GEMEENTE EN HET ARRONDISSEMENT SNEER. MEI WS- EN ADVERTENTIE-BLAD VOOR DE BINNENLAND. t e 7 ij J 4 V IJ F-E N-T WINTIGSTE 15 JUNL WOENSDAG Staten-Geiieiaal. I SNIlk l it COURANT 1 - 4 hand gaan om 8 I hooipersen dag in den Jodenhoek, zullen gedempt wórden. (1. In den Bosch zullen voor den krijgsraad te recht staan de le luit, der kavallerie H. en de 2e luit, der infanterie V. wegens desertie uit Gra ve, straatiumoer te Guijk en de laatste ook we gens verzet tegen en verwonding' van den veld wachter. I I toe ds. t dat de heer v. Lier zijne na hem het tegenoverge - Deze CO UR A N T verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad/1.6a, buiten de Stad franco /1.90. artt. 27 en 30 voorgedragen en door den minis ter bestreden, zijn verworpen. Morgen voortzetting. gemeentewet November 1815 (Staatsblad Sneek 10 Juni 1870. HNMERSTER DIJKSTRA. De Secretaris, 11. FENNEMA. Uit een dezer dagen te ’s [lage verschenen brochure »Een Leekenwoord uit ’s Hage” blijkt, dat daar in ’t afgeloopen jaar eene vereenigmg van eenvoudige mannen uit het volk is opgericht onder de leus' «Vrijheid in Godsdienst” wel ke, in den geest van Zaalberg, doch builen hem om zich hebben verbonden tot handhaving der vrijheid van ’t geweten. Het Prov. Gerechtshof van Noord-Holland heeft gisteren (Maandag) dr. F. S. Elders, daar zijn schuld niet wettig en overtuigend bewezen was vrijgesproken. De Advocaat-Generaal behield zich de invrijheidstelling van den beschuldigde voor. Sedert de oprichting der Algemeene Arbeiders- vereeniging is het loon te Zutphen verhoogd door 2 timmerlieden alle meubelmakers2 smeden alle verwers1 koper- en blikslager, 1 houtkoo- per 1 metselaar en alle behangers met een mi nimum van 1 cent per uur. De loonverhooging is het eerst ingesteld door de heer Vergeerbe hanger. Te Zalt-Bommel hebben de leerlingen van de hoogere burgerschool zoo den beest gespeeld, dat de school voorloopig is gesloten geworden. Die plaats is steeds befaamd geweest om de bal dadigheid der leergierige jeugd. Vroeger waren het de leerlingen aan de latijnsche, nu zijn’t die aan de hoogere burgerschool. In het Noorden stelt de heer Roorda van Eij- singa in het licht woorden vervalscht en stelde te hebben laten zeggen van’t geen geschreven staat, hem naar die woorden, welke juist anders om gezegd zijn, aanvalt Wij. vestigen ook daar om de attentie op die eigenaardigheid van dien heeromdat hij dezelfde isdie Multatuli (naar, aanleiding van diens afkeuring der M. t. N. v.d. Javaan) de eer aandeed met zedelijk vuil te gooi en. De Haart. Court, bevat de volgende adver tentie Geen adellijke titels meer!! In drukwerk en geschriften noemt men mij dikwijls Jonkheer Hartsen. Men wordt verzocht dat «Jonkheer” weg te laten, ’t Is geen bewijs noch van braaf heid noch van rijkdom. Ik doe er bij deze o- penlijk afstand van. «Dat anderen mij navolgen! Dat wij verlost raken van titelsdie tot opgeblazenheidtot leegiooperij tot valsche appreciatie van karak ters leiden. «Geen revolutiealleen het gezond verstand kan er ons van verlossen. «Dat het Nederlandsch gezond verstand voorga dF. A. Hartsen.” - PUBLICATIE. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente SNEEK, Gelet op artikel 117 der algemeene Politie-ver- ordening voor deze gemeentevergunnen door deze, op den 17 dezer maand, zijnde de ge boortedag van HARE MAJESTEIT onze geëer biedigde KONINGINzwervers en voetzoekers alstesleken, doch niet vóór zeven uur des avonds. En *al doao worden afgekondigd geplaatst in <iau'hen’commissaris van politie, om te zorgen.' voor de naleving. Sneek, den 14 Juni 1870. Burgemeester en Wethouders Voornoemd, j HAMERSTER DIJKSIRA. De Secretaris H. FENNEMA. ADVERTENTLËN van 1 tol 4 regels, gewone letter, 40 Cents, voor eiken regel daarenboven 7'/2 Cents. Alle brieven en stukken, de uitgave of redactie betreffende, worden franco ingewacht. TWEEDE K A M E il. Zitting van Vrijdag 10 Juni. De kamer heeft heden de behandeling der postwet voortgezet en is gevorderd tot art. 17 betreffende port van drukwerken en nieuwspa pieren waarop door de heeren Lenting en van Naamen amendementen zijn voorgedragen. De Minister heeft art. 17 gewijzigd, zoodat het of De gemeente-ingenieur van Amsterdam J. G. van Nifterik heeft een plan ontworpen tot reole- ring dier stad, hetwelk ruim drie tnilhoen gul den zal kosten, en volgens ’t welk een aantal grachten waaronder de meesten in den Jordaan De minister van binnenlandsche zaken heeft geweigerd liet besluit van den gemeenteraad van I Warffum, waarbij het schoolgeld werd afgeschaft goed te. kejuayj.. zDsfei-'tiOg'minder te billijken J weigeing. De gemeenteraad neemt intusschen met die weigering geen genoegen ’t geen hem tot eer verstrekthoewel wij niet inzienwat het helpen zal. Art. 33 der wet op het lager onderwijs zegt dat van ieder schoolgaand kind eene bijdrage kan geheven wordenvolgens de weigering van den minister zou men moeten lezen moet. Wij achten die beslissing niet alleen hoogst bedenkelijk, maar zelfs niet vrij le pleiten van willekeur. J. P. de keyzer in zijn opstel»de nederlandsche vrouw en haar onderwijs”, Tijdspiegel, Mei 1870. Immers op bl. 525 lezen wij daar als eene dood eenvoudige en der navolging waardiga zaak ver melddat: »de dochter van Laelms de vader lijke welsprekendheid had ingezogen, en ook ha re kinderen en kleinkinderen welsprekend maak te.” «Gelukkig Nederland I welk een krachtig ge- f/ggjXj wacht u; zoodra uwe vrouwen geëmanci- gevoed7uhe7CÏ;7 d°°r ma,;neiijke minnen De Noordstar vermeldt met innig welgevallen, dat in het district Goes tot hd der Provinciale Staten is gekozen een conservatief met 386 stem men en dat een liberaal er maar 154 bekwam. Onzes inziens had zij verstandiger gehandeld, in dien zij een treurtoon had aangeslagen over het feitdat zelfs in dat district een liberaal kans had tegenover een conservatief Dat ten minste zou getuigd hebben van kennis in den politieken toestand van dat district, waar conservatisme, gesteund door antirevolutionarisme en dit op zijn beurt hulp verleen ende, hand aan 1 allen vooruitgang te beletten. Hetzelfde blad zegt, dat v. Bosse, op het niet-gefrankeerd verzenden Ter gelegenheid van het debat over de poste- rijwet heeft de minister aangekondigddat, in dien de wet wordt aangenomen liet plan be staat om enveloppes met postzegels te doen druk ken, om te zien of hel publiek er van gediend wil zijn. Uit den Bommelerwaard wordt geschreven, dat het hooi aanmerkelijk in prijs stijgende isen de hooipersen dag en nacht doorwerken om aan de aanvragen vooral uit Antwerpen te kunnen voldoen. Zoo als men weetperst men 500 kilo hooi tot een langwerpig zeskant van ruim één meter aan de langste zijde. De onbetaalbare volksvertegenwoordiger van Wassenaer van Gatwijck heeft aan de kamer me degedeeld dat hij wel eens schrifturen verzendt aan personen die reeds overleden zijn en dat zij dan niet terecht komen. Men lache daarom nietmaar houde in ’t oog dal hetzelfde lid in 1867 verklaardedat hij zich nog zeer goed her inneren kon ’t geen in 1672 was geschied. Ie mand, die zulk een leeftijd achter den rug heeft, kan moeilijk op de hoogte blijven wie zijner vrienden nog m leven zijn of niet. Het laatste zeide hij bij dezelfde gelegenheid, toen hij eene tranentappende en hartverscheu rende jeremiade hield oier het feit, dat hij twaalf jaren lang bij de artillerie was geweest en het nooit verder had kunnen brengen dan tot twee den luitenant. Men leest in De Nederlandsche Spectator het volgende, onder het opschrift Curiositeit: «Dat de voorstanders van de emancipatie der vrouwen hier te lande veel verder in hunne be doelingen gaan dan ergens in den vreemde en dat zij van ons, mannen, voortaan diensten zul len eischen tot welker vervulling wij tot nu De Arr. Rechtbank te Amsterdam heeft aan de O. I. Maatschappij van lijfrenten voorloopige surséance van betaling verleend. Weldra kan men dus verwachtendat de Hooge Raad de de finitieve toestaat (art. 915, We tb. v. Koophf) en dan volgt gewoonlijk, wanneer het jaar om is en de verlenging geweigerd wordt, faillissement. Wij schrijven, tot goed verstand der zaak, art. 900, Wetboek v. Koophandelin zijn geheel uit. I en rekenende i van een aan tal brievende ingezetenen uitnoodigt tot het zooveel mogelijk overtreden der wet en roept dan uithoe uiterst zedelijk en welk een die pen eerbied voor de wel Wij zeggen: welk een goede trouw en groote mate van zedelijkheid legt hel conservatief orgaan op nieuw hierdoor aan den dag. Men moet waarlijk conservatief zijn om dien zieleadel en dat eerlijkheids-gevoel recht te kun nen bevatten! Naar men verneemtheeft prins Hendrik op zijn 50e verjaardag een statenbijbel van de Hervormde gemeente van Baard ten geschen ke gekregen. Men zou geneigd zijn te vragenof die ge meente in den waan verkeertdat de prins niet in het bezit is van een bijbel, tenzij men voor ondersteld dat de kracht hierin zit dat het juist een «staten” bijbel is maar dan nog schijnt zij te meenen, dat de prins er óf geen heeft óf er geen bekomen kan óf er zich nog geen heeft aangeschaft omdat hij den invloed van zoo’n bij bel niet kent. port van dagbladen of nieuwspapieren met zonder bijvoegsels een cent zal bedragen. Morgen voortzetting. Zitting van Zaterdag 11 Juni. De Kamer heeft hedenbij de voortzetting der beraadslagingen over de postwet, op art 17 liet amendement van den heer v. Naamen ver worpen met 62 tegen 7 stemmen en een amen dement van den heer Moens met 44 tegen 25 stemmen. Eer. amendement van den heer Lenting, om het port voor dagbladen of nieuwspapieren, 25 gram men of minder wegende, op een halven cent te bepalen, is aangenomen met 45 tegen 24 stem men. Een amendement van den heer v. d. Maesen om in het art. te lezen: dag- of weekbladenis aangenomen met 43 tegen 26 stemmen en het alzoo gewijzigd art. 17 met 52 tegen 17 stem men. (Hei port van bladenmeer dan 25 gram men wegendeis dus bepaald op 1 cent De discussiën zijn gevorderd tot art. 27. Maandag voortzetting Sommige artikelen zijn nog eenigzins door den Minister gewijzigd die enkele amendementen heeft overgenomenterwijl de amendementen ■Waarmede hij zich niet vereenigdewerden ver worpen Zitting van Maandag 13 Juni. Heden zijn de discussiën voortgezet over het ontwerp der postwet en zijn die gevorderd tot art. 32. Verschillende amendementen door de heeren Fokker, Begram en van der Linden op I alleen de vrouwen in staat achtten bewijst «Surséance van betaling wordt bij uitsluiting toegestaan aan koopliedenwelke hetzij door buitengewoone omstandigheden van oorlog, het zij door andere onvoorziene rampen, buiten staat zijn geraakt om zich op het o o- g e n b 1 i k jegens hunne schuldeischers te kun nen kwijten, doch die volgens hunnen staat ot balans door deugdelijke bescheiden gestaafd aantoonen dat zij door het te verleenen uitstel hen ten volle zuilen kunnen'voldoen.” Inden zjn der Wet is de O.I. M. v. lijtrenten- kT omsTa’nA-gll'eden is In 'casu geer/è vs‘^U' e' En toen wordt het privilegie der Wet verleend De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van SNEEK brengen, door deze, ter algemeene kennis dat de pretentiën ter laste dier gemeen te voor zoover ze niet vóór of op den 30 Juni e k. zijn ingediendmoeten worden gehouden voor verjaard en vernietigdvolgens art. 228 der in verband met de wet van no 51 De rechtbank te Groningen heeft beslist dat de Gemeentebesturen gerechtigd zijn de belastin genwelke zij hellen, de voorrang boven ande re schulden toe te kennen en mitsdien de vor dering van hoofdelijke omslag in een faillissement preferent verklaard. De procedure gold niet zoozeer het bedrag maar het. recht, want de vordering bedroeg slechts drie gulden. De officier van justitie had geconcludeerd tot afwijzing van den eischen i.terecht, want op die wijze kan een gemeente zich zelf preten tie scheppen, ten nadeele van mede-schuldeischers. De wet is op dit stuk niet duidelijk, hetgeen des te meer de preferentie niet had behooren toe te laten, aangezien dit een voorrecht is, en een voorrecht niet kan genoten wordendan wan neer het uitdrukkelijk is verleend. Intusschen wat de heeren wijzenmoeten de gekken prij zen.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1870 | | pagina 1