NIEUWS- EN ADVERTENTIE-BIAD VOOR DE I GEMEENTE EN HET ARRONDISSEMENT SNEEK, I •Bj NNENLAND. A. A. Gr A. 24 G. 1 8 7 D ZATEEDJ I j I'l 11 JUNL 1 tl 11 Staten-Genera al. VERGADERING van den Geineente-raad van Sneefc, op Maandag den 13 Juni 18 70 j ’s voormiddags 10 uur. /li i if ZATERDAGS. I s J een =3?» I Pl 'I V het hotel »de 1’ Europe” j V 3535 d Bij beschikking van den minister van finanliën is o. a. de surnumerair bij de posterijenA. van Raab van Ganstein, geplaatst bij het postkan toor te Sneek. «wordt tevens toepasselijk veiklaard op het nieuw «op ie richten beurtveer van Sijbrandaburen op «Sneek. De minister van binnenlandsche zaken en zijn secretaris-generaal hebben zich naar Bodegraven begeven om er den stand van zaken op te ne men. Deze CO U R A N T verschijnt WOENSDAGS en Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad !.6<>, builen de Stad franco ƒ1.90. ont- heden Heemskerk Azn. der Lindenvan Naamen Volgens een ingezonden stuk in de Groninger Courant zou nu en dan de doop worden toege diend met deze formule «ik doop u in den naam der menschheidof«ik doop u in den naam der beschaving I” Waar dat geschiedde word niet gezegd «Juli Augustus en September des morgens i «half zeven ure, en g «den te half acht ure, en van Sneek, ihdeeerst- «gernelde maanden des namiddags te drie uur Een amendement van den heer van Naamen op artikel 3 is aangenomen met 44 tegen 23 stemmen. De minister heeft nog enkele wijzigingen in de artikelen gebiacht. Morgen voortzetting. - - «en in de wintermaanden des namiddags te twee hoeve eener uitbreiding der fabriek at te slaan. huishoudelijk Reglement op j Idem van goedkeuring van 1 ken omslag. 13. Idem van denzelldenhoudende goed keuring van eene wijz ging in hel reglement op het beurtveer tusschen Sneek en eenige dorpen van Rauwerderhem 1870 N°. 24 waarbij tot gemeenschappelijke der gemeente-wet bedoelde machtiging is ver leend «hebben besloten, gelijk zij besluiten bij deze: «Art. 1. «Het reglement op de beurtveeren van Rau- «werdIrnsum, Poppingawier, 1 erzool en Deer- «zum op Sneek vice versa, vastgesteld door den «Raad der gemeente Rauwerderhem den 30 «December 1858 en door dien der gemeente worpen met 38 tegen 28 stemmen. «Sneek, den 20 Januaii '1859, goedgekeurd i «door Heeren Gedeputeerde Stalen van Friesland, formport Aan de Arnhemsche Ct. wordt gemeld dat de opzichters van den waterstaat in deze maand nog geene betaling kunnen krijgen van hunne voorschottenvoor reizen en tournéswelke zij verplicht waren te doen en waarvoor zij in Juli 1800 negen en zestig reeds hunne declaratien hebben ingeleverdterwijl zij aan de hoogere ambtenaren bij diezelfde afdeeling vermoedelijk dadelijk zijn gekweten en daardoor de post, op de begrooting er voor uitgetrokken, is uitgeput geraakt. Hel is hier dus ook weder de minde re ambtenaar die schade moeten lijden ten ge volge van begunstiging der hoogeren. «Art. 2. «Art. 9 wordt aar.gevuld als volgt «De tijd van afvaart zal zijn van Sijbrandabu- «ren gedurende de maanden April, Mei, Juni, te gedurende de overige maan- Gedurende de beide Pinksterdagen werden te ’s Hage door de Holl. spoorwegmaatsch. omstreeks 17500 en door de Rhijn spoorwegmaatsch. ruim 6000 personen aangebracht. De Holl. spoorweg- schapp. was genoodzaakt 40 extra-treinen te la ten loopen. Op den 2den Pinksterdag .vervoerden de Haag- sche tramway ruim 4000de omnibussen 4200, de gondels 900 personen naar Scheveningen. Aan het stedelijk badhuis aldaar dineerden dien mid dag 300 personen. Maandag nacht is te Utrecht brand ontstaan in j - - - van den heer Buwalda i Een belangrijke diefstal is te Eindhoven Vrij dag nacht op het kantoor van Van Gend 8c Loos aldaar gepleegd; ongeveer ƒ700, zegt men, zijn ontvreemd. De dief of dieven schijnen met de localiteit bijzonder goed bekend te zijn ge weest. Toevallig, zoo verhaalt menhad de chef van het kantoor de geldengoed achter slot ge borgen op het kantoor gelatendaar hij anders gewoon wasdie ’s avonds bij zich op de ka mer te bewaren. De buitendeur, zoowel als de deur van het kantoor, stonden Zaterdag-morgen open, en het slot der kas was, zegt men, open gebroken. Of het met opzet of bij ongeluk ge beurd is weet men niet, maar ais bij toeval vond men nog een paar gulden op den grond liggen, Het is te hopen dat de politie in hare naspo- ringen naar wensch slage. ADVERTENTIËN van 1 tol 4 regels, gewone letter, 40 Cents, voor eiken regel daarenboven ll/2 Cents. Alle brieven en stukken, de uitgave of redactie betreffende, worden franco ingewacht. SNEEKER COURANT. op het Vreeburg. Nog Iaat in den avond was er een Duitsch heer uit Zeist om logies gekomen; dezede heer Frans Padteratzoud 34 jaren was naar zijne kamer gegaan. Terwijl de ’loge menthouder nog met een paar gasten bij het heerlijk weder voor het hotel zat te praten, zag hij plotseling de vlammen uit die kamer op de bovenste verdieping komenalle drie stormden naar boven, maar intusschen was de heer Pad teratz uit zijn bed gevlogen en uit het raam ge sprongen; hij stortte op de steenen neder, in bloed badende; naar het gasthuis vervoerd, was zijn toestand dinsdag morgen nog niet zonder zorg. De andere logeergasten en de bedienden werden middelerwijl opgeroepentoen de heer Buwalda de kamer, waaruit hij de vlammen had zien ko men instoof, was die reeds geheel in vuur, en moest hij haastig terugkeeren. Half of bijna niet gekleed redden echter zich allen, waarbij de kell- ner nog brandwonden bekwamzoodat ook deze naar het gasthuis is overgebracht. Spoedig kwam nu van alle zijden hulp opzetten; de brandweer was even als de schutterij weldra op de been, de autoriteiten waren aanwezig. De vlammen hadden echter in korten tijd zeer veel uitbreiding verkregen, en water, behalve uit de pompenwas er weinig aanwezigzoodat de ge wone spuiten geen voldoende watermassa in het vuur konden brengen. Daar kwam de stoom spuit die met een enorme slang het water in stroomen uit de Oude Gracht aanvoerde. Toen kon men vóór de vlammen meester wordenter wijl ter zijde en achter de gewone spuiten goede diensten deden. Om 3 uur was men hel gevaar geheel te boven. De brand is ontstaan op de kamer van den genoemden reizigerhoe, is niet juist te bepalen. Het huis is verzekerd te Am sterdam de inboedel bij de Maagdenburger maatschappij. Het logement is aan de eene zijde, wat de bovenverdieping aangaat, uitgebrand; beneden heeft het door het water geleden. De heer Padteratz is reeds in het ziekenhuis overleden. TWEEDE KAMI II. Zitting van Woensdag 8 Juni. De algemeene beraadslagingen over het werp betreffende de brievenposterij zijn begonnen. De hh. Fokker Rutgers van der Lindenvan iNaamen en van Eek hebben daaraan deelgenomen en in verschil lenden zin onderscheidene vraagstukken van fi- nauciëlen aard behandeld als: uniform port, druk werken, kassierderij spaarkassen ondersteuning der paketvaart op Amerika enz. De Minister van Finantiën heeft hen beant woord en daarbij verklaard, dat hij ten aanzien van hel port voor drukwerken de discussie en de amendementen zal afwachten. Morgen behandeling der artikelen. Op de vraag van den heer Haffmans heeft de Minister van Binnenlandsche Zaken eenige inlich- t.ngen gegeven omtrent de verzakking bij de spoorwegoverbrugging te Moerdijk waaruit blijkt, dat men zich vleit dat door het aanbrengen van zinkstokken verder kwaad zal worden voorkomen. Zitting van Donderdag 9 Juni. In de zitting van heden zijn de beraadslagingen voortgezet over het wetsontwerp tot herziening van onderscheidene bepalingen der wet van 12 April '1850 (Staatsblad no. 15)gewijzigd bij die van 5 Juli 1855 (Staatsblad no. 61), hou dende regeling van het brielport en van de aan gelegenheden der brievenposterij. Met de beraadslaging is de kamer gevorderd tot de artikelen. Een amendement van den heer Lenting tot 1 afschaffing van de gedwongen hankering, is ver- Q’-i InrYAn 02 I n »v~> ivi Zl o t Artikel 1 houdende bepaling van een uni- t van vijl cent en gedwongen frankeering, is aangenomen. I «uurop iederen Dinsdag.” «Aldus vastgesteld door den Raad der Ge smeente Rauwerderhem te Rauwerd, den 23 «April 1870.” «E. ADEMA Voorzitter. »A. H. van SLOOTEN, Secretaris. «Aldus vastgesteld door den Raad der gemeen ste Sneek, den 9 Mei 1870. •»HAMERSTER DIJKSTRA, Voorzitter. •»IL FENNEMA Secretaris. «Goedgekeurd door de Gedeputeerde Staten «van Friesland, bij besluit van heden, N°. 47. «Leeuwarden den 25 Mei 1870. «Van PANHUIJS, Voorzitter. »A. van der LAAN Griffier.” Zijnde deze verordening aan de Gedeputeerde Staten van Friesland volgens hun bericht van den 25 Mei 1870 N°. 47 in afschrift medege deeld. En is hiervan afkondiging geschied waar het behoort, te Sneek den 11 Juni 1870. Burgemeester en Wethouders Voornoemd, 11KMERSTER DIJKSTRA. De Secretaris, 11. FENNEMA. P U N T EN TER BE H A N D E L I N G: 1. Resumtie der Notulen 2. Missive van de Commissie voor de ge- nieenlijke gasfabriek belrekkehjk haar voorstel om het terrein van het Stadswerkhuis ten be- Bij beschikking Door een groot aantal hoogleerarenpredikan ten, fabriekanten, letterkundigen enz. uit alle streken des lands, is aan de Tweede Kamer een adres ingediendhoudende het verzoek dat de Kamer de gelegenheid niet late voorbijgaan, om, in het balang van de kleine pershet port der dagbladen te brengen op een halve cent voor el ke 25 grammen of elk gedeelte daarvan. «De kleine perszeggen adressanten o.a. ver dient niet, dat hare geringheid eerst over het hoofd gezien en dan onder de voel geloopen wordt. Niet alleen zijn er in onze provinciën uitgebreide strekenwaar de eenige courant die er doordringt, is het kleine dag- of weekblad uit de naburige stad, maar wij durven verzeke- ren, ClclL onq gokoala vnlL- oon hlnJor» hp— hoefte gevoelt en hoe langer hoe meer zal ge voelen «Wij gelooven dat der kleine pers de schoo- ne taak is weggelegdom licht en goede ge dachtenkennis van en belangstelling in publie ke zaken en honderden levensbetrekkingende gewoonte om dagelijks te lezen en na te denken en zich lid der groote menschen-maatschappij te voelen daar te brengen waar die tol heden te zeer ontbraken. «Zoo zij die taak begrijpt; goedkoop, beknopt, verstaanbaar, waardig is, dan gelooven wij dat zij eens het echte kind van het jaar '1869, j.iar. der zegelafschaffingzal heeten.” A F K O N D I G I N G. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van S.\EEK doen te weten datdoor den Raad dier gemeente in zijne vergadering van den 9 Mei 1870en door dien van" RAUWERDERHEM in zijne vergadering van den 23 April 1870, is vastgesteld de volgende ■verordening «De Raden der gemeenten Sneek en Rauwer derhem «Gelet op het adres van Gerben T. Ligthart, houdende verzoek om vergunning tot. oprichting van een beurtveeronder anderen van Sijbran- daburen op Sneek «Gezien de resolutie van Heeren Gedeputeerde Staten der provincie Friesland d. d. 24 Maart 1870 N°. 24 waarbij tot gemeenschappelijke regeling dezer aangelegenheid, de bij artikel 121 I 3 Reglement en de Hoogere Burgerschool. 4. Missive van Mejul’vrouw J. C. Ranneft, om ontslag als Secondante aan de meisjesschool voor meer uitgebreid lager onderwijs en voor stel van Burg, en Weth. omtrent een lijdelijke voorziening in de te ontstane vacature. 5. Rapport omtren.t de rekening van het R. G. P. Armbestuur over 1869. 6. Rapport omtrent een verzoek van het Nederl. Israël. Armbestuur om machtiging tot af- en over schrijvingen op de begrooting over 1869. 7. Aoorstel van Burg, en Weth. omtrent de bestrijding der kosten van aankoop en amotie van den pelmolen. 8. Af- en overschrijving op de begrooting van 1869. 9. Verzoekschrift van de schippers-vereeni- ging Schuttevaer, om haar verzoekschrift om het maken van een toevluchtshaven te Hindeloopen bij de Regeering te ondersteunen. 10. Resolutie van Gedep. Staten houdende goedkeuring van den ^afstand van een plekje grond aan den heer T. Gonggrijp. 11. Idem van denzelfden, houdende mach tiging om gemeenschappelijk met het gemeente bestuur van Woikum, het beurtveer tusschen beide plaatsen te regelen. 12 Idem van denzelfden, strekkende tot het kohier van den hoofdelij- In de algemeene vergadering van het School verbond, .Woensdag te Utrecht gehouden, is het hoofdbestuur benoemd als volgt, de heer prof. P. Hailing eerevoorzilteren als leden de hee- ren ds. D. Harling, G. B Lalleman. Th. H. Na- i.ujsg. iviuiciermr. W. J. baron van Welde- ren Rengers. mr. .1. A. Fruin, jhr mr. G. J. Ch. van Nispen tol Sevenaar. «December 1858 en «Sneek, c.™ - «bij besluit van den 1 Februari 1859 N°. 20,

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1870 | | pagina 1