GEMEENTE EN HET ARRONDISSEMENT SNEEL NWS- EN ADVERTENTIE-BEAD VOOR DE I r BINNENLAND. V TJ F-E N-T W IN TIGSTE J A A R G A. N G. N”. 52- I ZATERDAG 2 JULI. State n-G e n e r a a 1. I f A o I I 6 1 !1 SHEERER COURANT 1 r i. e s en maande n I Voorst tot Voorst, te Arnhem ge- b arme vrouw. die de i l Deze C 0 UR A N T verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad ƒ1.65, buiten de Stad franco ƒ1.90. 0 5 8 nog be- kamer ingezonden. Morgen voortzetting der werkzaamheden. >e •'ft e 3 1 5 >r 6 1 9 at 8- 3 8 i, is 3. lo jn n 10 a te jr Door Z. M. is benoemd tol officier van justi tie bij de arrondissements-rechtbank te Heeren- veen mr. L. J. van Riemsdijkkantonrechter te Ommen. ADVERTENTIËN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents, voor eiken regel daarenboven 7 Cents. Alle brieven en stukken, de uitgave of redactie betreffende, worden franco ingewacht. want zietzij was der stond te wachten, Naar het Noorden verneemt, is de valsche promessiedie onlangs door de Nederl. Bank is gedisconteerd, niet eenig in haarsoort. Er moe ten voor niet minder dan ƒ80,000 van dergeiij- ke gedisconteerde promessen van andere handels- huizen nog bij de Bank aanwezig zijn. En wie weet hoe velen nogzoo de aandacht daarop is gevestigdzullen aan den dag komen. Volgens nadere opgaaf der commissie voor den brand te Bodegraven, is reeds ƒ60.782 on van gen. Maakt een denkbeeld van getroffen moederhart Te ’s Hage is bij de heeren Polak en Zn een 20 gevallen van de ƒ30.000. Een burgerman had dit gelukje. Dadelijk heeft hij de helft van Aan het Alg. Dagbl. van Nederland wordt ’t volgend hartverscheurend feit meêgedeeld Dezer dagen was eene schoonmaakster te ’s Hage aan het werkze stond op een tamelijk -.. -• ZÜ Door den minister van binnenlandsche zaken is eene circulaire gericht aan de gedeputeerde staten der provinciën over de met 15 Juli be paalde in werking treding der gewijzigde armen wet. Die collegies worden daarbij uitgenoodigd de gemeentebesturen te onderhouden over het wenschelijke om de goede uitvoering dier wet door eendrachtige samenwerking met de kerke lijke besturen te bevorderen. De minister wijst op het nieuw stelseldat ieder bestuur voort aan geheel naar eigen overtuiginguitsluitend over zijne eigene fondsentot ondersteuning van armen bestemd, kan en mag beschikken. Verder worden ged. staten verzochtter kennis der ge meentebesturen te brengen eensdeels dat de kostenvoortvloeiende uit de plaatsing en ver zorging in hedelaarsgestichten van bedelaars en landlouperskrachtens de bepalingen van het wetboek van strafrechten van hunne kinderen, die niet van de ouders kunnen worden geschei den, niet verder dan tot den dag, waarop de ge wijzigde wet in werking treedt, ten laste der be trokken gemeenten zuilen worden gebracht, en an derdeels, dat van denzelfden dag af tegenover het rijk ophouden te werken en alzoo door den mi nister als vervallen worden beschouwd alle be sluiten krachtens het niet verder bestaand art. 42 der wet van 1854 van Zijn Exc. ontvangen tot ondersteuning van armen, die vielen in het mede vervallen art. 33, zoodat voor deze van dien dag af niets meer aan het rijk in rekening kan worden gebrachtonverminderd het bepaalde bij art. 16 der wijzigings-wet van 1 Juni j.l. (Staats blad n°. 65.) Met het oog op de aanzienlijke kosten van de laatste inspectiereis van den Gouverneur-Gene- raal in Oost-Indië brengt ’t Vad. in herinnering, dat voor eenige jaren voor een reis van den Gou- verneur-Generaal naar Garoet in de Preanger, waar hij een dag zou blijven en slechts twee Europeanen aan tafel kan ontvangenper koelie werden aangebracht o. a. 3 vaatjes boter 2 sui- kerbrooden 140 blik groente 12 llesschen zuur, 16 ff. azijn- en saladeolie2 hammen 27 bl. diverse vleeschen8 bl. paté nog 50 blikken diversen55 ff. vruchten rozijnenappelenpe ren enz., 12 pakjes fijne thee, 24 spel kaarten, 65 ff. selz.- en sodawater, 36 ff. bier, 180 ff. diverse wijn 12 tandenborstels 12 nagelborstels 36 ff. haarolie enz.3 ff. reukwater2 kistjes eau-de-cologne15 stuks fijne zeep, enz. Intusschen heeft de Minister van Koloniën aan de Tweede Kamer meegedeeld dat de Gouver- neur-Generaal nu, alvorens de inspectiereis te on dernemen, zijn bepaald verlangen heeft doen te kennen gevendat het onthaal zoo eenvoudig be hoorde te zijn en de ontvangst met zoo weinig vormen en omslag moest gepaard gaan ais de etikette gedoogdeterwijl door der. Directeur van Financiën mede op spaarzaamheid werd aan gedrongen. ’t Beestje heeft dan ook maar een bagatelletje gekost 1 De eerste haringjager is Dinsdag naderniddag te Vlaardingen binnen gekomen. De vangst be staat uit 62 tonnen, waarvan 11 ton vollen- en 513/10 ton maatjes haring van uitmuntende kwaliteit. Men verneemt, dat met 1 Juli het tarief voor telegrammen naar Duitschland weder verlaagd wordt. De hoogste prijs van een bericht van 20 woorden naar de staten van den Noordduit- Met ingenomenheid kunnen we meêdeelen dat door H. M. de Koningin, bij de hoofdcommissie voor de verloting ten behoeve van het hulpfonds der levensverzekering-maatschappij van het Ne- derlandsche onderwijzers genootschapeen fraai geschenk voor dat doel heeft ingezonden. Minder aangenaam was ’tons, te vernemen dat ook het centraal comité van den Neder- landschen weerbaarheidsbond geschenken van haar heeft ontvangen. O. i. was ook die laatste vorstelijke gift beter besteed aan de mannen des vredes, dan aan die van het zwaarden zou ’t gevolgelijk nuttiger ge weest zijnals de gave aan eerstgenoemde com missie verdubbeld en die aan laatst genoemde achterwege ware gebleven. Misschien dwalen we in dezen in onze beschou wing over de utiliteit van deze laatstgenoemde vorstelijke gift. het politie bureau wilde brengen. Op de deze winst voor liefdadige doeleinden beschikt, dit beweren wees de ƒ400 gaf hij aan de armen, 100 voor Bodegra ven en het restant aan andere hulpbehoeven den. Hij behield slechts de helft voor zich. De Utrechtsche muntwelke bijna duizend ja ren in die stad bestaat heelt over de jaren 1840 tot en met 1869 alleen aan zilveren en kope ren speciënmet inbegrip van het voor Ned.- Indië hermunte kopergeldgeslagen Zilveren munten377.228,963 Koperen 976.778,321 1.354 007/284 Tot een nominaal bedrag van te zamen ƒ376.728,431,80. De rechtbank te Amsterdam heeft een schip per van een Rijnaak, die een groote hoeveel heid gedistilleerd had binnen gesmokkeldver oordeeld tot een boete van ruim vier en twintig duizend guldenmet een subsidiaire gevange nisstraf van twee jareningeval van onvermo gen tot betalingen verbeurdverklaring van de aak. De internationale tentoonstelling van landbouw werktuigen is Maandag jl. door den voorzitter van het 24e Nederl. landhuishoudkundig congres, baron van Voorst tot Voorst, te Arnhem ge opend. hooge ladder en had het ongeluk te vallen. Zij hoorde een gilstond doodelijk verschrikt op op haar kinddat naar moe- ze was op haar lieveling gevallen en ’t was dood! Verbeeld u de smart van de hetgeen in haar diep omging, toen haar man hoe onbedacht! haar nog toevoegde, het kind op haar te zullen wreken. Neen, dit zal hij niet doenals vader zal hij ’t leed beseffen dat de ongelukkige vrouw vervultnu zijon willig haar eigen kind doodde.... De »Nederlandsche Maatschappij van Grond- crediet” zal, naar men verneemt, hare operation staken en de loopende zaken liquideeren. TWEEDE KAMER. Zitting van Dinsdag 28 Juni. In de heden gehouden zitting is besloten eenige andere wetsontwerpen, dan de reeds paalde, voor het recès te behandelen, waaronder dat tot bekrachtiging der concessie tot landaan winning door de aanhechting van Ameland aan den vasten wal. Morgen zal eene interpellatie plaats hebben van den heer Nierstraszover den toestand van den spoorweg SamarangVor stenlanden. De discussie over de veewet is voort gezet. Een amendement van den heer Begram om deze wet alleen toepasselijk op runderpest te verklaren en omtrent alle andere besmettelij ke veeziekten afzonderlijke wetten te maken, is verworpenen het artikel der regeering aange nomen met 37 tegen 20 stemmen. Ten slotte is de geheele wel aangenomen met 32 tegen 30 stemmen. Donderdag te elf uur is de tweede wet nopens de uitoefening der veeartsenijkunst aan de orde gesteld. Zitting van Woensdag 29 Juni. Heden heeft de interpellatie van den heer Nier strasz over den toestand van den spoorweg Sa marangVorstenlanden plaats gehad. De minis ter van koloniën heeft erkenddat officieel be richt was ontvangen van de staking der werk zaamheden wegens gebrek aan fondsen. De mi nister heeft geene instructiën aan den gouver- neur-generaal gegeven, maar aansporing tot voor zichtigheid. Alsnog is onbekend wat de gouver- neur-generaal geantwoord heeft op nieuwe aan vragen om hulp. Uit de gisteren avond gehou den vergadering van aandeelhouders blijktdat de maatschappij gemachtigd geworden is om twee millioen te negotieeren, waarmede de weg zon der verdere hulp der regeering kan worden vol tooid. De heer Nierstrasz heeft ten slotte de mo tie van orde voorgesteld, om het leedwezen der Kamer te betuigen over het onvoldoend toezicht van regeeringswege over de Ipdische spoorweg maatschappij. Na langdurige discussien heeft de heer Nierstrasz zijne motie ingetrokken. Tot eersten candidaat voor het lidmaatschap der algemeene rekenkamer is daarna gekozen bij vierde stemming, de heer W. A. van Rees, gepensioneerd majoor titulair van het Indische leger met 39 van de 69 stemmen. Er waren 30 stemmen uitgebracht op den heer W. J L. Grobbee prov. inspect, der belasting enz. te Maastricht. Morgen voortzetting der verkiezing. Zitting van Donderdag 30 Juni. In de zitting van heden is bij de nieuwe stem ming tot tweede kandidaat voor het lidmaatschap van de algemeene rekenkamer gekozen jhr. mr. G. L. van Beijma thoe Kingma, burgemeester van Lemsterland. Tot derden kandidaat werd ge kozen de heer van Kooten, controleur der belas tingen te Gouda. De beraadslaging over het wetsontwerp betref fende de uitoefening van de veeartsenijkundige praktijk werd, op voorstel van den heer Olden- huis Gratema, uitgesteld, wegens het verband met de toekomstige regeling van het onderwijs in de veeartsenijkunde. Daarna heeft de kamer de beraadslaging voort gezet over onderscheidene kleine aan de orde ge stelde wetsontwerpen. Hel wetsontwerp tot goedkeuring van afstand van grond der vesting Maastricht aan die gemeen te, werd met 40 tegen 18 stemmen verworpen, doch dat tot goedkeuring van afstand van grond der vesting Bergen-op-Zoom aan die gemeente werd aangenomen met algemeene stemmen. De heer Fokker heeft zijn ontslag als lid der naar onwaarschijnlijkheid van voorzitter hem toen herhaaldelijk, hem aan de waarheid te zeggen. «Op het punt van de zaal uitgeleid te worden, verzocht de beklaagde nog een enkel woord in het midden te mogen brengen. «Ongeveer drie maanden geleden, zeide hij, werd ik uit de gevangenis ontslagen, alwaar ik wegens diefstal mijn straf had ondergaan en trachttealhier teruggekeerd, werk te bekomen, wat mij spoedig gelukte. «Reeds den volgenden dag kreeg ik werk als kleerenklopperdaarna kwam ik in dienst bij een kleerenbleeker in de Lijnbaanlaan, waar mijn baas zeer wel met mij scheen tevreden te zijn. «Nadat ik aldaar ongeveer zes weken werk zaam was geweestzegt de baas op zekeren dag tot mij: «Frans, men heeft mij verteld, dat gij voor diefstal hebt gezeten, ’tspijt me, maar on der die omstandigheden kan ik je niet houden; ik zal er evenwel nog eens met mijne vrouw over spreken.” «Het resultaat hiervan was, dat Frans den vol genden dag zijn ontslag kreeg. «Dit nu,” zegt de beklaagde, »nl. dat ik ge straft ben geweest, was mijn baas dooreen hoofd agent van politie verteld, met wien hij veel sprak. Ik heb mij daarop begeven naar den heer com missaris van politieen hem medegedeeld dat de agent oorzaak was dat ik mijne broodwin ning had verlorenwaarop ZE. mij zeidedat dit geoorloofd was. Ik slaagde er eindelijk in ook op aanbeveling van mijn vorigen baasbij een kleederbleeker in de Kerklaan in dienst te komen wien mijn vorige fout eveneens ter oore kwam en van wien ik «dit telkens op mijn brood kreeg.” Deze dienst moest ik door ziekte verlaten. En nu mijne heeren ik zal de waar heid maar zeggen: ik heb het weggenomen maar ik had geen werk, geen geld en leed ge brek.” Eerstdaags zal men weder trachten de ver borgen schatten uit de Lutine aan het daglicht te brengen. De stoomboot Antigonistdie de noodige toestellen voor duikers aan boord heeft, zal te dien einde eerstdaags van Amsterdam naar Terschelling vertrekken. Wij lezen in de N. Rott. Ct. «Op 14 dezer heeft F. C. Schiksdie reeds meermalen voor diefstallen gevangenisstraffen heeft ondergaanvan de stoep der woning van den winkelier Kleinschmit in de Weste Wagenstraat te Rotterdam, arglistig weggenomen een daar uitgestald stuk zwart merinos, en is te dier za ke door de rechtbank tot dertien maanden ge vangenisstraf veroordeeld. «Bij de behandeling der zaak jl. Donderdag beweerde de beklaagde aanvankelijk, dat hij het I ’/2 stuk merinos op de stoep had gevonden en het ba

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1870 | | pagina 1