Stoomboot S t o 11 w e r k’s ch e BORST-BONBONS Kissinger S. P. POSTMA, Korenmarkt - Leeuwarden. elegraal’ I. K c “C, BE OEM’S W. T. STAM, TELEGRMiSCUS BEBICI1TEA Pastilles,! Urbanus-pillen. VRIJ W aarschu wing. I I. tl Effectenbeurs van Amsterdam, 1 Aug. 49% alom bekende SI'AA'TSSPOORflFlEG (Zomerdienst) I Lei wel! e r i ij k e St B u r g e LEMMER— SNEEK— HEERENVEEN. w. J. BROUWER. JBALRSEN enbasclles, Becker Buddingh, Arnhem, alsmede bij R.. van DRIESSEN Zoon Ijzer handelaars te Sneek. 11. CANNEGlETfiK HGz., Hoogënd. Handels- en Marktberichten. a n d. E V 37 !4 lei S i'ii I I 0 scrophuleusheid. naldum; G. F. GORTER, te Dokkum. 2> (a) Alleen VRIJDAGS, Sneltrein, 12.2 en Gedrukt en uitgegeven bij W» COOL van BOKMA te Sneek ■- 7.50 7 59 uur. Kissingen geschriften 3 36 4.39 5,30 die ver var hu vai en or gr ff om afg leg i var ge in 5.33 7.18 7 30 7,43 7,57 8 22 8.42 8 51 8,56 9 35 9,44 9 57 5,50 6,54 7.47 8.— 8,14 8 36 9.6 9 19 9 30 9,39 9,52 45% 38/8 4,40 5,40 6,4 6.55 7.38 8.8 8.15 door 8,36 8,51 8 59 9.7 9,13 9.23 6,27 6.46 6,59 7,11 5.15 5,29 E tree Vest Haar vi he W re 1230 1 57 door 2 15 2.26 2.47 3 3,7 door 4.6 635 6 44 6 58 7 13 7,30 >1 8,21 8.41 8 54 9,6 2.8 2.47 4 22 5.30 6-19 6.30 6-44 7,3 7,24 7.36 7,47 7 55 8,10 de ryf jes we gaa gen 19 ach alle zijn de paa »de >'«n tre ger au luc 2.27 2,41 2,52 3,2 5.48 6.2 6 34 6.43 Johannes Harmen der Veerte Sondel5 mnd. .76% 23 21’/ 27% 85% niet klevende Regenjassen (Japuchons en Beenstukken. 1,30b 3,35 3 44 door 9.43 9 50 3 56 10.1 4.4 10,13 4.25A10.35 4.32 4.42 4.49 5.32 6 45 7 48 9 37 10.22 9,30|Van Arnhem Zutphen Deventer Zwolle Meppel Peperga Wolvega Oudeschoot Heerenveeu Akkrum Grouw 85% Engelsche wissel 11.84 9.40 10,35b 10,40 11,8 12,10 1.15 2.3 2 14 2.28 2.49 3.11 3,23 3.34 3.43 3,55 1,45 1 55 2.8 2 25 6,- 6.19 6 32 6,45 8,20 A9..15 door 8.36 8,43 9,- 9,15 9.26 door 9,49 2 24 4,36 11.28 2,55 5,— 11,48 3.20 5,20 3,38 5,34 12,14 3.51 5.46 9.55 A12.28A4.3 6,8 7.45 11,6 3,45, Assen 6,32, 9,27 De URBANUSPILLEN bereid volgens het aloude en z 2 7l-s 9 23% o - 21% Portugal A°. 1853 27% Rusland Au. 1798/1816 85% dito 1866 dito 6de Serie roem bekend en te SN EEK alleen j Broer, Mei/Novb. 38% l 12 .38% o 86% 86 2 Aug. 4% VERTREK: Van LEMMER ’s morgens 5‘% SNEEK 8,45 Van HEERENVEEN na aankomst der trein van Zwolle 2,49 uur. GA AS TER LAND. Van den 16 tot den 3'1 Juli. GeborenPieterz v Pieter Martens stra, te Sondel. Feitje, d. v. van den pet. Nat. Werkel. Schuld dito dito 56% dito dito Buitl. Spanje A°. 1851 Binn. dito Boter te Sneer, den 2 Aug. f 57.50 2de soort ƒ52,50 Aanvoer 1048/t en 66/8 vaten. Kanterkaas ƒ26 00 a ƒ31.00. Nagelkaas 27.00 a 32.50. Aanvoer 37641 Kilo. De aanvoer van Vee bestond heden uit 202 Koeien 28 Kalveren, 150 Schapen en Lammeren» 22 Varkens, 250 Biggen, 0 Paarden. Koeien ƒ68 a ƒ230, Kalveren ƒ10 a f30 Schapen ƒ15 a ƒ28, Latnm. ƒ9 a ƒ17, Varkens ƒ68 a ƒ90, Biggen f 15 a ƒ30. Paard, 00 a 000. Wol zonder handel. Koehuiden per kilo 17 a 18 ct.kalfsvellen per stuk 1,25 a 1,50; Schaapvellen per stuk ƒ1,00; kipeieren per 20 i stuks 60 ets. Steenwijk 1 Aug. Rogg per H.L. 8 a f aardappelen, zand ƒ2,10 a ƒ2,40; puike dito ƒ3 a ƒ3,50; boter per vat 57 id. per I vat 28 id per kilo f 1,20 a 1,25 eieren per I 100 stuks ƒ2,95. I Vette varkens per kilo 45 a 47 ct.magere I dito per stuk ƒ25 a ƒ35; biggen ƒ9 a ƒ17; I friesche schapen 10 a ƒ18 drenlsche dito 5 I a ƒ8; lammeren ƒ3 a ƒ6; geilen ƒ5 a ƒ8,25. Jong; te Bolsward bij J A. Ledel; te hosch; te Leeuwarden Hoofddepot voor mans; te Rauwerd bij D. D. Valkema; te van der Meuten. Boter te Woudsend den 1 Aug. ƒ38,50 Aanvoer 71/4 en 2% vaten. Kaas ƒ30,00. Aanvoer 5170 Kilo Veenwouden Buitenpost Grijpskerk Zuidhorn Vierverlaten Groningen V Nieuweschans Groningen Vierverlaten Zuidhorn Gnjpskeik Buitenpost V&énwouden Hurdegarijp Tietjerk Leeuwarden Deiiium Dronrijp Franeker A Harlingen en AANKOMST: Te HEERENVEEN ’s morgens 11,15 uur; alzoo vóór het vertrek der trein naar Zwolle, te 11,42 uur. Te SNEEK ’s avonds 5 uur Van SNEEK, na het lossen der goederen naar de LEMMER terug. 6 45 8 30 8 42 8,55 9 9 9.32 9 50 9,59 104 10,45a 2. 10,54 2.12 4,15 - 2,27 4 28 4,44 10,12 5— 10 28 5,22, Van Meppel 6, 1 15 6 23 6 35 6.48 7 2 7 27 7 45 7 54 7,59 8,30 8.39 8 51 9,3 9.J5 4,26, aankomst Meppel 8, 10,55 6,30 6,47 6.56 Idaard-Roord. 7 5 Wirdum 7.11 Aaiik. Leeuwarden 7,22 Groningen 8.20, 3,35 en 9.40. vraagt voor Kantoorwerk iemand beneden 20 ja- ren. Eigenhandig geschreven briefjes worden ten spoedigste ingewacht. Met nremiën begiftigd op alle tentoonstellingen. Eene zamenvoeging van suiker en zulke krui- den-extracten wier weldadige werkingen op de ademhahngs organen door de geneeskundige kulteit is vastgesteld. Dépots dezer Borst-Bonbons zijn Te Sneeft bii Apoth Wed S. H. van Dorssen; te Akkrum bij S. Visser; te Balk bi] M, J. de le önee/c Dy apotn v Gorredijk bij Apoth. S. G. Zwart; te Joure by S. Bijster- Friesland bij S. P. Postmate Ooslerzee bij K. R. Koop- Workum bij D. J. de Boer; te Woudsend bij W. S. Hr worden alléén vervaardigd en zijn te bekomen bij vervaardigd uit de zouten van de RAKOGZY te over welks heilrijke werkingen de van den hofraad Dr. Balling, den Hof raad Dr. Erhard en Dr. Druf handelen. Bijzon der aanbevelenswaardig tegen traagheid der spijs verteringsorganen gebrekkige ontlasting, bleek zucht, bloedsgebrek, als ook tegen hamorrhoï- den neiging tot jicht en scrophuleusheid. Prijs per flacon 50 Gts. Te Sneek in de Apotheek van de Wed. van Dorssen zoowel als in ’t hoofddepot van S. P. Post ma te Leeuwarden', bij Apotheker J. A. Lede! te Bolsward. Kon. Belersche Mineraalwater Verzending. BERJ1ID VOLGENS HET ALOUDE EN ECHTE RECEPT, WAAROP MEN IN HET BIJZONDER ATTENT MAAKT, ziin zeer nuttig in ongesteldheden der MAAG; en werken heilzaam op de SPIJSVERTERING zij ziin uitmuntend tegen GAL, SCHERPTE in het BLOED en UITSLAG der HUID; zij zijn zachtlaxerend en slijmafdryvend^ Verzegelde Doozen zijn verkrijgbaar bij Assen E Jjambcrs Berlikmn G A Boomsma Volsieard J A Ledel R S Dijkstra Buitenpost L v <1 Tuin Blips L. F van der Ploeg Dockum L. B F v Haeren Vragten J Postbuma Dronrijp T L Veltman Delfzijl W Sissingk Delfstrahuizen H G Beek huis Az Eranéker I Draver Ferioerd M A Ferwerda Garijp M I van der Lee Grouw Wed T B Bomna 'Gorredijk S G Zwart Groningen J H Kuilenburg Grijpskerk I Woldendorp I BasseU L van der Veen Deerenveen Wed Dornseiffen Hoogeveen O H Radijs Harlingen Wed IJ Jager Heeg F. Jelsma Gaai» Jan Jansma Jorwerd W ledema i Joure Jan M Praamsma J annul P Zuidenia Van alle minerale substantiënuit de fijnste^ 'sloffen zamengesleld eenen aangenameng jdconsistenten schuim gevende, en van eene^ ^heerlijke geur heeft de »MALZZEEP” van%, &|»JOHANN HOFF”, zich onder alle standen^ ^Consumenten verschait, die na ze eenmaal ge-p Wbruikt te hebben, die Zeep niet meer wil-p Sypen missen. De »MALZZLEP’ verfijnt en-^ ®verfraait de huid van alle onreinheden Smaakt deruwe springende zacht als fluweel^ ®en is door haar groole gehalte van Mout ,p ^waarvan de gunstige werking op zwakke^ ^zenuwen algemeen bekend is, bijzonder./^ ^dienstig tegen het beven der handen. Prijs^ ^17% Ct. per suk (6 stuks 95 Ct.,) 35 a^ ^50 Gt per stuks. Verkrijgbaar a 30 cents pakje bij JOHN. HOFF’s Cent.-Dep., Smalle Bloem- markt bij de Stilsteeg F 154 en verder verkrijgbaar in de bekende Dépots bij de h.h. S. P. POSTMAte Leeawar- den; P. L MRANDE Pz., te ilarlmgen D. A. LENTZ, te Franeker; R. S. DIJK- O STRA.te BolswardP. van STAAte O SneekD. de VRIEZEte Dragten; H. O OVERDIEP Gz. te Beerenveen; W. J. B NIEUWENHUIS, te Grouw; J. VISSER, te Akkrum; S. K. BARTELEMA, te Me- naldum; G. F. GORTER, te Dokkum. echte Recept sinds zoovele jareu met j iu algemeen gebruik, zijn door ons. i en uitsliutend verkrijgbaar gesteld bij den Heer Men wordt instanfelijk verzocht attent te willen zijn dat door ons, bij niemand anders de URBANUSPILLEN bereid volgens het oude en echte recept in Dépot zijn f verkrijgbaar gesteld in de hierboven opgegeven Steden en I Plaatsen dan bij de hierboven genoemde Dépêthouders In elk doosje is een billet voorzien met de eigenhan dige naamteekeuing van de Vervaardigers de wed. KEU NEN ZOON Apothekers welke handteekening zich I ook bevindt op bet zegellak waarmede de Doosjes ver- zegeld zijn Wij verzoeken de gebruikers instantelijk I daar wel op te letten en raden hun aan wel toe te zien bij wien men de doosjes pillen haalt alleen die doosjes waarin een billet, met onze handteekening is -zich aan te schaffen en zich te wachten voor het gebruik van de vele namaaksels q 2% 3 4 3 3 3 5 5 5 5 5 3 6 Spoel- I 6 Johannes Ages V Leeuwarden Wirdura Idaard-Roord 5.36 Grouw Akkrum Beerenveen Oudeschoot Wolvega Peperga Meppel Zwolle Deventer Zutphen zk Arnhem en Van Harlingen Franeker Dronrijp Deinum Leeuwarden Tietjerk Hardegarijp M van 37 75 en 150 Cts., de Heeren: te Kollumerzwaag Wed TM Faber Kouduni F G van der Wal Leeuwarden S 8 Beinteiua IKirdumerdijk) 'Lemmer A J de Blaauw Munnikkeburen J de Ruiter ^ioordw 'Ide 8 S Bottema Si.ezijl K J 1 os Oldeboorn E J Veltman Pekel-A (nieuwe'} G Grezel Sneek H Cannegieter Sloten G F van der Wal St-Anna Parochie Ferwerda Steenwijk H Spanjaard Stadskanaal (nieuw} H R Bronsema Sl-Nicolaasga H J Meijer Sexbierum E Kiestra Tzum Jan J van Dijk Ternaard J J Hoogeboom Tzununarum C J Zijlstra Veendam O H Savenije Peenwouden G R Kuipers Winschoten Groeneveld Wokega C V f'aber Workum J W Meijer Woudsend 8 R Troelstra 11.7 11.22 2 45 1 1.38 3,— en de Vries. Iddigjend. v. Jolle Ar.dries Smit. z. v. Jolle Andries Smit, allen te Wijc- kel. Trijntje, d v. Pieter Tiemes Nagelhout. Jeltjed. v. Gooitjen Piebes Bergsma. Jo hannes, z. v. Hans Johannes de Jong, allen te Mirns en Bakhuizen. Harmina, d. v. Johan nes Teakes Huisman. Magrieta, d. v. Pas- schir Minnes van Dijk. Ynzez. v. Hendrik Arends Nijmeijer, allen te Balk. Overleden: Kornelia Johannes Hornslra4 mnd. Auke Berends de Jong4 jr. Jan Pieters de Kroon, 2 jr. Anne Berends de Jong, 1 jr., allen te Mirns en Bakhuizen. Jakob Barmens Poppes, 38 jr., geh. Leentje Willems Sam- plonius, 23 jr.beide te Wjckel Jelles Schaafsma ,te Balk 3 jr. Egges van 8,25 10,30a 8,38 10.43 8 45 10.50 8 56 11 1 9.9 1113 9.40 11 42 A 2,45 door 11,51 7 10.2 12,6 7 9 10 11 12.15 8 12 11.5 1.11 9 20A11 55 2.20 10,5 10.45 11,40 7.45, Assen 7 32, 247 en 9 3, aankomst 69'%g Oost. Ztlv. rente Jan./Juli 45% dito papier Mexico A°. 1851 Turkije Amerika A". 1884 dito 1885 9.15 9,33 9,46 9,58 7,34 10,35a 1,45 4,5 door 2,4 4,21 10,56 2,12 4 27 8,11 11,5 8,39 9,7 9,21 9,33 w n i vuuigvu Aaok. Nieuwescbans 11.35 Van Groningen 5,35, 8,30 A‘J ^i 'j

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1870 | | pagina 4