Wederverkoopers Rabat 7! 171 CENTS. Onovertreffelijke ^MALZ-TOILETTE- E*i om», Gevraagd V e r v a I s c h i n g. ©^ASTHMA!’ Kissinger Pastilles Te Koop! Te Koop! Aanbesteding. Let wel! fflimMUE BERICHTEN De Maatschappij KONINKRIJK DER NEDERLANDEN 17* Cts. 8M» i] r 4 en S TA A TSSP O OR WEG (Zomerdienst L ■il I i' Hoest en Borstkwalen. I Hel maken van ongeveer 203-60 meters hou ten FF ALLEN met bijlevering van alle materialen en arbeids- loonen. U. CANNEGIETER HGz. 9 Iloogënd. Handels- en Marktberichten. sHERTOGEXBOSCH Anno 1838, a 51% I SC SA I II I re 1ft L. MIRANDE Pz., te Harlingen; D. A. LENTZ, te FranekerR. S. DIJKSTRAte Bols- Aileeu VRIJDAGS. (5) Sneltrein. 12.2 en en Gedrukt en uitgegeven bjj W, COOL VAN BOKMAte Sneek, t 5.15 5.29 Winschoten, Groeneveld. Woudsend, S. Troelstra. vele jaren stra. Veendam, O. IJ. Savonije Workum, J. M. Meijer. fi »r 6,27 6.4G 6,59 7.11 2.27 2,41 2.52 3.2 8 21 8.41 8,54 9,6 5.33 7,18 7 30 6,30 6 47 6 56 j 6 35 6 44 6 58 7 13 aldaar te bevragen bij J. VISSER Az. 6.45 8 30 8 42 8,55 9,9 9.32 9 50 9.59 10 4 rema. loten G. F. v. d. 'Wal. Ternaard J. Hoogeboom. Tzum Jan. J. van Dijk. 3 44 door 8 22 8.42 851 8,56 9 35 5.48 6.2 2.8 2.47 4 22 5.30 6-19 6 30 6 44 7.3 7,24 7.36 7,47 7.55 8,10 5,50 6.54 7.47 8.- 8,14 8 36 9 6 9 19 9 30 9.39 9,52 4.40 5,40 6,4 6.55 7.38 8.8 8.15 dour 8.36 8,51 8.59 9.7 9,13 9.23 3 4 3 3 3 5 5 5 5 5 3 5 6 6 8.39 8.51 9.3 7,30 9.15 9.40 10,3 ób 10,40 11,8 12,10 1.15 2.3 2 14 2.28 2.49 3.11 3,23 3.34 3.43 3,55 12.30 157 door 2.15 7,43 2.26 7,57 2.47 3 3,7 door 4.6 7,50 7 59 8,11 11,5 8,39 9,7 9.21 9,33 56 67% 86% 30 26% 33% 94% 92% 77% 56 49 94% Engelsche wissel /II .90 1.30b 3,35 1,45 1 55 2.8 2 25 Depothouders of verkoopers van GRONINGER-, KANDIJ-, SUGADE-, TAFEL- en ONTBIJT KOEK, op voordeelige voorwaarden; gading ma kende gelieve zich met franko brieven onder Lelt. K. aan te melden bij den Boekverkooper R. S. SCHAANK te Groningen. Van- Groningen 5,35, 8,30 en Niettegenstaande het wettig deponeren van de Vignetten bestaat er geen stad van eenig belang in Duitschland waar de verpakking van de STOLLWERCK’sche BORSTBONBONS niet meer of min wordt nagemaaktsomtijds zelfs onder misbruik van den naam. Men gelieve derhal ve op het zegel te letten. zegeldaldaar zijn ingeleverd op den dag der aanbesteding vóór ’s middags 12 uur. Sneek, 7 Juni 1870. Burgemeester en Wethouders voornoemd, HAMERSTER DIJKSTRA. H. FENNEMA. JOHANN HOFF’S Centraal-Depot, Smalle Bloemmarkt bij de Stilsteeg, F. 154, en ver der verkrijgbaar in de bekende Dépots bij de h.h. S. P. POSTMA, te LeeuwardenP. Middel van een.ervaren Geneesheer. Het hardnekkigst ASTHMA, VERKOUD-1 HEID, HOEST, PRIKKEL, KRAMP en SLIJM- I HOEST worden, bij het gebruik van dit on- feilbaar Borstmiddel grondig genezen', terwijl I het SLEPENDE BORSTKWALEN voorkomt en den aanleg daartoe geheel wegneemt. Prijs Iper flacon 80 et. Hoofddépöt S. P. PostmaLeeuwarden dépots hij de h.h. P. T. PotmaSneek; R. I. Vos Bolsward T. G. v. d. Wal, Koudum; M. Crop, Harlingen; Thijs Steensma, Fra- Ineker; Mej. wed. G. C. de Vrieze Heeren- veen J. Posthuma Beetsterzwaag dépóts- aanvragen franco. vervaardigd uit de zouten van de RAKOCZY te Kissingen, over welks heilrijke werkingen de geschriften van den hofpaad Dr. Balling, den Hof raad Dr. Erhard en Dr. Diruf handelen. Bijzon der aanbevelanswaardig tegen traagheid der spijs verteringsorganen gebrekkige ontlasting, bleek zucht, bloedsgebrek, als ook tegen hamorrhoï- en scrophuleusheid. denneiging tot jicht Prijs per flacon 50 Cts. Te Sneek in de Apotheek van de Wed van Dorssen, zoowel als in ’t hoofddepot van S. P.Post ma te Leeuwarden; bij Apotheker J. A. Ledel te Bolsward. Kon. Beierisehe Mineraalwater Verzending. Te koop aangeboden een TJALKSCHEEPJE, groot 18 TON, direct te aanvaarden; te bezig- tigen te HEEG, en aldaar te bevragen bij dito dito dito dito Buitl. Spanje A°. 1851 Binn. dito Portugal A°. 1853 Rusland Au. 1798/1816 dito 1866 dito 6de Serie. Oost. Zilver rente Jan./Juli dito papier Mei/Novb. Mexico Au. 1851 Turkije Amerika A°. 1884 dito 1885 jfjj nestë'’''gevJ!gT%¥geri,:'heo%Lu..yelfi.jaren met het stekkend gebruikt worden, door hare zachte werking de spijsvertering zeer bevorderend bijzonder goed tegen de gal, en zeer zacht laxe rend zijn, zijn tegen 32 Gents het Doosje, met berigt van gebruik, verkrijgbaar te Assen, E. Lambers. BolswardJ. A. Ledel. BuitenpostL. y/d Tuin. Berlicum G. A. Boom- sma. Blokzijl D. de uiter. Blija, L. F. v. d. Ploeg. I Lemmer, A. J. de Blauw. Loppersum, S. Tuuk. Leeuwarden, S. S. Bein- tema, Wirdümerdijk. MunnekéburenJ. de Rui ter. Martenshoek B Broerken Dronrijp T. L. Veltman. Menaldum, S. Bartlema. Oudkerk, B. Gelder. Oldeboorn, A.J. Slager. Oosterwolde, A. G. Faber Pekel-A (Nieuwe) G. Grezel. Stadskanaal, (nieuw) H. S. Rronsema. Sneek, H. Cannegieter. St. Nicolaasga H J Meijer Steenwijk, H. Spanjaard St.-Jacobi-Parochie J. J. Kramer. Van Arnhem Zulphen Deventer Zwolle Meppel Peperga Woltega Oudeschoot Hecrenveen Akkrum Grauw Idaard-Koord. 7 5 Wirdum 7,11 Aauk. Leeuwarden 7,22 9 3, aankomst Groningen 8.20, 3,35 en 9.40. 6- 6.19 6 32 6,45 8,20 A9,15 door 8.36 8,43 9.- 9,15 9.26 door 9 49 7 45 11.6 4.28 9 57 4,44 10,12. 623 6 35 6.48 7 2 7 27 7 45 7 54 7,59 8*30 10,45a 2.— 10,54 2.12 4,15 9,44 11.7 2.27 11.22 2 45 11.38 3,— en V Leeuwarden Wirdum Idaard-Roord 5.36 Grouw Akkrum Heerenveen Oudeschoot Wolvega Peperga Meppel Zwolle Deventer Zutphen 5.10 28% Arnhem 5,22, Van Meppel 6, 1.15 Van Harlingen Fianeker Dronrijp Deinum Leeuwarden Tietjerk Hardegarijp Veenwouden Buitenpost Grijpskerk n Zuidhorn Vierverlaten Groningen Aank.Nieuwesehans 11.35 BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Sneek zijn voornemens, op Zaterdag 48 Juni 1870, ’s nademiddags een uur, aan te besteden: Het bestek en de voorwaarden liggen ter le zing aan de Secretarie der gemeente en de in- schrijvingsbriefjes moeten onderteekend en ver- V Nieuweschans Groningen Vierverlaten Zuidhorn Grijpskerk Buitenpost Veenwouden Hardegarijp Tietjerk Leeuwarden Deinum Dronrijp Franeker A Harlingen 3,45, Assen 6,32, 9,27 en 4,26, aankomst Meppel 8, 10,55 Dragten, J. Posthuma. Ferwerd, M. A.Ferwerda Franeker, Wed. K. Wou ters. GarijpM. J. v. d. Lee. Grypskerk J. Wolden- dorp. GorredijkS. G. Zwart. Groningen, I. Kuilenborg. HeegP. Jelsma Gauw Jan Jansma. Harlingen, A. Spoelstra. HoogeveenC. H. Radijs. Siddeburen, K. J. Boe- Heerenveen, Wed. Dorn- seiffer. Hasselt, L. van der Vecht. Helium, 11. K. Dijkhuis. Hoogezand A. Levy, j Tzummarum, G. I Ztjl- Joure, .1. M. Praarnsma.' Jorwerd W. ledema. Janum P. Zuidema. Koudum F. G. v/d Wal. Wolvega, L. W. Dijk. Kampen, J. 8. Rijken. ET Kimswerd, Ale J Visser. De SLIJM cn MAAGPJLLEN reeds zoo met roem bekend en in algemeen gebruik zijn te SNEEK alleen en uitslmteni verkrijgbaar gesteld bij don Heer Om elk Doosje der echte en sints onheugelijke jaren Boter te Woudsend den 13 Juni 49,50 Aanvoer 82/4 vaten. Aanvoer 7563 Kilo Boter te Sneek den 14 Juni ƒ49.50 2e soort 45,OU. 3e soort (bittere) ƒ31.00. Aanvoer 1244/* en 6;% vaten. Kanterkaas 29.00 a 32. Nagelkaas 28.00 a 33.50 Aanvoer 64576 Kilo De aanvoer van Vee bestond heden uit 155 Koeien, 25 Kalveren, 560 Schapen en Lammeren 26 Varkens, 23 Biggen. 24 Paarden. Koeien 70 a ƒ250, Kalveren ƒ12 a ƒ46, Schapen ƒ16 a ƒ35, Lamm. ƒ74 ƒ16, Varkens ƒ40 a /80, Biggen 10 a ƒ20. Paard ƒ50 3 ƒ140. Prijs der wol per kilo, le kwal, ƒ1.15 a ƒ1.20; 2e kwal. /1.00 a ƒ1.10; koehuiden per kilo 17 a 18 ct.; kalfsvellen per stuk 1,50 a 1,75; kipeieren per 20 stuks 55 cis. Steenwijk, 13 Juni. Vette varkens 48 a 52 ct. per kilo; magere dito per stuk 20 a. ƒ40; biggen /6 a ƒ14; friesche schapen 8 ja f ïl drentsche dito ƒ5 a ƒ7; lammeren ƒ3 aƒ4,50; geiten /4 a /8,25; rogge ƒ7,30 a ƒ7,50; boek weit ƒ7,50 a /8; haver ƒ4,20 a ƒ4,40; gerst ƒ6,70 a ƒ6,75; aardappelen, zand ƒ2,20a ƒ2,50; puike dito ƒ4,10 a ƒ4,70; boter per vat ƒ40,50 a ƒ50,50: id per vat ƒ23 a ƒ24,50; id. per kilo /la/ 1,10 eieren per 100 stuks 2,70 Effectenbeurs van Axvisterdam, van den Juni 1870, 2^ pet. Nationale Werkelijke Schuld D 1> 9,30 9.43 9 3 56 10.1 4.4 10,13 4.25A10,35 4 32 4,42 4,49 5,32 6 +5 7 48 9.37 10,23 VAN VOOR HET GEVESTIGD TE verzekert alle roerende en onroerende goederen tegen schade door brand veroorzaakt, en tegen alle schade welke als een gevolg van den brand en de blussching of beredding van dien kan wor den beschouwden zulks zonder inleg of voor schot op vaste en zeer matige premie. Vooral voor de jaarlijks wederkeerende ver zekering van HOOIGRANEN VEE enz. is deze Maatschappij zeer aan te bevelen wegens de geringe kosten van polis en administratie. Verdere informatien zijn te bekomen bij den ondergeteekenden Agent te Sneek. M. REIDSMA. gebruikte SLIJM eo MAAGPILLEN is een biljef, voor i zien met de Handteekening van den Vervaardiger J J. SCHREUDER Apotheker,- welke handteekening zich ook bevindt op hel Zegellak waarmede elk Doosje ver zegeld is Men gelieve daar wel atleut op je zijn en wachte zich voor ket gebruik van namaaksel* welue uien raeld in omloop te brengen ward; P. van STAAte Sneek D. de VRIEZE, te Dragten; H. OVERDIEP Gz. te Hee- renveen; W. J. NIEUWENHUIS, te Grouw; J. VISSER, te Akkrum; S. K. BARTELE- MAte Menaldum; G. F. GORTER te Dokkum. 9.15 9,33 9,46 9,58 7,34 10,36a 1,45 4,5 door 2,4 4,21 10,56 2,12 4 27 2 24 4,36 11 28 2,55 5,— 11,48 3.20 5,20 3.38 5,34 12,14 3.51 6,46 9.55 A12.38 A4.3 6,8 8,25 10,30a 8,38 10 43 8.45 10.50 856 11 1 9.9 1113 6.34 9.40 1142 A 2.45 6 43 door 11.51 7 10.2 12,6 7.9 10 1112.15 8.12 11.5 1.11 9 20A11 55 2.20 10.5 3,36 10 45 4.39 11.40 5,30 7.45, Assen 7 33, 247 ïjij acte ep den 28 Mei 1870, voor Notaris D HAAGSMA te Sneek verledenis door den Heer JAN BOERSMA Doedezoon Olieslager en Mejufvrouw GEERTJE AIJELTS KRULL, We duwe den Heer WIETZE DOEDES BOER SMA zonder beroepbeide wonende te Sneek, aangegaan een contract van VENNOOTSCHAP, tot hel drijven eener Olieslagers-affairebene vens handel in Olie, Zaden en Koeken; en zulks voor onbepaalden tijdhebbende elk der Ven- nooten het regtdezelve ten allen tijde te doen eindigen, na daartoe zes maanden te voren schrif telijke opzegging te hebben gedaanaan den an deren Vennoot, terwijl de Vennoot J. BOERSMA Dz. tevens bevoegd isom bij hertrouwen of over lijden zijner mede Vennoot te vorderendat de Vennootschap, alsdan terstond zal eindigen. Deze Vennootschap is aangevangen den 1 Janu ari) 1870, wordt gedreven onder -de firma TV. en J. BOERSMA’en is gevestigd te Sneek. Het beheer der affaire en de handelingen en werkzaamheden aan de Vennootschap verbonden, zullen uitsluitend worden verrigtdoor den Ven noot J. BOERSMA Dz die ook alleen geregtigd is, tot het teekenen der firma, terwijl hemdoor de mede Vennoot, de Weduwe W. BOERSMA, het regt en de bevoegdheid is verleend, om voor rekening der Vennootschap gelden op te nemen, of fondsen der Vennootschap, aan derden ter leen te gevenzoomede om desgeraden oordee- lende, de bezittingen derzelve van welken aard ook, te beleénen of te bezwaren, alles zonder hare medewerking.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1870 | | pagina 4