NIEUWS- EN AÜVERTENTIE-BLAD VOOR RE BINNENLAND. GEMEENTE BS HET ARRONDISSEMENT SNEER. J R G N 1 8 7 O WOENSDAG 8 JUNI. t dat ieder zelf het best weet wat hij waard is. correspondent u wel zeggen.” men De Noordstar bespreekt (ditmaal op tamelijk van o in Te Rotterdam zijn den 13 Juni uit Duitschland de eerste kersen aangekomen en verwacht de Gelder’sche in de helft dezer maand. I MILITIE. WETHOUDERS van de Deze CO I'II A NT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad ƒ1.65, buiten de Stad franco 1.90. norair assistent en ’s Rijks museum van in Amerika vreemde en schieten. De hr. A. Provo Kluit is aangesteld tot ho- natuurkundig reiziger natuurlijke historie zeldzame vogels te gaan gendie zonder, geldige reden niet verschijnen en dat zoodanige verlofgangers die zich in eene andere gemeente gaan vestigen de verplichting j SNEEKEÏlCOUR IN I. Van de hand van den heer J. P. de Keyser den onvermoeiden strijder voor de ontwikkeling der vrouw komt in het Vaderland een artikel voor over de middelbare meisjesschool, waaraan het volgende is ontleend «De vrienden van een verbeterd onderwijs der vrouwelijke jeugd hebben hun naaste doel be- De belangstelling in dat onderwijs is op- De overtuiging dat de toestand van Door de heeren Holtzmann sie gevraagdvoor een spoorweg naar de Pruisische j van Empel’t zij in die van Hantern. Het Vaderland verneemtdat de Tweede Ka mer ook in deze zitting de Schutterijwet weder niet zal afdoen. En daar met de sluiting der zitting de aai.bangige wetsontwerpen geacht wor den te vervallen i ling der schutterijen in de zitting 1870 de vijfde maal worden onderzocht. Het ïV. Bat. Haudelsbl. deelt de volgende quitantic mede, welke zeker geen critiek be hoeft In een tractaat tusschen Spanje en de Haiwaii- eilanden is onlangs de bepaling opgenomen, dat beide mogendheden geen oorlog met elkander zouden voeren, maar alle tusschen haar rijzende geschillen aan de arbitrale uitspraak eener derde opdragen. «Zou hier zegt het Vaderland van uit de Stille Zuidzee niet aan Europa en Amerika de practische weg aangewezen zijn om een stap ver der te doen tot vermindering van de oorlogen tot verlaging der oorlogsbudgetten en inkrimping der staande legers, die de natiën uitputten en' de meest productieve krachten aan den arbeid onttrekken In verband met die vraag is het volgende be richt niet onaardig. Al de forten van Antwerpen moeten herbouwd wordenzelfs volgens de denkwijze van hen die ze hebben gebouwd. Inderdaadinen heeft é- conomische kanonnen het woord is kostelijk 1 uitgevonden die op 16 kilometers afstand alles vernielen: dus zesmaal verder dan den om trek der Anlwerpsche vestingwerken. De tegen woordige wallen moeten voorloopig 3 of 4 mij len achteruitgezet worden. Maar als dit gebeurt, dan is dat gedeelte toch ook weer blootgesteld en elk deel van Belgie heeft immers recht op bescherming?!Het beste is dat men een Chi- neeschen muur rondom geheel Zuid- en Noord- Nederland bouwt 434 der wet is opgelegd Sneek den 1 Juni 1870. Burgemeester en Wethouders Voornoemd, I1XMERSTER DIJKSTRA De Secretaris H. FENNEMA. ven i vreesd leveren. hebben wij hierin tieven zich zelven bewust waren, dat hun streven, hunne houding en hunne argumenten geen kri tiek kunnen verdragen en daarin oordeelen zij juistwant hetgeen zij tot heden toe verricht hebben, is inderdaad beneden alle kritiek. Het artikel heeft veel waarde, omdat de con servatieve partij haar onwaardigheid er zoo dui delijk en rondborstig in blootlegten men weet, ADVERTENTIËN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents, voor eiken regel daarenboven 7J/2 Cents. Alle brieven en stukken, de uitgave of redactie betreffende, worden franco ingewacht. In den Gemeenteraad van Dragten werd een parig bestoten om op het in de vorige vergade ring aangehouden adres van J. Offringa c. s. zich daarbij qualificerende als leden van het be stuur der Christelijke jongëlingsvereeniging te Dragten, houdende verzoek om des Zondags-na- middags gebruik te mogen maken van.het locaal der openbaie lagere school aan de Noorder-dwars- vaarttot het geven van godsdienst-onderwijs afwijzend te beschikken, en wel, behalve om redenen van localen aard inzonderheid wegens erkenning van het beginsel scheiding van Kerk en Staat. Van de leden van den Raad behoort er een tot de Chr Gereformeerde Kerk. van grenzen, ’t zij in de richting c. s.is conces- Zutphen i onderwijs der meisjes is, heeft dat onderwijs be dorven. Een school moet iets meer zijn dan een mode-affaire waar bluf en uithangbord en ré clame den triumf behalen. De Maatschappij tot Nut van ’t Algemeendie aan het lager onder zal het wetsontwerp tot rege-i wijs onvergetelijke diensten bewees, zal nu ook en in de zitting 18/0—71 voor aan llet middelbare hare belangstelling wijden. oude noch nieuwe letterkunde fatsoenlijken toon) de aangenomen suikerwet waarna, h. i. de liquidatie van hit geheele sui- kercultuurstelsel weldra zal volgen De conservatieven, zegt zij, hebben de libera len geholpenom de wet aan te nemen ten einde te voorkomen, dat de heer de Waal af trad en er na hem eene nog radicaler wel wierd ingediend en aangenomen. De Noordstar erkent alzoo zelve dat, na dit ministerie, geen conser vatief zal optredenmaar een dat veel verder gaat op den liberalen weg dan dit. Van die onmacht erkenning door het conser vatieve blad nemen wij akte want zij bewijst dat die partij inzietdat zij heeft uitgediend althans voor heden en nog een tijd daarna. Na alzoo voorop te hebben gezet, waarom eeni- ge conservatieven vóór de Wet en tegen de amen dementen stemden en dat politiek te hebben ge noemd zegt zij verder dat die conservatieven volgens overtuiging hebben gestemd. Derhalve staat de «overtuiging der conservatieven gelijk met politiek.” Wel wisten zij dat sedert lang en zeide daarom ook herhaaldelijk, dat een con servatief geen overtuiging bezit en hij alles doet afhangen var. zijn «eigenbelang”, maar nog nim mer had de partij het zeker zoo duidelijk gezegd, als thans. Het zwijgen over de Wet door de conservati- is volgens haar, geschiedomdat zij be- d waren voor kritiek, door de liberalen te Indien deze reden de ware isdan een bewijs dat de conserva- De algemeene vergadering, zal eerlang worden uitgenoodigd om als haar gevoelen uit te spre ken «Het is billijk tegenover de vrouw, het is redelijk in de tegenwoordige orde der zamen- leving het is noodzakelijk tegenover den eisch van algemeene beschavingdat er overal vol doende gelegenheid voor veelzijdige ontwikkeling van overheidswege ook aan de vrouw verschaf! worde.” «Van overheidswege.”«"Zóó moet het zijn ruime blik, vaste hand, onbekrompen beurs, breed program, daarbij openbaar, karakter der onderwijzeressen «Wat zal er aan die middelbare scholen on derwezen worden en door wie «Bij de inrichting van middelbare scholen voor reikt. wordt voorgehoudenwelke aan hen 'bij art. "V? 7 J dat onderwas m Nederland onvoldoende is, wint veld. De pogingen tot verbetering worden niet meer geïgnoreerd en zelfs niet meer bespot. Ge meenteraden beginnen naar rede te luisteren. Het wordt onfatsoenlijk, niet meê te kunnen pra len over middelbaar onderwijs voor meisjes. Aanvankelijk kunnen de voorstanders van die ver betering tevreden zijn. Dat er middelbare scho len voor meisjes zullen komen staat vast. «Wie zal de middelbare meisjesscholen op richten «De particuliere industrie, in wier handen het Bij de tweede trekking der loterij-leening 1869 van het Paleis voor Volksvlijt jl. woensdag gehou den zijn getrokken twintig serien. Uit de bus kwamen de volgende serien: 3257, 656, >5265, 6710, 2889, 7124, 2589, 7129, 6887, 2542, 7629 4294 2368 6857 7899 58653788 5030, 4617 2486. Elk der duizend nommers (iedere serie telt van no. 1 tot en met 50) is dus aflosbaar met 3. gen van houtspanen op of in den oven. De vlam- j men sloegen weldra uit dit huis en deelden zich i aan een hooiberg mede, die nabij deze woning stond. De zuidwester-slagwinden dreven de bran dende hooiwisschen door de lucht en wierpen die heinde en verre op de dakenwaarvan on derscheidene met riet belegd warende vlam men verspreidden zich toen met schrikbarende snelheid. Te zeven uur was de brug, de eenige communicatie tusschen het noordelijk en zuidelijk gedeelte van het dorp, verbrand. Eerst's nachts te vier uur was men den brand meesternadat ongeveer 120 huizen, waaronder de Lulhersche kerk en het raadhuiseene prooi der vlammen waren geworden. Men heeft bij deze ramp helaas ook verlies van menschenlevens te betreuren. Een man van 50 jaar die door het wegruimen van twee va ten olie het brandgevaar zocht te verminderen en eene zestigjarige vrouw zijn helaas eene prooi der vlammen geworden. De archieven van de gemeente, van den no taris en van den rijksontvanger zijn gedeeltelijk verbrand. Van alle zijden wordt zoo goed rnogelijk in de eerste behoeften voorzien. Waarschijnlijk zal eene algemeene collecte door het land gehouden worden om de ongelukkigen een 200tal huis gezinnen, verder te ondersteunen. Het verbrand de was slechts voor een gedeelte verwaarborgd. De schade door den brand aangericht, wordt op één millioen geschat. Alleen om in de noodzakelijkste behoelfen der slachtoffers te voorzien rekent men f500 daags noodig te hebben. meisjes willen we verwaarloozenkunst- en cultuurgeschiedenis be- hooren daar in eere te zijnmaar huishoudkunde en boekhouden mogen niet vergeten worden zal het meisje tot bekwame huisvrouw worden gevormd. Gezondheidsleer en zielkunde willen wij onder de leervakken opgenomen zien, opdat de teedere moeder ook eene verstandige moeder zij. De aesthetische vorming sta in de eerste jaren op den voorgrond maar dan reeds worde door degelijk onderwijs in de natuurwetenschap pen de grondslag gelegd voor een meer practi sche vormingwaaraan de laatste schooljaren voornamelijk moeten worden gewijd. «Menig vak zal aanvankelijk wel door mannen onderwezen moeten wordenomdat bekwame vrouwen daarvoor ontbreken. Maar wij stellen er prijs opdat deze toestand als een voorbij gaande worde aangemerkt en niet langer besten digd dan volstrekt noodzakelijk is. «De vrouw is geboren opvoedsterde vrouw is onderwijzeres van nature. «Stel haar in de gelegenheid om de kennis te verwervenwelke in de onderwijzeres der mid delbare school wordt vereischtopen haar het vooruitzicht op een eervollen werkkringj aan die schoolen weldra zult gij voor de meeste vakkén bekwame onderwijzeressen beschikbaar hebben.” KEN NIS tl E VING. NATION A I. E BURGEMEESTER en 1 g e m eent e SNEEK Gelet op het besluit van den Commissaris des Konings dezer Provincie van den 20 Mei 1870, 2e Afdeeling N°. 638 (Prou. bl. N°. 58) brengen door deze ter kennis van de belanghebbenden dat het onderzoek over de verlofgangers van de militie te land in deze Gemeente zal plaats heb ben op Donderdag den Zestienden Juni e. k. des voormiddags ten tien ure. Dat aan dat onderzoek zullen behooren deel te nemen de Miliciens-Verlofgangers van de vier oudste lichtingen, voor zoo ver zij voorden Isten April jl. in het genot van onbepaald verlof zijn gesteld. 1 Dat de verlofganger bij het onderzoek moet verschijnen in uniform gekleed en voorzien van 3 de kleeding en uitrustingstukken, hem bij zijn vertrek met verlof medegegeven, van zijn zak- 1 boekje en van zijn verlofpas. Dat, behoudens het bepaalde in art 130 dier wet, een arrest van twee tot zes dagen door den Militie-Gommissaris kan worden opgelegd aan den verlofganger lu. die, zonder geldige redenen, niet bij het onderzoek verschijnt; 2°. die, daarbij verschenen zijnde, zonder geldige redenenniet voorzien is van de hier- voren vermelde voorwerpen 3°. wiens kleeding of uitrustingstukken bij het onderzoek niet in voldoenden staat worden be vonden 4°. die kleeding- of uitiustingstukken, aaneen ander toebehoorendeals de zijne vertoont. De verlofgangers worden herinnerd dat, nu «r maar één onderzoek in het jaar wordt ge houden zij bepaaldelijk moeten opkomen er. dat de strafbepalingen van art. 144 der wet stren gelijk zullen worden toegepast op de zoodani- i De verschrikkelijke brand te Bodegraven isnaar wij nu uit nadere berichten zien Dinsdag middag 4 uur ontstaan bij een bak ker, naar men zegt ten gevolge van het droo- Zekere predikant G. Wissink te Appelscha heeft een nieuw argument legen de afschaffing der doodstraf uitgevonden, ’t welk zoo curieus is, dat het niet aan de algemeene kennisneming mag ontsnappen. Hij beweert (in de Noordstar N°. 44) dat de moordenaars, in de gevangenis opgesloten zijndeen deze in tijden van oproer opengebroken wordende, zich meester zullen ma ken van de regeering. Aan 't Vaderland schrijft een 4 uit ’s Hertogenbosch, dat daar Zondag *29 Mei in de kathedraal van St. Jan over het verkiezings- werk is gepreekt, zeggende de geestelijke o. a. «Gij hebt niet te.beoordeelen of een candidaat goed öl kwaad is. Dat beoordeelen wij. Komt ons vragen wien gij stemmen moetwij zullen het

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1870 | | pagina 1