AD VE R TEN TIEN. Oa t l a 29. Franschen leg- te i Cl E r£ ar E 5J S T u J< K E IS. 1 1814. 1. 1718. 2. 4. 1567. tioe- rnan 1781. 5. 8. 1797. 15. aan de S.— 1G. weg. 18. 20. 21. 25. 26. 27. i Bevallen van een Meisje H. OPPE- DIJKMeinesz. Woudsend, 27 Juhj 1870. Let Bestuur, J. KUIPER President. JMOLENAARSecretaris. 5VISSER, Penningmeester. i i a tooneel openen. den voet van den roemrijken troon on IIIwien God de overwinning schenke. 23. 24. Quadruple alliantie te Londen g~ sloten tusschen Engeland Frank rijk, den Duitschen keizer en de Republiek der Nederlanden tegen t i L 1 k n ie ift et in e- d- 1831. 1578. n. in k je e- in 10. 11. 12. 14. w- en e- in ;st an ii il t. te )O in 6. 7. De prijs der COKES aan bragt op 35 ets, per 33 Kilogram. blad de Kazimiewordt door van Algiers door onder v. d. Ca- opge- niaan- van het veroor- de VADERLANDSCHE GEDENKDAGEN IN AUGUSTUS. 1672. Willem de derde verandert de geering in de Steden. 1799. Landing der Engelschen en Rus sen in Noord-IIolland. onze geliefde Vader in den ouderdom Heden overleed HENDRIK van der FEER, van acht-en zeventig jaar. Sneek2 Augustus 1870. P. Hkz. van der FEER mede uit r.aam mijner Zusters. Mijnheer de Redacteur! Teregt zegt de heer J. P. Hekman »Nu het oorlogsgevaar enz. Die onder zulle omstandigheden nog lust voor polemiek gevoelt heeft geen har t.” En daarom juist volgen wij zijn voorbeeld niet maar zwijgen. linge verbindtenis, doenlijk was. Het heeft, zegt verder von Bismarck, op mij den indruk gemaakt, dat de overtuiging die Frank rijk gekregen heeftdat met ons tot geen uit breiding van de Fransche grenzen was te gera ken den keizer heelt doen besluiten die uitbrei ding op oiis te veroveren. Ik heb zelf redenen te gelooven datwanneer niet aan zekere zaken openbaarheid waren gegeven, Frankrijk onsnadat wij ons wederzijds ten oorlog hadden toegerusthet voorstel zou gedaan hebben om te zamenaan de spits van een millioen geoefende soldaten, tegenover het onvoorbereide Europa de Fransche plannen met geweld door te zetten. «Het zou mij niets verwonderd hebben voor of na den eersten veldslag het voorstel te hebben ontvangen omop den grondslag van de voor stellen van Benedetliten koste van Belgie den vrede te sluiten.” Ten slotte herinnert hijdat, wat den tekst De soevereine vorst van Nederland wordt gouvern.-generaal van Belgie. Quadruple alliantie te Londen ge- Zaferdag jl. werd op de Vergadering der Friesche Werkmans-VereenigingAfdeeling «Sneek”, eenparig besloten, die vrouwen der leden welke tengevolge den oorlog bij het leger zijn opgeroepen, en alzoo vrouw en kind brood loos achter latendedoor wekelijksche bijdragen te ondersteunen. Tevens wil ze ook niet-leden in de gelegen heid steilen tot dit edel doei mede te werken om ook die vrouwenwelker mannen nog geen leden der vereeniging zijn, eenige ondersteuning te doen toekomenwaartoe men zich bij het Bestuur kan vervoegen. Wij twijfelen niet of velen zullen dit doel toe juichen en krachiig mede werken om daardoor de band der verbroedering onder de werkende stand te bevorderen en de leus der Vereeniging vllelpt elkanderkrachtig te voorschijn treedt. Van het ontvangene zal, zoo de Heer Redac teur ons zulks vergunt, m dit blad kennis wor den gegeven. Spanje. Alva komt met 20.000 pen in Nederland. Zeeslag bij Doggersbank tusschen Zoutman en Parker. Nederlaag der Belgen bij Hasselt. De hertog van Anjou in het land gehaald. Tweede Nationale Vergadering te ’s Hage. 1585. Parma neemt Antwerpen in. 1678. Vrede te Nijmegen met Frankrijk. 1674. Slag bij Senef. 1831. Nederlaag der Belgen bij Leuven. 1597. Cornells Houtman komt in de straat Sunda en sluit een verdrag met de vorsten van Java. 1809. Overgave van Vlissingen Engelschen, 1796. De Engelschen nemen een smal deel der Balaafsche vloot in de Saldanhabaaionder Lucas 1584. Een Raad van Staten uit 18 leden voor 3 maanden opgericht. 1697. Peter de Groole komt te Zaan dam. 1672. Moord aan Jan en Cornells de Witt gepleegd. 1051. Groote Vergadering met Jacob Cats tot Voorzitter. 1614. Hoogeschool te Groningen gesticht. 1815. De Belgische afgevaardigden stem men de voorgestelde Grondwet af. 1830. De Belgische opstand breekt in Brussel uit. 1652. De Ruiter slaat Askue bij Ply mouth. 1672. De bisschop van Munster breekt het beleg voor Groningen op. 1672. Willem de derde verandert de re- daad van willekeur en 1 ropa heeft acte kunnen der beide grootmachten blik van kijken. Van het oorlogstooneel nog altijd geen belang rijk nieuws. Nog geen veldslag en nog geen zekere opgave van de plek die vermoedeiijk het van de bloedige woisteling voor goed zal Toch schijnt ook in Frankrijk het on geduld, om beslissende gebeurtenissen te verne men, groot en algemeen te worden. Het Journal des Débats acht het reeds noodig een artikel te leverenom het publiekdat weinig begrip loont te hebben welke uitgebreide en ingewik kelde maatregelen tot hel te velde brengen van eene groole legermacht vereischt worden, beter op de hoogte te brengen. De nieuwe verdel- gmgs-middeien, zegt de schrijver, maken wel licht het uitvinden, het bedenken van een nieuwe «Van wege den dienaar Gods, Abd-el-Kader ben Mahi-Eddin. Brussa6 Rabia el Tsani, van het jaar der Hegira 1287.” Men meldtdat het aanbod van Abd-el-Kader is aangenomen, en dat hij aan het hoofd van 10,000 Goums zal worden geplaatst. 1816. Bombardement de Nederlanden, pellen. 1831. De Enge’schen en J gen Willem I de wapenstilstand op. KERK-, ACADÉMIE- en SCilOOLNlÈUWS. Beroepente ValburgG. II ten Harmsen van der Beek, te Reetzum c. a. te Maassluis G. Boer, te Ouwerkerk a.d. IJssel,-r-te Katwijk aan Zee, G. J. Vos Flzn., te Zevenhuizen. te Kockengen, G. J. Noomente Dubbeldam, te .Sluis, B, J. Swaan te Eemnes buiten’ RijsselW. J. Geselschap te Delfshaven. Aangenomenhet beroep naar Katwijk aan Zee door G. J. Vos Flzn.te Zevenhuizen. naar Edam, door N A. ven Wijk, te Wijk aan Zee en Duin. naar Axeldoor A. Mac. Pher- sonte Montfoort. de toezegging van beroep naar Zwammerdamdoor J. van Doesburg, te Zuidzijpe. Bedankt: voor het beroep naar Huizen, door P. Deetmante Bennekom. voor Woudsend door L. H. A. Bahler, te Kesteren. voor Fijn- aart c. a.door A. il. Duval Slothouwerte Kralingen. voor Harderwijkdoor G. J. Noo men te Dubbeldam. voor Waddingsveen door M. A. van Rechteren Altena, te Nigtevecht. voor Ermelodoor N. Warmolts te Ee. voor Brake! door W. van Veen, te Eethen en Drongelen. Doopsgezinde Gemeente. Beroepen le Barsingerhorn en Wieringerwaard, ds. S. G. Binnerts te Pingjum en Witmarsum. lot directeur der hoogere burgerschool te Goes is benoemd de heer S. C L. Mesch; tot leer- aar in de Engelsche en Hoogd. talen de heer P. H. de Beer te Breda. lot leeraar in de aardrijkskunde en in de Hoogduitsche taal te Tiel is benoemd de heer J, Snijder, docent te Harlingen. £- De vroegere r<* elen van aanval «*n verdrHliging, i de geheele voormalige laktiek zullen misschien min of meer gewijzigd moeten worden. Onze soldaten zullen zelfs van hunfie oude gewoonten weten af te wijken en zich zoo goed hervormen als hunne wapenen maar het publiek moet ook een nieuwe houding aannemen, en vooral zich thans eigen maken, in hooge male zells, hetgeen wel eens in oorlogstijden ontbreekt, dit is: koelbloedigheid. «Vast besloten,” aldus ein digt het artikelaalles op te offeren voor de overwinninghoe duur wij haar zullen moeten koopen, laat ons dan ook evenmin op tijd zien als op bloed en geld.” Heel bemoedigend! De drie revolutionaire dagbladen van Parijs de Rappel, de Reveil en de Cloche, hebben opgehouden aanmerkingen op de oorlogsverkla ring te maken en spreken nu zoo als ter bevor dering der zege van hun land het meest dienstig schijnt. De kerkelijke bladen laten zich in afkeurende bewoordingen uit over de voorgenomen terugtrek king der fransche troepen uit Rome. De een noemt het eene zwakneid die gelijk tijdig de belangen en de eer van Frankrijk com- promit eert; een ander dregt met de zwaarste rampen «als Frankrijk zwicht voor de gevaar lijke verleidingom op de vriendschap de ver knochtheid van Italië te rekenen en daarvoor Rome aan Italië op te offeren.” Aan den redacteurdrukker en uitgever van l Egaliléeen te Marseille verschijnend radicaal blad, is ieder eene boete van 6000 frc. logd terwijl bovendien de schrijver tot drie den en de verantwoordelijke directeur blad tol vi.flein dagen gevangenisstraf is deeld geworden wegens een artikel waarin wensch geuit werdom na een nederlaag des keizers, de republiek uit te roepen om Frankrijk te redden en te bevredigen. Naar men schrijft moeten reeds 115,000 man als vrijwilligers in het fransche leger hebben dienst genomen. Aan offers voor het vreeseiijk monster zal nu wel geen gebrek zijn. Uil het kwartier-generaal wordt van Zaterdag middag 1 uur berichtdat de troepen nog niet geavanceerd waren en dus alle geruchten, die dat bestrijden, valsch zijn. Een. bericht van den volgenden dag meldt even eens dat van het oorlogs-tooneel nog niets be kend is. De keizer heeft, onder belofte dat «de God der heirscharen met hen zal zijn” eene procla matie gericht aan zijn leger aan den Rijn waarin gezegd wordt«de oorlog zal van langen duur en moeielijk wezen, maar niets gaat uwe vol hardende inspanning te boven. «Soldaten van mijn bemind Afrika van China, Italië en Mexico, welken weg wij buiten onze grenzen ook mogen inslaan, overal zullen wij bet roemrijke spoor onzei’ voorvaderen vinden. Wij zullen ons hunner waardig toonen I «Geheel Frankrijk volgt U met zijne vurige wenschen. Het heelal heeft op U het oog gevestigd. «Van onze zege hangt het lol der vrijheid en der beschaving af. «Ieder doe zijn plicht.” Men zietde keizerlijke proclamatie is niet geheel vrij van bombast. Nog altijd wordt in verschillende bladen het beruchte ontwerp-tractaat van Benedetli bespro ken. Het Journal Ofjiciël bevat een brief van hemwaarin bevestigd(?) wordtdat graaf van Bismarck verscheiden malen net aanbod heeft gedaan zijne medewerking te verleenen aan Frankrijk om Belgie in te lijven als vergoeding voor de uitbreiding van Pruisens grondgebied. Het door den Times openbaar gemaakt ontwerp werd geschreven door den heer Benedelte aan wien graaf Bismarck het dicteerde. De keizer ierwierp intusschen gedurig die voorstellen, en sedert het sluiten van den vrede te Praag, is over de zaak niet meer gesproken geworden.” Over en weêr geeft men elkaar dus de schuld, maar zooveel is nu al uitgelekt, dal beide, èn Frankrijk én Pruisen, m ’t midden der verlichte en beschaafde negentiende eeuw samen spanden om hun zwakkere naburen de vrijheid en onaf hankelijkheid te ontnemen. Dat onderling terug kaatsen van de verantwoordelijkheid voor zoo’n roof, wordt walglijk. Eu- nernen van de plannen die zich in een oogen- verbitlering in de kaart hebben laten dezer voorstellen betreft, deze van het begin tot het einde eigenhandig door Benedetli is geschre ven op papier van de keizerlijk-Fransche am bassade en dat al de te Berlijn aanwezige am bassadeurs, het origineele ontwerp gezien en het handschrift van den Franschen gezant daarin er kend hebben. «In artikel 1 alleen heeft graaf Benedetli zegt hij bij de eerste voorlezing den slotzin laten varen, omdat ik hem de opmerking maakte dat die zin eene inmenging van Frankrijk in de bimienlandsche aangelegenheden van Duifschland zou doen verwachtendie ikzelfs in geheime documentenniel kon toelaten. Uit eigen be weging heeft hij eene onbeduidende wijziging ge bracht in artikel 2 en den tekst dier wijziging in mijne tegenwoordigheid aan den rand van het ontwerp geschreven. »Indien nu zoo besluit von Bismarck zijn schrijven het keizerlijk kabinet ontkent, dat het sinds 1864 plannen heeft gekoesterdwaar voor het ons aanhoudend door beloften of be dreigingen heeft trachten te winnen, dan is dat met het oog op den politieken toestand ligt ver te verklaren.” O O S T E N R IJ K. De afkondiging van het onfeilbaarheids-dogma heeft de verhouding tusschen den Oostenrij kschen keizerslaat en Rome niet inniger gemaakt. In tegendeel wordt uit Weenen gemeld, dat de Wiener Zeitung spoedig een besluit zal bevat tendat tengevolge der afkondiging van het on feilbaarheids-dogma het concordaat buiten wer king stelt. De rijkskanselier is belast de noodige stappen bij de curie te doen om haar met de formule intrekking van het concordaat in kennis te stellen. De keizer heeft den minister van ceredienst opgedragen de daartoe noodige wets ontwerpen voor te bereiden. De Wiener Zeitung bevat een keizerlijk be sluit dat den Boheemschen landdag ontbindt en dadelijk nieuwe verkiezingen uitschrijft. Een ander besluit roept met het oog op den ernsti- gen toestand waarin Europa thans verkeert, den Boheemschen landdag tegen den 27 Augustus, dien van Triest den 2 September en de overi gen tegen den 20sten Augustus bijeen. De rijks raad zal den 5den September samenkomen. De voordracht tot ontbinding van den Boheemschen landdag is door den minister-president gedaan om de geheele bevolking van Bohemen in de gelegenheid te stellen tot het zenden van eene eompleete vertegenwoordiging naar den rijksraad, dat, naar de minister vertrouwt, de wegruiming der binnenlandsche geschillen ten gevolge zou hebben. zoolang dat, zonder eenige, ook slechts monde- 1 binet met den meesten ijver te Wcenen en te Florence gearbeid aan het tot stand brengen eener alliantie. Deze heeft ten doel om de on zijdigheid door genoemde Staten thans gepro clameerd, ook gedurende den naderenden krijg te doen in acht nemen, en tevens om de eerste geschikte gelegenheiddie zich zal voordoen aan te grijpen om de oorlogvoerende partijen te bewegen de wapens neder te leggen. De heer von Beust en d heer Visconti-Venosta hebben zich beide aanstonds bereid verklaard, op grond van dat voorstel, onderhandelingen aan te van gen. Men beweert dat dit verdrag tusschen de drie gemelde Staten weldra tot stand zal komen. F R A N K R IJ K. De Indépendance deelt den tekst mede van een brief van Abd-el-Kader aan den maarschalk LeboeufFransch minister van oorlog. »Lof aan God I »Aan den zeer dapperen maarschalk van Frank rijk minister van oorlog. «Excellentie wij hebben langs den weg van het gerucht vernomen, dat Frankrijk het kanon zal laten spreken tegen zijne vijanden de Pruisen (dat God hen besehame), en dat uw zeer mach tige keizer Napoleon III (dat God hem met zij ne goedheid begunstige) besloten heeft om aan het hoofd zijner dappere soldaten en zonen van Fransch-Afrika te laten oprukken. «Hij die de Franschen bevochten heeft zou de laatste der geloovigen zijn indien hij in de zen oorlog zijn geduchte sabel niet ten dienste van zijn aangenomen vaderland stelde, niet de eer vroeg om 't eerst in ’t vuur te gaan tegen Pruisen. «De emir Abd-el-Kader verzoekt u dus Ex cellentiezijn nederige bede neêr te leggen aan i van Napole- de gasfabriek is ge- BELGIE. Hoewel ook hier te lande ieder in spanning is over den dreigende toestand van ’t oogenblik, vergeet men intusschen de op handen zijnde ver kiezingen niet. En liberalen èn clericalen zijn ijverig in de wêer om de overwinning te behalen. In ’t kamp der eersten schijnt intusschen nog al tijd verdeeldheid te heerschen, terwijl overeen stemming zoo hoogst noodig was om het aaneen gesloten geheel van de laatsten met macht te kunnen bestrijden. De clericalen, die van de plattelandsbevolking vrij zeker zijn doen nu hun best om ook de kiezers in de steden ten hunnen gunste te belezen. De omstandigheden werken hen nu evenwel zeer mede, want de openbaar making van het bewuste ontwerp-tractaat heeft op het meer verlichte deel der bevolking een zeer pijnlijken indruk gemaakt. De bedreigde onaf hankelijkheid van Belgie doet hen thans meer dan iets anders onverschillig zijn voor de ver kiezingen. De kans voor de liberalen staat dus niet zoo gunstigenals ze de nederlaag lijden is het te voorzien dat ze zich in de eerste jaren daar van niet zullen kunnen herstellen. ITALIË. i Wlgenj eene mededeeling van het Raliaansche hei Engelsche ka- krijgskunst noodig.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1870 | | pagina 3