MWS- UN ADVERTENTIEBLAD VOOR OE BINNENLAND. i GEMEENTE EN DET ARRONDISSEMENT SNEER. 18 7 0 RG ANG. V IJ F-E N-T W INTIGSTE 29 JUNI. WOENSDAG f! 1 L I VERGADERING van den Gemeente-raad van Sneek, op Woensdag den 29 Juni 18 70 J J Staten-Genera al. f den 16 Augustus in loco aanwezig zijn. Bij gun- f i 4 Uit de verslagen der 3 protestantsche genoot schappen UnitasChristelijk Hulpbetoon en Welstand welke van 1517 Juni te Leeuwar den zijn uitg.ebrachtis geblekendat het getal leden vermindert. In aanmerking nemende, dat die 3 genootschappen onverdraagzaamheid in za- Büjkens uil Suriname ontvangen mailberichten is den 23en Mei op een vergadering van planters besloten, personen uit Nederland, die zich thans in de Ommerschans bevinden en welke zich voor den kolonialen landbouw hadden aangemeld, als emmigranten in dienst te nemen. Een com missie is benoemd om de voorwaarden van over komst, enz. te regelen. dat het hem na veel inspanning is mogen geluk- voor de aanstaande kermis aldaar één der beroemde Siamesche tweelingen te engageeren. Als eene bijzonderheid wordt gemeld dat het paard de Deugd van den heer H. Gremerte Garnwerddat in 1869 ongeveer ƒ1400 in geld en dit jaar ƒ350, behalve prijzen in zilver, zoo als den 21en te Dockum eene koffievaas, heeft behaald reeds 17 a 18 jaren oud is. M. H. Hijlkemabewaarder in het huis van arrest te Heerenveen, is door den Minister van Justitie benoemd tot cipier in het huis van ar rest te Sneek. Een amendement van den heer Heemskerk Az. j i aan de districts-veeartsen de bevoegdheid te i daarop ))Dat is eene zeer duidelijke, maar ook nietswaardige insinuatiedaarin ligt de tamelijk j iij_1~» een amen- De Noordstar continueert met het ministerie bestrijden?.... neen met vuil te wer- Dit geeft wederom het bewijs, hoe de pjir- l en loon zij staatzich zelve De aangekondigde roman van Schimmel is niet nieuw, maar reeds in 1869 en 70 verschenen in het tijdschrift Nederland onder den titel »V o o r <1 er tig j are n.” Bij den Raad van State, is naar men verneemt; aanhangig een wetsontwerp tot groote uitbreiding van het kiesrecht door middel van census ver laging tot hel minimum. Voor groote gemeenten is daardoor zeker alles gedaan, wat, inverband met de Grondwet, kan ge schieden. Of er door voorzien zal worden in de zich steeds luider en luider aanmeldende behoefte, is eene andere vraag. Zooals het meest met zaken van dien aard ge woonlijk gaatzoo is ook geschied met het Volks blad. De permanente inzender Philipp von Roes- gen von Floss heeft zijn mederedacteur en chef Spanjersberg aangeklaagd van laster in hun ge meenschappelijk blad, en staat de laatstgenoem de deswegens wederom te recht. Het zendingsfeest te Heilo is woensdag door heerlijk weer begunstigd. Duizenden woonden het bij alles is in de beste orde afgeloopen. pen. tijin wier dienst acht. Immers waar zooveel stof aanwezig is, om den minister van justitie in het voile licht te slel- Door eenige ingezetenen van Dantumadeel, soms ook genoemd Friesch Hessen Kassei, is een adres aan den Gemeenteraad ingediend, om, aange zien hooid en hulponderwijzers allen meer trac- tement genieten dan het minimum bedraagt hen driemaal daags school te laten houden. In Zuid-Holland en Utrecht heerschen de ma zelen in hevige matezoo zelfsdat de school reeds sedert 3 weken gesloten is en te Utrecht op enkele scholen wegens dezelfde reden voor onbepaalden tijd vacantie is gegeven. Aan het Spaansche blad El Hombré ontleent de N. Kamper Ct. de volgendetreilende be schouwing «De verschroeiende hitte der onverdraagzaam heid is verdwenen. De koelte der omwenteling heeft de aarde verfrischt haar voorbereidende om ’t lang gewenschte graan der godsdienstige vrijheid te ontvangen. De ploeg der gedachte wisseling heeft de voren geopend, waarin de zaad korrel wordt nedergelegd, de voren, waarin een, in de jaarboeken der omwenteling, beroemd man den zaadkorrel der vrijheid van geweten heeft geplant. Maar ook de winter is na den herfst gekomen. Op het spruitje dat bij de warmte der denkbeelden is ontkiemd, is de laster en ver- wensching aangevalleneerlooze ijzel die alles doet verstijven wat hij aanraakt; ijzige koude, die alles doodt, waarop zij neêrvalt. Wij glim lachen. Na den verstijvendert winter komt de herstellende lente en na de snijdende vorst de koesterende zonnestralen Laat ons hopem De wereld is van den mensch. De mensch is voor den mensch geborenlaat ons dit nooit verge ten. De redeljjke schepselen zijn geboren, om elkander wederzijdsche hulp te betoenen. Hij die dit niet doet, komt zijne plichten niet na, die de natuur hem oplegt.” ADVERTENUËN van 1 tol 4 regels, gewone letter, 40 Gents, voor, eiken regel daarenboven 7 */2 Cents. Alle brieven en stukken, de uitgave of redactie betreffende, worden franco ingewacht. 5,924 gasvlammen ingebruik hebben gemeente van eene gen Hel gas kostte er 12 cents per kub. meter dat is 230/00 cent te veel om te kunnen voldoen aan de voorschriften van art. 254le lidGe meentewet. De gemeente gasfabriek van Leeuwarden heeft in 1869 gebruikt 36,571 hectol. steenkolen, wel ke hebben opgeleverd 618.682 kubieke meters gas109.4 hectol. koolteer en 51.487 hectol. cokes. Ultimo December 1869 waren er 747 gasver bruikers (behalve 20 gemeentegebouwen) die i en aan de eene zuivere winst hebben opgeleverd 19.599,29 die dusmet andere woorden bijzondere belasting hebben moeten opbren- van 19.54per hoofd, of van ƒ2.46‘/2 per vlam. onverbloemde aanmaning opgesloten om de on derwijzers te laten verhongeren indien zij het wagen over onderwijs en opvoeding eene zelf standige mening te hebben en die te uiten.” Geheel in dien geest van vijandschap tegen het onderwijs spreekt insgelijks de Tijd als dat or gaan der Jezuiten zegt, dat de uitgaven voor on derwijs geen uitgaven van publiek nut zijn. Ook in dit opzicht stemmen orthodoxen en ultra- montanen volkomen overeen. De te Winschoten uitgebroken dief wordt ge zegd een paar malen gezien te zijn in de koorn- velden nabij Beerla, hetwelk daar veel onstelte- nis veroorzaaktte meer daar er inmiddels eene poging tot inbraak is gepleegd. De gemeenteraad van Middelburg heeft beslo ten eene som van 800 uit de gemeentefondsen beschikbaar te stellen ten behoeve van het Xlle Nederl. taal- en letterkundig congresin Augus tus aldaar te houden. Eindelijk heeft de vennootschap «Nederland” verklaard, dat zij geen fondsen heeft belegd in de «Nederlandsche Hypotheek Bank.” Het pu bliek kan zich derhalve als gerustgesteld beschou wen, doch dit neemt niet weg, dat die maat schappij onverantwoordelijk heeft gehandeld met belanghebbenden zóólang in angst en vrees te la ten verkeerendoor deze verklaring niet dadelijk te geven, toen zulks behoorde te geschieden. Dui zenden in den lande zoude zij een groote onrust bespaard hebben. Het Siamesche tweelingpaar zal zich te Utrecht laten zien. A propos van hen lazen wij in een een speculatief herbergier te Haspe Hoe de orthodoxie denkt over de onderwijzers, blijkt uil hun orgaan de Kreuz-Zeitung, dat zegt: De onderwijzers der Duitsche volksscholen heb ben tot dusverre wegens beurs-behoeftige om standigheden veelal deelneming opgewektzij mogen zorg dragen, dat die sympathiën niet door de onderwijzers-vergadering aanmerkelijk ver minderd worden.” De Frankforter-Zeitung antwoordt zeer juist daarop «Dat is eene zeer duidelijke, maar ook Ten einde het soldaatje spelen in de kampen i, ken te Zeist en Teteringen een volkomen spel te doen zijn moeten de miliciens van de lichting 1866 stige dispositie mogen de gehuwden te huis blij ven. Zal de vertegenwoordiging der natie dan nimmer iets doen om aan die geldverknoeiingen en menschen plagerijen een einde te maken! Zal dat ijdele en zotte spel maar steeds door moe ten volgehouden worden, tot groot nadeel der be lasting belalenden in geld en in persoon De N. Rott. Ct. van 25 Juni bevat de toe spraak door N. Beets te Heilo gehoudenwaar in wij tot onzen spijt niets van Hildebrand her kennen zelfs niet in de verste vertej, maar wel ke speech bijzonder wel zou gepast hebben in den mond van Chadband uit Dickens’ Verlaten huis. Te meer moet zulks verwondering wek ken daar Beets anders zoo’n uitmuntend spre ker is en hier zoo geheel op zijn terrein zich be vond. 1 SPOEDVEREISGHENDE ’s voormiddags 11 uur. PUNTEN TER BEHANDELING: I 1. Resumtie der notulen. 2. Gewijzigde begrooting over het dienstjaar 4869. van godsdienst ter grondslag hebbenis dit een verblijdend teekenook zelfs indien die af neming is toe te schrijven niet aan verflauwing in ijver, maar aan vasthoudendheid aan geld. meentelijke verordeningen nopens de veeziekte mits niet strijdig met de voorschriften der Re- geering. I Maandag voortzetting. Zitting van Maandag 21 Juni. In den zitting van heden zijn de beraadsla gingen voortgezet over het veeartsenijkundig staats-toezicht en de veeartsenijkundige politie. Artikel 24, behelzende dat de taxatie voor ver dacht vee de volle waarde en voor ziek vee de halve waarde zal bedragen, is aangenomen, na L vei werping der amendementen van de heeren Rutgers van Rozenburg en van Lijnden van San- denburg. I De kamer is met de beraadslaging gevorderd I tot artikel 27. I Morgen voortzetting. len van zijne onbekwaamheid en ongeschiktheid verkiest het blad in stede van welverdiende be straffing toe te dienen hem met vuil te werpen. Daardoor verhoogt het natuurlijk den minister in het oog van ieder die een afkeer heeft van al wat vuil en walglijk is. Intusschen komt het zoo in haar kraam te pas, want, behandelde zij de grieven, die tegen den heer van Lilaar bestaan, dan zou het o. a. moe ten wijzen op zijne houdingen in de rechtsdwa lingen en op zijne tekort-komingen ter zake zijn bestuur der R. K. eeredienst In heL. eerste ge val zou het blad de leden zijner clique aan de kaak stellen en dat mag het niet; in het twee de zou het den ultramontanen ongevallig zijn en dat durft het niet. Daar van Lilaar lid van een liberaal kabinet ismoet het orgaan hem bestrijden en daar het van de bestaandei wapenen geen gebruik mag maken is het wel genoodzaakt om zich van het gewone middel der conservatieven te bedienen en hem te bestrijden op de wijze der vrome va deren die met Jacatra en de Javanen daarme de begonnen zijn. Eenigermate zal de partij door zóó te hande len de liberale richting tegen houdenwant een paar bladeneven als dit schrijvende zullen de verontwaardiging zoo gaande makendat de mi nister van justitie door ieder, die wél denkt, moet gesteund worden en wij met hem alzoo opge scheept blijven zitten. Zou dat soms in de be doeling der partij kunnen liggen Voortaan zal elke week gelegenheid bestaan tot verzending van brieven enz. tusschen Neder land en Nederlandsch Indie door middel van de geslotene brievenmalendieover Marseille en Seuzmet de Britsche en Fransche pakketboo- ten worden uitgewisseld. De Brieven moeten daarvoor Donderdagsavonds in den Haag of Am sterdam of Vrijdagsmorgens in Rotterdam zijn I Deze C O U R A N verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad ƒ1.65, buiten de Stad franco ƒ1.90. TWEEDE KAMER. Zitting van Vrijdag 24 Juni. In de heden gehouden zitting is ingekomen een ontwerp tot afkoopbaarstelling der tienden, zoo mede twee stukken nopens Venezuela ter ver trouwelijke kennisneming van de leden. De al- gemeene beraadslagingen zijn gevoerd en afge loopen over het wetsontwerp tot regeling van het veeartsenijkundig staatstoezicht en de po litie. Art. 1 van genoemd ontwerp is aange- nomen met 38 tegen 19 stemmen. i r De Kamer heeft met 39 tegen 24 stemmen (Westphalen) dezer dagen bekend heeft gemaakt, verworpen het voorstel van den Voorzitterom nog voor het reces de schutterwet te behande- ken len, en daarop met 34 tegen 27 stemmen aan genomen diens nader voorstel om zich dan te bepalen tot de behandeling van de vier ontwer pen die voor den geregelden loop der dienst noodzakelijk zijn en de overigen te laten liggen. De Kamer is gescheiden tot morgen. Zitting van Zaterdag 23 Juni. De discussie over het veeartsenijkundig wets ontwerp is heden voortgezet. j om aan-- - I verleenen tot uitoefening der gewone practijkis I verworpen met 40 tegen 22 stemmen, maar met I 38 tegen 25 stemmen is aangenomen I dement van den heer v. Kerkwijk, houdende be- voegdheid tot vaststelling; van provinciale en ge- voorschriften der Re- NEEKER COURANT F ff i I te

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1870 | | pagina 1