tegen 35 stemmenna verwer ping van alle daarop vo rgestelde amendementen. Tegen hebben gestemd de heeren: de Gasem- Ihroot, van Sijpesteyn, van Houten, Bichon van RJsselmonde, de Roo van AlderwereltHasselman, Jvan Reeréen, 'Fransen van de Putte Mirandolle, Jan Roon Borret, Begram NiersiraszSmit, (Saaymar.s Vader, du Marchie van Voorlhuyser. ivan der Does de Wiliebois, Haffmans, van Lyn- [den van Sandenburg, van Goltstein, Hoffman, jverheijen Heemskerk Az.de Lange, van Nis ten van Sevenaervan Zinnicq Bergman’s Ja- jcobvan Kuyk van Wassenaer van Gatwijk Kien, Bots, Lujben, de BrauwInsinger en jleydenrijck. Zitting In de ziding In ons land bestaan volgens opgave in de Staats-Courant 318 Christelijk Gereformeerde gemeenten, als: in N. Brabant 17, Gelderland 24, Z.-Holland 63, N.-Holland 28, Zeeland 27, Utrecht 10 Overijssel 29, Friesland 44 .Gro ningen 55, Drenthe 21, Limburg 0. 'Ygrlgdetl. --j)e Noordbrabanter roept de kiezers op om een ultramontaan in de Provinciale Staten van Noord-Brabanl te brengen, met de volgende drie motieven 1°. «Uwe ziel loopt gevaar, want men maakt uwe kinderen goddeloos; 2°. «Uw leven loopt gevaar, want men hangt niet meer 3°. Uwe bezittingen loopen gevaarwant men ontneemt u de Oost.” Een landbouwer ink de Betuwe door ervaring geleerd hebbende dat de appel- en peereboomen meestal om de twee jaren veel vrucht dragen en vooruit ziende dat appelen en peeren dit jaar I zeer overvloedig en goedkoop zullen zijn heeft 1 zyne appel- en peereboomen van de bloesem- knoppen beroofdin, de hoop dat zij in het vol- i gende jaarwanheer hij verwacht dat de appe - heeft benoemd tot officier van justitie len en peeren geinig en duur zijn, des te meer vrucht zullen dragen en hij des te meer geld zal maken. Vreemde speculatie 1 De landman beweert'dat zij hem reeds meer malen gelukt is. 2e Afdeeling N°. 638 (Prov. bl. N°. 58) brengen 1/ door deze ter kennis van de belanghebbenden F dat het onderzoek over de verlofgangers van de militie te land in deze Gemeente zal plaats heb- T ben op Donderdag den Zestienden Juni e. k. M des voonniddags ten tien ure. Dat aan dat onderzoek zullen behooren deel |H te nemen de Miliciens-Verlofgangers van de vier K oudste lichtingen, voor zoo ver zij vóór den Isten H April jl. in hét genot van öhbepaaldverlof zijn Jy gesteld. Df. Dat de verlofganger bij het onderzoek moet K verschijnen in uniform gekleed en voorzien van de kleeding en uitrustingstukken, hem bij zijn I vertrek met verlof medegegeven, van zijn zak- m boekje en van zijn verlofpas. 1 Dat, behoudens het bepaalde in art 130 dier lil wet> een arresl van twee tot zes dagen door |L den Militie-Commissaris kan worden opgelegd hl aan den verlofganger L 1°. die, zónder geldige redenen, niet bij het onderzoek verschijnt; - 2°. die., daarbij verschenen zijnde, zonder geldige redenen, niet voorzien is van de hier- voren vermelde voorwerpen f 3°. wiens kleeding of uitrustingstukken bij het Ir onderzoek niet in voldoenden staat worden be- vonden I 4°. die kleeding- of uitrustingstukken, aaneen Ik; ander toebehoorendeals de zijne vertoont. De verlofgangers woiden herinnerd dat, er i Heemskerk' Az. niet te antwoorden zulks te doen te .veel achting 'voor de zich zelven had'^ der regeering een groot als immer eenige SNEEKEK COURANT

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1870 | | pagina 1