NETO- E)i ADÏERTRNTIHLAD VOOR DE GEMEENTE EN DET ARRONDISSEMENT SNEER. I I B I N N E N L A N D. BUITENLAND. rr r Gr I T 1 8 7 O Z A T K 1 V IJ F-F N~T W VERGAD E1UNG van den Gemeente-raad van Sneek, I J 7 II bekendmaking. X. COURANT I 1611 raadhuize alhier o. tegen- tot en saksische Gedeputeerde staten hou- >n art. 230 der alg. politie— SNEEK, 8 Juli. °P gisteren avond gehouden vergade- v. d. I j 11. te-kas I heldendaad gepleegd 1 men er spreken van SNEEK II I i/l Te Groningen is een I Sedert eenige dagen hoorde en Door den overleden franschen uitgewekene Bar- bés, moet, bij testamentaire beschikking eene gift ven 30,000 francs aan de armen der residentie ver maakt zijn. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van e gemeente SNEEK, maken aan de belangheb- )e‘.'den bekend,, dat de Commissie uit hel plaat- ,e>Jk bestuur ingevolge art. 15 der wet, be- met het onderzoeknopens de al of niet ge wondheid der redenen, welke, tot vrijstelling of 'istmting van den dienst der schutterij zijn in- d^jaar hare tweede zifting zal hou- o_ -op Maandag den 18 j keeren. Zijne redenen daartoe Te Bodegraven is men al druk bezig, het puin opteruimen. Men heeft daarbij reeds enkele klompen gesmolten, tafelzilver en zilveren en gou den voorwerpen teruggevonden. BEKENDMAKING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van SNEEK brengen door deze ter kennis van de ingezetenen dat het verslag van den toestand der gemeente Sneek over het jaar 1869 ter Secretarie dezer gemeente voor een ieder ver krijgbaar is gesteld tegen betaling van 75 Cents. Sneek den 2 Juli 1870. Burgemeester en Wethouders 'Voomoemd, I1AMERSTER DIJKSTRA. De Secretaris H. FENNEMA. vjaoaijjucK. uwiugen, uen tegenwoordigen prijs van 16 ets. per kub. el, te brengen op 13 ets. 108 Gasverbruikers hebben zich schriftelijk verbon den met 1°. Aug. a. s. het gebruik er van te zullen staken tot het op de door hen verlangde prijs zal zijn gebracht. Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad ƒ1.65, buiten de Stad franco ƒ1.90. DUITSCHLAND. Het militairisme voert in Duitschland woordig, in plaats van tot broedermoord zelfmoord. Vooral in het pruisische leger behooren de zelfmoorden, zoo nie' lot de In de vergadering van de classis Alkmaar werd een voorstel ter tafel gebracht, om de predikan ten Rijnder en Kraaijenbelt óf als verstoorders van de rust bij het classicaal bestuur aan te kla gen óf hen namens de classis als leugenaars in eenige dagbladen te signaleerenter oorzakdalat zijom 4000 ter oprichting eener zoogenaam de Christelijke school te verkrijgen Alkmaar en omliggende gemeenten ongodsdienstiger en zede- loozer dan eenige andere streek in ons Vaderland genoemd hadden. Genoemde heeren verklaarden zich niet te zullen verdedigen en heen te gaan indien men de zaak doorzette. Een en ander ge schiedde. Nadat beiden met een broeder ouderling de vergadering hadden verlaten, vereenigden de 66 overige predikanten en ouderlingen zich allen met deze motie van orde: »de vergadering, over wegende, dat de heer Rijnders en Kraaijenbelt zich op zeer illoijale wijze aan de verdediging hunner advertentie hebben onttrokken en mits dien een eigen welverdiend vonnis hebben geveld, gaat over tot de orde van den dag.” Den 4den dezer is te Veendam eene verga dering gehouden van het comité voor het leggen van een spoorweg van Winschoten op Assen. Op den 23sten dezer zal eene nadere vergadering te dezer zake worden gehouden met al de aandeel houders als wanneer het comité verslag zal ge ven van al zijne verrichtingen. ADVERTENTIËN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents voor eiken regel daarenboven 7 Cents. - Alle brieven en stukken, de uitgave of redactie betreffende, worden franco ingewacht. Te s Hage hebben eenige voorstanders van het tooneelin overleg met den heer J. J. Cre mer belangstellenden opger.oepen tot het hou den eener vergadering ter bevordering van al- gemeene toetreding tot hef Tooneelverbond en beraming vgn middelen i* het belang van ’t loo- neel aan te wenden. Bij de tweede kamer zijn onafgedaan gebleven de volgende wetsontwerpen: 1 op de openbare middelen van vervoer; 2 tot regeling van het hooger onderwijs3 tot regeling der uitoefening van de veeartsenijkunst4 tot intrekking der artt. 88 en 340 enz.van het wetboek van burger lijke rechtsvordering; 5 tot vaststelling van het wetboek van strafvordering 6 tot regeling van het toezicht bij het oprichten van fabrieken enz. 7 tot regeling der banken van leening; 8 tot re geling van het Crimineel wetboek voor het krijgs volk te lande; 9 tot regeling van de consulaire rechtsmacht; 10 tot regeling der bevordering enz. van zee-officieren11 tot regeling der schutte rijen 12 houdende de rechterlijke indeeling13 tot inrichting der bewaarscholen 14 tot regeling en voltooiing van het vestingstelsel15 tot afkoop- baarstelling der tienden. Een aantal dezer wetten waren rijp voor be handeling en daar nu het reglement van orde de ongelukkige bepaling behelstdat alle onaf gedane zaken van een zittingjaar als vervallen worden beschouwd kan men nagaan hoeveel van den nationalen tijd nutteloos en noodeloos verlo ren is gegaan. Een eigenaardig conflikt dreigt er, volgens de Independance Beige, tusschen den H. Stoel en de Regeering van het Groothertogdom Luxem burg te ontstaan. Eenige dagen geleden heeft de 1 aus het vicariaat van Luxemburg verheven tot een Bisdom en den tegenwoordigen vicaris, die slechts Bisschop in partibus was tot Bis schep van Luxemburg benoemd. Volgens het concordaat en eene overeenkomst van nog later datumkan er in het Groothertogdom geen Bis dom opgericht worden dan met toestemming van den Paus en van de Regeering. Ook het ka pittel, dat aan den Paus een Bisschop voorstelt moet zich daaromtrent eerst met de regeerin» verstaan. Aan geene dezer bepalingen heeft zich de curie gestoord en de oprichting van het Bis dom is dus eene openbare schending der be staande internationale tractaten. Daar de Bis schop zijne funktien niet kan uitoefenen, zon der door de Regeering erkend te zijn, is men zeer nieuwsgierig om te weten, welke houding deze aannemen zal. 6 De totale ontvangst va», het Nederlandsch On derwijzersgenootschap bedroeg over 1869 ƒ2647; 13 de uitgaaf 2020,46%, het batig saldo 626,67de staat van het vaste fonds 4920,67 en G van Bet garantiekapitaal der spaarbank 300^2,2 i Juli aanstaande, des namiddags ten 11% i tot onderzoek van alle reclamesdoor de inge schrevene en geloot hebbende personen van dit jaar, en door de reeds vroeger ingelijfden ingebracht, alsmede tot onderzoek van hen, die bij numinerverwisseling voor anderen, verlangen optetreden. De belanghebbenden worden gewaarschuwd om alsdan op te komen, vermits zij anders zul len gehouden worden, geene redenen tot vrij stelling te hebben en, voor zoo verre zij dienstplichtige nummer getrokken hebben, niet in de termen van art 3 der wet, van den 11 April 1827, sub. letter a, b, c, 1 en m van art. 4, bij de Schutterij zullen worden ingelijfd; blijvende het hun evenwel vrij om hunne rede nen tot vrijstelling in een volgend jaar te doen gelden. En opdat zulks kome ter kennisse van een iederdien het aangaatzal deze worden afge- kondigd zooals gebruikelijk is. Sneek, 8 Juli 1870. Burgemeester en Wethouders voornoemd, I1AMERSTER DIJKSTRA. De Secretaris, H. FENNEMA. De Amersfoortsche Courant zegt »Wij kunnen het kersversch nieuws mededee- len dat de Gouverneur-Generaal van N-lndie voornemens is den door hem geconditionneerden tijd te beperken, binnen een kort tijdsbestek als j landvoogd af te treden en naar Nederland terug te ons bekend, zijn OP Maandag den 11 Juli 18 70 ’s voormiddags 10 uur. PUNTEN TER BEHANDELING: 1. Resumtie der notulen 2. Rapport der, in de vergadering van 23 Maart jl. benoemde, Raads-commissieter beant woording der vraag, in hoever de gemeentelijke gasfabriek nadere regeling vereischt. 3. Mededeeling en voorstel van Burg, en Weth. omtrent den plaats gehad hebbenden aanvoer van drinkwater. 4. Benoeming van een hulponderwijzer in de armenschool. 5. Verzoekschrift van de R. C. weezen-admi- nistratie, om een bij haar ter bede in gebruik zijnd stukje grond, in eigendom te mogen ont vangen. 6. Vaststelling van het programma der lessen aan de Hoogere Burgerschoolover den cursus 1870—71. 7. Adressen van G. G. VossenH Pel, J. F. Mansfeldt en L Visser allen naar elders vertrok ken, om gedeeltelijke ontheffing hunner aansla gen in den hoofdelijken omslag. 8. Request van Mej. Westerhoff— van Klinken om vermeerdering van personeel aan de, onder haar beheer staandebewaarschool. 9. Missive van den heer Tjalling Gonggrijp houdendedat hij de benoeming tot directeur van het stads-werkhuis niet aanneemt. 10. Benoem ng van een directeur van het stads-werkhuis. Proces-verbaal van verificatie der Gemeen- 1’2. Resolutie van C..Lr_.11VU «lende nadere uiteenzetting hunner bedenking» tegen de 2e alinea van t verordening. 13. Rekening en verantwoording van het Ned. Armbestuur over 1869 14. Missive van den Burgemeester van Bols- wardbetrekkelijk het voeren eener procedure tegen de provinciale verordening op de vervan ging der floreen door het kadastraal inkomen als maatstaf van onderhoudplichtigheid en stem bevoegdheid bij de waterschappen. 15. Voorstel van het raadslid den heer mr. Bergsmaom eene commissie te benoemen »ten einde de gronden na te gaan, waarop de’ ^gemeente met het tractement van den 3en pre dikant is bezwaard, en cusu quo een adres te ^ontwerpenaan den minister van finantiënals ïbelast met de Afd. Hervormde Eeredienst enz., ^houdende verzoekdat het tractement van den ,en predikant geheel zal komen ten laste van ■Men staat.” 16. Verzoek van de directie der Zeilvereeni- King om voortaan eene jaarlijksche subsidie van W oUü te mogen genieten. 17. Adres van het Comité voor den aanleg ran een spoorweg, Harlingen—Sneek—Heeren- Veen> om dat plan krachtig te ondersteunen. In eene op gisteren avond gehouden vergade ring van de afdeeling Sneek der M. t. N. i>. d. Javaan is in de plaats van den heer J ten Ca te die als zoodanig had bedankt, tot lid van het bestuur onzer afdeeling gekozen, de heer Dr. E Mehlerterwijl het bestuurslidde heer H, Jou- stra, die moest aftredenherbenoemd is. In deze vergadering werd tevens lecture gege ven van een concept adres aan de Eerste Kamer der Staten Generaal uitgaande van vele leden der afdeeling Arnhem, en houdende het verzoek om de door de 2e Kamer aangenomen wet tot regeling der suikercultuur, te verwerpen. Naar aanleiding daarvan ontstonden nog al vrij ampele discussiën over het meer of minder wen- schelijke van zoodanig petitionnement in de te genwoordige omstandigheden. Ten slotte werd een voorstel gedaan en aan genomen waarbij het bestuur verzocht werd zich te belasten met het concipieeren van een adres van bovenbedoelde strekking, dat, alhoe wel niet van onze afdeeling uitgaande, toch den leden in de gelegenheid zou stellen van hunne adhaesie aan tArnhemsche adres te doen blij ken. Onder voorbehoud zich door een der le den te kunnen laten adsisteeren werd die op dracht door het bestuur aangenomen f Meppel, 7 Juli. De Heer S. H. v. d. Veen, alhier, is heden, behoudens nadere approbatie aannemer geworden van het onderhoud den prol vinciale Hoofd- Reiler- en Oostermeersche vaar ten voor de som van ƒ12678dienstjaar 1870— begro,ot!n- een iaSer cijfer aanwees, 12020 zijn er enkelen die er aan twijfelenof hem het werk wel zal worden gegund. een honddie andere honden gedurig beet denkelijk aan dolheid leed. Gisteren kwam de politie het beest op ’t spoor en gewapend met mestvorken hield ze nu eene jacht op het dierdaarbij geholpen door twee soldaten en een korporaal. Een paar malen werd op den hond geschoten, maarte vergeefs. Ein delijk liep het dier in eene kamer en werd daar met bajonet, vorken en andere voorwerpen af gemaakt. Een 50tal controleurs in Indie beklaagden zich bij den Gouverneur-Generaal over de langzame promotie bij hun corps. Deze is daarover zoo verbolgen geworoen dat hij de adressanten allen 3 plaatsen op de ranglijst heeft teruggezet. Hoe durfden zij het ook te wagen Zijne Excellentie met hunne bezwaren lastig te vallen. Te Goes is een soort strike onder de Gasver bruikers ontstaan. Zij willen de administratie der Gasafbriek dwingen, den tegenwoordigen prijs SB££!T.£I3ESSSSB9SS8E9KIBRBBHHHBBHBfliBBBI ure van louter particulieren aard zoodat wij mee nen ons niet de vrijheid te mogen veroorloven deze thans te vermelden,”

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1870 | | pagina 1