NIEUWS- EJi ADVERTENT1E-BLAD VOOR DE GEMEENTE EN HET ARRONDISSEMENT SNEER R N-N'0'1 B J R G A N 1 S 7 O WOENSDAG V IJ F-E -X-T W I N- T G 8 T E 'I Sijbe de êtolf, wonende te Sneek. DE OORLOG. Qi r y d i i u fennema. f SNEEKER COURANT MMHPjmffliMï slipt zul- datvoor den kethouders Vuornoemd, i mogelijk voorbereid van later bericht is dit niet geschied. i t van deze bekend onzer De Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad ƒ1.65, buiten de Stad franco ƒ1.90. oon bijeengeroe- De treurige verwikkelingen waarin heel Europa kan worden m2 r,. thans lij uitsluiting hel onderwerp keu uitmakenhebben ook onze besluiten voorzorgsmaatregelen zoo mogeliik voorbereid eil B urge meester en IlAME/tSTÊR DIJKSTRA, De Secretaris volgd de oproeping 186669 niet oevei moge, begaan is geworden, zal de straf van gevan genisstraf ten minste een maand zijn, enten hoogste van nog een derde boven de zwaarste straf, die °een anderen schuldige om hetzelfde wanbedrijf opge legd zou worden. De Burgemeester vertrouwt dat de veehouders, van het hoog gewigt der zaak doordrongen, zoowel in het algemeen belang als in dat van hen in het bijzonderde bovenstaande bepalingen len opvolgen en in het oog. houden. Sneek den 15 Juli 1876. De Burgemeester vaornoemd HAMEI(STER LIJKS'!RA. Hoe ook de zaken loopen mogende kansen I voor Rome staan zeer slechten wat de paus op papier aan zijne onfeilbaarheid heeft gewon nen zal hij vrij zeker inderdaad aan zijn gebied verliezen. Ook voor ons land zal de oorlog niet voordee- lig zijnwant al zijn wij er niet in betrokken en zal onze neutraliteit, zoowel te Parijs als te Berlijn, geëerbiedigd worden, onze handel zal er schade onder lijden, want de uitvoer van ooraigs behoeften wordt heden of morgen als contraban de verboden en daaronder kan men heel veel rangschikken. Eén ding is intusschen gelukkig, dat in den tegenwoordigen tijd de oorlogen geen jaren meer duren en een beslissende slag geen maanden of zelfs we«en op zich laat wachten. de kavallerie,. de veld- en rydeude*ar'ïlierh* he- Troepen bewegingen en singen geschieden reeds zijl wordt met kracht i AD VERTEN TIEN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents, voor eiken regel daarenboven 7*/a Cents. Alle brieven en stukken, de uitgave of redactie betreffende, worden franco ingewacht. a K E N N IS GE VING. BURGEMEESTER. en WETHOUDERS In overweging genomen hebbende zich in deze Provincie verschijnselen smettelijke ziekten onder het hoorn- het wolvee hebben voorgedaan Herinnert de Veehouders in deze Gemeente aan de bepalingen van artikels 459 tot en met 462 van het Wetboek van Strafrecht. lm.lende: Art. 459. Ieder houder of oppasser vau dieren of van melk- of slachtbeesten, die verdacht zijn van aangedaan te zijn van besmettehjke ziekte die niet dadelijk kennis daarvan gegeven zal hebben aan den maire (Burgemeester) de gemeen te waar zij gevonden wordenen die zelfs voor dat de maüe (Burgemeester) op die kennisgeving geantwoord heeft deze dieren of melk- of slacht beesten niet opgesloten gehouden zal hebb n, zal gestraft worden met eene gevangenis van zes da gen tot twee maanden, en eene geldboete van zestien tot twee honderd franken. Art. 460. Desgelijks zullen gestraft worden met eene gevangenis van twee tot zes maanden en eene geldboete van honderd tot vijf honderd franken, diegenen, die, in weerwil van het ver bod der regeeringhunne besmette dieren of beesten onder anderen zullen hebben laten loo pen. Art 461. Ingevalle uit dit laten loopen onder andere beesten eene besnjetting onder ander vee ontstaan is, zullen diegenen, die het verbod der regeering overtreden zullen hebben, gestraft wor den met eene gevangenis van twee tot vijfjaren, en eene geldboete van honderd tol duizend fran ken. Alles onverminderd de uitvoering der wet ten en verordeningen betreffende de veeziekten en He oplegging der straffen daarbij gesteld. Art. 462. Ingetalle de boetstraffelijke wanbe drijven waarvan in dit hoofdstuk gesproken wojdt, door den veld- of bochwachters of po- licil-amblenaren onder welke benaming het zijn van onrecht en ge- K E N N IS G E VI N G. De BURGEMEESTER van de gemeente SNEEK maakt 4 naar aanleiding der circulaire van den heer Commissaris des konings in de- provincie Friesland, d.d. 16 Juli 1870, 2e Afdeeimg N°. 848, bekend, dat alle miliciens-verlofgangers der lichtingen van 1866, 1867 1868 en 1869, dia tot de onderscheidene korpsen van net leger be- hooreuworden gelastzich uiterlijk op den 20 dezer te bevinden in de standplaats van hel korps, waartoe zij behooren en dat van deze oproe ping zijn uitgezonderd de lotelingen van de lich ting 1870, die behooren tot de kavallerie de veld- en rijdende artillerie. Sneek den 18 Juli 1870. De Burgemeester voornoemd HAMERSTER DUES IRA. de den 20 Ju’i e, k, te bevinden het korps waartoe zy respective!ijk bchóoren De lotehngen van de lichting v.-io fs7(i p„ i-nj hooren, zijn hiervan uitgezonderd garmzoens verplaat- De vesting Delf zijl worm met kracht m slaat van verdedig im gebrachtterwijl men verneemt dat drie pantserschepen derwaarts zijn vertrokken, schipbrug bij Wester voort is ongebroken eti naar Nijmegen overgebracht ook die te Deventer zouzegt men reeds zijn opgebroken. Zaterdag heen de heer van Nispen van Pan- nerden de regeering seïnternolloBM »ovel. ,;e heeft ge- i spoedig De minister van bui- van liet murktgeld mede ten dienste van is geworden de per- de gemeente SNEEK maken bij '::t iy‘ v,n een J‘a’val1 1 Juli 1870 tot 30 Juni '1 371 pachter wegens staanphi.-Cseh zoo i openbare vermunelijiuieden soon van BEKENDMAKING. De BURGEMEESTER der gemeente SNEEK dat er vin be en onder de teilen gewapend te zij.,. Op het ingetrokken lof voor de mililiens der „el,. va n min Weldra ge- lêegesleej,i cn die der gesprek wireer ng doen te nemen tenenr- vuur eve.ntuaii- mg l,.o69is ge- alle andere lichtingen manschappen zich op de standplaats een oorlog oiitkeuendedat de schuld der 1 en alleen bij Frank- zegt dat blad Spanje iri in hei gezicht geslagen en Pruisen beleedigd. Daarbij brengt het lof aan den koning van Prui sen over zijn edelaardig gedrag in zake des kei zers houding met betrekking lot hem en Spanje. Zelf, de Napoleontisch gezinde Times oordeelt zoo, of beter gezegd, veel s renger zij verfoeit de gezochte aanleiding en voorspelt aan Napole on zijn val. Dat Duitschland Pruisen des noodig te hulp zal komenzeijien wij, is zoo goed als zeker. Eene andere vraag is hetwat Oostenrijk en Italië zullen doen. Vraagt men ons wal waarschijnlijk is, dan zeggen wij, dal Oos(.enryK recht gaarne Frankrijk zou bijstaan om den smaad, van Pruisen onder vonden, te wreken maar uit vrees voor Rus land zich er op bedenken zal. Hel andere ryk, Ita.ie, zou zich ongetwijfeld aan Frankrijks zijde scharenzoo maar Oosten rijk het ook deedwant Italiëde Keizer hel pende, zou zijne handen vrij hebben om de Ita— liaausche éénheid volkomen te maken en den nu onieilbaren paus van zijne laatste aardsche glorie te ouldoen. De paus zou in dezen het gelag moeten beta len en ook zelfs, wanneer Italië niet Frank rijks uondgeiiout wordt zul het de vraag zijn .ut iiu.ire met b it.die wordt gevoegd want 1'inumy!: z.i; de n.uide.i vulg-moeghebben, om den p--jö r.og i.i zijn wereld..jkt .nacht te souteneeren. voorbij Caesar heen et'1 vechters, met den bekenden kreet van laagheid op de lippen” Wij sympathiseren voor deze enkele maal met von Bismarck indien het waar is dat hij aan den Franscheu gezant de volgende dépêche neeft gezonden »De regeering van Koning Frederik Wilhelm, wel verre van opheldering aan het Fransche Gou vernement te móeten geven heeft integendeel van Frankrijk opheldering te vragen. Het Keizerlijk Gouver emeiit heeftdoor con cession te eischenzich beurogen. He. heelt zich aan een verkeerd adres gewend, er. zoo het den oorlog verlangt, dan is Pm sen gereed en hel hoopt dien lof. een gmd einde te brengen.” Want het rèchi is aan P.-ui_e:ï’s zjde. Zeer juist zeide Daily News, de mogelijkheid van i ook waar tractaten er niet toe verbinden, Prui- ''up.htoJ’ '1CL i sen in dezen oorlog bijstaau. j ryk.llgL Het heeft ze-1 lie minister-president von Varnbühler heeft I aan den Franschen gezant geze d, dat hij zijn keizer Kon mededeelendat hel nationaal ge voel in Wurtemberg door de houding van Frank- ri|k en de ongerijmde eischen des keizers ge schokt is en het land tegen Frankrijk in agitatie is. Builen kijf zal hetzelfde van ’t overig Duitsch land kunnen gezegd worden want geldl het he den een aanval op Pruisenmorgen kan het beieren, Baden eik andere staat zijn. En het Is ook hier van volkomene toepassing, dat, zoo er een gevaar voor den wolf opkomtde koei en, die tol op dien oogenblik in twist waren, de koppen bij elkander steken en op onderlinge bescherming bedacht zijn. Daarom ook heeft het clericaal Ministerie in Belgie de uitgesprokene ontbinding der kamer teruggenomen en haar bijeen geroepenwant ook dat land dreigt gevaar vau Fransche zijde. Napoleon heeft een slagveld noodig, dus moet bij de neutraliteit in Belgie te niet doenwant het terrein in dat land is evenzeer noodzakeiijk voor het houden van groote menschenmoorden als vroeger een groot plein voor het schavot. Heeft Napoleon de sympathie van Frankrijk Dat is moeieiijk te zeggen, en wij gelooven het niet. Volgens Wel is waarhebben de Parijzenaars het hó- --ambassade bij het verklaren den oorlog molest aangedaan wel is waar, uien m liet quartier Latin uitgegalmd: Leve de Keizer! Weg met Bismarck! Leve de naar Ber- enboyen gingen zij gepaard met het zingen van hét lied der Girondijnen en van de Marseillaise. Evenmin als wij het gelooven even zoo wei nig hopen wij het voor de Frausciien want l.el zou hun niet tot eer verstrekken. Wij voor ons zijn het eens met de anders wel wat sterk gekiem de wuordeu van Lows Blanc die m den Rappel, van 15 Julij, aldus spreekt: »Zoo het waai' is, dat Let belang des vader lands hierin bes'aat, dat men door te» bloed waadt, om j.et mili.la:. prestige te verwerven waaraan meu behoefte heelt (ut onderdrukking der natieimlien de eer van Frankrijk gelegen Hel verlangen van den keizer naar oor- I l*".-V'ln. de def h'ro°je i slachtingen, opdat er eene dynaslie meer in de wereld zou zijn; voorzeker dan hebben zij ge lijk, die ons republikeinen beschuldigen, dat wij geene vaderlandsliefde hebben dat wij geen Franschen zya. Want hel is zoo, zoo vatten wij, Gade zy dank, het belang en de eer des lands niet op. Neen wjj voor ons gelooven niet, dal de roeping der Franschen js, om voorbij trekken ais verachtelijke zwaard- Het verklaren van den ooilog door Frankrijk aan Pruisen is een feit, dat zeke. zeer weinigen zal bevreemd hebben. Napoleon begeerde oor- nei i-ruiseii en inoesi men manen len Koste ii M T> 11 n oorlog met Pruisen Naar Berlijnm wat het wilde, want Pruisen is hem bo- i J hJn Maar dle kreeten beteekenen mets te Deventer Zaterdag heen de heer van Nispen nerden de regeering geïnterpelleerd verhouding van Nederland tot de bevriende buiige mogendheden.” Min ster Fock i antwoord dat de regeering hieromtrent mededeeiingen zou doen. 1' tenlandsche zaken was in de vergadering niet tegenwoordig. De Iweede kamer is buitengewi pen tegen heden (Dinsdag.) bladen, waaronder het Noorden en de N. R. Courant wenschen den tegenwoordi- gen minister van buitenbndsche zaken te iep vervangen door den heer Thorbecke Vol 'ens gerucht en als zoodanig deeleh we d mook slechts meê zou de bekwame staatsman n- derdaad de portefeuille aanvaard hebben terwijl er bij gevoegd wordt dat de minister van oor log eveneens zou zijn afgetreden zonder da! diens tel der Pruisische van i heeft log met Pruisen en moest dien maken ten koste I 001.|0„ Ainfr «X'iI/Ia «1‘inl Douiann if knm Ixz-v I ven het hoofd gewassen. De slimheid en groote staatskennis van v. Bismarck hebben den Fran schen keizer telkenmale op den achtergrond ge plaatst zoodat Frankrijk in alle opzichten in staatkundige macht beneden Pruisen is gekomen. Eh dat duldt geen heerschzuchtig man als Napoleon, die nimmer treeft gevraagd naar wat recht en eerlijkheid volksbelang en zedelijkheid welvaart en vooruitgang eischen, maar wien ’l onverschil lig is, wat hij doet, en slech s één doel, één stre ven heeft, en dat is zijn eigen i k. Bij de verklaring van dezen oorlog heeft hij zelfs niet eens den schijn trachten te redden want anders waren ultimatums aan hem vooraf gegaan. 1' log met Pruisen is zoo groot geweestdal bij zelfs zijn gewone geveinsdheid iu staatszaken heeft verloochend en nu wellicht voor het eerst van zijn leven, recht op zyn doel is afgegaan. Napoleon schijnt zich sterk te gevoelen tegen over Pruisen en zich reeds te Berlijn ie wanen, vandaar uit Frankrijk door zijn huurlingen per soonlijk regeerende; maar ook Napoleon I zou van uit St.-Petersburg aan Rusland de wet voor schrijven en kwam op Elba te recht om later als balling een ellendig leven op St. Helena te ein digen. Wij gelooven wel niet, dat deze oorlog zoo’n grooten vaart zal nemen of zulk een af loop zal hebbenmaar, Napoleon zich zeker wanende van de overwinning, handelt daarom even aanmatigend als de verklaring van dezen oorlog gemis heeft aan zedelijken grondeven I mm als zij steunt op het recht van oorlog voeren. Pruisen heeft een grootgoed geoefenduit stekend gekleed en gewapend leger cf Frankrijk, behalve het eerste, ook t overige kan zeggen van het zijnezal te bezien staan en is op zijn minst genomen twijfe.’aciitig. Prinsen moet in deze sympathie hebben van ieuer, die aan recht hecht en weid verfoeitook bij yorsten. tiet is niet twijfeiachtigof Duitschland zal, Prui- j

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1870 | | pagina 1