GEMEENTE ÉN HÉT ARHONDMNT 8NÉÉK NIEUWS- EN ADVERTENTIE-BLAD VOOR DE 1 d BINNENLAND. BUITENLAND. O WOENSDAG 1O AUGUSTUS nu provincie Utrecht. te scha - en van -- -i en hunne diensten De Utrechtsche professoren Donders en Goudoever hebben met een 20tal doctoren studenten in de geneeskunde, h aangeboden aan het Roode Kruis. Langs onze kust worden naar men 't Vaderl. van verschillende plaatsen meedeeltverschillen de schepen opgemerktdie geen vlag vertoonen, doch vermoedelijk tot de Fransche marine be- hoorenen wier sloepen zich onledig houden met peilingen langs de kust. r-- Dat is anders. In de gemeente Havelte vervult nu volgens de Meppeler Ct. eene vrouw genoem de betrekking. AFKONDIGING. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van SNEEK doen te weten dat door den Raad dier Gemeente, in zijne vergadering van den 11 Juli 1870 no. 12, is be sloten van de algemeene polilie-verordening af- gekoiidigd den 8 October 1850, te doen verval len de tweede alinia van art. 230 »Bovendien zal de rechter bevelen dat het- ïgeen in strijd met deze verordening gemaakt is, «binnen een door hem te bepalen tijd in over eenstemming daarmede gebracht zal moeten zijn, »en, bij gebreke daarvan, ten koste van den «nalatigevoor bewoning ongeschikt gemaakt «worden onverminderd de bevoegdheid bij art. «180 der Wet van 29 Juli 1851 {Staatsblad n°. «85) aan Burgemeester en Wethouders toegekend.” Zijnde deze wijziging aan de gedeputeerde sta ten van Friesland, volgens hun bericht van den 28 Juli 1870, N°. 40, in afschrift medegedeeld. En is hiervan afkondiging geschied waar het behoort den 10 Augustus 1870. Burgemeester en Wethouders Voornoemd, I1AMERSTER DIJKSTRA. De Secretaris II. FENNEMA. len, zich nog altijd op zijne buitenplaats Te Amsterdam heeft van Vrijdag op Zaterdag nacht een zware brand gewoed. Aan de beider- ■jydsche hoeken van de Utrechtsche straat en de Botermarkt zijn zevenge bouwen, waaronder hel logement «hel Hof van Geldria”, afgebrand. Voor zoover bekend, is er geen verlies van menschen- k levens te betreuren. Den heer S. J. Th. Nedermeijer ridder van Rosenthal, is, op zijn verzoek, eervol ontslag ver lamd aisle luitenant bij hetscherpschulterscorps Men leest in de Schager Courant ^Nederland in 1870. Schoon ons oog no°- altijd met zeker welgevallen blijft gevestigd op het roemrijk gemeenebest der Vereenigde Neder landen zal toch ieder moeten bekennen hoe zeer de laatste weken hebben bewezen, dat zoo wel onze tegenwoordige staatsinrichting als de gezindheid onzer regentenoneindig veel beter zijn dan in de beste tijden onzer republiek. Want wij moeten het tot onze vreugde bekenneneen schouwspel, als wij in deze maand beleefd heb ben is geheel éénig in onze geschiedenis. Nooit was onder de republiek de regeeringzooals thans in staatom uit een bijna ongewapenden toe stand gedurende den tijd van 7 dageneen le ger van 60,000 man in de wapens te roepen nimmer werd eene oorlogsverhooging zoozeer met eenparige stemmen door de staten-generaal aangenomen nimmer is de bevolking van alle gezindheden zoo gezind bevonden om de nati onale onafhankelijkheid te verdedigen; nimmer, zelfs niet in onze roemrijke 17e eeuw, was Ne derland tot krachtiger tegenstand in staat dan thans. Elke commentaar hierop is o i. overbodig. Een Roomsch Katholiek geestelijke te Utrecht, die vroeger met ijver jongelieden voor de dienst van den Paus wierf, is thans werkzaamom al le Nederlandsche oud-zouavendie den Paus hebben gediendte vereenigen en ze als corps den koning aan te bieden. ADVERTENTIËN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents, voor eiken regel daarenboven 7>/2 Cents. - Alle brieven en stukken, de uitgave of redactie betreffende, worden franco ingewacht. Onder den titel «Een stem uit Holland” bevat i de National Zeitung van dingsdag den volgen den brief van den hoogleeraar van der Wijck te Groningen, dd. 26 Juli: «Een naamlooze correspondent uit den Haag men beweertdat het de Rotterdamsche pre dikant dr. A. Reville is, een Franschman en be kend schrijver verhaalt in den Parijschen Tempsdat in Holland alle verstandige menschen op de zijde der Fransche wapenen zijn en de verne dering van Pruisen hopen. Ik verzeker u, dat geen letter daarvan waar is. Het is altijd aan matigend in naam van een geheel volk te spre ken; anders zou ik zeggenHolland heeft te veel verstand om te wenschen dat de Noordduitsche Bond ophoude Duitschland’s zwaartepunt te zijn het is te bedachtzaam om te wenschen, dat het overmoedige Faukrijk voortdurend tot zwaarte punt van Europa blijve. In allen gevalle kunt gij er staat op makendat Holland nu en altijd be reid iszoowel zijne nationaliteit als zijne neu traliteit tegen een aanval te verdedigen.” - heer Gh. Boissevain die voor een paar dagen ontslag heeft gekregen als luitenant bij de dd. schutterij te Amsterdam heeft aan het Noorden verzocht te melden, dat hij zijn ont slag reeds voor een paar maanden aangevraagd had om redenen van gezondheid, en er dus geen verband bestaat tusschen zijn gedicht in den Gids en zijn ontslag. in de fie dronken of den tijd verpraatten. I DUITSCHLAND. Snel beginnen de belangrijke gebeurtenissen op net oorlogstooneel zich op te volgen. Het bloedige schaakspel is begonnen en de Duitschers schijnen thans de aanvallers te zullen zijn. Van Nieder-Rohrbach uit (niet Nieder-Rotterbach) schijnen ze de fransche grenzen te zijn overge trokken en een aanval gedaan te hebben op Weissenburg, die, zooals bekend is, voordeelig voor hunne wapenen was. De divisie Douay va,n n k/^MeeJing onder bevel van den Maar schalk Mac Mahon, werd bij die gelegenheid verslagen. Intusschen heeft het Zuid-Duitsche leger zijn aanvallende beweging voortgezet te"en de fransche rechtervleugel en, zoo ’t schijnt, met schuierend gevolg; althans te Keulen is tusschen Zaterdag op Zondag nacht een telegram ontvan gen van den kroonprins uit Woerlh (zuidelijk van Weissenburg) waarin gemeld wordt dat de legerafdeehng onder bevel van Mac Mahon ge- Zoowel uit Noord-Brabant als uit Groningen dringt men bij de regeering aanalleen op° ’t i- uiterste oogenblik in geval van vreeselijken nood, aan de inundatie te denken. De noodlottige ge volgen van dien strategischen maatregel schrik ken zelfs de meest-vaderlandslievende burgers af. Goed ingelichtDe Figaro verzekertdat Nederland en Denemarken een levendige be langstelling aan den dag leggen in de eventuëele heistelling op zijn troon van den koning van Hannover. Op verzoek nemen we het volgend adres over van de Twentsche Vereeniging tot bevorJ dering van Nijverheid en Handel. Aan Zijne Excllentie den Minister van Binnenlandsche Zaken. «Het bestuur der Twentsche vereeniging tot be vordering van nijverheid en handel heeftmet de hoogste belangstelling de stappen gevolgd, die door de regeering gedaan zijn, om van het prui- sische gouvernement opheffing te verkrijgen van het verbod van uitvoer van steenkolen uit dat rijk naar Nederland. Het overwegend belang dat de Twentsche industrie daarbij heeft en waar van de regeering getoond heeftdoordrongen te zijn, is Uwe Excellentie bovendien duidelijk ge bleken uit de vele adressen die van hier ook I door de kamers van koophandel in Twenthe en door verschillende particulieren aan haar zijn ge richt. Zeer wordt dan ook hel feit betreurddat door Uwer Exc. missive van 30 Juli jl, gericht aan het bewind der vereeniging van en voor Ned. industrieëlen, ter algemeene kennisse is gekomen: I dat namelijk de Pruisische regeering het eenmaal door haar genomen besluit handhaaft. Intusschen is bij de industrieëlen in Twenthe een schrijven ontvangen uit de kolen-dislricten nabij Dortmund dato 30 Juli jl.waaruit blijkt, dat de vertegenwoordigers de.- Westfaalsche ko- len-industrie een deputatie hebben benoemd met het doelom van de Pruisische regeering een I minstens gedeeltelijke opheffing van het verbod I van uilvoer van steenkolen te verkrijgen. Deze I deputatie wenscht dezer dagen aan de Neder landsche regeering voor te stellen, dat deze zich aan de bonds-kanselarij te Berlijn wende om den uitvoer enkel naar onze abriek-districten toe te staan, met handhaving van het verbod voor den uitvoer naar onze havenplaatsen. Deze poging toejuichende, neemt het bestuur I voornoemd de vrijheidUwe Excellentie daar van meedeeling te doen en haar ten krachtigste bij U te ondersteunen. Het gebrek aan kolen wordt in Twenthe zoo groot, terwijl het gebruik van engelsche kolen, door de groote kostbaar heid, op den duur niet wel mogelijk is, dat in werkelijkheid het brood van vele duizende arbei- I ders op het spel staat, waarom het bestuur voor- uoemd zich verplicht rekent, onder erkenning van de pogingenreeds door Uwe Excellentie aangewend, U met aandrang te verzoeken, on- danks de afwijzende beschikking van Pruisen al het mogelijke in het werk te stellen, om als- nog genoemde wijziging in dat besluit te ver- krijgenwaartoe genoemd initiatief, door de I Duitsche vertegenwoordigers der kolenindustrie - Deze CO UR A N T verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad ƒ1.65, builen de Stad franco ƒ1.90. Men is druk bezig met de positie den Helder in staat van verdediging te brengen, zoowel van wege de marine als van de landmacht. De Algemeene kiesvereeniging heeft in het hoofdkiesdistrict Alkmaar, tol candidaat voor het lidmaatschap van de Tweede Kamer der Stalen- Generaal gekozen de heer jhr. G. van Foreest. De Heldersche Ct. geeft als zijn vermoeden te kennendal het gebeurde op het kruitschip een Helder wellicht zijn oorzaak gevonden heeft ln het verdwaald raken van eenige Zweedsche jatrozen, die, door den stroom afgedreven, het Ratste schip aanklampten zonder te weten dat het een kruitschip was. De gewonde van wien hiets bekend is is waarschijnlijk mede naar boord genomen. Mocht het Zweedsche schip dat de eldersche Ct. op het oog heeftreeds de ha ven verlaten hebbendan zal men wellicht van «eze zaak nimmer iets nader te weten komen. De gemeenteraad van Arnhem heeft met een parige stemmen beslotenom de met den 26 de- ier'invallende kermis wegens de tijdsomstandig heden niet te laten doorgaan. Uit Loon op Zand heeft zich een der inwoners, de heer M. Vermeulenop reis begevenom Van den oorlog tusschen Pruisen en Frankrijk tc zijn. Dezelfde heer was ook in i«bb tegenwoordig in Bohemen. Te Utrecht is het batig saldo der stedelijke gas- ‘abriek over 4869 ƒ52,070,11. Volgens het Vaderland bevindt de Nederland se gezant bij het Russische hofgraaf van Zuy- ka^rijn11’ misschien een geschikte aanleiding Er mag nogmaals bescheiden op gewezen wor- d -de kolenuitvoer naar Twenthe uit de Sïni Wein'ge Unn Van hier gelegen mijnen te VOO. pUre“ en Pusselburen geen, enkele risico voor Pruisen oplevertdaar desgevorderd alle mogehjke waarborgen van hier zullen gegeven wor dendat ze enkel voor fabriekgebruik zullen gebez^rd wordenen bovendien de kolen uit laatstgenoemde mijn niet voor locomotievenge- bruik geschikt zijn en dus door de pruisische regeermg zdf niet benuttigd kunnen worden voor hare spoortreinen en evenmin kunnen aangewend woiden voor het gebruik op stoomschepen, zoo vak zdf- d lekkIinS tOt dö k°len dezer miJ'ne« an zelf de queslie van wederuitvoer ophoudt.” i".de maand en68430 ï.d’(36’?8° V‘ b°ter 49’050 Edammer I Jk43°,kanter kaZenJ 581 koeien; 938 kalveren- 4,663 schapen; 2,444 varkens; 1,519 z. mosse- 1288nb 1T’*44p huiden5 3 P- vellen; k’ as.; P- beede; 69 b. en 338 k. katoen, 136 b. lompen; 56 b. afval; 116 b. jute garen; 4,667 p. papier, 407 b. cichorei; 100 heet. boonen 3,060 heet, haver1,200 heet, tarwe' 60 m. aardappelen 24 kan likeur. De aanwezigheid van den franschen Keizerlijken i ins op t krijgstooneel heeft niet den gewenschten mdruk gemaakt. Eeniger. noemen het onverant- ™de!1Jk’ °m het kind aan het vuur bloot te stellen. Anderen vergelijken den Keizer met de bedelaressen die bij eene felle koude halfnaakte kinderen met zich voeren om het medelijden van het publiek op te wekken. Rest touchant, mais ce n est pas la guerre schrijft een blad. Toen Napoleon I in 1813 uittrok 'orn Frankrijk te genover geheel Europa te verdedigen nam hij noch den honing van Rome, noch zijne opge smukte »cent gardes," mede. Vroeger wilde men geen vrouwen als postbo den hebben omdat zij onderweg te dikwijls kof- SNEEK, 9 Augustus.. j- Gaasterland. De oogst komt zachtjes aan innen en overtreft nog de verwachtingen die optimisten er van hadden. De rogge laat niets te wenschen over enhseft daarenboven nog dezelfde eigenschappen, die zij ook in 1868 had; zij is namelijk volkomen droog en geschikt voor dadelijk verbruik. De prijs dalende. 1 J In de aardappelen vertoonen zich verschijnselen van ziekte, vooral in het loof. Onder Wijckel is dat vrij algemeen Echter zijn ze uitmuntend door quahteit en quanfiteit. rag SXUIiKIR COURANT JL tli.HiW- dllt*y^Hnp.iiii;:ii;ii;;iut!unui;ilOMIffl!iiMililirorölin}iifll!ll!CII!

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1870 | | pagina 1