NIETO- EN ADVERTENTIE-BLAD VOOR DE Bericht! J GEMEENTE EN BET ARRONDISSEMENT SNEEK. B I i\ N E N L A N D. No. 60 N G. ZATERDAG 30 JULL f 7 O i - - politie hem gezocht dronken gevonden. Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad ƒ1.65, buiten de Stad franco /1.90. In de Alk. Cl. betuigt generaal W. J. Knoop, laatst vertegenwoordiger van ’t kiesdistrict Alk maar ter Tweede Kamer thans in actieve dienst hersteldzijn innigen dank aan zijne kiezers we gens ’tin hem gesteld vertrouwen. eene tent of iets dergelijks op j ’l 'Nieuws van openbaren dienst bestemden grond i telijke behoeften rian «r. J 1 Onz0 s0]Ja|-en gen, goede boeken, en, kon het, voor ieder ba- van den Dag spreekt, over de gees- i van ons leger en wenscht voor goede gelegenheid tot uitspannin- tadlon een veldprediker. Daar de geldleenig, groot een millioen, ten be hoeve van Musis Sacrum, niet volgeteekend is, zoo. worden de inschrijvingen niet aangenomen, en is deze onderneming, immers voor het tegen woordige, vervallen. Hetzelfde blad, zich in den strijd mengend tus- schen de heeren Zijlker en N. N. in de Prov. Gron. Ct. over de invoering eener provinciale mkomsten-belastingzegt«het eenige” dat thans de invoering eener provinciale inkomsten-belas- ting in den weg staat is: de uitdrukkelijke be paling der wet'’ en dan «De wetsbepaling waarop wij ons beroepen, is artikel 117 der provinciale wet, aldus luidende «Accijnsen mogen niet als provinciale belastin gen worden voorgedragen”, enz. Derhalve verkeert het blad in de meening dat eene inkomsten-belasting accynsen zijn Dit heeft de redactie zeker van den bekwamen financier graaf Schimmelpenninck, als de eenige in het landdie in zulk eene meening zou kun nen verkeeren. De Arnhemsche Ct. verheugt zich, dat het ge rucht eener aanstaande mobilisatie onzer schut terijen ongegrond bleek te zijn. «Voor die uiterste krachtsinspanning zegt hel oogenblik nog niet gekomen en wij moeten niet al onze kracht verbruiken zoolang het nog onbeslist is of wij die zullen behoeven aan te wenden. Men moet het land niet zonder noodzaak, en vooral niet vóór den tijd, uitput ten. De oproeping der lichtingen is, voor het oogenblik zekerlijk voldoende.” Het Volksblad van de Bosch Kemper geeft onder zijne tijdsbeschouwingen het volgende: Wie zal in den oorlog overwinnende meest eerlijke en dappere strijder In geenen deele. In den tegenwoordigen oorlog overwint die mo gendheid die het meest door liegen zijne oor logstoerustingen geheim houdtdie door val- sche berichten den vijand op een dwaalspoor brengtdie in het bezit is van de beste ver- nielingswerktuigen en wier geweren het verste Het bestuur van het XXIVste Ned. Landb. Congres te Arnhem zond aan de Staten van Gel derland het reeds ontvangen subsidie van f 1000 terugen bedankte den Gemeenteraad voor het crediet van f1500, waarvan het reeds f500 ont vangen had, die het terugzond (beide voor wei nige dagen). Daar de Congresrekening desniet tegenstaande een goed slot oplevert besloot het bestuur van het Congres, dat saldo te schen ken aan het hoofdbestuur van het Roode Kruis te ’s Hage. flOO zond het al vast, met dat doel op rekening. I BURGEMEESTER en WETHOUDERS van I de gemeente SNEEK maken bekenddat de I JAARMARKT, op welke geen bedelaars, I Hjfelaarshazardspelers of loterijen met kaart- I jes om koek glas- en aardewerk of andere voor- Werpen zullen worden toegelatenalhier zal in- I gaan op Dinsdag den 9 Augustus a s des mor- I gens ten acht ure en eindigen op Vrijdag den I 19 Augustus daaraanvolgende des morgens ten I acht ureen dat vóór den 21sten dier maand I alle kramen, disschen, tenten enz. zullen moeten I 2yn afgebroken en weggeruimd. I Wordende hierbij herinnerd aan art. 46 van I de algemeene politie verordening, waarbij is be- I paald De gemeenteraad van Zwolle is bezig de noo- dig geoordeelde versterking van het Vaderland aan die zijde onmogelijk te maken. De minister van oorlog had besloten in en bij die stad 7 bat terijen ieder van 2 kanonnen te leggendoch de Raad heeft besloten dat te verhinderen door den benoodigden gemeentegrond niet af te staan en des noodig eene procedure tegen den slaat te Een vreeselijke moord heeft Zondagmorgen te Schaarbeek plaats gehad. Een werkman, ge naamd Joseph Vermeirscheen liederlijk dronk aard, die al zijn geld verkwistte, zelfs zijn meu belen grootendeels reeds verkocht had en zijn vrouw armoede liet lijden, was door haar dezer dagen verlaten. Zondag-morgen zag hij zijn vrouw in de vroegmis; bij het uitgaan der kerk riep hij haar; toen zij echter deed, of zij niets hoordeliep hij naar haar toe en stak haar met een dolkmes dood. De menigte, meer lettende op het slachtofferliet den moordenaar zich ver wijderen. Aan enkele bekendendie hij verder ontmoette en die van 't geval niet wisten riep hij toe: «Waarom houdt gij mij niet aan?” of: »’t Is oorlog, ziet ge wel, dat ik al met bloed besmeerd ben?” Later op den dag heeft de l en nabij de Allee Verte ver- Een Haagsche correspondent van de Noordstar geelt in dat blad aan het Hcmdelsblad en Alg. Dagbl. lof, dat zij geen beschouwingen houden over de vraag, wie van de oorlogvoerende par- lyen gelijk heeft, omdat wij daardoor wel eens in onaangenaamheden zouden kunnen komen met Pruisen of Frankrijkdaarbij hoogelijk afkeu rende het schandelijk gedrag van het orgaan van Heemskerk-Lyon-v. Zuylen, dat met alle geweld ons land bij Frankrijk schijnt te willen doen in ly ven daarm gevolgd of voorafgegaan zijnde door by na de geheele conservatieve en ultra- montaansche pers van welke partijen het reeds nu afdoende is geblekendat zij het Vaderland vijandig gezind zijn. De welmeenende correspondent geeft aan de Noordstar den raad het goede voorbeeld van eerstgenoemde bladen te volgen en het volk van Nederland niet op te jruienmaar bedaard te houden. De Noordstar echterdien correspondent zeer hoog achtendezegt dien raad niet te willen vol gen. Er schijnt alzoo bevel van hoogerhand te zijn gekomen om het volk te verontrusten en Neder landers tegen Nederlanders op te zettenalthans het ministerie vooral nu buiten de Kamer te be lagen, ten einde te pogen aan personele lusten den teugel bot te vieren. Het zijn thans de jongeren in de marine, die in een hoofdartikel worden aangevallen en wel ken de schandelijke en eerlooze beschuldiging wordt, toegesmeten dat zij «meestal tot de op positie behooren onverschillig welke richting aan het bewind is.” In naam heet dat stuk gericht te zijn tegen het Noorden, dat te velde trok tegen de bekende «Haagsche marine,” maar inderdaad heeft het stuk een geheel andere bedoelingwelke zich gemakkelijk laat radennu men maar al te goed weet, naar welke klippen de conservatieven het schip van staat zoeken heen te sturen. dragen. In plaats van een veldslag te leveren, zou men even goed eene premie kunnen uitloven voor de beste moordtuigenóf wel papieren poppen in plaats van soldaten, terneder kunnen laten schie ten óf laat men nog liever de beide ministers van oorlog of de opperbevelhebbers een schaak spel laten spelen waar de stukken legercorpsen en mitrailleuses verbeelden. Onze Marine is op dit oogenblik samengesteld als volgt: Opperbevelhebber Prins Hendrik. In dienst en geheel ten oorlog toegerust zijn 1. De volgende gepantserde stoomschepen: Drijvende batterij De Ruiter, gewapend met 14 lange kanonnen a GO pd. stoomvermogen 400 paardenkracht, bemand met 250 koppen? Ram torenschip Prins Hendrik der Nederlan den 4 getrokken kanonnen a 23 dm., 400 paar denkracht 200 koppen. 2. Drie ramtorenschepen de Buffel, 2 getr. kan. a 33 dm. 400 paardenkracht100 kop pen de Stier, 4 kan, a 30 pd 400 paarden kracht100 koppen; de Schorpioen, ais de vo rige. 3. Vier monitors, elk gewapend met 2 getr. kanonnen a 23 dm., van 140 paardenkracht,be mand met 80 koppen; de Krokodil, de Cerberus, de Heiligerlee de Tijger. Gereed zijn: de monitor Bloedhondde ge pantserde drijvende batterij Jupiter, 18 kanon nen a 60 pd. de gepantserde drijvende batterij De Draak13 kanonnen a 60 pd.de gepant serde ijzeren kanonneerboot N°. 12 kanonnen 60 pd.120 paardenkracht40 koppen de ge pantserde stalen kanonneerboot No. 3, 2 getrok ken kanonnen a 12 dm., 40 paardenkracht, 30 koppen eene gepantserde kanonneerboot met 2 getrokken kanonnen a 16 dm.; een gepantserd verdedigingsvaartuig met 4 getr. kanonnen a 16 dm.de volgende ongepanlerde stoomschepen: het stoomiregat Admiaal van Wasseïtaar (in zee) 40 kan. 300 paardenkracht 470 koppen de Vice-Admiraal Koopman, 13 kan., 250 paar denkracht 200 koppende Dommel6 kan. 80 paardenkracht, 75 koppen; de Valk, 6 kan., 300 paardenkracht100 koppen. De reserve-stoomschepen zijnEvert senZee land Adolf van Nassau, ieder 51 kan. 400 paardenkr., 500 koppen; Anna Paulowna20 kan 600 paardenkr., 325 koppen; Zilveren Kruis 12 kan, 280 paardenkr., 213 koppen; Citadel van Antwerpen, 13 kan., 250 paardenkr., 175 koppen, ADVERTENTIËN van 1 tol 4 regels, gewone letter, 40 Cents, voor eiken regel daarenboven 7 J/2 Cents. - Alle brieven en stukken, de uitgave of redactie betreffende, worden franco ingewacht. De kamer van Koophandel en Fabrieken te Sneek ontvingonder dagteekening van den 24 Juli jl., de volgende missive van den minister van buitenlandsche zakendie wij op verzoek meê- deelen «De Staats-Courant van 20 dezer bevat de verbodsbepalingen, welke de Nederlandsche re- geering gemeend heeft te moeten uitschrijven ten einde gedurende den uitgebroken oorlog te waken voor de inachtneming der strengste neutraliteit. De niet naleving daarvan zou den staat in moei lijkheden kunnen wikkelen waarvan de gevolgen niet zijn te berekenen. De regeering meent dus den handelstand nogmaals te moeten waarschu wen om zich zorgvuldig te onthouden van elke daad, die als strijdig zoude kunnen aangemerkt worden met het door Nederland aangenomen stel sel van neutraliteit. Ten dien einde roept de minister van buitenlandsche zaken de welwillende tusschenkomst in van de Kamers van Koophan del en Fabrieken.” (get.) Roest van Limburg. BEKENDMAKING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van SNEEK Gelet op de missive van den Heer Commissa ris des Konings in deze Provincie van den 21 sten Juli 1870, 2e afd.n°. 880, nopens de aanne- ming van Vrijwilligers voor eenen onbepaalden tijd. Brengen bij deze ter kennis van de ingezete nen navolgende aankondiging van Z. E. den Heer Minister van Oorlog: De Minister van Oorlog Gezien hebbende Zijner Majesteits besluit van den 18den dezer, n°. 9, houdende o. a. bepa ling dat mannen van 17- tot 50-jarigen leeftijd tot eene vrijwillige verbindtenis voor onbepaal- I den tijd doch minstens zoolang de militie bui- I tengewoon onder de wapenen wordt gehouden I wo den toegelatenen wel bij zoodanig korps I van het leger waarop zij hunne keus vestigen I en waarvoor zij geschikt worden bevonden Brengt zulks mits deze ter algemeene kennis, I onder verdere mededeeling dat zij die als On- I derofficier of Korporaal bij het Korps Mariniers I de Landmacht of de Koloniale troepen gediend en de dienst op eervolle wijze verlaten hebben, dadelijk in hunnen vorigen graad en eveneens voor onbepaalden tijd kunnen worden aangeno men. De minister acht het, met het oog op de te genwoordige tijdsomstandigheden, overbodig, hier iels bij te voegen daar hij zich overtuigd houdt dat met geestdrift gebruik zal worden gemaakt van de door den Koning aangeboden gelegenheid üm op eene praktische en doeltreffende wijze te voldoen aan art. 177 der Grondwet, volgens het welk het dragen der wapenen tot handhaving der onafhankelijkheid van den Staat en tot be veiliging van zijn grondgebiedeen der eerste plichten blijft van alle ingezetenen. 's Hage den 19 Juli 1870. (Get.) J. J. van MULKEN. Voor eensluidend afschrift De Secretaris-Generaal (Get.) H. HARDENBERG. Sneek den 29 Juli 1870. Burgemeester en Wethouders voornoemd, I1AMERSTER DIJKSTRA. De Secretaris, H. FENNEMA. Met dit nummer ontvangen onze abonnees een gratis Expl. van een kaartje van Pruisen en de overige Staten van den Noord-Duilschen Bond en van de Duitsch-Fransche grenzen. tent of iets dergelijks op i «dat niemand «den voor den «mag opslaan, dan op.aanwijzing van den markt- «meester en na voldoen ng van liet marktgeld.” Sneek den 23 Juli 1870. Burgemeester en Wethouders Voornoemd, IJAMERSTER DIJKSTRA. De Secretaris II. FENNEMA. SNE I ’H t I -- -- - - - I - i l COURANT1

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1870 | | pagina 1