MWS- tl mm EN HET ARRONDISSEMENT 8NEEL MEEW8- EN ADVERTENTIE-DLAD VOOR DE frX” St™ Te Tt'"1 '0,‘ h<m,lerd beil'l“' 7eeri"S. be“,“ue”diere,rói p““S‘“ onder anderen zulte bobben lute te! sESSSÏSSÉ regeermg overtreden zullen hebben gestraft wïr den met eene gevangenis van twee tot vii ken0'AlleeIdob°ete V™ h°nderd tot duizen^fra^ Ken. Alles onverminderd de uitvoerin- der wet ten en ve. ordeningen betreffende de ve^zfektL No. 58. 18 7 0 Z ATERDAG T E J A a RG A N G. - - State n-G e n e r a a I. tweede kamer. Wren’die zaterdags. V Ml ik vuurwerkkfZ°° n“ en- dan onschade- I blij ,waren begrepen van uit- en doorvoei a’ van paarden R. I. P. aanvrage van vier millioen den zaken heeft geldboete gewone letter, 40 Cents A 11 -1 en stukken, deze Gemeente t en met j Deze C O U R A N T verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad ƒ1.65 buiten de Stad franco /1.90. EEN SPROOKJE. nEempire c’est la paix." Er was eens een machtig keizer; hij bestuur- heeft de - -® vertrou- r„!!’!n?en van de Buiten ónze neutraliteit Zitting van Donderdag 21 Juli. ADVER.TENTIËN van 1 tot 4 rebels r voor elke» regel daarenboven 7ya Cente. - 'A||e brieven dn uigave o! redaoüe bekende, worden fra„„ |„gXhl. Art 462gglfg dern straffen daarbij gesteld, drijven wa.X* ™»>- lSedambt00r licie-ambtenaren onder welke bemmi.J lL genfsstraf rA gteWOrden’ zal de ^ral van gevan- iegdTu wordï helzelfde bedrijf op^ n het algemeen belang als in dat van O 7 bijzonder, de bovenstaande bepalingen ii"zul len opvolgen en in het oog houden. P U1’ Sneek den 15 Juli 1870. De Burgemeester voornoemd HAMERSTER dijkstra. van i den afloop der zitting wetsontwerpen in de afdeeün-en zoeken ten einde de i - En het^sprookje Is nog nje(- uit Wat wel uit is? Het geloof dat, het keizer rijk DE VREDE IS. i blijde boodschap gebracht, eene l weerklonken had naar buiten werd in het vermolmd werelddeel, waarin zijn SNEEKER COURANT Zitting van Dingdag 19 Juli. In de zitting van heden heeft de heer kennis gegeven dat hij van af den d7 A P I hij m active dienst treedt onhnL? va cp kamer te zijn. °phüudt hd van de l“gOn^öa Zidn de nav°teende wetsontwerpen- 1 0Proepmg van vier lichtingen rnilitm h van de zeemilitie een en militie, idem drie maandendör voorioopig voor 2°. verbod en 3 - uitgaven. Op voorstel onrniddeliik na die En de koning zag mit stolz naar zijnesolda- en en arsenalen die er order waren en bromde eveneens der Krieg’ En de onderdanen Ja die werden eigen- genlyk met gevraagdmaar blij .waren ze met hunne respectieve vorsten al deelden ze ook in hunne ontevredenheid. Want ze brachten hen ovaties; zij zongen vaderlandsche liederen, en met geestdrift wapenden ze zich voor den krijg en lunkerden naar het oogenblik waarop ze elkaar ontmoeten en vermoorden zouden, om ia waarom wisten ze zelf met. Dat doet er dan ook met toe als de vorsten het maar bevelen dan buigen de volkeren immers met innig welgeval len t hoofd en dan heet hetGod wil het zóó En zoo geschiedde ook toén! tot dekking dier d®"hefFokker is besloten van heden - --....gen te onder- Op verzoek van den heer Nierstras- minister zich bereid verklaard spoedt wehjk de schriftelijke v--1'- -• s Jandsche Mogendheden omtrent aan de kamer over te leggen. Het volk wen César. Werd male gaan strooien onder zijne lieve kindertjes. er een de vorstelijke dischen zooals het dat meestal .1 vorstelijk genadeblijk van af den beginne overtuigd van sympathie en toegenegenheid zijner en yreezende, dat deze zich soms --op te heftige of lastige wij- zou kullneK opbaren llad zich eene keuJ_ oende gevormd van tot aan de tanden gewapen de mannen die hij goed betaalde; en hij liet h door deze steeds vergezellen als hij een wan- aan"d lnaakte of zich op de een of andere wijze zijn «geliefde” onderdanen vertoonde. En J. gunde hen de onderdanen altijd de zijn hoofdstad te verfraaien en de leelijke i1P,.‘n!ne stralen> ‘net ouderwetsche huizen, te peppen m sierlijke rechte boulevardster- J de beweegbare keien vervangen werden door alléena e Jaag. asphalt of ZÜ0 iets- 0{ dlt Iaatste Sian 7a‘1,,gSZUcht was’ beslissen we niet, uaar de onderdanen betaalden. En ’t volk werd al vrijer en vrijer. Jmms waren er enkele zijner onderdanen die den °ndankbaren Z‘P er altijdniet te vre- ’SeiWvrann 7^ (de r!geuering* Zö »inSe“ zeifs kp„ a“ dle ontevredenheid luide uit te spre- l vergaderingen en in publieke bladen. Verd77S ÜLdeUgend‘ Ze werden dun ook naar genl X e 8et“chliSd ballingschap ofgevan- ber ^staf. Dat was wijs gehandeld van den kei- En als f- jroote rijk 'maar dat werden zc c. A plotten, die er niet jurgersdje er waren en weg moesten worden keizers éclat i nh inni«er en i chen den grooten Cesar ^n z len vil86"’ dat hid leefde als oor een keizer” De meerbedoelff es om het geluk ’me onderdanen 'S ’I is G In de zitting van heden heeft de oorlog, bij de behandeling van de hwedreerige de bestemming dier stnjdkrach- *!aar4 de genius der menschheid hulde zich m die dagen in rouwgewaad. Zij schreide. Maar straks richt ze zich met majesteit op; edele veront- waardigmg tintelt in die helder sprekende oogen, nu ze dreigend den vinger opheft naar de Tuilleriën waar de machtige Gesar zetelt. Och!., geen enkele gemoedsaandoening teekent zich af op ’t marmeren gelaat van den vredelievenden keizer. Schuw deinst ze terug. Een oogenblik drijft ze op haar blanke vleugelen boven de lachend groene boor den van den vroolijk kabbelenden Rijn. Vriende- ijk troonend strekt ze nog eens de handen uit rechts en links, om verbroedering te brengen tusschen menschen en menschen Te vergeefs!... Daar parelt een donker vocht in dat oo<? het valt neder in dat blauwe nat daar beneden de Rijn wordt bloedrood} En... de genius der menschheid dompelt haar breed gespleten pen in het kille vocht; ze maakt lynen en kruizen en teekent een reusachtig kerk hof. Daarop zou plaats zijn voor velen} En met onuitwischbare letters schrijft ze inde geschiedrollen der menschheid, als een treuri" souvenir voor het nageslacht, deze woorden: Anno I8?O VERMOORDE MEN ELKAaR omdat de VORSTEN T zoo wilden, en de VOLKEREN niet wijzer wa ren. 1 BEKENDMAKING. De BURGEMEESTER der gemeente SNEEK In overweging genomen hebbende, dat er zich in deze Provincie verschijnselen van be- smettelijke ziekten onder het hoorn- en onder het wolvee hebben voorgedaan Herinnert de Veehouders in aan de bepalingen van artikels 459 Tot 462 van ^het Wetboek van Strafrechtluidende Art. 459. Ieder houder of oppasser van dieren of van melk- of slachtbeesten, die verdacht zijn van aangedaan te zijn van besmettelijke ziekte n'et dadebJk kennis daarvan gegeven zal hebben aan den maire (Burgemeester) de gemeen te waar zij gevonden wordenen die zelfs voor dat de maue (Burgemeester) op die kennisgeving geantwoord heeftdeze dieren of melk- of slacht beesten niet opgesloten gehouden zal hebben zal gestraft worden met eene gevangenis van zesla gen tot twee maanden, en eene 'geldboete van zestien tot twee honderd franken. - Art. 460. Desgelijks zullen gestraft worden Van PaPler a'S met eene gevangenis van twee lol zes maandende was men steeds gewoon geweest het: »aMa; armes^ te vernemen. Dat was mooi gezegd van den l7Z\ij7?7e.V°rStelljke 9SZe9deS ÖIt vorsteIiJka Er waren er alihans onder zijne eenvoudige on derdanen die dat zoo begrepen, en evenveel waarde aan die uitspraak hechtten als een groen- t tevrouw ’f zou doen aan rotte appelen. Ze re deneerden aldus l’empire c’est la paix!, en 'wo?hlndS’ ln t.Zulden Van dat 1(olossale rijk XléJd Pw!nn Scblereiland een groot kerkhof aan- danenn 7 ?P du,Zende ziJnei’ «geliefde” onder danen een onbegeerde rustplaats moesten vinden op vreemden bodem. vmuen L empire c’est la paix had hij gezegd, en eene 'e- 'laar„een ander werelddeel werd op w gezet. Ze kostte slecht eenige duizende X,SCSe'taS Ön eenifeN mil,ioenen schats- L ‘em- beloftp L paiXj a duS iuidde dö keizerlijke belofte, en aan de lachende boorden van Po in licmo donderde het geschut endoorploe»den bodem eneden kanonkogels denItaliaanschen bodem en de respectieve menschenborstenze ker om dat melancholische vredelied verder voor rnnai""?11 aan de,be8chaafde negentiendeeuwsche maatschappijen daar buiten. ^L’empire c’est la paixaldus herhaalden ’s keizers ministers de welmeenende woorden huns meesters en ze d uring een‘S7 dlHzende Jeu«di&e mannen bij voort- d de Werken deS vredes ontrokken; en ze stelden premiën op het uitvinden van de nieuw ste en beste vernielmgswerktuigenze overlaad den de arsenalen er meê en versterkten de ves- precies als de roofridders der mid deneeuwen dat deden. En ze bouwden schenen £ePidetSrid'iaten ”7 dikkeF dan die ^armeê 7erS Z,ch eertlJds drikten ten einde shalteloos slagen te kunnen uitdeelen en diefstal te kunnen plegen. meisiat En ziet toen ze genoeg gewerkt hadden en gewapend waren voor den vrede, en nadat g«- sepots" etcS’ STr'ijk sPeel^ed cht- sepots etc. «wonderen kon doen,” toen werden ze, keizer en raadslieden, eensklans in hunne vredelievende bedoelingen gestoord. P Hoe dat mogelijk was? Luistert: len zuiden van het machtige keizerrijk lag een ander land rijk gezegend door de nalwr, maaï arm en ongelukkig gemaakt door slechte vorsten c. s. Dat volk had eindelijk zijn koningin weg gejaagdwat zoo dom niet was - ’t mensch was totaal onbruikbaar! Maar, wat minder vTtn v7whas’ iolk z,ocht weèr een waar ook me” ze»»en> ea dat’s waai ookNiet alzoo dacht onze machti-e vre de hevende keizer er evenwel overwant toen datzelfde volk zijn ooievaar zocht van achter den R ij n en hem uitnoodigde om voor hen kik- vorschen een koning te zijn toen keek de keizer kwaad en hij fronsde het voorhoofd en zijne ministers deden desgelijks. En daar was heilige verontwaardiging in ziin d.™et Dri„. J ,er“’M9' h'j d““ dat het prinsje van over den R ij n koninq werd Zen Sd and 1 ZUlden’ En h« beschuldigde een andereven vredehevend-monarchdie ver want was aan ’t onnoozel prinsje, dat hij hem En oeok die6" °7anSen.aambede» met hem zocht. En ook die vorst fronsde de wenkbrauwen en de munsters deden ’t alweer met hem. En de keizer zag met eene arrière pensée naar zijne vredelievende huishouding en bfomde tus- sclien de tanden 1 a g e u r r e geen ontevredenen waren in het maar dat gebeurde bijna nooit ze er gemaakt, d- w. z. men schiep en arresteerde eenige maar eigenlijk uil geruimd. Dat was makende bmnenlandsche politiek! inniger werd de band tus- en zijn groot volk. Men -J een vader te mid- 3lnderen* En dat heteekent iets Zelfs ontstak men> zoo nu en dan, onschade_ ‘e zijner eer; d l’Orsini! Ie keizer deed van zijn kant en de voorspoed van zijn «ge- i te bevorderen. Op zekeren ng geleden- liad bij hun eene minister van oproepings- inlichtingen oorlog, bij de behandelino- gegeven omtrent haar krachtig te handhaven. J 1 J inkwartieringen zal 7einJP|ast regeenng laat onderscheidene kampen ópriS- boodschap die en overgebracht ...«vi.t.g Kuiier, ny Destuur- r;iLcn.oK,Qj -««ciuueei, waarin zim de een groot rijli met wijsheid en rechtvaardig- S 77 Die bl,Jde boodschap heid. Niet uit kracht van geboorte had hij plaats 7n„ i Reekenen. De eeuwigdurende vrede is genomen op een zetel der vaderen, hij chnkte 5want,; ^o heette het!- zijn troon aan een naam die zijn oom vereen- Cis men t 7°^’ e” van Ult dat keizerrijk wigd en m de geschiedboeken als de machtigste --- zijner eeuw had doen inschrijven. Voor dien i naam had eens een geheel werelddeel gesidderd ja zelfs daarbuiten had men een rilling gevoeld als hij genoemil werd. De naam van dien keizer was geliefd gebleven bij het volk, dat hij groot Ge maakt en vernederd, dal hij beweldadigu enten bloede toe gegeeseld had. En den neef, die! slim was had ’t niet veel moeite gekostzich f met behulp van eenige intrigues en een bloedbad- 1 je onder de burgerstol dezelfde waardi-heid e verheffen, welke zijn oom eenmaal bekleed ad en zich alzoo het keizerlijk purper om de schouders te werpen. Aldus zat de machtige keizer op den troon van «et machtige rijk. Het volk was zeer ingenomen met den nieu- En geen wonder) De vrijheid aan de «geliefde onderdanen” in zoo ruime toegezegdalsof St. Nicolaas zoetigheid zou En n kruimeltje ’t volk riep ge* inderdaad, zoo nu en dan viel vrijheid van c_ uleve de keizer- woon iswanneer het een i ontvangt. De keizer de warme onderdanen bij de een of andere

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1870 | | pagina 1