NIEUWS- EN ADVMNTIHLAD VOOR DE GEMEENTE EN HET ARRONDISSEMENT SNEER. BINNENLAND. NA 62 V IJ FTS N-T W 1, N T I ZATERDAG 6 AUGUSTUS. VERGADERING van den Gemeente-raad van Sneek 9 op Zaterdag den 6 Aug. 1870, ’s voormiddags 11 uur. «2rik “rSlFS”" TfLi” .d.t 'F1; oplrad<!“ ,srre des tijd, zü„. burg eene Fransche troepen een feit, dat duim (2,54 cent) kaliber van 22 dekagram. LU. schoten in de minuut 2000 tot 2500 r.._L De Pruisen zouden honderdtal hebben hierin vooruit zijn. is. Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad ƒ1.65, buiten de Stad franco ƒ1.90. van het Er zijn ook ar- wat hiervan aan ken. I’ mng i het kwam 1uur vóór de Dauntless te aan. De jachten hadden elkander niet gezien na het oogenblik van vertrek. De Parijsche Siècle heeft in hare jongste num mers een paar brieven van haren zich lijdelijk te ’s Gravenhage ophoudenden redacteur Vilbortjop- genomen., waarin deze met nadruk betoogt, dat, ofschoon het nationaal gevoel der Hollanders door de even hersenschimmige als eerzuchtige bedoe lingen welke aan het Pruisische gouvernement ten aanzien van Nederland worden toegeschreven, diep gekwetst isen hunne waakzaamheid daar door in eene zeer hooge mate is opgewekt het van den anderen kant zeker isdat die Parijsche bladen, welke meenen, dat de Hollanders zich in het ontstane conflict door hunne sympathie voor Frankrijk zullen laten medeslepenzich ten eenenmale bedriegen. «Het eenig gevoel5 (zegt den heer Vilbort), dat de internationale politiek van Nederland beheerscht, is het vaderlandsche gevoel. De Hollanders willen onafhankelijk blij ven. Werd de vaderlandsche grond bedreigd, dan zouden zij dien tegen den aanrander, wié het ook zijn mochtverdedigen zoo lang hun een enkel soldaat en een enkel geweer over bleef. ste dagen, ook reeds vóór «het bezoek Fransche oorlogschip bewaakt, tilleriebalterijen aangekomen. De minister van oorlog heelt bepaald dat de hoepen zich moeten oefenen in den velddienst Vestingoorlog militaire marschen en het schieten haar de schijf. gebleken dat de vier andere mannen gevat zou den zijn. Men heelt overal vruchteloos geïnfor meerdook bij ai de geneeskundigen, bij wel ken men zeker hulp zou hebben ingeroepen. Het meest denkbaar is het, dat de gewonde den doodelijken steek zal hebben ontvangen en dat zijne makkers hem in zee zullen hebben gewor pen, om voor verdere vervolging gevrijwaard te zijn. Het Noorden releveert, dat de heer Ch. Boi- sevain die in het Augustus-numiner van de Gids eene «opwekking aan de vrijwilligers” richtte nagenoeg op hetzelfde oogenblik zijn ontslag nam als officier bij de dienstdoende schutterij te Amsterdam. Uit den noordhoek van Friesland schrijft men: De mare des oorlogs is ook in deze vreedzame streken doorgedrongen hetgeen hier onder de een voudige lieden niet weinig schrik en vrees veroor zaakte, dat niet minder werd toen het bericht kwam van het oproepen der vier lichtingen nat. militie. Allerlei ongerijmde en bespotteïijke din gen hoort men verhalen: dan zijn de Franschen in de Lemmer en dan weer de Pruisen te Sneek, of de Fransche stoombooten met vreemde solda ten op de Wadden zoodat er al voorloopers te Dokkum zijn geweest en meer van dien aard: en dan weer hoort men den een ot anderen mars kramer of bolledraagster de voorzeggingen uit kramen van een zeker blaauw-boekje, geschre ven door een ziener der oudheid Ynze Jans, die vreeselijke dingen voorspelt omtrent Friesland en Vlaardingen, zelfs wordt door sommigen het boek Daniël er als bij de haren bijgesleept. Uit een Zaterdag werd door de maréchaussée te Ou- denboschaan het station een welgekleed heer, komende van Willemstadgearresteerd. Men zegt, dat het een officier van het Nederlandsche leger is die voor eenige jaren gedeserteerd zou zijn. Te Echt is een waar wonder gebeurd Een knaapdie ten gevolge van schrik op 4jarigen leeftijd het spraakvermogen verloorhad die ondanks alle pogingentot 12jarigen leeftijd nog niet terug. Zijn vader was een schamel landbou wer, en zoo zat men Zondag jl. aan den disch, toen bij ’t hevig onweerde bliksem insloeg. De kleine woning raakte in brandde blauwe vlam schoot en kronkelde door het vertrek, en op dat vreeslijk gezicht slaakte onze kleine stom me een hevigen kreet. Hij had de spraak her kregen. Sinds beweegt hij zijn tong even vlug als de beste. Gelukkig werd de brand gebluscht, en de verheugde ouders zegenen den verzengen den bliksem van harte. De bescherming der Fransche onderdanen in het groothertogdom Raden gevestigd is opge dragen aan den Nederlandschen consul-generaal. PUNTEN TER BEHANDELING: 1. Resumtie der notulen. 2. Adres van de R. G. Weezen-administratie, om een bij haar ter bede in gebruik zijnd stukje grond in eigendom te mogen ontvangen. 3. Missive van den Burgemeester van Bols- wardbetrekkelijk het voeren eener procedure tegen de verordening op de vervanging der flo- reen door het kadastraal inkomen. 4. Voorstel der commissie voor de straten en ■wallen, tot eene proefneming met quenasten voor het plaveisel der straten. 5. Verzoekschrift van J. H. J. Raap en Echt- genoote, om ontslag als binnenvader en moeder in het Armenhuis. 6. Lijst van aanbeveling voor de benoeming van een binnenvader en moeder in het Armen huis ingezonden door heeren Armvoogden. 7. Rekening en verantwoording over 1869 van de algemeene Armvoogdij het Armenhuis en de College-kamers. 8 Idem van Burgemeester en Wethouders omtrent de ontvangsten en uitgaventer zake de afgraving van een gedeelte bolwerk en den aan leg van plantsoen. 9. Af- en overschrijving op de begroeting van 1870. 10. Request van R. Agema e. s.om subsi die voor eene in de kermis te houdene harddra verij gevolgd door vuurwerk. H. Resolutie van Gedeputeerde Stalen, om trent den voorgenomen verkoop van inschrijvin gen op het Groo'boek. 12 Brieven van B. Sieswerda, houdende dat hij zijne benoeming tot hulponderwijzer in de armenschool aanneemten den 15 Augustus in factie treedt. Het aanstaande vertrek der F uit Rome is, volgens de Tijd, - 'y «een nieuwen toestand in Europa voortbréngl die groote gevolgen zal hebben.” In weemoed roept het blad uit«Wat zal er AD VERTENTIEN van 1 tol 4 regels, gewone letter, 40 Cents voor eiken regel daarenboven 7/a Gents. - Alle brieven en stukken’ de uitgave of redactie betreffende, worden franco ingewacht. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van da gemeente SNEEK maken bekenddat de lAARlWARKTj op welke geen bedelaars, fijfelaarsiiazardspelers of loterijen met kaart jes om koek glas- eti aardewerk of andere voor werpen zullen worden toegelatenalhier zal in gaan op Dinsdag den 9 Augustus a. s.des mor gens ten acht ure en eindigen op Vrijdag den 19 Augustus daaraanvolgende des morgens ten acht ure, en dat vóór den 21slen dier maand, ajle kramen, disschen, tenten enz. zullen moeten rijn afgebroken en weggeruimd. Wordende hierbij herinnerd aan art. 46 van de algemeene politie verordening, waarbij is be paald «dat niemand eene tent of iets dergelijks op sden voor den openbaren dienst bestemden grond «mag opslaandan op aanwijzing van den markt meester en na voldoening van het marktgeld.” Sneek den 23 Juli 1870. 'Burgemeester en Wethouders Voornoemd, I1AMERSTER DIJKSTRA. De Secretaris, H. FENNEMA. Men maakt te N. Diep allerlei gissingen omtrent de bedoeling der onbekende vreemde mannendie voor een paar nachten eene poging deden om hel kiuitschip te beklimmen, maar waarvan een zulk een geweldigen steek van de schildwacht ontving, dat hij achterover in de sloep viel, waarin zij gezeten waren. Het is onjuist dat men dien man later heeft gevonden en dat hij aan de bekomen wonde in het mari- het oog houden. Zoolang de Bataven nog een enkelen droppel bloed in hunne aderen hebben zal zoo min Konmg Wilhelm als eenig andei’ Piuibisch of Duitsch veroveraar, hun noch Rot terdam noch Amsterdam, noch de geringste strook lands ontnemen. Maar wie daaruit wilde afleideti, dat Holland zich in het tegenwoordige conflict voor Frankrijk zal verklaren, zou zich de grootste hersenschim vormen.” nnh|Ot' f aVln,S dezer meening beroept de fransche m f v T* °P Gen dfr J°n8ste geschriften van piot. Vroede, waarin bepaald onverschilligheid voor de oorlogvoerende partijen gepredikt wordt. Uit dat zelfde geschrift neemt de heer j Vilbort aanleiding om te doen uitkomen, dat, ingeval de onafhankelijkheid van Belgie door de Europeesche mogendheden ernstig bedreigd mocht woiden, Holland zijn eigen bestaan zoodanig in gevaar gebracht zou beschouwen, dat het niet twij.elachHg zou zijnwelk besluit het alsdan ?emern* ,>)Wat,eene mogelijke overeenkomst tusschen Londen, den Haag en Brussel (vervolgt hy)wil ik my met op het gebied der gissingen meHiL^T Zeiker iS het’ dat het Ne“ met zijne toerustingen te land en ter zee alles- zins ernst is. De schrijver treedt daarop in eene opsomming van de strijdkrachten en ver dedigingsmiddelenwaarover Nederland te be schikken heeft, waaronder hij ook de Nederlandsche dijken en dammen rangschikt en komt tot de slot som dat Hollands macht alles behalve gering te schatten is. De ziel van den oorlog is het geld. Men heeft de s.rijdkrachten der 'oorlogvoerende partijen met elkander vergeleken, maar nog niet de ïinantieële krachten. Een buitenlandsch blad geeft daarvan het volgende resumé: In April 1870 gaven de 31 Noord-Duitsche banken voor 797 millioen frank bankbilletten uitvoorts werden uitgegeven 153 millioen muntpapier, te zamen 950 millioen. Het baargeld bedroeg 417 millioen dus waren 533 millioen niet gewaarborgd. Frankrijk bezat in dien tijd 1200 millioen aan zilver en goud, en 1400 millioen aan papier, alzoo waren er slechts 200 millioen niet gewaarborgd. Daaruit leidt de schrij ver af, dat het Duitsche papier zeer in waarde zal verminderen. Frankrijk kan nog een milliard aan papier uilgeven, voor hel in denzelfden toestand als Pruisen verkeert. Nooit twas Frankrijk zoo rijk bij het aangaan van een oorlog. Van Disraëli’s Lothair zijn tot 6 Juli in Amerika 52,000 exempt, verkochttegen 6000 in Engeland. In Amerika kosten de uitgaven van ƒ2x/2 tot ƒ5; in Engeland daarentegen ƒ18. Blijkens eene bekendmaking van de Landdros- tei te Aurich, mogen, ter voorkoming van be spieding en toevoer tot den vijand geene sche pen uit eenige haven van Oost-Friesland naar zeenaar de Wadden of naar Nederland uitloo- pen, zonder dat de manschap en de lading door de autoriteiten nauwkeurig onderzocht zijn. *De autoriteiten moeten daarvoor den schipper eene verklaring geven. Elk schip, dat uit eene Oost- 1'riesche haven in eene andere Binnenloopt zon der zulk een attest, zal in beslag worden geno men, en de manschappen en de schipper zullen in hechtenis worden genomen. van welke verwacht wordtdat zij in den te- genwoordiyen oorlog een groote rol zal speler. erG?? ih°01' angei’ daU tWee Jaren ^elede"P zijn er te Biussel proeven mede genomen, die al«e- meen werden bekend gemaakt. De mitrailleuse, die toen beproefd werd, had fpL10q?pen e,n deed ln eeno minuut hetzelfde ef fect als salvos uit 4 zesponders plegen te heb- SalVi/’S w.aarvan 5 niet een tusschen- ruimte van /a minuut en 5 van 40 seconden wierp de mitrailleuse 330 kogelswaarvan 278 de schijf, die 10 bij 12 vl. groot wasgoed raakten op een afstand van 435 meters. Een man was voldoende voor het bedienen van het stuk. Op GoO meters troffen nog 50 pCt. van de kogels het doel; op 860 33 pGt. Het werk tuig had verscheiden dagen in den regen gestaan, en werkt nog zeer goed. Voor elke ladffig ge bruikt- men 400 a 500 gram kruit. Inde Ame- nkaansche oor og gebruikten de Noordelijken te gen de Zuidelijken den Gatling, die een einde ■ziin 2 maakte< Deze en de mitrailleuse zjn eioenhjk met van elkander verschillend; weshalve de uitvinding geen Belgische maar N.- Amerikaansche is. - L6 zoa£ing. ^d l?.?n Io°Pen va" een Engelsche cem7 Kanoer en schoot ijzeren kogels dekagtam. Met dezen deed men 250 2000 «Ai onnn '7dle op een afstand van -.000 tot -jOO meter nog nauwkeurig raakten. i er van die soort ruim een en dus de Franschen ook Intusschen zal de tijd leeren, ra Naar men zegtwordt er in de stad Luxem- een groot neutraal hospitaal opgericht, door afdeeling van het Roode Kruis uit Nederland. Luxemburg heeft een leger van 250 man en vier kanonnen, om zijne onzijdigheid te handhaven. Voor eenigen tijd ging het Engelsche jacht Cambria een wedstrijd aan, met het Amerikaan- sche vaartuig Dauntless. De questie waswelk schip ’t eerst de Amerikaansche kust zou berei- Het Engelsche jacht behaalde de overwin- ne-ho.spitaal zou zijn overleden evenmin is het I Sandy Hook het eenige belang dat zij voor het oogenblik in er nu en dan nog al een verlichte hulppredikers u VÏ i r7".“ c" wal zat mj noen Het blad herinnert er aan dat Engeland toen ei over de beptember-convenlie werd ondeihan- ’.M i. ijii.i,. .r T v S El k I K COURANT t

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1870 | | pagina 1