GEMEENTE EX HET ARRONDISSEMENT SNEEK. MEHVS- EN ADVERTENT1E-BIAD VOOR DE BINNENLAND. e juli. V IJ F-F N~T W I N T I G 8 T E J A RG A NG. 18 7 O No. o WOENSDAG Slate n-G e n e r a a i. l. als medewerking van de Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad ƒ1.65, buiten de Stad franco ƒ1.90. ADVERTENTIËN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents, voor eiken regel daarenboven 7 J/2 Cents. Alle brieven en stukken, de uitgave of' redactie betreffende, worden franco ingewacht. Volgens berichten uit Curasaozijn de betrek kingen met de Venezuelaansche Regeering weder hersteld. De algemeene vergadering der Nederlandsche Vereeniging tot Afschaffing van den Sterken Drank zal dit jaar (eerste of tweede week van Septem ber) worden gehouden te Zwolle. a a 1. i 1 J t 3 i l verneemt het Alg. D. van N. ’t eeuwig wach- den bestaanden schouw en Van uit het kamp te Millingen de groote en dure speelplaats van onze militairen rijzen thans klachten op over natheid in de ligplaatsen kleederen enz. Niets droogt. De aanhoudende regen en gure koude winden maken het voor de manschappen ondragelijk. Zóó schrijft men. Dood leuk zegt een onzer bladenna die me- dedeeling; »de vraag zou ontstaanof het niet noodig wordt het kamp op te breken en vroeger dan bepaald was te verlaten.” Onbegrijpelijk Hoe komt men toch tot zoo’n vraag Zejgetuigt waarachtig van genialiteit, en als wij ’t te bege ren hadden, kreeg |de geestige vrager bepaald ’t een of ander lintjeof te wel eene aanstelling als korporaal of zóó iets bij de gecostu- meerde automaten die ’t zij dan bij warmte of koude gedwongen zijn een gedeelte der millioenen zoek te brengendie onze natie moet leveren voor het improductief marionnettenspel. ’t Noorden verklaart zijn bericht omtrent de valsche promesses bij de Ned. Bank voor een nu gebleken onjuist gerucht, dat op de Beurs te Am sterdam liep. SNEER, 4 Juli. De Heer Tj. Gonggrijpin de vorige raads vergadering benoemd tot directeur van het stads werkhuis heeft voor die betrekking bedankt. Tot binnenvader in het St. Antonie gast huis te Leeuwardenis benoemdde heer J. H. J. Raap thans in dezelfde betrekking werkzaam in het stads-Armenhuis alhier. Aan het onlangs verschenen verslag van den toestand der Gemeente Sneek over het jaar 1869ontleenen wij de volgende bijzonderheden: De bevolking der gemeente bestond op 31 December uit 9509 personen, waarvan 4530 van het mannelijk en 4979 van het vrouwelijk ge slacht gevende bij het vorige jaar, eene ver meerdering van 18 personen. Gedurende 1869 werden met inbegrip der levenloos aangegeven, geboren 306 en hadden, zonder de levenloos aan gegeven, 155 sterfgevallen in deze gemeente plaats, terwijl het getal huwelijken 63 was. Volgens de kiezerslijsten bedroeg het getal kies gerechtigden voor leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal en voor leden der Provin ciale Staten 287 terwijl 454 gerechtigd waren tot het kiezen van leden van den Gemeenteraad Bij vijf verkiezingen van leden voor laastgenoemd college, werd, bij de eerste stemming telkens door 335 van hun stemrecht gebruik gemaakt. In den loop des jaars zijn de gemeenteraads leden de hoeren J. ter Horst GHz.mr. J. A. Willinge Prins en mr. B. S. Stienslra, respecti- velijk vervangen door de heeren T.4v. d. Weerdt, Jobs. Schijfsma en jhr. mr. P. J. van Beijma terwijl als Wethouder gekozen werd, in de plaats van den heer J. ten Gatedie bedankte de heer R. van Driessen De heer mr. G. J, Pruim overleden, werd als gemeente-secretaris opgevolgd door den heer H. Fennema; terwijl de gemeente-ontvangerin TWEEDE KAMER. Zitting van Vrijdag 1 Juli. In de zitting van heden zijn acht verschillende wetsontwerpen aangenomen, waaronder dat tot bekrachtiging der concessie tot aanhechting van Ameland, aan den vasten wal met 48 tegen 12 en de bekrachtiging van credieten boven de In dische begrooting (waaronder de hooge reiskos ten van den Gouverneur-Generaal) met 31 tegen 30 stemmen. Morgen zullen de nog overige wet ten en conclusiën behandeld worden. Zitting van Zaterdag 2 Juli. In de heden gehouden zitting zijn de overige wetten en conclusiën op de coinmissioriale rap porten aangenomen. De minister van justitie heeft gezegd, dat nu Engeland zijne wetgeving op de naturalisatie heeft gewijzigdvoortaan Engelschen hier te lande kun nen genaturaliseerd worden, Een nieuw regle ment op de binnenlandsche visscherijen is gereed. Op een vraag van den heer Nierstrasz of de Minister van koloniën op eenigerlei wijze kennis droeg van het bericht, dat de gouverneur-gene- raal van Nederl.-Indië een nieuw voorschot had gegeven aan de Oost-Indische Spoorweg maatschappij heeft de Minister ontkennen geant woord. De Kamer is daarna uiteengegaan. Maandag morgen is de tweede treindie van Groningen naar Leeuwarden vertrok te Grijps- kerk gederailleerd. De locomotief een wagen 3e klasse en een goederen wagen moeten daar bij buiten het spoor zijn geraakt. Persoonlijke ongelukken schijnen niet te hebben plaats gehad. De tweede haringjager is te Vlaardingen bin- nengekomen met 147 ton haring. Sneek den 2 Juli 1870. Burgemeester en Wethouders Voornoemd- I1AMERSTER DIJKSIRA. De Secretaris, H. FENNEMA. plaatsje weigertmaar we betreuren heldat ze WETHOUDERS var z0° inhumaan geschonden wordt door de Tijd. met opgave der waarborgen Nauwelijks zijn de oogen van den ongelukki- gen franschen balling, Barbesvoor eeuwig ge sloten en rust het stof van dien edelen republi- keinschen uitgestootene in den stillen schoot der aarde of reeds is de Tijd bezig te knabbelen aan de nagedachtenis van den man, die zijn ge- heele leven lang getoond heeft dat de beginse len waarvoor hij streed hem lief en dierbaar wa ren dat hij ze nooit verzaakte zelfs niet voor kerker en ballingschap. De Tijd heeft de treu rige moed den staf te breken over de treffende wijze waarop hij te ’s Hage is ter aarde besteld. Zulk een eer mocht aan een republikein, een democraatseen samenzweerder tegen ’t wettig gezag”niet te beurt vallen. Zulke manifestatiën komen in Nederland niet te pas. Welke dan? Moest men misschien geweigerd hebben het lijk van den man in denals zoo bijzonder vrij geroemdennederlandschen grond te ontvangen omdat hij bij zijn leven niet had willen bukken onder het ijzeren juk van clerica- len en reactionairen? Moest men ter wille van dezensoms a la manière frangaise régime Napoleon III door een troep politie-agenten de vereerders en vrienden van zijne groeve ver wijderd hebben, om het 'laatst vaarwel, dat ze den geliefden afgestorvene wenschten te brengen, weg te sabelen? Gelukkig noemen we ’tdat de nederlandsche gastvrijheid tot nu toe levenden en dooden geen Te ’s Hage heeft men zich in een der laatste nachten de baldadigheid veroorloofd bij verschil lende winkels, spiegel- en andere ruiten uit te snijden. Men liet het daar niet bij, maar eigende zich toe wat men niet toekwam De politie zocht tot nu toe ijverig om die amen” maar vindt ze niet. Ook te Amsterdam schijnen sommige winke- liers op die wijze te worden ontriefd. BEKENDMAKING. BURGEMEESTER en SNEEK brengen door deze ter kennis van de I ingezetenen dat het verslag van den toestand der gemeente Sneek over I I Secretarie dezer gemeente voor een ieder ver- 3 krijgbaar is gesteld tegen betaling van 75 Cents. Eenige invloedrijke mannenwarme voorstan- het jaar 1869 ter r’ers van Nederlandsch tooneelhebben I ten moede, besloten, burg op ’t Leidsche plein in den nieuwsten sierlijksten trant te restaureeren. Voor ’t geld zou geen bezwaar bestaan de gemeenteraad zijn goedkeuring maar aan dat plan wil geven. Zij zullen dat moeten afwachten. De staat van deconfiturewaarin de spoorwe gen op Java verkeeren heeft den heer Nierstrasz de gelegenheid gegeven tot. het doen eener in terpellatie gevolgd van eene motie tegen den min. de Waal, van welke wij niet behoeven te zeggendat zij beneden alle kritiek was. Trou wens het gebeurde fusschen den heer Nierstrasz en Bosch is van dien aard geweest, dat men van den eerstgenoemden alles mag verwachten en zich van hem over niets behoeft te verwon deren. Even als een hond, die slaag gehad heeft, omdat hij heeft willen bijtenen dan wegkruipt, even zoo ging het den heer Nierstrasz, want hij trok zijne motie in. De zaak der spoorwe gen op Java is van den beginne af aan gansche- lijk verkeerd aangepakt, doch aan wien de schuld Zeker niet aan dezen Minister van Koloniën evenmin als het verdoen van ongeveer een tonne gouds voor de donquichotterie van een Mijer op rekening van hem kon gesteld worden, al heeft dat schandaal ook gedurende zijn bestuur plaats gehad. Desniettegenstaande zingt de Noordstar, hosan nah over Nierstras’z motie, en geeft aan dit mi nisterie de schuld van den ellendigen toestand der Indische spoorweg-maatschappij. Zeer ka-December eervol ontslagen, eerst na den loop rakteristiek zegt dat orgaan dat Nierstrasz de j van Let dienstjaar vervangen is motie heeft ingetrokken, omdat hij wel inzag, l dat zij zou verworpen worden en het vallen er j van beschouwd zou zijn geworden als een votum, dat de ongunstige toestand de- spoorwegen riet is toe te schrijven aan dezen minister van kolo niën, en toch beweert zij had de motie geene politieke strekking, zoo ars ook de brave Heems kerk Az., met hand en tand durfde volhouden. Curieus is de lof, die het blad den hr. Niei- strasz toezwaait van »een ervaren, zeeman” te zijn; ervaren, ja, mits men er bijvoege van de Haagsche navy. Het zou dien heer kunnen gaan als zeker Lord der Admiraliteit in Engelanddie vroegof men altijd zoo akelig werd, wanneer men op zee kwam. De heer Fransen van de Putte opperde de gissing, dat de motie door Heemskerk is gesteld en niet door Nierstraszdoch dat doet eigenlijk weinig ter zake af, want in zaken als deze zijn ze een; maar wat wel opmerkelijk is, is dit, dat de schriftelijke interpellatie van dat Leer niet dezelfde was als de mondelingeen daarop gewezen zijndehij zich verontschuldigde door te zeggen, dat hij ook zoo slecht schreef! De 'ontvangsten over 1869 hebben bedragen de som van 116667,43 tegen eene uitgaaf van ƒ112697.61. Voor het lager onderwijs in onze gemeente werd totaal uitgegeven ƒ12908,90 en daarvoor aan schoolgelden terug ontvangen 4534,63; het middelbaar onderwijs kostte ƒ17126,43, terwijl aan schoolgeld werd ontvangen ƒ2494,25. De Hoogere Burgerschool geniet eene Rijks-subsidie van ƒ8500.00 per jaar. Aan deze inrichting zijn 10 leeraren verbonden en ’i ge al leerlingen be droeg gemiddeld 78. Het. armwezen kostte der gemeente, na aftrek der verstrekte subsidies, 18800.02. De gemeen- teschuld- bedroeg op 1 Januari ƒ246,500.00. Het aandeelvoor onze gemeente te leveren in de nationale militieberekend naar hel aan tal Ingeschrevenen, (107) bedroeg 36 man; de werkelijke sterkte der schutterij 269 man, waar van 156 actief en 115 bij de reserve. Behalve de scholen voor lager en meer uitge breid lager onderwijs en de Hoogere Burger school telde onze gemeente eene fransche meis- jes-school, een normaal- eninduslrie-school, eene muziek- en zangschooleen gymnastiek-school en een gymnasium met drie docenten en 35 leer lingen. \oorts een volks-bibliolheek der Maat schappij tot Nul van t Algemeen 2 rederijkers kamers, een natuurkundig genootschap me; 120 leden een aldeeling der Nederlandsche maatschap pij ter bevordering van Nijverheid met 48 leden; een kamer van koophandel en fabrieken, bestaan de uit zeven leden terwijl hel getal kiezers daarvoor 164 bedraagt, enz. Over den toestand van landbouw en veeteeld handel en nijverheid in deze gemeente geduren de 1869 hebben we reeds vroeger eenige bij zonderheden aan onze lezers meêgedeeld wij zuilen daarvan dus thans niet opnieuw melding maken. Als vervolg op onze korte meêdeeling betref fende de verleende concessie voor de spoor- weg-lijn Harlingen-Heerer.veenkunnen we nog ’t volgende meedeelen Het comité voor den aanleg van een spoor weg, tusschen Harlingen en Heerenveenheeft, van den Minister van Bmnenlansche Zaken de toezegging ontvangen, dat ZEx. onder zekere voorwaarden bereid is's Konings machtiging te vragen fot het verleenen van concessie voor den aanleg der exploitatie van den bedoelden spoor wegen dat, zoo, op de gestelde voorwaarden, de concessie wordt verlangd de aanvraag voor het einde van dit jaar wordt te gemoet gezien met opgave der waarborgen, die voor het tot stand komen der ondernemingkunnen worden gegeven. De belangstelling en medewerking van de au toriteiten en particulierenworden thans inge roepen omter bereiking van het gewenschte doeleen kapitaal van 5 millioenbij aandeelen van ƒ250, ieder, bijeen te brengen, en de in schrijvers als leden eener naamlooze Vennoot schap, sFriesche Spoor weg-Maatschappij’ te ver- eenigen. In de maand Juni zijn er op de 9 volgen de markten in Friesland verhandeld: 2,632 koei en 377 kalveren8,704 schapen389 varkens. 1171 biggen, 147 paarden; 19,31%3,252< vaten boter, ter waarde van ongeveer 996,685 en 439,694 kilo kaas of eene waarde van nagenoeg ƒ93,641. De verdeeling was als volgt: Leeuwarden: 2166 koeien, 863 kalveren, 7149 schapen, 323 var kens, 94 biggen, 97 paarden; 546%, 1860/ 163/I0 vaten boter (g. p. 46,75) 14,158 kilo kaas (g. p. 30,50); Sneek 466 koeien, 135 kal veren, 1555 schapen, 6b varkens, 260 biggen, e e jV e lui 4. - l 1 J 3 r 3 SNEEKER. COURANT 1 11

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1870 | | pagina 1