B IJ IT E N L A N D. feuilleton t i t V I I de schutterij (actief DE MAN MET HET IJZEREN MASKER. 1 examen van 1 1 f I i 1 I ji 1 i t s I h I I 1: 1 ■o I c I I; I h i i s den makerdan wordt het en moeijelijk en geeft men langer naar eene oplossing te Het merkwaardig feit van een gevangene, die altijd die vermomming droeghet geheim waarin zijn misdaad gehuld was; de zonderlinge geruch ten deswegens verspreid en nimmer officieel te gengesprokenhebben aanleiding gegeven om den man met het ijzeren masker eene buitenge wone vermaardheid te geven. Een geheim heeft altijd veel aantrekkelijkszelfs al is het later opgehelderddoch wanneer het aanleiding heeit gegeven tot tallooze veronderstellingen, de eene al even weinig waarschijnlijk als de andereen welke doorgaans geen anderen grond hebben als de verbeelding van onderzoek verward liet eindelijk op zoeken. Pruisen had echter dit aanbod van de hand gewezen; klaarblijkelijk voort had Frankrijk nu Van alle gebeurtenissen gedurende de lange regering van Lodewijk XIV, voor zooverre ze niet met den toestand van Europa in betrekking ston den is er sproken is zeker geen eene, die zoo veel be en waarover zoovele gissingen zijn gemaakt, als de man met het ijzeren masker. gaat von Bismarck gerekend op de over winning van Oostenrijk en op onze behoefte aan de nederlaag maar in beide opzichten had het zich deerlijk misrekend. Van dien tijd af zou, volgens von Bismarck Frankrijk niet opgehouden hebben om door aan biedingen ten koste van Duitschland en Belgie Pruisen in verzoeking te brengen. Hij zelf acht te het onmogelijk in die aanbiedingen te treden; maar «in het belang des vredes” had hij den Franschen staatslieden hunne illusiën gelaten Het getal scholen was 408, als 354 openbare, 34 gesubsidieerde bijzondere45 niet gesubsidi eerde bijzondere Het getal leerlingen op al de ze scholen was gemiddeld 39,310, wat de dag-, en 1,864 wat de avondschool betreft. Het getal leerlingen op iedere 100 van de be volking was 14,3; waar kosteloos onderwijs werd gegeven (22 gemeenten met 149,022 zielen) was deze verhouding 15.2, in de overige gemeenten (21 met 148,382 zielen) 13,6 De geheele kos ten van het onderwijs bedroegen 420,067,04 waartegen werd ontvangen 103,222,50°, waar onder ƒ51,608,71 opbrengst der schoolgelden, en f 42,863,635 opbrengst van bijzondere voor het lager onderwijs bestemde fondsen. SN EEK, 2 Augustus Heden morgen had een ongeluk plaats bij de in aanbouw zijnde R. Kalh. Kerk alhier. Een der steigerswaarop zich een vijftal werklieden bevondbrak. Aan een viertal gelukte het zich nog bij tijds aan de stellingen vast te klampen, zoodat deze met de schrik zijn vrij gekomen. Één echter stortte naar beneden. Hoewel zijn toestand niet direct gevaarlijk is moet hij toch nog al belangrijk gekneusd zijn. Zwolle, 1 Aug. Het Zwoller beurtschip is gisterenmet een rijke lading van Amsterdam komende, zóódanig op het anker van een bag germachine in de Kribben gestooten, dat het een lek heeft bekomentengevolge waarvan het gedeeltelijk is gezonken en alleen door ondiepte van ’t vaarwatervoor grooier onheil bewaard is gebleven. Heden morgen is men begonnen de goederen per afzonderlijk vaartuig, van hier ter hulpe gesneld te lossen, ’t Schip zit nog steeds aan den grond. ■p Ooststellingwerf, 31 Juli. Te Nieuw Appel scha is gister het zevenjarig zoontje van den Heer Jan de Kleem, mr. grutter aldaar, uit een praam in het diepe kanaal gevallen en niettegenstaande zekere Fokke de Vries zich dadelijk te water be gaf en er spoedig andere, kwamen toeschieten, verdronken. Was F. de Vries niet geholpen, dan was hij ongetwijfeld het slachtoffer zijner mensch- lievendheid geworden, De toestand der ouders, die haar zoontje moeten verliezenis niet te be schrijven. een tele- een telegram clan van den 29 Juliwas de kennisgeving van de neutraliteit van Denemarken op dien datum in Pruisens hoofd- stad nog niet ontvangen. Volgens berichten uit Berlijn moet Saarbrüc- ken Zaterdag door de Franschen zijn aangetast, maar werd de aanval afgeslagen. (Zie evenwel onder Frankrijk). Desniettegenstaande heeft Marius Topin de moeijelijke taak nog eens aanvaard en de zaak van meet af onderzocht. Zie hier zijne resultaten In ’t jaar 1698 kwam de heer van Saint Mars van de eilanden Sainte Marguerite (twee kleine eilandjes in de Middellandsche Zee) in de Bastille aan waarvan hij tot gouverneur was benoemd. In zijn rijtuig bevond zich een gevangene, wiens aangezigt achter een zwart masker verbor gen wasen welken hij met grooie zorg den geheelen dag bewaakte. Ëaint Mars had op zijne reis te ViUenëuve-le-Roi stil gehouden, en nog vele jaren daarna vertelden de inwoners hoe zij die geheimzinnige koels door de hoofd straat der stad in den avond hadden zien rijden en hoe zorgvuldig Saint Mars zijn gevangene, toen zij iets gebruikten, met den rug naar de ra men had gehouden, en gaven zij hoog en breed op van de pistolen, die de achterdochtige gevangen bewaarder droeg. Vijf jaren later in 1703 werd uit de Bastille een lijk gedragen naar de kerk van St.-Paul en op het kerkhof bijgezet. In het sterfregister werd de naam Marchialy ingeschre ven. Deze, gegevens hragten talrijke verhalen in omloop en vele geschiedenissen van den oor- sprong en het leven van den man met het ijze ren masker werden ie boek gesteld. Franschen bijstand na Blijkens het verslag van den toestand dezer provincie in 1869 bestond hare bevolking op den 31 December jl. uit 300,863 zielen (149,867 mannen en 150,987 vrouwen), zijnde 2128 meer dan een jaar vroeger. De levenloos aar.gegeve- nen (516) niet medegerekendwas debetrekke lijke sterfte 1 op de 57 inwoners (tegen 1 op de 45 in 1868). De schuldenlast van deze provincie bedroeg 1,127,000 zijnde 17,000 meer dan een jaar te voren. Het getal kiezers voor de tweede ka mer was 9106 voor de provinciale stalen 9101 en voor den gemeenteraad 15787. De deelne ming aan de gewone verkiezingen voor den ge meenteraad was over de geheele provincie bij de eerste stemming 59bij de herstemming 60 pet. De rekeningen der gemeenten over 1868 wezen de volgende eindcijfers aan ontvangsten ƒ2 960,570,125 uitgaven 2,786,544,62. De eindcijfers der begrootingen voor 1869 waren de volgende ontvangsten 3,177,395,08 uitgaven 3,168,856,815. De werkelijke sterkte van Sommigen hebben beweerddat hij geweest is de ongelukkige hertog van Monmouth die verondersteld wordt op last van Jacobus II te zijn onthoofd maar inderdaad zou zijn gebannen, terwijl een ter dood veroordeeld officier, die veel op hem geleek, zijne plaats zou hebben vervuld. Saint-Foix beeft het geloof aan dat vertelsel veel kracht bijgezet, door mede te deelen, dat Karel II op zijn doodbed Jacobus II onder eede had doen belooven, dat hij Monmouth nimmer ter dood zou doen brengen. Saint Foix grondde zijne meening op den eed van Jacobus, en verklaarde den man met hel ijzeren masker daardoordal Lodewijk XIV om Jacobus II te believende rol van gevan genbewaarder op zich zou hebben genomen. Intusschen is die meening geheel omvergewor- pen door de juiste en ontwijfelbare bescheiden die in de Engelsche archieven over Monmonth’s ter dood brenging en dus over het eedbreken van Jacobus II, aanwezig zijn. Soulavie’s gissing, dat de man met het ijzeren masker een tweelingbroeder van Lodewijk XIV geweest zou zijnsteunt op geen enkelen grond. Voltaire’s veronderstelling dat de geheimzin- nige man een onecht kind geweest is van den hertog van Buckingham en Anna van Ooslen- natuurlijk op Rumanië. Maar prins Karei van Hohenzollern is niet door den koning van Prui sen op den rumaanschen troon geplaatst gewor den; keizer Napoleon zelf bezorgde dien prins dien troon. Koning Willem had den jeugdigen prins de aanneming ontraden. Destijds zag Lodewijk Napoleon, in een prins van Hohenzollern een bloedverwant van zijn huis!” Het blad beweert dat shoe meer de fransche re- geering over de zoogenaamde sshohenzollernsche candidatuur”” schrijft en spreekt, hoe verachte lijker zij zich maakt. Al wat dienaangaande door het kabinet der Tuileriën verklaard en verzekerd is of wordt, is laster, logen, bedrog, huichela rij öngehoorde duivelachtige huichelarij 1” Hoffelijk is anders! DUITSCHLAND. Ook de duitsche bladen houden zich druk, be zig met het beruchte ontwerp-tractaat en laten natuurlijk geene gelegenheid voorbijgaan om den franschen keizer,, diens ministers en ’t fransche volk allerlei lieve bijzonderheden naar ’thoold te smijten. Vooral de Köln. Zeitung maakt zich verdienstelijk door grove artikels. Zoo leverde het onder anderen in antwoord op ’t geen het Journal Offlciel in zijn wekelijks overzicht ver telde van de onevenredige vergrooting van een koninklijk huisdat meer of minder rechtstreeks zou iheerschen van de Oostzee tot de straat van Gibraltar en van den Rijn tot de Donau vorsten dommeneen heftig artikel, getiteld Napo leontische leugens. Daarin komt o. a. voor, dat Napoleons diplomaten met name zijn minister van buitenland'sche zaken en zijn gezant te Lon den, met elkaar wedijveren in het liegen, en zegt ze ten slotte Het komische bij de zaak is ze proclamatie uitgevaardigd »Aan Mijn volk! «Mij heden naar het leger begevendeom het voor Duitschlands eer en de handhaving van ons hoogste goed ten strijd te voeren, wil Ik, lel lende op eenparige toewijding van Mijn volk amnestie verleenen voor politieke misdaden en vergrijpen. «ik heb aan het staatsministerie last gegeven Mij eene voordracht in dezen geest te doen. «Mijn volk weet als Ik, dal de vredebreuk en vijandschap waarlijk niet van ons zijn uitge gaan; maar uitgetart zijnde, hebben Wij beslo ten, gelijk onze vaderen, met vast vertrouwen op Godden kamp te aanvaardentot redding Belgie wordt door de Berliner Correspondenz des Vaderlands. meer gecourtiseerd. Dat blad zegt Belgie is thans ingehcht omtrent de geheime begeerlijkheid van Frankrijk. Het Belgische volk zal thans eene geheel an dere opvatting hebben van Belgies neutraliteit. Belgie moet eene wezenlijke macht ontwikkelen sterk genoeg om zich te doen eerbiedigen. Indien het mogelijk was om Duitschland te overwinuendan zou de weg naar Brussel ge opend zijn. Slechts Engeland zou er zich legen kunnen verzetten. Maar als Belgie van af den huldigen dag eene houding aannfterntdie door de ernstige omstandigheden geboden wordten j aan zijne neutraliteit het karakter en de kracht van landsverdediging geeftdan wordt Napoleon er toe gebracht, om den oorlog, dien hij zonder motief heeft begonnen zonder doel voort te zet ten. Wij twijfelen nietdat het belgische volk zonder zijne defensieve rol te laten varenzich bewust is wat aan zijne vaderlandsliefde en zijn moed door den tegenwoordigen toestand wordt opgelegd. Het schare zich aan de grenzen. Het zal dan hebben gedaan; wat het doen moest; Pruisen en Duitschland belasten zich met het overige. Aan de andere kant beklaagt het duitsche pu bliek en de dagbladpers zich over Engelands hou ding. Men veroordeelt lord Granville’s toegevend heid jegens Frankrijk, vooral met het oog op de on verhinderde levering van paarden, als ook van steen kolen en patronen voor het fransche leger en de fransche vloot. De uitvluchten van den Engel- schen minister op de beloogen van den gezant van den Noord-Duitschen Bond enz hebben den toorn tegen Engeland aangewakkerd en deze dreigt verbittering te zullen worden. Men vraagt zelf of Engeland aan ééne Alabama-questie niet ge noeg heeft In militaire kringen te Berlijn wordt verzekerd dat voor den Isten 490 009 man van het Noord en Zuidduiische leger bijeen zouden zijn, en dan niet langer met den aanval zou gedraald worden, maar Pruisen het fransche leger onmiddelijk zou aangrijpen. Is dit waar dan kan menelkoogen- blik gewichtige tijdingen te gemoet zien. Volgens eer. telegram uit Berlijn, maar wie kan tegenwoordig die depeclïes nog vertrouwen nu men om het liegen in folio uit te drukken haast zou moeten zeggen hij liegt als gram, volgens De vertegenwoordiging van Engeland in het buitenland heeft in het afgeloopen rekeningjaai gekost, behalve voor het gezantschap te Was hington f 1’665,520 In Europa heeft het diplomatische posten in Frankrijk Turkije Rusland Oostenrijk1 rui sen Spanje Nederland Belgie Italië, Beije- renWurtemberg, Denemarken, Zweden Grie kenland, Zwitserland, te Coburg, Dresden, Daim- stadt en Rome, welke gekost hebben 1’178,200. Daaronder Frankrijk 154.800 gld. Oostenrijk 133.800, Rusland 132.000, Turkije 121,600, Pruisen 114.000 en het minste Coburgt. w. 7.200 gld. In Afrika Marocco 4,800. Z. Amerika f 230.520, als: in Braziliëde Ar- gentijnsche republiek, Chili, Peru, Columbia, Venezuela en Eenador In Azië heeft Engeland 3 posten als: in Perzie, China en Japan welke’sjaars 252.000 behoeven. In ’t geheel heeft het 31 legatiën. Te Harlingen heeft het volgende geval in be lastingzaken veel sensatie gemaakt wegens de in derdaad forsche manier, op welke de administra tie in deze handelt. De heer L. H. houthande laar en eigenaar van twee houtzaagmolenslid van den gemeenteraad en van de kamer van koop handel wasvolgens zijn oordeel en dat van vele anderen in verhouding tot andere personen, die dezelfde beroepen drijven buitengewoon hoog aangeslagen in het patent, nij protesteerde bij de betrekkelijke autoriteitendoch geen protest baatte. Daarop toonde hij zich onbereid de van hem verlangde belasting te betalen, maar voldeed ze op f 61,613 na, niet anders verwachtende of de administratie zou overgaan tot den vei koop zijner roerende goederenvoor zoo verre tot het gevorderde bedrag noodig. Dit echter gebeurde niet, doch zaterdag deed de deurwaarder der belastingen gesterkt door twee politie-bedienden, op last van den heer ontvanger een gerechtelij- ken inval in het kantoor van den heer H., gelastte hem de overgave van eene in een kistje voorhan den portefeuille, en nam daaruit twee bankbiljet ten van f 40 en twee van f 60gezamelijs. dus 200welk geld bij de rechtbank te Leeuwar den is gedeponeerd. rijk is insgelijks afdoende wederlegd geworden. De hertog van Vermandois, een natuurlijke zoon van Lodewijk XIV en mad. de Valuers, is ook als de geheimzinnige persoon opgegeven. Deze zou den Dauphin, op wien hij ijverzuchtig was, een klap hebben gegeven en daarom in de Ba stille zijn gebracht. De koning hield echter te veel van dezen, om hem voor dat vergrijp zoo te straffen en daarenboven is hij te Coutras in het leger gestorven. De hertog van Beaufort een basterd klein zoon van Hendrik IV, kan het ook moeijelijk ge weest zijnwant in 1698 zou deze reeds ver in de tachtig jaren zijn geweest. Marius Topin behandelt alle personendie men in den man met het ijzeren masker heeft gezien en toont van iedereen aan, dat hij het niet kan zijn geweest. Ten slotte komt hij met zijn eigen gevoelen voor den dag en dan is de ge heimzinnige man volstrekt zoo’n hoog personaad- je niet geweest. Hij heeft alle bescheiden onderzocht en naauW- keurig de naamlijsten nagegaan van de personen die in de laatste hellt der 17e eeuw te Pigne- rol gevangen hebben gezeten, en dan is de man met het ijzeren masker niemand anders geweest als Matthiollij of Matthioli, een minister van KaRKL IV hertog van Maiil.ua. «Wilhelm.” Die amnestie aan de arme onderdanen is prach tig. Moest de zaak niet worden omgekeerd en amnestie gevraagd worden De algemeene geestdrift te Berlijn was intus schen weer zeer groot toen men den koning het «vaarwel” toeriep. Het Pruisische staatsblad bevat thans den vol ledigen tekst der circulaire, door von Bismarck aan de vertegenwoordigers van den Noord-Duit- schen Bond bij de hoven der neutrale Staten ge richt en waarvan gelijk reeds gemeld is de Bondskanselier per telegraaf een uittreksel aan den Pruisischen gezant te Londen had gezonden, met den last dit ter kennis te brengen van lord Granville. Hoofdzakelijk wordt in dit stuk bevestigd wat reeds met korte trekken was aangewezendat namelijk het door de 'limes openbaar geinaak'.e stuk niet het eenige voorstel van dien aard be vat, ’t welk in den loop der laatste jaren door Frankrijk aan Pruisen zou zijn gedaan. Reeds voor den Deenschen oorlog had Frank rijk door officiële en officieuse agenten getracht een verbom! tusschen Pruisen en Frankrijk tot stand te brengen met het doel om tot wederzijd- sche uitbreiding van grondgebied te komen. Nu eens -- zegt von Bismarck was het om Luxemburg te doen of om de grenzen van 1814 met Landau en Saarlouis, dan weer om grootere terreinen, waarbij Fransch-Zwitserland en de vraag waar de grenzen der taal in Pie- mont getrokken moesten wordenniet uitgeslo ten bleven. In Mei 1866 namen deze aanbiedingen den meer bepaalden vorm aan van een of- en defen sief verbond, waarvan één der clausules o. a. inhield dat zoodra de vijandelijkheden tusschen Pruisen en Oostenrijk zouden zijn aangevangen, Frankrijk aan Oostenrijk den oorlog zou verkla ren en met 300,000 man Pruisen te hulp zou komen. Als vergoeding hiervoor had Frankrijk een vergrooting van grondgebied ten bedrage van 1,800 000 zielen bedongen. Ook de koning van Pruisen is thans naar het 26 dezer te Amsterdam met zeer goed gevolg dat ook de beneden Donau als voorwerp van Pruisens eerzuch. ongegeven wordt. Dit slaat f en reserve) was: dienstdoende 2,693rustende i I

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1870 | | pagina 2