GEMEENTE EN HET ARRONDISSEMENT SNEEK. MEIUS- EN ADVERTEMIE-BLAI) VOOR DE BINNENLAND. I’ V IJ F-E N-T WINTIGSTE A R G- A. N No. 56. 1 8 7 O 'S Sijbe de IVolf, Efi 'f I I '1 "““IMHIM I S X E EKER COURANT S3E benden bekend, dat de Commissie uit het plaat- Zierikzee Konijn te Haarlem melo. 93ste algemeene Maatschappij ter wel afdeelingeneiï tot en met 50 51100 twee van 101200 drie en van meer dan 200 leden 4 afgevaardig- het van ADVERTENTIËN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents, voor eiken regel daarenboven 7 /2 Cents. A 11e brieven en stukken, de uitgave of redactie betreffende, worden franco ingewacht. Deze C O U R A N T verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad ƒ1.65, buiten de Stad franco ƒ1.90. De miliciens van de lichting 1869 die heden met onbepaald verlof huiswaarts zouden keeren, hebben bevel ontvangen omniddelijk naar hunne respectieve corpsen terug te keeren. De onheusche behandelingondervonden bij gelegenheid van hel stranden eener boot op eiland Urkheelt geleid tot de vereeniging eenige handelaren te Groningen om eene maat schappij op te richten tot het in de vaart bren- Dingsdag is te Tilburg de vergadering der Nederlandsche bevordering van nijverheid geopend. De Eerste Kamer heeft hare werkzaamheden hervat. De wets-ontwerpendie van de Tweede Kamer zijn ontvangenzijn naar de afdeelingen In eene dezer dagen te Amsterdam gehouden vergadering van de finantiële commissie der maatschappij tot nut van ’t algemeen, is bij het arresteeren der begrooting voor het volgende maatschappelijk jaar bepaalddat door de de partementen voor elk lid in de algemeene kas zal worden gestort ƒ1,55, in plaats van ƒ1,70 a 2,10 zooals vorige jaren. gen van twee booten van daar naar de Lemmer en van één boot van de Lemmer naar Amster dam. Van het benoodigde kapitaal ƒ60,000 in aandeelen van ƒ100, is reeds voor ƒ41,600 in geschreven. (As. Ct.) Wij hopen dat deze maatschappij spoedig tot stand zal komen. De beschaving onzer dagen. Te Rotterdam zijn uit de fabriek Krupp te Essen aangekomen 4 stalen achlerlaad-kanonnen wegende ieder 25,000 kilo. Zij zijn voor Rusland bestemd en werpen puntboorkogels van 250 kilo, ’t Is zeer de vraag of de pantserschepen van de grootste soort daartegen bestand zullen zijn. Desniette min wordt het bouwen daarvan ijverig voortge zet. Trouwens wat beteekenen eenige millioe- nen meer of minder? De vorsten wenschen zul ke speeltuigen, en de kosten wel, de volken zijn er immers goed voor. De verkiezing van mr. A. S. van Nierop tot lid van den Amsterdamschen Gemeenteraad met 949 stemmen van de 1716, is het feitdat de Katholieke en conservatieve candidaat respecti- velijk slechts 357 en 386 stemmen erlangden doet het Noorden zeggen, dat de kiezers voor den gemeenteraad meerendeels liberaal zijn, want 949 hunner stonden tegen over 743 illiberalen. Deze bewering bewijstdat het blad, weinig op de hoogte is van Amsterdamsche toestanden. In den zomer vallen de stemmingenmits de kiezers trouw opkomen in liberalen zin uitin de overige drie jaargetijden is ’t meestal anders, on wel omdat in het eerstgenoemde saisoen een groot deel der conservatieven naar buiten of op reis zijn. Als een staaltje hoe het met den toestand van hel onderwijs te Tegelen gesteld is, wordt van daar gemelddat een der leerlingen sedert 2 a 3 jaren de school bezoekendehet schrijven heeft geleerd met de linkerhand in plaats van met de rechter, en zulks zonder dat het door den onderwijzer was opgemerkt. In de volgende week zal de Synode omtrent de doopsformule quesiie een besluit nemen en wel of zij aan de Provinciale Kerkbesturen het besluit van verleden jaar waarin het gebruik der formule werd aangeraden, gewijzigd of niet gewijzigd zal opzenden, of wel aan deze opge zonden of de advies der klassicale besturen zal intiekken. BEKEND M AKIN G. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente SNEEKmaken aan de belangheb- selijk bestuur, ingevolge art. 15 -der wet be- zou worden. De Burgemeester vertrouwt dat de veehouders, j van het hoog gewigt der zaak doordrongen, zoowel I in het algemeen belang als in dat van hen in het bijzonderde bovenstaande bepalingen stipt zul len opvolgen en in het oog houden. Sneek den 15 Juli 1870. De Burgemeester voornoemd HAMERSTER DIJKSTRA. Gelijk bekend is, heeft.de heer Stokvis, hulp onderwijzer te Veendam en Wildervankzijn ontslag gekregen. Een ingenieuze Veendammer heeft nu eene nominatie aangeboden van de hee- Snoek te WinschotenVis te GoorSchol te FlakkeeKoekkoek te HoogeveenKalkoen te en Gans te Al- Door het hoofdbestuur der Maatschappij tot Nut van den Javaan is aan de afdeelingen een ontwerp van een gewijzigd reglement voor die maatschappij toegezonden, dat in de aanstaande algemeene vergadering een punt van beraadsla- ginh zal uitmaken. De voornaamste wijzigingen zijn: in art. 2 vervalt de bepaling, wat door de maatschappij op Java zal gedaan worden, zoodat waarschijnlijk in het vervolg geen sprake meer zal zijn van voorstellen tol ontginningen, enz. Het hoofdbestuur zal uit zeven leden bestaa’i door de algemeene vergadering gekozen. Het minimum der contributie wordt op 2 ge steld. De algemeene vergadering zal bestaan uit de leden van het hoofdbestuur afgevaardigden der afdeelingen en eereleden der Maatschappij. Iedere afdeeling zal afgevaardigden zenden naar het ledentalen leden éénvan De heldendaden van ons leger in vredestijd. II. Te Breda hebben in den nacht van giste ren weder ernstige vechtpartijen tusschen eenige huzaren, aldaar in garnizoen, en burgers plaats gehad. Van deze iaatsten zijn er verscheidencn met bebloede gezichten huiswaarts gekeerd, (4. D, v, N.) KENNISGEVING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente SNEEK maken bij deze bekend dat, voor den tijd van een jaar van 1 Juli 1870 lot 30 Juni 1871 pachter van het marktgeld wegens staanplaatsenzoo mede ten dienste van openbare vermakelijkhedenis geworden de per soon van wonende te Sneek. Burgemeester en Wethouders Voornoemd, HAMERSTER DIJKSTRA. De Secretaris II. FENNEMA. Men zegtdal door de heeren Rijnders en Krayenbeltpredikanten te Alkmaar, bij het prov. kerkbestuur van Noord-Holland een aanklacht is ingediend tegen den praeses der classis van Alk maarwelke, gelijk wij meêdeelden, een af keu- rend votum heeft uitgebracht over zekere veel- moge, begaan is geworden, zal de straf van gevan genisstraf ten minste een maand zijn, enten hoogste van nog een derde boven de zwaarste straf, die een anderen schuldige om hetzelfde wanbedrijf opge- besproken advertentie, waarin beide predikanten den godsdienstigen en zedelijken toestand van Alkmaar en omstreken hadden behandeld. Bij koninklijk besluit van 12 dezer is tot lid van de Algemeene Rekenkamer benoemdde hr. W. A. van Rees, gepensioneerd majoor-titulair van het Indisch leger, in plaats van wijlen ba- lon Nahuys. BEKENDMAKING. De BURGEMEESTER der gemeente SNEEK In overweging genomen hebbendedat er zich m deze Provincie verschijnselen van be smettelijke ziekten onder het hoorn- en onder het wolvee hebben voorgedaan Herinnert de Veehouders in deze Gemeente aan de bepalingen van artikels 459 tot en met 462 van het Welhoek van Strafrecht luidende: Art. 459. Ieder houder of oppasser van dieren of van melk- of slachtbeesten, die verdacht zijn van aangedaan te zijn van besmettelijke ziekte die niet dadelijk kennis daarvan gegeven zal hebben aan den maire (Burgemeester) de gemeen te waar zij gevonden wordenen die zelfs voor dat de maiae (Burgemeester) óp die kennisgeving geantwoord heeftdeze dieren of melk- of slacht beesten niet opgesloten gehouden zal hebben, zal gestraft worden met eene gevangenis van zes da gen tot twee maandenen eene geldboete van zestien tot twee honderd franken. Art. 460. Desgelijks zullen gestraft worden met eene gevangenis van twee tot zes maanden, eu eene geldboete van honderd tot vijf honderd frankendiegenendie, in weerwil van het ver bod der regeeringhunne besmette dieren of beesten onder anderen zullen hebben laten ko pen. Art. 461. Ingevalle uit dit laten loopen onder andere beesten eene besmetting onder ander vee ontstaan is, zullen diegenen, die het verbod der regeering overtreden zullen hebben, gestraft wor den met eene gevangenis van twee tot vijfjaren, en eene geldboete van honderd lot duizend fran ken. Alles onverminderd de uitvoering der wet ten en vei ordeningen betreffende de veeziekten en de oplegging der straffen daarbij gesteld. Art. 462. Ingevalle de boetstraffelijke wanbe drijven waarvan in dit hoofdstuk gesproken wordtdoor den veld- of bochwachters of po- licie-amblcnaren onder welke benaming hel zijn Dezer dagen zou in eene Geldersche gemeente paardenmarkt gehouden worden, bij welke gele genheid de eigenaar van een caroussel of malle molen aanvraag had gedaan om met zijn toestel het publiek te vermaken. Zekere vrouw Veldhuizenzeer rechtzinnig, en natuurlijk daarin eene doodzonde zienderichtte het volgende schrijven aan den burgemeester: «Hoog eerwaarde heer burgemeester van »Ik bid u in den naam van onzen God en Heerdat u Zondag de male meule niet toelaat te gaan in de gansche gemeente opdat niet een haastelijk verderf ons overkomendoor Gods geest gedreve met mij eijge land geschreven.” »(Volgt de onderteekening)” Tot groote blijdschap zeker van de schrijfster, zegt de Ank. Ct is de mallemolen niet ver schenen echter stellig niet ten gevolge van haar opstel, waarover natuurlijk hartelijk gelachen werd. last met het onderzoeknopens de al !,of niet ge- I grondheid der redenen welke tol vrijstelling of i uitsluiting van den dienst der schutterijzijn in- gebracht, dit jaar hare tweede zitting zal hou den, ten raadhuize alhier !op Maandag den 18 Juli aanstaande, des voormiddags ten llj/2ure, tot onderzoek van alle reclamesdoor' de inge schrevene en geloot hebbende personen van dit jaar en door de reeds vroeger ingclijfden ingébracht, alsmede tot onderzoek van hen, die bij nummerverwisseling voor anderenverlangen optetreden. De belanhebbenden worden gewaarschuwd om alsdan op te komen vermits zij anders zul len gehouden wordengeene redenen tot vrij stelling te hebben en voor zoo verre zij dienstplichtige nummers getrokken hebben niet in de termen van art. 3 der wet, van den 11 April 1827, sub. letter a, b, c, 1 en m van art. 4, bij de Schutterij zullen worden ingelijfd blijvende het hun evenwel vrijom hunne rede nen tot vrijstelling in een volgend jaar te doen gelden. Enopdat zulks kome ter kennisse van een ieder, dien het aangaat, zal deze worden afge- kondigd zooals gebruikelijk is. Sneek, 8 Juh 1870. Burgemeester en Wethouders voornoemd, HAMERS TER D Uh S TRA. De Secretaris, II. FENNEMA. den. Elke afgevaardigde brengt één stem uit. De afgevaardigden worden gekozen door de afdeelin gen uit hare leden zy mogen van geen last brieven voorzien zijn. De benoeming van eereleden wordt voorgesteld. De overige bepalingen komen met het oude reglement overeenof hebben slechts geringe wijzigingen ondergaan. Zijn de Siameezen gehuwd en hebben ze wer kelijk twee en twintig kinderen bij hunne vrou wen verwekt? De ondeugende criticus in de Amst. Cour, durft er aan twijfelen. Sprekende van de voorlezing der bekende geschiedenis van de Siameezen in het theater van den heer van Lier zegt hij Vooral de zinwaarin van hun huwelijk en van hun dozijnen kinderen werd gesproken, scheen hun bijzonder ongeloof lijk voor te komenen zij gluurden met al het aandoenlijke van hun melancholieken blik de twee jongens aandie aan hun rechter- en linkerhand geplaatst waren en als hunne zonen werden ge noemd. ’t Moet ook wel hard zijn voor de Sia meezen, mannen van Mongoolschen stam, om zich een paar slungels als zonen te zien opdrin- gen die een zuiver Europeschen schedel hebben en des morgens waarschijnlijk de schoenen poet sen van hunne papa’s, om des avonds hunne por tretten te verkoopen. Een der vertoonders van «vermakelijkheden’’ op de Heldersche kermis heeft een salamander die konijnen verslindt. Voor het oog der toe schouwers wordt een konijntje gedurende eenige oogenblikken aan de woedende beten van zijn vijand overgegeven en daarnaten blijke van de moorddadige bestrijding en folteringhet ge wonde diertje den volke vertoond. Moesten zulke onzedelijke vertooningen niet verboden worden?

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1870 | | pagina 1