Twee Loopjongens kunnen geplaatst worden bij firma G. Hou wink, berigt aan de geëerde begunstigersdat voortaan hare winkel des Zondags gesloten en alle an dere dagen, van des morgens 6 tot des avonds 10’/2 uur en ’s Zaterdags avonds tot 11 uur, ge opend zal zijn. AD V ERTEN TIEN. i 25-JAB1GE ECHÏÏEÜEEMG1M lai e E Z ON I»i;\ 3TUKKO. on- 1 j GOOITSEN J. BAKKER W. GOOI. VAN BOK MA. t 25 en f' 15 d. viermalen te vergeefs geen verkwister of speler is I en T verzinsel te de republikeinsche party a. b. c. cl. I 1 VAN J EN TRIJNTJE J. ten KATE. IJLST 15 Juni 1870. j Namens hunne dankbare kinderen. i 1 c. J e. s V r :i eene opera, te componeeren door alleen VARIA. De tooneelspder L.te Parijs, leefde zeer on- eenig met zijn echtgenoot. Dit nam zóó toe, dat hij op een goeden dag uitl iep «Neenik houd het niet langer uit, ik wil mij vergeven!” «Dan doe ik het ook”, antwoordde de vrouw. De man loopt naar de apotheek en verlangt ar senicum verdeelt het in tweeën en mengt het met water. elkandergebruiken het vergif bed. Beiden weenen. Een uur man met een zwakke stem: ge dood?” «Neen nog niet van voor welken aard ook, ophouden hun verderfeiijken jeugdige musici. j In het bosch van Fontainebleau heeft Zondag KANTONGERE CII T S W E E K. Zitting van 13 Juni. VeroordeeldJ. v. d. M. P. W. G. M. S. de J A. M. J. D. P. J. D. D. B. A. M. A. B. M. K. - E. V. T. B. M. V. S. B. A. M. allen te Sneek ieder lot geldboete van f 1 of subsidiair gevangenisstraf van één dag. K R. te Leeuwar den en P. B. te Sneek ieder tot twee boeten van f 1 of twee subs, gevangenisstraffen van één dag allen terzake het rijden met een voertuig op de klinkersteenen terzijde van de geplaveerde straat te Sneek niettegenstaande er voldoende ruimte was om de klinkersteenen te vermijden S. N. te Sneek tot boete van 1 of subs ge vangenis van een dag dag, terzake het plegen van straatschenderij te Sneek doorzich schuldig le maken aan hel zoogenaamd deurtjeschellen. V E R E E N I G IN G TER BEVORDERING VAN FABRIEK EN HaND- werks-Nijveriieid in Nederland Afdeeling ’s GRAVENIIAGE. Nationale wedstrijd tusschen werklieden in de verschillende vakken van Nijverheid en Kunst met Tentoonstelling der ingezonden voorwerpen etc. Van wege de Afdeeling ’s Gravenhage der ver- eeniging bovengenoemd wordt in de maand Au gustus 1871een Nationale wedstrijd gehouden tusschen werklieden (mannelijke en vrouwelijke) in de verschillende vakken van Nijverheid en Kunst. Ter mededinging worden toegelaten alle werklieden, in Nederland woonachtig, en werk- vaorn l.R ..f -- r» De in te zenden voorwerpen moeten zich on derscheiden door een of meer der volgende hoe danigheden eigenvinding bijzondere nuttigheid af doelmatigheid soliditeit keurigheid van bewerking. Tot bekrooning worden uitgeloofd prijzen, be- a. Verguld Zilveren Medailles met premiën in geld van 100 en ƒ50 b. Zilveren Medailles met premiën in geld van ƒ50 en ƒ25 Bronzen Medailles met premiën in geld van Bi onzen Medailles zonder geldelijke premiën; Vereerende Getuigschriften. Op de voorwerpen wordt de daaraan ten deel gevallen bekrooning vermeld. an het ingezondene zal eene Tentoonstelling worden gehouden aanvangende den tweeden Woensdag der maand Augustus 1871 en voort duren lot nadere aankondiging waarvan een ge deelte ter verloting zal worden aangekocht door de1 commissie welke zich tevens bereid verklaart, om alle voorwerpen tegen op le geven prijs aan Particulieren te verkoopen. A erdere information zullen gaarne verstrekt wor den door de plaatsehjke commissie voor Sneek en environs. Sneek, 10 Juni 1870. JETZE G. BOUMA. H. F. PIJTTERSEN. J. JAARSMA. T. A. STAM. KERK-, ACADEMIE- en SCIIOOLNIEUWS. Beroepen te Wilp F. A. G. van Hoogen- huijze te Heino te KoudekerkeW. Callenbach, te Bergschenhoekte OverschieDuval Slothou- I wer G.Gz.te Kralingen; te Giessen Nieuwkerk, R A. van Deursen, te de .Purmer te Nieuw- r XE- 1 X 3 - weigerde, om personeeie, redenen, ronduit die te j leuseii dé eand. G. A Boers te Genemuideu yerleenen. Hiermede beleedigde hij natuurlijk Italië H. van de Hagt te Wes’tbroek c. a.te Oost- zaanA. D Adama van Scheltema, te Sleenwijk. Aangenomen: het beroep naar Ter-Aar, door J. G. Blaauw, te Ooslkapelle naar Heemstede, door G. J. van der Flier, le Eemnes-binnen. Bedankt: voor het beroep naar Wageningen, door E. A. Lazonderte Berkel en Piodenfijs voor BergambachtZevenbergen en Ooltgéns- plaatdoor G. Ringnaldate Aarlanderveen; voor Woudsend, door W. Zegers, te Alphen aan den Rijn; voor Vrouwepolderdoor R. A. van Deursen, te de Purmer; voor Fijnaart door G. A. Rademaker, van Sneek. Door den gemeenteraad van Baarderadeel is tot hulponderwijzer te Winsum benoemd P. Bonekamp van Baard. schiedenis. Alleen dan zullen de clericalen r_. II. I 1 -.1 J-_ 1J n 1* invloed uit te oefenenwanneer de beschaving j 7 overal zal doorgedrongen zijn, en eerder nooit een vreeselijke brand gewoed, die 19 uren heeft eu nergens. De schandalen, nu aan het licht gekomen, zul len hen wel eenigen tijd aan het zwijgen bren gen maar des te krachtiger zullen zij werken in de stilte. En dat onthoude men wél. ITALIË. Het budget van oorlog, dat aanzienlijk vermin derd, waar nogthans 75 mill. frcs. bedraagt, is aangenomen met 175 tegen 107 stemmen. Het gevolg van die vermindering is dat duizenden geen honderden officieren worden gepensio neerd. De linkerzijde vieesf, dat de regering zich ter dezer gelegenheid zal ontdoen van Gari baldi gezinde officieren en is daarom in de voor baat vertoornd. Naar onze meening is de rege ring er toe gewettigd en het aan haar zelven verpligt, zoo zij het doen kan, zonder de Wet te schenden. Onze sympathie voor Garibaldi is grootmaar toch moeten wij erkennendal hij voor de rust van Italië en het streven naar een heid en overeenstemming gevaarlijk is. Het vertrouwen in de regeering is intusschen :zeer toegenomen, ten bewijze daarvan dient, dat de gouden munt slechts 2% hooger staal dan de papieren van de nationale bank. PAUSE LIJKE STAAT. Aan Strossmeijerden talentvollen bestrijder van het onfeilbaarheids-dogma is een kardinaals hoed aangeboden, zoo hij zich voor de vergo- ding van den paus wou bekeerenmaar bij heeft geweicrerdv Amkqr- moedeloosheid’t zij het een gevolg is van het aanbodvreemd is en blijft het. De paus en zijne omgeving is ten uiterste ver woed op graaf 1 ranibroeder van den exkoning van Napels, die zich aan het Italiaansche gou vernement heeft onderworpen en ais gunst een generaalsbetrekking heeft gevraagdwelke hem evenwel is geweigerd. Msgr. de Mérode heeft de ontdekking gedaan (’l welk hij aan de Temps mededeelt), dat de artikelen in de Civilta Cattolica waarin de te genstanders der onfeilbaarheid op erger dan in fame wijze worden bejegend, die niet van Margolti zijn, maar allen door Pius IX zelven worden ge dicteerd aan Cennidie ze dan aan Margolti geeft om zijn naam er onder te zetten. De aartsbisschop van Keulen heeft aan pater Beckx den generaal der Jezuïten gezegd «Gij hebt al het mogelijke gedaan om de benoeming van den kardinaal van Hohenlohe tot aartsbis schop van Keulen te verhinderen. Welnu ik die het geworden ben, verklaar U, dat ik de Sociteit der Jezuïten zal wegjagen zoodra ik in mijne diocese terug kom.” De leus der Jezuïten is zeide onlangs een voornaam persoon uit ’s pausen omgeving «óf wij zullen de Kerk beheersehenóf het Pausdom zal met ons vallen.” F R A N K R IJ K. De keizer heeft volgens de wet een inkomen van 25 millioen fr.wat hij nog daarenboven krijgt of neemtis niet bekend. In den Figaro zegt daarover Francis Magnarddat Napoleon geen verkwister of speler is, eenvoudig leeft, geen schitterenden stoet voor zijn gezag noodig’ heeft en hel dus zeer wel met 10 mi!!, kan doem Daarenboven wil hij, dat geen landstractement boven de 15.000 fr. zal zijn Te zamen zou dit •eene bezuining opleveren van 25 mill., welke hij wil besteden tot de afschaffing van octroyen van het dagbladzegel, tot kosteloos en verplicht on- fl&fwijs. MHulet ge.al beschuldigden in het monster-com- pïöt is reeds gedaald tot vijf en vijftig, Een der Parijsche correspondenten van de .jV. Freie Rresse verzekert dat Gustave Flourens ■door een geheime republikeinsche rechtbank ie Londen ter dood is veroordeeld omdat hij door zijne zwakheid, lichtgeloovigheid en strafwaar dige lichzinnigheid aan de zaak der republiek meer kwaad heelt toegebracht, dan indien hij haar hadde verraden. Het vonnis zou hem behoorlijk beteekend hij sedert spoorloos verdwenen zijn. Het geheele verhaal schijnt een zijn met hel doel om t' in verdenking te brengen. Men vermeldt als zeker, dat Emile de Girar- din ophouden zal publicist te zijn zoodra hij in den Senaat zal zitting hebben genomen en dat hij bereids zijn blad la Liberté aan eene maat schappij heeft verkocht voor één milhoen francs. Echter is daarmede nog niet gezegddat hij zich aan de journalistiek geheel en al zal ont trekken, t geen ook verre van waarschijnlijk is. Een liefhebber van muziek heeft 120.000 fr. geschonken aan het Conservatoire om uit de opbrengsten jaarlijks een prijsvraag uit te looven geduurd en 200 hectares boomen heeft vernield, behalve nog die welke omgehakt zijn om den brand te stuiten. Meer dan vijf mijlen ver kon men den vuurgloed zien. Men zegt, dat de Grammont op Ollivier ta melijk vertoornd isomdat deze van des eersten afwezigheid heeft gebruik gemaakt om eene conventie met Spanje en een tractaat met Egypte te sluiten. Te Parijs is een rechtstreeksche afstammeling, waarschijnlijk de laatste, van Pierre Corneille, den grooten tooneeldichteroverleden. Hij was 75 jr. oud en stierf juist op den geboortedag van zijn voorvader. Het théatre francais onderhield hem als een blijk van hulde aan den dramaticus, terwijl de comédie franpaise zijne begravenis heeft op zich genomen. Van een aanslag op het leven van Flou rens, die door de republikeinen beraamd is, ge lijk wij dadelijk gezegd hebbenis geen enkel woord waar. Flourens bevindt zich te Athene. Tot grootmeester der vrijmetselaren is gekozen de heer Babaud Larebièredie na den coup d’ èlat gestemd heeft tot in staat van beschuldiging stellen van den bedrijver en diens ministers. ENGELAND. De Anglicaansche geestelijke Foulkes, die voor eenigen tijd tot de R. K. kerk is overgegaan is tot zijn oud geloof teruggekeerd. Het scema de ecclesia (over de kerk) en dat de romano pontifici Cover ■I-'-- - Hij heeft openlijk beledendat de schijn hem had bedrogen en dat hij genoeg heeft van de aanmatigingen van Romeen dat de R. K. leer door de ultramontanen wordt verzaakt en ver basterd. Zoo als men zich herinneren zalis Dr. Newman hem vooraf gegaan en in toetreding tot Rome en in terugkeer naar de Anglikaansche kerk. Nu blijft dr. Manning nog alleen over. Door de Grieken te Londen is aan de weduwe van den vermoorden heer Lloijd ƒ33.000 be schonken. In Engeland is men zeer ingenomen met de houding van den president des Amerikaansche Unie in zake den inval der fenians in Canada. Men meentdat Engeland nu ook wel wat mag loegeven in de Alabama-questie. Men had hel er tot nog toe voor gehouden, dat Amerika de woelingen der fenians zoo het ze ai niet beguns tigde dan toch gaarne zag. Gladstone heeft voor het eerst in zijn leven de Derby wedrennen bijgewoond, tengevolge waarvan men gelooft, dat hij weldra bepalingen zal voorstellen tot beteugeling van de misbruiken, die er bij in zwang zijn. De Engelsche schuld bedroeg op het einde van het dienstjaar nog ruim 748millioen pond st., d. i. 120 millioen minder dan in 1813. - Lord Courtenayoudste zoon van lord Droon is failliet verklaard met een passief van 2’820.000 gulden. De oorzaak van zijn faillissement is in 't spel en weddingschappen gelegen, vooral het laatst bij de wedrennen. De Courtenays van Droon zijn de oudste adel van Engeland; zij stammen van Grieksche kei zers af en zijn zoo nauw verwant met het buis tot 1789 familiege- van Capetdat de Fransche koningin toe, het bericht aan alle belangrijke beurtenissen steeds op officieële wijze aan het hoofd der Courtenay’s toezonden. Deze is de zesde van den oudsten adeldie zich gerenueerd heeft met weddenvoor hem gingen de hertog van Newcastle en de markies Hastings over de kop. De toeneming van het nationaal inkomen in Engeland kan blijken uit hetgeen aan den inco me-tax is onderworpen. In 1843 bedroeg dat (zonder Ierland) 251 mill. pd. st., in 1854 (met Ierland) 303'/t millioen, in 1860 336P, mill., in 1868 reeds 430 V3 millioen. ZWITSERLAND. Terwijl men druk bezig is met de herziening der grondwet in meer liberalen zin; vooral op kerkelijk terrein en dit van vooruitgang getuigt zijn de berichten uit Genéva bedroevend ,Baange zien de werklieden aldaar een grooten strike hebben georganiseerd, waarvan de gevolgen moei lijk zijn te berekenen, daar de werkgevers niets willen inwilligen en besloten zijn om zoo zij den 8e Juni niet tot het werk zullen terug ge keerd zijn hunne etablissementen voor goed te sluiten, en wat dan? want duizenden van werk lieden kunnen om dat geval een goed heenkomen zoeken zonder veel kans om het te vinden. PORTUGAL. Saldanha heeft eene lompheid begaanwaar door Portugal met Italië over hoop ligt en de gezant zijn passen heeft aangevraagd. Deze na melijk vroeg audiëntieten einde over zekere zaken inlichtingen te vragen, doch de maarschalk Man en vrouw nemen afscheid van en leggen zich e later vraagt de «Vrouw, zijt en gij »Ik ook met.” Na eenigen tijd wordt dezelfde vraag en hetzelfde antwoord herhaald, tot zesmaal toe. Eindelijk vraagt de vrouw des morgens nog eens: »Frits ben je dood.”«Neen vrouw, maar ik heb een razende honger.” »Ik ook zegt de vrouw. Zij slaat opmaakt de koffie en het ontbijt gereedde man zet zich bij haar en bei den eten smakelijk. «Onze Lieve Heer wil nog niets van ons weten”, zegt de man. «Wij wil len vrede sluiten!” antwoordde de vrouw, en de beide echtgenooten verzoenden zich. De apo theker, die bemerkt had dat de man zeer opge wonden was had hem, in plaats van arsenicum, magnesia gegeven. personeeie. redenen, ronduit die te leuseu in den persoon van zijn gezant, en dat Rijk mag zoo iets niet onopgemerkt voorbij laten gaan. SPANJE. De candidatuur van de Montpensier beschouwt men als geheel misluktnadat de manoeuvre zyner voorstanders de liberale unie in het wa ter is gevallen. Zij hadden voorgesteld de ver- keizing te doen geschieden bij meerderheid van steniinenwelken de hertog waarschijnlijk zou hebben behaaldaangezien hij in de Cortes nog de meeste begunstigers heeft. De heer Rojo Ari as die den toeleg doorzagheeft daarom voor gesteld de keuze te doen bij volstrekte meerder heid en dat is aangenomen met 137 tegen 124 stemmen. In geen geval zal echter een candi- daat die meerderheid kunnen verkrijgen. Mont pensier is daarna op reis gegaan om de baden te gebruiken. Door de Cortes zijn de wetten op het geboren wordentrouwen en sterven aangenomenwaar door die drie aangelegenheden geheel vrij van de kerk zijn gemaakt, tot groot verdriet der priesters. De finantiën staan nog wel slecht, maar zijn onder Fignerola’s bestuur niettemin belangrijk verbeterd. Hij heeft de administratie meer ver beterd en veie bezuinigingen ingevoerd, doch, wat meer zegt jeen staatsbankroet voorkomen en geen papieren munt uitgegeven. -De voorslanders van Esportera en de Mont pensier hebben met elkaêr beraadslaagd over de kroon, waarvan het resultaat is geweest, dat bij ingekomen'L*.**’’*,1.ten »unste de1' laatsten js gaandan zuilen zij voorstellen aan Serrano Koninklijk gezag te verleenen. Alle juweelen, die behoorden aan de madon na van Pilar zijn te Sarragassa publiek verkocht. Rothschild en de Fransche keizerin hebben ze om strijd gekocht. Sommigen gingen de ge- lauxeerde waarde driemaal te boven. Prim heeft verklaard dat de regeering reeds viermalen te vergeefs naar een koning heeft uit- staande ln: gezien dat zij gaarne eene federatie met Portu- gal zou zien, doch in geen geval den prins van Asluriën als koning wil hebben.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1870 | | pagina 3