IHli B IJ 1T E N L A N D. I i 1 1 I II i -J F E U I L L E T O ;V. 'O uit I E gest oph ft' I 1 ft art ger lam zijn •dicl gee L I hebbe» d..„,„|er hel „,eMl ,ijden. ongeschikt voor het reinigen van steden. verwachting A het CHARLES DICKENS. een van huichelaars, ■i V, zijne Door Ier ge in '9 li :zee de pa; va ho dit! het mc aai dei aai ge ge, nei zie ba ba; rin vet te ;gr'( yo< hei I van Jtrij -üeg gee: gee hee Da a bov eer. wil het K>t E N. ■doo Lon zijn digi niet haai H hij E zijn in 1 M din den hij t^ch; Ech zich trek I' madeel fijFfoT Cm ze eene ande- wo var ver ger eve J Bet hel van scli die .Soc mij 1 VOO wij aal en rnen kreeg scl wt im ov en >1 Uit Opsterland wordt gemelddat het aantal hazen er legio is en veel kwaad uitricht, zelfs zoodat er geen stamboonen meer geteeld wor den om dat de hazen ze toch opvreten. Een boer zag dezer dagen op een stuk land, ter grootte van 6 hectaren, een dertigtal hazen hij elkander. Het is heden (14 Juni) juist tienjaren geleden, dat te Leeuwarden de kazerne is afgebrand. In Franekeradeel zullen zes nieuwe kunstwe gen worden aangelegd, als van Achlum naar Midlum van Peins naar de grens van Menaldu- en naar Ried van Tjum tot aan den /Mi-- _.t aan den Slagledlk van Hitsum tot aan den bestaanden kunstweg. Blijkens eene statistische opgave zijn in 1867 in ons land 111,265 hectares met aardappelen bepoot, als in Groningen 9,025, Friesland 8,681, Drenthe 6,912, Overijssel 10,879, Gelderland 22,567, Utrecht 3,975, Noord-Holland 3,762 Zuid-Holland 11,873, Zeeland 5,111, Noord-Bra- band 19,068, Limburg 9,412. De opbrengst was 15’165.453 hectoliters of 136% per hectare. Wat Friesland aangaat, werden met aardap pelen bepoot in 1860 10,552 heet., 1861 10,228 1862 8,729, 1863 8,362, 1864 9,125 1865 9,042, 1866 8,607. In 1867 was er het aantal met veldvruchten bebouwde hectares ongeveer 58.600. Jhr. T. M. Lycklama a Nijeholtwiens over- gang tot de R. K. kerk meermalen is gemeld en tegengesproken en die belangrijke reizen in het oosten heeft gemaaktis sedert eenigen tijd te Beetsterzwaag terug gekeerd en heeft daar een museum opgericht van oostersche antiquiteiten en rariteiten, alsmede eenige gebouwen in oos- terschen trant C kapel laat bouwen. Té Londen is een schilderstuk van Alma Ta- dema, voorstellende zijn atelier, verkocht voor 5400 gulden. SNEEK, 14 Juni. Men herinnert zich hier bijna geen jaar waarin zulk een geringe hoeveelheid regen gevallen is dan zulks dit jaar, gedurende meer dan vijf maanden, het geval is geweest. Oefent de droog te elders een schadelijken en nadeeligen invloed uit op de te velde staande gewassenniet min der is zulks hier het geval met den groei van de hooi en graslanden. De hoog gelegen landen ook hij tot dat beroep bestemd te zijn geweest. Dat hij met het leven van tooneelspelers goed bekend was, leeren wij uit zijne Nelly en an dere werken. Hij volgde echter niet het beroep van zijn vader maar kwamna deels ie Lon den, deels te Chatham wat geleerd te hebben bij een regtsgeleerde in de eerst genoemde stad waar hij gelegenheid had vele karakters te lee ren kennen en zijne litterarische studie te begin nen, waartoe het Britsch Museum hem ruime gelegenheid aanbood. Tevens werd hij verslag gever (reporter) voor meer dan een dagblad tot dat hij mede-redacleur werd van The Mir ror of the Parliamenten vervolgens van den Morning Chronicle, waarin hij Londensche schet sen' gaf onder den pseudoniem van Boz. Dat was in 1836. Van af dien datum begint zijn roem die nimmer getaand heeft, maar gaandeweg toenam zoodat hij voorjaren reeds tot Baronet werd ver- heven. Dickens is in alles natuurlijk en onopgesmukt langwijligheid treft men niet bij hem aan. Het is alles leven en Waarheidhet menschelijk voel en zijn eigen zicisadeldom en de ondervindt die hij had opgedaan, besturen zijne voorstellingen’ In den David Copperfield heeft men gemeend dat Dickens zijn eigen leven verhaalt, doch dit is slechts ten deele waar men kan hetzelfde z®?S^n van bijna al zijne werken, hoewel he’ genoemde er den moesten schijn van heeft. Geen schrijver heeft ooit zulk eene Europesch- Amerikaansche populariteit bezeten en geen ander heeft vóór hem zulk een gunstigen invloed op zijn vaderland uitgeoefend als hij. Mogen zijn werken al vergeten worden,’t geen niet denkbaar iszijne weldaden op zedelijk en maatschappelijk gebied zullen jaren lang daarna nog gevoeld worden. Ce geestelijkheid had niet veel met hem on want hij stelt haar voor in de gedaante, zooals zij gewoonlijk is. Even als hij een afschuw had van huichelaars, even zoozeer wraakt hij dwee- In Kleine Dora zien wij hem de schuldgevan- genissen zoo in het ware licht stellendat er wel een kreet tegen opgaan en men op hervor ming bedacht moest zijn. Deze, David. Copperfield het Verlaten Huis, Dombeij en Zoon, zijn meesterstukken; doch wat zeggen wij, geen enkel werk is door Dic kens geschreven, dat geen meesterstuk is en blijven zalzoolang de studie van het mensche lijk karakter waarde zal behouden. Men neme zijne Nelly, Maarten Chuzzlewitt, Barnaby Budge, Pickwick, of wat ook, zij allen zijn onnavolgbaar, en niemand, die ze eens ge lezen heeft, haakt er met naarom ze nog eens en nog eens en herhaaldelijk ter hand te nemen en telkens vindt hij er weder iets schoons in, wal’ hem bij de vorige maal was ontsnapt. In beschrijvingen van vrouwen-karakters is Dickens door niemand overtroffen en zal hij ’t wel nooit woi den. VI at een gevoelwat een liefde, wat een reinheid sch Idert hij U daarin en wat zijn die karakters waar en natuurlijk. Om zoo te kunnen schrijven als Dickens deed, moet men ook zoo gevoelen als hij hei deed dat is: een ongekenden zielenadel bezitten; en dien bezat Dickens in hooge mate. Huichelarij was hem een gruwel en dat hij de huichelaren dooi' en door kendebewijzen zijne Uriah Heep’szijn Pcckniff’szijn Chester’s. In elk gevoel van deugd en ondeugd van vastheid en wispelturigheid van kracht en zwakheid in de gave om alle gebreken en eigenaardigheden te beschrijven munt Dickens uit. Humoi en ernst, zijn hem even gemeenzaam als misdaad en zelfopofferende liefde door zijne’ pen worden getijpiseerd. Doch genoeg over zijne geschriften, in een welverdiend licht te stellen, is re pen noodig als de onze. Zoo als men weet, hoogen stand ner maatschappij geboren zijn va der was looneeispeler(l), en aanvankelijk schijnt (1) Zooeven lezen wij in de N. Rotterd. Ct. dat zijn vader reporter was. Dit is onjuist in zooverre althansdat hij het niet wastoen Dickens geboren werd. (2) Tegelijker tijd met Olivier Twist verschenen m Frankrijk Souvenirs d' un escroc du grand monde, welker aanvang zoo zeer, zelfs tot inde woorden toe, op Olivier Twist gelijkt, dat de schrijvers van beide romans elkander beschul digd hebben van plagiaat. De gelijktijdige gave doet echter de beschuldiging te niet” een weinig een luttele v Een IS tegen brandschade verzekerd. Van en is het gerecht van Assen gearri- een onderzoek in loco in te stellen. O O S T E N R IJ K. Uit Pesth wordt gemeld, dat het Hongaarsche gouvernement besloten heeft aan de bisschoppen die voor het onfeilbaarheids dogma zullen ge stemd hebbenen de besluiten der Jezuïten af kondigen, hun tractamen af te nemen. Hei komt au®-jinnr ..oi.ija l«.j'rwsaenozo “m-Awy Vem''' l»uj" a l^, illiberaal is. Indien de geestelijkheid handelt0te gen de landswettendat men ze dan ook vol gens die wetten straffe inaar is zulks het geval niet, dat men het dan nalate, om zich niet schuldig te maken aan ’t plegen van onrecht. Langs dien weg zal men der. invloed der Jezuïten eerder vermeerderen dan vernietigen. B E L G I E. De ultramontanen spuwen vuur en vlam over het ontslag der drie leden der rechterlijke macht, die gecompromitteerd zijn bij de schelmerijen van Lang- rand-Dumonceauzij zeggen, dat zij alleen ont- slagen zijn uit wraakneming. Zij vergeten echterdat Leopold II zelf een oogenblik ge aarzeld heeft, die drie schandalen der magistra tuur een einde aan hun loopbaan te doen ma kenen dat diezelfde Leopold in zeer clericale beginselen is opgevoed door den vroe-geren libe raal- maar sedert ullramontaan-gezinden Henri Conscience. De Indépendance oordeelende, dat ’t in Belgie thans gedaan is met de ultramontanenna al net gebeurdeoordeelt wel wat voorbarig en houdt klaarblijkelijk slechte rekening met de ge- AMERIKA. In de vorige maand heeft in den staat New- York eene ontzettende boschbrand gewoeddie alles, menschen vee, huizen, bruggen, spoor wegen, honderd mijlen in den omtrek heeft ver woest. De rivieren zijn bedekt met doode vis- schenwild en verbrande stoffen. Nog nimmer heeft zulk een brand plaats gehad. De oorzaak is ie zoeken in hel stoken van vuur en het ver volgens te verlaten zonder er naar om te zien. RUSLAND. Door de Machauer Zeit. wordt medegedeeld, dat Rusland uitgenoodigd is om deel te nemen aan eene internationale conferentie, die ten doel heeft in gansch Europa een gelijk werkend post en telegrafie-slelsel iu te voeren. D U I T S G H L A N D. Voor den overleden koning van Pruisen Fried- Toen wij voor weinige dagen Dickens’ Niet geheim van Edwin Drood” aankondigdenviel ons de gedachte niet indat dit hel laatste werk van den beroemden schrijver zou kunnen zijn en nogthans meldt de telegraaf ons Vrijdag, dat de groole menschenkenner en beroemde publicist is overleden. Charles Dickens of eigenlijk Charles John Hoffman Dickens zag den 7en February 1812 nabij Portsmoufh het levenslicht en is overleden te Higham Rochester den lOen Junij 1870. Hij was dus 58 jr. 4 mnd. en 3 dagen oud, toen een beroerte aan zijn schitterende loopbaan een einde maakte, een loopbaan, zoo als welligt geen enkel auteur tot nog toe gehad heeft. Met elk stuk, dat hij schreef, nam zijn, roem toe en elk werk, dat uit zijne pen vloeide, was de grondslag van een verbetering in de ’maat schappij. Dickens bestreed door zijne romans niet alleen de meuschelijke gebreken en ondeug den maar hij toonde de maatschappelijke kwa len aan en legde er de oorzaken zoo van bloot, dat men de handen aan het werk sloeg, om ze door hervormingen te verminderen en weg te nemen. Waaraan anders heeft Engeland de betere in- rigting zijner kostscholen te danken, dan aan Nicolaas Nickleby Deed niet het Verlaten Huis de in schande lijkheid ongeëvenaarde wijze van procederen in erfenis-zaken veranderen In Slechte tijden trok hij te velde tegen het overdreven gebruik of liever misbruik maken van cijfers en feiten bij het onderwijs. En zoo had bijna elk werk van Dickens maatschappelijken en medelijken tendenz. In diplomatieke kringed loopt het gerucht, dat de koning van Pruisen den ütei van keizer van .Duitschland zal aanëmen De ultramóntaansche party in Béijeren heeft i P,attelands bevolking yeel van haren in vloed verlorennadat déze gëzien heeft, dal zij met ijdele beloften door die partij is bedrogen. De liberalen nemen daarentegen steeds in krachten toe en zullen weldra het verloren ter rein terug hebben. —In Baden beginnen de Jezuïten zich sterk op den voorgrond te plaatsen, doch zijn gewaar schuwd door de regeering, dat zij streng op hen zal acht geven. De geestelijkheid aldaar doet alle moeite in de plaatselijke schoolcommissie te komen, teneinde over het onderwijs baas te worden; opmerke lijk is het, dat zij hare zetels in die commissie door eigen toedoen heeft verloren. Vóór zes jaren trachtte zij eene algemeene oppositie tegen t schoolbestuur in T leven te roepen, door te zorgen dat hel schooltoezicht in handen van leeken kwam; doch dit heeft het gevolg gehad dat men er zoo mede is ingenomen, dat men thans de geestelijkheid er met meer in wil heb ben. perij en agitatie (bijv, in Barnaby Rudge antipapery-oproer.) Zoolang gevoel voor waarheid en achting, voor het waarlijk schoone zal bestaan, zoolang zal Dickens niet vergeten, maar geëerd worden. Al zijne werken zijn genoegzaam uit het da- gelijksch leven gegrepen. Uitzonderingen daar op maken Barnaby Rudge, Parijs en Londen, die historische feiten tot grondslag hebben. Toen Dickens zijne Nelly half afhad zag, dat zij (Nelly) sterven moest, hij uit alle oorden van Engeland en ook uft Amerika brieven waarin men hem verzocht Nelly niet te doen stervenmaar voort te laten leven. Zóó was het lezend publiek vereenzelvigd met het scheppend genie van den grooten a°u- teur. Behalve de genoemde werken, bezitten wij van hem^ nog vertalingen van anderezooals eenige KersvertellingenOnze wederzijdsehe Vriend Olivier Iwistf'd)Groote Verwachtin gen Tijding uit ZeeAinerikaansche Schetsen en enkele kleine stukjes. Het eerste, wat in ons land van hem vertaald is geworden, is, bedriegen wij ons niet Niko laas Nickleby welke verschenen is in het Lees kabinet van Erijlink, en daarna de Schetsen van Boz. F- lerwyl de opbrengst van hooi de helft min der is dan m gewone jaren neemt het gemaak onder die omstandigheden af en oefent een na- deehgen invloed uit op de zuivelbereiding. Vanneer daarin geen spoedige verandering komt, ziet het er voor den landbouw en de landbouwers, vooral voor hen die door zware hu ren gedrukt wordenhoewel het zomer is, treu rig uit. —Wij hebben in ons vorig no, in het feuilleton, melding gemaakt van de zaak van La Ghalotais zonder er bij te vermeldenwie hij was. Louis Réné de Garadeug de la Ghalotais werd geb. m 1701 te Rennes, waar hij stierf in 1/öd. Hij was procureur-generaal bij het Par lement van Bretagne en maakte zich beroemd door het schrijven van een verslag aangaande de instellingen der Jezuïten (Comptes rendus des constitutions des Jésuïtes) waarvan het gevolg was dat ZÜ uit Frankrijk werden verdreven en hij zich een aantal geheime vijanden op den hals haalde, die hem later in eene criminele procedure wikkeldedie het Hof en de Parle menten in verdeeldheid bracht, en welke hij met een onovertroffen talent en niet geëvenaar- den moed doorstond. Hij triompheerde en dien tengevolge werden de groote magistraturen ver- nietigd. La Ghalotais heeft voor de revolutie ---- aan de koninklijke macht in Frankrijk grooter Ook zegt men, dat hij een R. K. linak toegebracht dan ooit iemand of iets te voren, f Gaasterland. Door gedeputeerde staten is het verlof verleend, bedoeld bij art. 9, lid 3 wet van 1 Juni 1865, no. 3, zoodat de zich hier te vestigen geneesheer geneesmiddelen zal mogen gereed maken en afleveren. ■j- Wijgkel. Door eeniae k>“d—- ',‘j oudste 12 jaren is, zijn omstreeks 40 jonge hoo rnen die langs denvoor een paar jaren nieuw aangelegden, straatweg van Balk naar Sloten staan dermate beschadigd, dal zij wel zullen moeten sterven. Volgens streng rechtwordt dergelijk feit met een minimum van zes dagen en een maximum van zes maanden voor lederen boom gestraftdoch te zamen niet meer dan met vijf jaren, art. 446, wetboek van strafrecht. - In dien de zaak wordt vervolgd, zal er dus voor de rechtbank te Sneek ook een klein kinder-proces beginnen. j- Baarderadeel, 11 Juni. Het verzoek van Bozems ingezetenen om traktements-verhoogino- voor hun onderwijzer, heeft reeds navolging ge vonden. Voor de raadsvergadering van heden was uit Jorwerd een request van gelijke strek king ingekomen. Ook nu weder heeft' de raad, met bijna algemeene stemmen, dat verzoek in gewilligd en besloten het traktement van den hoofdonderwijzer Kruze met ƒ50 te verhoogen en ook voor hem het alterum-tantum van wefre de provincie aan te vragen. Wij hopen dat de ze voorbeelden veel navolging zullen vinden en dat de minimum-lijders eerlang tot de zeldzaam heden behooren. De ingezetenen worden in de laatste dagen overstroomd met smeek- en ver zoekschriften van verschillenden aard. N B. Eens is de afschaffing van de doodstraf, dan de doop-formulelater weer het huwelijk van de dochter van prins Frederik de aanleiding dat ingezetenen worden uitgenoodigd, om door hunne naamteekeningen of dubbeltjes, tol het beoogde doel mede te werken, 't Is maar jam mer dat er zoo dikwijls wordt geteekend en ge geven zonder voldoende kennis van zaken t Hoogeveen, 13 Juni. Alhier wordt in het boekweitveen dag en nacht gewaakt, ter voor- koming van brand; daar door het veenbranden het vuur zich hemde en verre in het bezaaide veen heeft verspreid, zonder gedoofd te kunnen worden; hoofdzakelijk toe te schrijven aan de heerschende felle droogte. De nachtvorsten der vorige week hebben ook alhier groote schade aan de te velde staande gewassen te wee»- £e- bracht. Vele akkers boekweit en aardappels zijn totaal afgevroren, waardoor de v des landsmans zeer is te leur gesteld. Suilde, 13 Juni. Donderdagnacht omstreeks i- uur, is in het huis bewoond door II. Zali°-- man, koopman in manufacturen alhier, brand ont staan. Toen de bewoner juist bij toeval wakker werd vernam hij een helderen gloed op zolder en haastte zich de buren te wekken, en kinderen elders in veiligheid te brengen spoedig aangebrachte hulp was mengde’ brand schielyk baasdie zich slechts van manufacturen meester gemaakt en schade aan de meubelen aangebracht had. en ander was opgemaakt, veerd om F werd Dickens in geen der was looneeispeler (1\

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1870 | | pagina 2