GEMEENTE EN HET ARRONDISSEMENT SNEEK. MEERS- EN ADVERTENTIE-BEAD VOOR DE B I N N E N L A N D. 1 8 7 O K N-T W I N T I G S T E J A A R 18 JUNI. ZATERDAG .1 State n-G ene r a a 1. V noemenals het hoogste gezag beroe- aan gezetenen bekend, dat de Alphabetische lijst van de personen die in dit jaar I I 1 Hersenschimmige Ei lieve sedert jaren is de doodstraf im- ons land afgeschaft, want, hoe- De brandwaarborg-maatschappij onder directie der firma de Jong G°. te Amsterdam is, zoo verneemt de Schoonh. Cour., bij den brand te Bodegraven betrokken voor eene som van f 118,000. Moge er eindelijk, in het jaar 1870, óók door onze Eerste Kamer voor goed la mort sans phrase over worden uitgesproken. ADVERTENTIËN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents, voor eiken regel daarenboven 7J/2 Cents. Alle brieven en stukken, de uitgave of redactie betreffende, worden franco ingewacht. Op het graf van Jan van Ryswyck (e Ant werpen zal op Zondag 10 Juli een monument onthuld worden. Z. M. heeft benoemd tot lid van den genees kundigen raad voor Friesland en Groningen dr. J. Baart de la Faille te Leeuwarden. In het afgeloopen rekenjaar heeft het fonds tot aanmoediging en ondersteuning van den gewa- penden dienst ontvangen ƒ79.233,58 en uitgege ven 85,084,69’. Er werd ondersteuning ver leend aan 85 verminkten van den veldtocht van 1815, 8 uit die van 1814, 110 uit O. Indie, 13 uit vroegere oorlogen 145 uit de Belgische revolutie 1384 infirmen erlangden ondersteu ning alsmede 405 verminkten en nageblevenen van gesneuvelden857 oud-strijders van Water loo. Het invaliden huis te Leyden, dat ondoelma tig en veel te groot geacht wordt voor 68 personen, heeft noodig gehad f 22.197,33. Het komt ons voor dat de onkosten ook wel wat te hoog zijn, want zij beloopen volgens deze opgave die of ficieel is, ƒ326,43 per persoon. Dr. Elders is van het hem ten laste gelegde vrijgesproken. Het was ook moeilijk anders denk baar. Maar is daar die zaak mede geëindigd Zal hij het bij die vrijspraak kunnen laten be rusten en zal de minister van justitie niet ver plicht zijn afdoende maatregelen te nemen dat dergelijke handeling door denzelfden ambtenaar, ’t zij jegens Dr. Elders ’t zij jegens elk ander te plegen onmogelijk wordt Wij spreken er niet eens van hoe Mevrouw Wiersma voor geheel haar leven geschandvlekt is en het huisgezin Wiersma op straat ligt. Hetgeen daar te Haarlem is voorgevallen, kan overal geschiedenindien de minister het niet en exemplair voor het toe- Z. M. heeft o. a. benoemd (na Sfgelegd exa men) tot surnumerairs der registratie en domei nen, de heeren G. E. Breunnissen Troost te Wamel, en B. Haga te Sneek. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van SNEEK brengen, door deze, ter algemeene kennis dat de pretentiën ter laste dier gemeen te voor zoover ze niet vóór of op den 30 Juni e.k. zijn ingediend voor verjaard en i gemeentewet, in verband met de wet van November 1815 (Staatsblad no, 51 Sneek, 10 Juni 1870. IIAMERSTER DIJKSTRA. De Secretaris, II. FENNEMA. idmoeten worden gehouden vernietigd volgens art. 228 der 8 De opbrengst van rijksmiddelen heeft in de vijf eerste maanden van dit jaar bedragen de som van 30’671.593,35, dat is ƒ630.121,24’ moei dan geraamd was en 200.025,43 meer dan ge durende hetzelfde tijdvak in 1869. Door het bestuur van het Hervormd Weeshuis te Schiedam is aan Ds. Overman bij zijn 40 ja rig catechetisch onderwijs aan die inrichting, ten geschenke gegeven een stok met een gouden knop. Dat lezende, viel ons de vraag in, of die stok met. dat onderwijs soms in verband slaat Zoo neen dan is het een recht zonderling ge schenk voor dergelijk werk. deze raadpleegt, dan vertrouwen we gerust geweten haar votum zal kunnen uitspreken tegen de doodstraf, wetende dat er betere middelen zijn om de veiligheid der burgers te verzekerendan door officieële-dupli- caat-moorden ooit kan geschieden. Het humaniteits-beginsel der negentiende eeuw heeft meer en meer den staf gebroken over der gelijke wraaktooneelendie herinneren aan de bloedige offers, ten zoen gebracht op de kille altaren der oudheid. Het menschelijk hart hui vert vol afschuw terug voor straffendie den misdadiger ontnemen wat hem nooit terug te ge ven ishet leven. Onze grond heeft schavotten genoeg gedragen en onze voorvaderen hebben meer dan genoeg openbare terechtstellingen kunnen bijwonen. De Uit de Kolonische Zeitung wordt vernomen dat onze regeering 80,000 geweren in de wapen fabriek te St. Etienne besteld heeft. Men weet, dat er reeds 18,000 aldaar gereed zijn. Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad ƒ1.65, buiten de Stad franco 1.90. TWEEDE KAMER. Zitting van Dinsdag 14 Juni. In de heden gehouden zitting zijn de discus sion over de postwet voortgezet. Een amende ment van den heer Fokker, strekkende om de postkantoren te belasten met de taak der spaar kassen is verworpen met 46 tegen 23 stemmen. Daarna is het ontwerp der postwet in zijn geheel aangenomen met 61 tegen 8 stemmen. op krachtige wijze komende belette. Het openbaar ministerie heeft zich niet in cas satie voorzien tegen het arrest, derhalve is de vrijgesprokene maandag, kort na afloop der zit ting van hel hof, op vrije voeten gesteld. De verklaring der levensverzekering maat schappij «Nederland”, dat zij niet in connectie staat met Langrand-Dumonceau en soiled is vindt in de Twentsche Ct. onder het opschrift «Een fortuinzoeker en de Naamlooze Vennoot schap Nederland'’, zoo al geen tegenspraak, dan ioch groote bedenking. Met 1°. Januari 1870 had die maatschappij 12,158 contracten gesloten ten bedrage van 13’161.650,57. Twee directeuren de heeren Bos en Dubourg, zijn insgelijks directeuren van de Nederlandsche KENNISGEVING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente SNEEK, maken bij deze aan de in gezetenen bekend, dat de Alphabetische naam- aan de loting voor de schutterij moeten deel nementer visie van een ieder zal liggenop de Secretarie van de gemeente van Woensdag den 22 tot Zaterdag den 25 Juni 1870, des voormiddags van 9 tot 12 uur, ten einde ieder in staat zal zijn om, ingeval hem eenige personen of om standigheden mochten voorkomen, die op de lijst nog zouden behooren te worden aangetee- kend, of daarvan weggelaten daarvan aan het stedelijk bestuur kennis te geven. Dat de loting zal plaats hebben op het gemeen tehuis op Donderdag den 30 Juni 1870, des voormiddags ten elf uur voor diegenen welke geboren zijn in ,1845 terwijl daarna dadelijk zal worden overgegaa i tot de naloting der inge schrevenen van de jaren 1836 tot 1844. Wordende ieder ingeschrevene opgeroepen om daarbij tegenwoordig te zijnenredenen van vrijstelling hebbende, die alsdan optegeven. En opdat zulks kome ter kennis van ieder wien het aangaatzal deze worden afgekondigd, en geplaatst in de Sneeker Courant. Sneek den 17 Juni 1870. Burgemeester en Wethouders voornoemd,- I1AMERSTER DIJKSTRA. De Secretaris, II. FENNEMA. WAT ZAL DE EERSTE KAMER DOEN De Eerste Kamer zal in de volgende maand weder bijeen komen om hare werkzaamheden te hervatten en o. a. haar votum moeten uitspreken over het wetsontwerp tot afschaffing der dood straf, dat onlangs door de Tweede Kamer is aangenomen, Wat zal de Eerste Kamer in deze doen Zal ook zij meêwerken om uit onze wetboe ken te helpen schrappen eene strafbepalingzóó middeneeuwsch barbaarsch, zóó onzedelijk en zóó onherstelbaar als de doodstraf? Zal ook zij meêwerken om galg en strop huiveringwekkende werktuigen voor onzedelijk maatschappelijke wraakneming voortaan naar de museums van oudheid te verbannen Wij hopen en verwachten het; immers we kun nen niet aannemendat zij nog den treurigen moed zou toonen te bezitten door haar toedoen het «oog om oog en tand om tand” in al zijne bloederige beteekenis in onze nieuwere staats huishouding te bestendigen. Toch worden door velen in ons land hemel en aarde beroerd om de Eerste Kamer te be wegen het wetsontwerp niet goed te keuren en tal van adressen aan dat college opgezonden met verzoek beul en s trop toch vooral in hun ne middeneeuwsche waardigheid te handhaven, j men Hoe curieus soms de argumenten zijndie de f noodzakelijkheid van dat behoud schijnen te moe ten aantoonen hebben we o. a. kunnen lezen in het adres onzer eerzame Sneeker jongelings- vereeniging diein profetische taalbeweert dat, bij afschaffing; «het land met bloedschulden overstroomd worden waarom God het volk met zijn oordeelen zal bezoeken.” Die vereeni- ging moet het ons niet ten kwade duiden dat we nu eenmaal niet kunnen geloven aan die bij zondere clairvoyance barer ledennoch dat we erg bevreesd zijn voor de «pestilentiën enz.” die ons land zouden teisteren nadat de beul voor goed op non-activiteit zou gezet zijn. Voor 't overige vinden we ’t al zeer treurig dat de dood straf verdedigd wordt op grond van Gods woord, en wel door eenige oud-testamenlische bijbelplaat sen te citeeren, die alleen zouden kunnen bewij zen dat de Joden wier geschiedenis trou wens tamelijk bloederig iseen zeer wraak gierig volk was maar van welke uitspraken wij maar volstrekt niet kunnen begrijpen de verbinden de kracht, die ze zouden moeten hebben voor onze negentiend-eeuwsche Nederlandsche Maatschappij. Bovendien «de vijanden van hangenworgen en bloedvergieten zouden zich ook op Gods woord kunnen beroepenmaar in edeler zin, zooals het namelijk spreekt m het geweten in ile zedelij ke overtuiging onzer tijdgenooten en in den geest eener godsdienst, die liefde, vergevingsgezind heid geduld en zachtmoedigheid ademt.” Ook in dien geest zouden adressen kunnen worden opgezonden waarin als tegenhangers van die bfoedadressen kon gewezen worden op ande re uitspraken, in den bijbel voorkomende. Maar 't is o. i. èn ongepast èn onnoodig. Onze vertegenwoordiging toch, heeft zich niet af te geven met catechisatie-kamer-argumenten, noch zich bezig te houden met het onderzoek of deze of geene bijbeltekst ook vervalscht is en of de hebreeuwsche tekst wel overeenkomt met de nederlandsche vertaling. Zij behoeft zich niet te vermoeien met de vraag: wat in Exodus zóó en zóóveel of waar dan ook over het dooden gezegd wordt. Mozes is in deze geen onwraak bare autoriteit; hij moge een goed joodsch wetgever geweest zijn, als neuerlandsch wetgever zou hij thans al heel slecht op zijn plaats zijn, omdat hij wal erg verouderd is. ’t Zou er dan ook prachtig met onze nederlandsche wetgeving be ginnen uil te zien als ze geschoeid moest wor- - den op de leest der uitspraken vanjoodsche schrij- geschiedenis heeft ze veroordeeld. vers en hoofdzakelijk getoetst aan hunne begrip pen van zedelijkheid en recht. ’t Zou immers de grootste absurditeit zijn zoo’n eisch te stellen Toch geschiedt dat eenigszins door eene zekere partij in ons land die zich op den bijbel, op Gods woord zooals ze dat gelie ven te pen. Een storm van kerkelijke adressen schijnt dan ook in aantocht te zijn. «Is dit weer eene nieu we illustratie van het trouwens reeds duizendwerf I door de geschiedenis gelogenstrafte woord«Ec clesia non sitit sanguinem” (de kerk dorst niet naar bloed). ‘Wij willen in deze niet beslissen, maar er ons slechts in verheugen dat de in vloed der kerk op den staat meer en meer tot de geschiedenis begint te behooren. Behoudens het beroep op Gods woord wordt in vele dier petitiën gewezen op de naar hun in zien door de afschaffing der doodstraf bedreigde Veiligheid der maatschappij, vrees i mers feitelijk in wel de straf door de wet bedreigd en door den rechter uitgesproken werd wist toch ieder dat ze niet ten uitvoer zou worden gelegd. En nu vragen wij zijn de zware misdaden nu toegeno- En verder: waar blijven de heilrijke vruch ten van de afschrikkings-theoriedie een bloe derig schavot op de ruwe massa zou hebben uit geoefend Zijn hunne zeden verzachtis hun humaniteits-begrip veredeld en zijn tegelijkertijd de misdaden verminderdna ’t zien van al de schandelijke tooneelendie blijkens de ondervin ding aan iedere openbare executie onafscheidelijk verbonden waren Zouden wij er nog op moe ten wijzen dat in vroegeren en lateren tijd behoudens de werkelijke misdadigers, ook onschuldigen en heel- of half krankzinnigen op rechterlijk bevel door beulshanden van het le ven beroofd zijn en dat bij het bestaan der dood straf, zulke vreesehjke dwalingen nu en dan nóg kunnen worden begaan? ’t Is o.i. onnoodig. Im mers de doodslraf-afschaffing is geen questie van dagen maar van jaren reeds. Er zijn boekdoe len over dat onderwerp vol geschreven; de zaak was van verschillende kanten grondig bekeken en zij was dus rijp voor behandeling. Wij zijn er den minister Lilaar dan ook dankbaar voor, dat hij het wetsontwerp tot afschaffing dier onrecht vaardige en wreede straf heeft ingediend, en der Tweede Kamer, dat ze het wetsontwerp heeft aangenomen. Wat zal nu de Eerste Kamer doen? Zietdaar, de vraag waarop we ten slotte te rugkomen. Zal zij gehoor geven aan het woelen en drij ven van velen en zich laten intimideeren van de door hartstocht en vooroordeel geinspireerde ge moederen of wel de kalme stem der rede en der ondervinding raadplegen? Wij hopen het laatste. Als ze dat ze met een H COURANT SNEEK SE33 I f I

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1870 | | pagina 1