NIEUWS- RN ADVERTENTIEBLAD VOOR DE GEMEENTE EN BET ARRONDISSEMENT SNEER. a I I "i I B I N N X L A X D. li I .No. 5o K "WOENSDAG- O I Sijbe de Wolf, wonende te Sneek. I G- S T nij- Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad ƒ1.65, builen de Stad franco ƒ1.90. I J van ZÜ j vend vooruitzicht op direct voordeelige geld belegging blijft toch nog altijd die andere over, of het indirect belang ook een prikkel moet zijn voor de bezitters om bedoelde onderneming te steunen, En diè vraag meenen we toestemmend te moe ten beantwoorden. Immers nadat het gebleken is dat de staat de groote kolossusge meend heeft zich onze belangen niet méér te moelén aantrekken dan tot nu toe geschiedde zal er voor onze provinciale zuidwest-hoek wel niet veel meer overschieten dan het «self help” toe te passen, opdat alzoo geen zieklijk heid geboren worde waar levensvatbaarheid ge noeg |isen geen wegsterven ontsta daar, waar alles leven predikt. We hopen dan ookmèt de commissiedal hare stem niet zal zijn als die eens «roepende in den woestijn,” maar dat het weldra zal blij ken, dat het welbegrepen eigenbelang de bezit ters en de betrokken gemeentebesturen zal leiden tot eene directe en indirecte deelname in eene ondernemingdie we voor onze provincie als eene levensvraag beschouwen. KENNISGEVING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente SNEEK maken bij deze bekend, dat, voor den tijd van een jaar, van 1 Juli 1870 tot 30 Juni 1871 pachter van het marktgeld wegens staanplaatsen, zoo mede ten dienste van openbare vermakelijkhedenis geworden de per soon van Burgemeester en Wethouders Voornoemd, HAMERS TER DIJKS IRA. De Secretaris II. FEKNEMA. BEKENDMAKING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente SNEEKmaken aan de belangheb benden bekend(, dat de Commissie uit het plaat selijk bestuur ingevolge art. 15 der wet, be last met het onderzoeknopens de al of niet ge grondheid der redenen, welke, tot vrijstelling ot uitsluiting van den dienst der schutterij zijn in gébracht, dit jaar hare tweede zitting zal hou den, ten raadhuize alhier op Maandag den 18 Juli aanstaande, des namiddags ten 11% ure, tot onderzoek van alle reclamesdoor de inge schrevene en geloot hebbende personen van dit jaaren door de reeds vroeger ingelijfden ingebracht, alsmede tot onderzoek van hen, die bij nummerverwisseling voor anderen, verlangen optetreden. De belanghebbenden worden gewaarschuwd om alsdan op te komen, vermits zij anders zul len gehouden wordengeene redenen tot vrij stelling te hebben en, voor zoo verre zij dienstplichtige nummers getrokken hebben, niet in de termen van art. 3 der wet, van den 11 April 1827, sub. letter a, b, c, 1 en m van art. 4, bij de Schutterij zullen worden ingelijfd blijvende het hun evenwel vrij om hunne rede nen tot vrijstelling iiï een volgend jaar te doen gelden. En opdat zulks kome ter kennisse van een iederdien hel aangaatzal deze worden afge- kondigd zooals gebruikelijk is. Sneek, 8 Juli 1870. Burgemeester en Wethouders voornoemd, I1AMERSTER DIJKSTRA. De Secretaris, II. FENNEMA. We lezen daar: »De nuttigheid van den geprojecteerden speer weg ligt te zeer voor de hand dan dat een uit- o - -u-. Een enkele blik op de kaart van Friesland en het let ten op de richtingwelke aan die spoorweglijn zal worden gegevenis voldoende om daarvan overtuigd te worden. Van Harlingen (10447 inwo ners) met zijnen grooten transito-handel op En geland, met zijne haven, die gedurende hel geheele jaar, zelfs in den strengsten winter, voor de scheepvaart geopend blijft, en die wel dra nog aanmerkelijk door het Rijk zal worden verbeterd loopt de lijn door de vruchtbare en welvarende gemeente Wonseradeel (11730 inwo ners), om weldra de stad Bolsward (4861 inwoners) te bereikenvanwaar door het niet minder rijke en veel voortbrengende Wijnbritseradeel (10400 in woners) dadelijk de stad Sneek (9491 inwoners) met haren levendigen handel wordt aangedaan om verder door Doniawarstal en Haskerland (8595 en 6638 inwoners) het nijvere Joure (3208 inwo ners) te bereiken en te Heerenveen (4564 inwo ners) aan den Staats-spoorweg aan te sluiten, Dit gedeelte van Friesland met zijne 66727 inwoners is rijk, welvarend en dicht bevolkt, waar zeer veel handel wordt gedreven, waar vele fabrieken bestaan en bloeienwaar eene nijvere en naar vooruitgang strevende bevolking naar de midde len verlangtom met vrucht met anderen te kunnen wedijveren in landbouw, handel en verheid. De lijn, nagenoeg recht loopende wijst den kortsten afstand aan en raakt alleu!plaatsen eenig belang of brengt ze nabij het spoor, moet een groof verkeer en vervoer van personen en goederen in het leven roepen; alle dagen zal men, Workum medegerekend, eene weekmarkt hebben (Maandag Joure, Dinsdag Sneek, Woens dag Harlingen Donderdag Bolsward Vrijdag Workum Zaterdag Heerenveen). De lijn zal de drukte en de levendigheid op die weekmarkten bevorderen en in ieder opzicht van groot belang zijn voor de gemeenten, van de heilrijkste ge volgen voor den landbouw, van overwegend nut voor den handelvan meerderen bloei en uit breiding van T fabriekwezen en alzoo de algemeene ontwikkeling niet alleen van het gedeelte, dat door de lijn wordt doorsneden of daaraan wordt verbondenmaar ook van geheel Friesland be vorderen.” Afgescheiden van de vraag over ’t wenschelijke en nuttige van het tot standkomen van boven bedoelde onderneming, blijft de vraag over, of ’t voor de geldschieters eene voordeelige geld belegging zal zijn, aandeelen te nemen in meer genoemde onderneming. Zonder met mathema tische zekerheid de geldelijke uitkomsten te kunnen berekenenmeent de commissie toch te kunnen voorspellen dat die uitkomsten gunstig zullen zijn. Zij beroept zich daarbij op de ondervin ding eene goede leermeesteres! en geeft haar he woord, als zij zegt: de ondervinding toch heeft geleerd, dat steeds die spoorwegen, welke loopen door eene welvarende landstreek en waaraan handeldrijvende steden en nijvere dor pen zijn gelegen, rendeeren; de Hollandsche ij zeren spoorweg en de Nederlandsche Rhijnspoor- weg om niet nog meerdere te noemen, kunnen hiervan als bewijs dienen. De aandeelen in de Hollandsche ijzeren spoor- weg-maatschappij zonder gegarandeerde rente waren blijkens de Staats-Courant van 19 en 26 Juni 1870 ter beurze te Amsterdam genoteerd op 1Ü5 pCt.terwijl de aandeelen in de Nederl. Rijnspoorweg-Maatschappijeveneens zonder ge garandeerde rente groot 20 p. st. of 240,00 volgens diezelfden courant waren genoteerd op 303,0.0. Maar, afgescheiden van het altijd vaag blij- ADVERTENTIËN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents, voor eiken regel daarenboven 7% Cents. Alle brieven en stukken’ de uitgave of redactie betreffende, worden franco ingewacht. Men leest in het D. v. Ned.-. «Daar het ge rucht looptdat de Nederlandsche maatschap pij van grond-crediet zal liquideren, kan het mis schien nuttig zijnaangaande die maatschappij het volgende mede te deelen De Nederlandsche maatschappij voor grondcrediet werd in het jaar 186u opgericht door Langrand-Dumonceau,_oud- colporteur, Romeinsch graaf, Oostenrijksch ba ron commandeur van de ijzeren kroon en offi cier van de eikenkroon, thans voortvluchtig, en dr. J. W. Cramer, oudgeneesheercommandeur van de H. Gregorius-orde enz. De commissarissen waren André Langrand- Dumonceau (tevens oprichter)L. E. graaf van Bijlandt, groot-officier van de’kroon te ’sHa^e, graaf E. von Dörnberggrondeigenaar te Lon- dengraaf E. M. A. van Dörnberg-Hertzberg grondeigenaar te Regensburgbaron F. von Gru- ben, grondeigenaar te Regensburg, graaf E. d’Ha- ne Sleenhuijen grondeigenaar te Brussel, A. M. J. Hendricksneef van den commandeur, reeder te Amsterdam, graaf Hadelin de Liedekerke— Beaufort lid van de Kamer ven Volksvertegen woordiging te Brussel, E. Mercier, minister van staat (overleden) te Brusselmr. L. N. graaf van Randwijckoud-minister van binnen- en bui- tenlandsche zaken oud-gouverneur van Drenthe en Gelderlandgroot-officier van de kroon, groot meester van het huis van H. M.de koningin enz. enz. te 's Hage baron B. W. A. E. Sloet tot Oldenhuis, grondeigenaar te ZwolleM. G. W. baion van Wassenaer Gatwijck grondeige naar te Almen bij Zutphenmr. J. P. P. baron van Zuylen van NijeveltNederlandsch gezant te Parijs. De directeur-president dr. Cramer geniet een jaarhjksch inkomen van ƒ15,060. De directeu renJ. S. Bos en mr. H. Rochussenieder een inkomen van ƒ8,000. De direc'ie geniet daaren boven 4 pCt. commissieloon voor de plaatsing van pandbrieven. Als men dan b. v. voor één millioen gulden aan pandbrieven wist te plaat sen, had de directie ƒ40,000 te deelen. Het maatschappelijk kapitaal was bepaald op tien rnil- iioen gulden verdeeld in vijftig duizend aandee lenieder van twee honderd gulden, waarvan aanvankelijk siechts de helft is uitgegeven De overblijvende vijf en twintig duizend aandeelen zouden worden uitgegeven ten laatste binnen een termijn van vijf jaren. Men zegt, dat de prins von Ihnrn und laxis al do aandeelen genomen heeft, terwijl anderen beweren dat de Socièté Allemande ze bezit. Zijn er wezenlijk vijf rnil- lioen Ned. guldens gestort? Bij de Agricole en de Internationale was het niet het geval.” De Noordstar bevat het beloog dat de pro vincie m casu Groningen geen inkomsten belasting mag heffen, want artikel 117 le lid der Provinciale Wet verbiedt het, luidende A-- cynsen mogen niet als provinciale belastingen worden voorgedragen.” En Boissevain geeft ais reden van dit verbod op «Omdat de regeermo- het raadzaam en noodig acht dat de provinci- me finanlie-huishoudingen en de vermeerdering der belastingen door eene derde publieke macht gevestigd tusschen den staat en de plaatseliike gemeente in, binnen de nauwste gieusen wierd neperkt. De verhoogmg kan op nauwelijks merk- baie wijze plaats vinden en aanzienluk worden opgevoerd, eer o ver haren druk wordt geklaagd Een zoo gemakkehjk middel ter vermeerderd- van inkomsten kan niet anders dan tot vermeer dering van uitgaven aanzetter. Waar dus eene Linkumpmg der provinciale uitgaven wordt be oogdis het geraden, alles, wal tot onvoering uier uitgaven brengen kan, zooveel moueifik ‘e 8 voorkomen.” o o Onze provincie is bij den aanleg van spoorwegen niet veel meer dan karig bedeeld i stiefmoederlijk behandeld geworden en daardoor I is een der meest vruchtbare, meest volkrijke en productieve gedeelten van Friesland tot nu toe verstoken gebleven van de voordeelen en gemak ken, die dit snelle vervoermiddel aanbiedt. ’t Is nu eenmaal eene waarheid, dat onze eeuw van stoom en telegrafenvan leven en beweging, van toenadering tot sociaal verkeerzich ten sterkste aankant tegen isolement. Isoleeren is dan ook het begin van wegkwijnen wegsterven. Sluit U af of word afgesloten van die groote sociale omgeving daar buitenen 't zal spoedig blijken dat ge strammer wordt en vastroest binnen eigen beperkten kringde leus der negentiende eeuw: «vooruit!” zal Uw kluizenaars-kapel al spoedig niet meer bereikenof weldra een dissonant worden voor deaan ’t gewoel der buitenwereld ontwende, zenuwen. De polsslag uwer publieke welvaart zal al flau wer en flauwer beginnen te kloppen naarmate die daar buiten sterker wordt, en, als einde lijk ditmaal te twaalfder ure practische geneesheeren zullen geraadpleegd worden, dan zal ’t onherroepelijk vonnis zijnde lijder sterft 1 bij had alle gegevens om krachtig gezond te zijn hij had slechts behoefte aan wat leven en bewe ging de frissche lucht daar buiten zou hem ge sterkt en eene gezonde hloeds-circulatie bevorderd hebben,maar hij zelf heeft niet gewild toen het nog tijd was, wat zullen wij nu doen, nu ’t te laat is. Voor dat «te laat” wenschen we te waarschu wen nog vóór zich de treurige gevolgen, daar aan verbondenlaten gevoelen. ’t Is natuurlijk dat we er belang in stellen be grepen te wordenwij zullen dus niet meer beeldsprakig zijn. Welnu dan: men neme voor een oogenblik aandat de patient isde zuidweslelijke hoek van friesland; een patient, die waarlijk niet aan bloedsarmoede behoeft te sterven, men beschouwe het spoorweg-comité lijn Harlin genHeerenveen nu eens even als de wel- meenende doctorendie tijdig werkzaam zijn om een gevaarlijke kwijning te voorkomenen we meenen heel duidelijk het doel van ons tegen woordig schrijven te hebben aangegeven. Wij wenschen de aandacht van onze lezers te vesti gen op de pogingen, die thans door de commis sie ter bevordering van den aanleg en de exploi tatie van de spoorweglijn Harlingen—Heeren- veen worden aangewendom die zoo wensche- ‘jke zaak lot stand te brengen Die commissie geeft in den laalsten tijd ver lijdende teekenen van levenwaaruit wij zien, 1 ai het haar ernst is de zaak met kracht aan te 'allen en zoo mogelijk! tot een gewenscht einde te brengen. Zij verdient dus gesteund te morden door ieder belangstellende. Wij ontvingen van haar een prospectus, de 'oncept-statuten van de op te richten «Friesehe üpoorweg-Maatschappij” en daarbij de i'tnoodiging deze voor handelnijverheid en andbouw, zoo hoogst belangrijke onderneming zoo veel mogelijkook in onzen kring te bevorde ren. i Lust ons niet in nadere omschrijving te tre- en over het wenschelijke van ’t tot standkomen ,er bedoelde onderneming, noch in bijzonderhe- en te wijzen op de groote voordeelen, die er voor eene gemeente als de onze aan verbonden ■Ju. We mogen deze als bekend vooronderstel- on en besparen ons dus onnoodig werk. We ■i' en ons dan ook alleen bepalen met te ver rijzen naar ’t geen de commissie in haar pros- ,ectus daarover zegt, EENE LANGGEWENSGHTE ONDERNEMING, i geworden. Vooral de zuid-westhoek is al Vrii vo®rl° d“iarvan noodig zoude zijn. den geprojecteerden spoor- is een der meest vruchtbare, meest volkrijke en t sneek 1 J ■r I 1 i a t COURANT. I staats- j wvjyv/c 444GU ÏCJC4 41JCCX Uc*U hdl IJ’ DCUUCIH ----- - -- 1 1... ftnkfi P hik nn Jn boort 17.,:11 K

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1870 | | pagina 1