GEMEENTE EN MET ARRONDISSEMENT SNEEK. BINNENLAND. MEL U S- EN ADVERTENTIE-BIAD VOOR DE i I N T I Gt WOENSDAG i 7' 1 post- il bataillons worden zamengesteid uit minstens Worden voldaan. het marktgeld.” •’2» en te Hoorn -o schutterij minister ver- SNEEKEii COURANT Naar wij vernemen, wordt overal in ons land met ongekende kracht gearbeid aan de inunda- tie-werken. manschappen worden naar gelang van j aan de i Ooilo,, maakt bekend 1 in bataillonsof sektiën. j onder de wapenen vrij te stellen of leiding door oorlog daartoe aan te wijzen. De Minister van Oorlog maakt bekenddat requesten om milliciens van de opkomst 7 l 1”-I met verlof te te Kampen zijn 4 i examen gekomen. in de tegenwoordige tijdsomstandig- worden voldaan. j Op de telegraafkantoren te Delfzijl, ’s Herto- genboschMaastrichtNieuwediep en Venlo wordt tot nader bevel hulpnachtdienst gehouden. Amsterdam’s Gravenhage en Rotterdam heb- Deze CO UB AN T verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden is bómen deze Stad ƒ1.65, buiten de Stad franco /1.9O. De gevangenissen te Leeuwarden c.. worden bewaakt door de dienstdoende aldaar. van 11 en uitvoering van dit zal worden ge- - - gezon den aan de algemeene rekenkamer. Het ultra-Napoleontische dagblad la France dat wel meer liegttracht ons met alle geweld met Pruisen in onmin te brengen, ’t Beweert n. 1., dat ten onzent blijkbare wrevel tegen Prui sen en blijkbaar liefde voor Beide beweringen zijn ten Wij willen vrede en naburenmaar voelen t Duurt lang eer er eene bataille wordt gele verd zegt men. Herinner u is het antwoord dat in 1866 toen allesnaar men meentveel sneller ging op den 27 Maart de Pruisische krijgsmacht *1 bevel ontving om de Oostenrijk-Saksische gren zen te vet sterken dat op 4 Mei 9 legercorp sen mobiel werden verklaard dat op 19 Mei de troepen werden geconcentreerd dat op 16 Juni dat. geduchte leger in beweging kwam en dal de slag van Sadowa plaats had op 3 Juli alzoo zes weken nadat Pruisen zijne troepen, vooraf op den voet van oorlog gebracht, begon te te coneentreeren. Die daarover nadenkt zal wel gelooven dat hij nog met behoeft te klagen over den langzamen spoed warmede de slrijdvoerende legers tegen el kander oplrekken. De miliciens schijnen overal, althans aan de stations der Staats-spoorwegen, in beestenwagens gepakt te zijn. ADVER'J ENTTEN van 1 tol 4 regels, gewone letter, 40 Cents eiken regel 7/, Centó. Alle brle.en en uigave «I lenatlie belrellende, worden franco „gewacht. De militairen zijn op last van het Departe- I ........t van Oorlog door hunne chefs uitgenoodigd ^eene mededeelingen door gesprekken of bij ge nopens het leger. 1 Frankrijk bestaat, eenenmale valsch. vriendschap met al onze voor geen hunner eene buitengewone sympathie. De Hemel beware ons! ben doorgaande; Arnhem, Groningen on Utrecht tot nader bevel gewone nachtdienst. Den l.,Lm Juli bedroeg hel getal’proponenten waarunuer 6 behoorende tot hel Waalsche keekgenootschap. Van die 41 zijn 2 hnlppredi- keis, 6 bi;het onderwijs geplaatst, 2 aa^da». bladen én 2 zijn rijksambtenaarsterwijl van da resterende 29 minstens een tiental" burgerlijke betrekkingen vervullen. De Wordstar, welk blad wij geprezen heb- oen om zijne goede voornemens niet alleen maar ™>ral omdat het dadelijk blijken gafzeffi^k- Inifi1 hi gen> en Parly,laat a part te zetten 1 ceft het spreekwoord bevestigd’t welk ze<4 da de natuur sterker is dan de teer, of dal de pot de reuk waarvan zij eens doortrokken is worden, met gemakkelijk ve.liesl. In het nom mer van Zondag 24 Juli heeft zij aan hare X nuatien den teugel weer rijkelijk bot gevierd en we1 ln een hoofdartikelwalrin zij smak en schimpt op het streven der liberalen Jom de uit gaven voor oorlog te verminderen. Zie hier een staalfje van hare schuifelende taktiek. Na eerst Belgie geprezen te hebben, zegt zij »De maatregelenhier te lande tot dusver ge nomenverdienen ook zeker ieders goedkeuring me de noodige spoed en kracht wordt “S laild in slMl ,an »Wij zouden het in deze oo^enblikken min der raadzaam achten twijfel te ópperen aan het fel Ïm t°nZerfv.erdedib'ingsmiddelen. Die twite ffi-iih weifelm«fidigheid kunnen leiden en juist thans moet alles vermeden worden wa bij ons voik de vrees zou kuunen wettteen ’(ste en met: doen rijzen), dat we niet in Maat wa ren ons grondgebied te verdedigen. Hoezeer wij dan ook niet volkomen overtuigd zijn, dat onze defensie zoodanig is ingericht dat zij inderdaad als voldoende beschouwd kan worden willen wij toch aannemen, dat \net de noouige krachtsinspanning en met medewerking Onderofficieren en korporaals, die zich bij hun ontslag uit de dienst voor het reserve-kader heb ben verbonden, worden in actieve dienst opo-e- roepen. De zamenkomst der schutters heeft op ver schillende plaatsen aanleiding gegeven tot onte vredenheid en wanordelijkheden. Te Groningen is dat o. a. ook het geval ge weest schuttersdie zich verongelijkt waanden, wei den zelfs naar men zegt, met de politie hand gemeen. Sommigen gaven de schuld daarvan aan de min juist gestelde publicatie. Hoe het echter zij vooral in dezen tijd dient men op zijne hoede te zijn, om geen aanleiding te geven, dat de goe de geestdie onder de bevolking heerscht, plaats make voor onvergenoegdheid. De bataillons worden zamengesteid uit minstens verzenden, m u 3 en ten hoogste uit 5 kompagniën elke kom- heden niet kan pagnie ter sterkte van ten hoogste 150 man. Art. 5. De kaders der bataillons en kompa»- i p mën worden zamengesteid gelijk bij ons besluit, I ment bepalende de indeelmg en zamenslelling der dienst- i doende schutterij, in elke gemeente is vasteesteld i Lu r. "i - m m Art. 6. De kommandant zorgt, dat indien I "-"uÜ l°en_’ de indeelingen onder de ingedeelde manschappen geen »enoe»- zaam getal onderofficieren korporaals of tamboers wordt aangetroffen, de open gebleven plaatsen dadelijk worden aangevuld uit de daartoe meest geschikte manschappen. Art. 7. Als officieren worden ingedeeld a de officieren der schutterij die zich daartoe vrijwil lig aanbiedenb de officieren der schutterij die uit kracht der wet tot de dienst verplicht en on gehuwd of weduwnaars zonder kind of kinderen zijn. De open gebleven plaatsen worden, op Üoh overeenkomstig art. 29 der wet van 11 April lo27 (Staatsblad no. 17) daartoe te doene voor dracht, zoo spoedig mogelijk door ons aangevuld. Art. 8. Overtreft het aanwezige getal officie ren onderofficierenkorporaals of tamboers dat der te vervullen plaatsen dan wordt de jongste in eiken rang of graad voorloopig bij het batail- londe kompagnie of de sektie a la suite geplaatst, doch is niettemin aan de dienst onderworpen. Art. 9. De op te roepen manschap uit de re serve worden onverwijld gewapend. Zij voorzien zich van de uniformkleeding behoudens, inge val van onvermogen de slotbepaling van art. 41 }der wet van 11 April 1827 (Staatsblad no. 17). Art. 10. De volgens art. 4 ingedeelde man schap worden in den wapenhandel geoefend op zoodamgen tijd en wijze als de kommandant het meest doelmatig oordeelt. De oefeningen kunnen onder de leidin» wor den gesteld van militaire officieren, door° onzen inimstei van oorlog daartoe aan te wijzen. De kosten daarop vallende komen ten laste van s Rijks kas. Alt. 11. Van wege het departement van oor log worden de noodige wapenen en ledergoed voor- zoo ver deze voorwerpen niet reeds in dé gemeenten voorhanden zijn, verstrekt. Onze ministers van bmnenlandsche zaken van oorlog zijn belast met de i besluit, dat m het Staatsblad plaatsten waarvan afschrift zal worden den aan de algemeene rekenkamer. Juli 1870. (Volgen de handteekeningen). 1 Hel koninklijke scherpschutters-corps te ’s Ha- ge heeft zich als één man ter beschikking des konings gesteld. Het Dagblad van Zuidholland voegt hierbij (als een voorbeeld, der Holland- sche vrouwen waardig)dal een vaderlandslie vende jonge dame zich, bij een allerliefst schrij ven heeft bereid verklaard, met het corps zoo noodig als marketentster uittetrekken. Naar men mededeelt is ook de heer de Roo van Alderwerelt in active dienst hersteld, en als majoor met een kommandement belast. Aan de theologische school studenten door hun theologisch De Twentsche Courant berichtdat uit Tuh hetPaUS??alt’ ,nnar J0,^elln^n naar het Pauselijke leger zuilen vertrekken. Uat is, nu men hier tot eigen veiligheid het geweer aangrijpt, nog drie te veel. Bij beschikking van 22 Juli heeft de i van .bmnenlandsche zaken bepaald dat de" kiezmg van een hd der Tweede Kamer van de Sta- ten-Generaal in het hoofdkiesdistrict Alkmaar noodzakelijk geworden ten gevolge van het aan’ nemen eener active betrekking bij het leger te velde door den heer W. J. Knoop op Dffisda» lb Augustus 1870, en dat, zoo eene heJstemï ming noodig is, deze op Dinsdag 30 Augustus daaraanvolgende zal geschieden. Au&«stus De brieven die van den Rijn worden verzon den, zijn onderhevig aan den censuur; zij moe ten open aan de postkantoren worden ingèleverd WjJ dit berigl, zegt het Vaderla^nd, voor emng van onzen correspondent, die het ons medt als een feit, waarvoor bij instaat. boLbÏÏL M“ur Misschien doen we velen onzer lezers geen ■ondienst door in zijn geheel terug te geven het koninklijk besluit van 19 Juli 1870 ter voorbe reiding van den eersten ban der dienstdoende schutlerijen tot handhaving der neutraliteit in de ontstane verwikkelingen tusschen twee bevriende naburige mogendheden en zoo noodig, tot ver- dediging des vaderlands: I »Wij Willem III enz. Op de voordracht van onze ministers van bin- nenlandsche zaken en oorlog, van 17 Juli 1870, n°. 5 4e afdceling en van 18 Juli n°. 75 P; I Overwegende: 1 dal bij de ernstige verwikkelingen tusschen twee bevriende naburige mogendheden maatre- gelen zijn gevorderd ter handhaving eener strikte neutraliteit I «tat de nationale militie reeds, krachtens art. 184 der Grondwet, buitengewoon is bijeenge- I roepen en dat ook nu reeds de dienstdoende schut- I terijen behooren te worden voorbereid ter hand- I laving der neutraliteiten zoo noodigtot ver- I dediging des vaderlands; Gezien art. 188 der Grondwet; Gelet op de arlt. 28 en 77 der wet April 1827 (Staatblad nn. 17); Hebben goedgevonden en verstaan. Art. 1. Re leden der dienstdoende schutterijen, I >net inbegrip van diegenen, die tot de reserve I Z|jn overgegaan worden door de kommandanten I Van die schuttèrijen onverwijld zamengeroepen. I Art. 2. Bij de zamenkomst in het voorgaand I aitikel vermeld wordt, overeenkomstig art. 78 oer wet van 11 April 1827 (Staatsblad n°. 17), door of van wege den kommandat aan de zamen- geroepen manschappen afgevraagd, wie hunner zich vrijwillig aanbiedt tot diensten ter handha- I ving van ’s land neutraliteit en, zoo noodi», ter I verdediging des lands. I De kommandant houdt aanteekening van I het juiste getal leden der schutterijdie onge- I huwd of weduwnaars zonder kind of kinderen I ZtJn, daaronder begrepen zij, die tot de reserve I Waren overgegaan alsmede van de gehuwden en I weduwnaars met kind of kinderendie zich vol- |gg^Sd'let voor©aand artikel vrywillig hebben aan- 1 Art. 4. De in de beide voorgaande artikelen I fienoemde mauOVhup1 II un aantal ingedeeld in bataillonsof sektiën. Van de zijde der Pruisiehe ambassade is, op een daartoe gerichtte vraag door iandgenoolen die op reis wilden gaan, geantwoord, dat het ongeraden was vooreerst dat gedeelte van Duitsch- land te bezoekenwaar troepenbeweging plaats hebben. In het huisgezin van de wed K. te Gouda heeft lood vergiftiging plaats gehad door drink waterdat met looddeelen bezwangerd was Een BURGEMEESTER en WETHOUDERS var. de gemeente SNEEK maken bekenddat de JAARMARKT, op welke geen bedelaars, rijfelaarsiiaz.ardspelers of loterijen met kaart jes om koek, glas- en aardewerk of andere voor werpen zullen worden toegeiatenalhier zal in gaan op Dinsdag den 9 Augustus a. s des mor gens ten acht ure en eindigen op Vrijdag den 19 Augustus daaraanvolgende des morgens ten acht ure en dat vóór den 21sten dier maand, alle kramen, disschen, tenten enz zullen moeten zijn afgebroken en weggeruimd. Wordende hierbij herinnerd aan art. 46 van de algemeene politie verordening, waarbij is be paald »dat niemand: eene tent of iets dergelijks op »deu voor den openbaren dienst bestemden grond >inag opslaan dan op aanwijzing van den markt- Vmeester en na voldoening van Sueek den 23 Juli 1870. Burgemeester en Wethouders Voornoemd, HAMERSTER DIJKSTRA. De Secretaris H. FENNEMA. Kolonel EngelvaartGouverneur der Acade mie dien ook wij op ’t gezag van Ilollandsche bladen eenige oogenblikken als gevangene in Duitschland hebben laten figureeren, is niet in Duitschland geweest. ’t Gansche verhaal was dus een verzinsel.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1870 | | pagina 1