NIEUWS- EN ADVERTENTIE-BLAD VOOR DE GEMEENTE EN HET ARRONDISSEMENT SNEEK BINNENLAND. B U1T E N L A N i). O,; No. 64 V JJ F-E N-T W I T4 T I G- S T E 13 AUGUSTUS, T" I on- rekening' ramp is nog zij een dag of wat zich te herstellen ge- een Over het Dagblad lezen j Door den minister van oorlog zijn de noodige orders gegeven om den len ban der dienstdoen de schutterijen te voorzien van achterlaadgewe- ren en patronen. gebracht, kan niet missen in morele beteekenis denzelfde uitwerking te hebben op een zijn va- derland niet hatend man als een emelicum heelt in materiëelen zin op een gastrisch ongestelden. Graaf van Zuijlen onze gezant bij het Russi sche hofzegt het liandelsblad is niet rus tig op zijn buitenverblijf geblevenmaar reeds Donderdag jl. op den spoorweg naar den Hel der gezien, om zich van daar naar Petersburg in te schepen. De brand ontstond in een hou- en sloeg al waar ook De Noordstar zegt; «De vreemdeling weet maar al te zeerdat hijwanneer tegen ons land te velde mocht trekkenalthans van onze schutterij niets te vreezen heeft.” Zegt het blad zulksom den vreemdeling uit te noodigen dat te doenof heeft het ten doel de schutterij met een pennestreek te beleedigen? Weet het blad niets van hetgeen onze schut terij in 183Q/31 heeft verricht? Daarenboven is het een grove leugen’t geen het blad zegt. Wij lezen toch in Public Opinion van 6 Augs.^Holland maakt kraclitvolle toe bereidselen om zijn grondgebied te verdedigen mocht het aangevallen worden. Naast een le ger var. meer dan 60.000 man kan het een goed georganiseerde schutterij stellen.” Tot groot genoegen der wetenschappelijke we reld verneemt men, dat de koene reiziger Livind- slone nog in leven is, en eerstdaags wel in eender Afrikaansch-Europeesche bezittingen zal opdagen. Men vreesde eerst voor zijn leven, daar de cho lera alleen te Zanzibar honderduizend menschen had gedood. Uil Gwordt gemeld, dat de aldaar wonen de I' ransche consul rnet alle beschikbare fondsen naar Londen is vertrokkenzoo men zegtom aldaar voor den keizer logies te bestellen. (Gron. Ct.) Deze C O U R A N T verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad ƒ1.65, buiten de Stad franco ƒ1.90. Naar ’t Dagblad van Z.-Holland verneemt hebben de ministers van marine en van oorlog re spectievelijk aan de heeren de Gasembroot, Nier- strasz en de Roo van Alderwereld, leden der 1 weede Kamer te kennen gegeven, dat van hun vaderlandslievend aanbodom weder in actieven militairen dienst te tredenvooralsnog geen ge bruik zal worden, gemaakt. Dindag en Woensdag hadonder voorzitter schap van den Utrechtschen hoogleeraar Opzoo- merin de Doopsgezinde Kerk te Amsterdam de jaarlijksche algemeene vergadering plaats der Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, Een uitstekende geest bezielde de in grooten getale °Paê^Oïnen afgevaardigdenvraagstukken van miskenbaar gewicht werden behandeld. Vooral de openingsrede van prof. Opzoomer was opmer kelijk. Na afloop der vergadering vereenigden de leden zich ter reunie in het Park en elders. In IJokohama-baai is een zeekrab gevangen van meer dan 40 pd. zwaar. De scharen had den een lengte van ruim 5 voet en in den bek had hij twee lange tanden. In het water vrij zijnde wordt zij geacht een man te kunnen ver meesteren. SNEEK, 12 Augustus. Tot nu toe levert de kermis hier weinig bij zonders op. Ze lijdt dit jaar aan twee kwalen primo onder hare telkenjare verergende ziekte verval van krachten door ouderdomsecundo on der den druk der tegenwoordige tijdsomstandig heden die als overal eldersook hier op de zucht tot feestviering epidemisch terugwerkt. De eerste dagen zijn dan ook al heel stilletjes voorbijgegaanenware ’t niet dat de opgesla gen tenten en kramen er aan herinnerden en de gewone straatmuziek die herinnering niet altijd even prettig levendig hield men zou dan vol strekt niet zeggen dat we in de kermisdagen waren. De eerste dag, die hier trouwens wat beteekent, de dag der harddraverij, is door het weder ook volstrekt niet begunstigd ge worden. Heel veel regen en gevolgelijk heel wei nig bezoek zijn niet geschikt om de ambitie, die buitendien al niet erg groot meer is voor dit zoogenaamd volksfeest aan te wakkeren. Bij de 13 paarden, die aan den wedstrijd deel namen waren evenwel flinke dravers. De prijs, een gou den horloge met ketting en sleutel werd behaald door den zwartruin van den heer H. Witte - veen te Frienspikeur W. de Roer; terwijl het laatst met den winnaar in de baan was de bruin ruin van den heer S. de Lange, te SL Nicolaasga, pikeur S. Hettinga. Het aangekondigde vuurwerk kon wegens ’t slechte weder, dien avond geen voortgang heb ben en is gisteren (Donderdag) avond "ontsteken. Wij zouden onwaar zijn indien we ’t beweerden hier niet beter hebben gezien; misschien heeft de directie door de geringe deelneming der ingezetenen er niet zooveel aan kunnen besteden als wel vroe ger? Hoe ’t zij, ’t beviel ons niet bijzonder. De liefhebbers van het tooneel worden gedu rende deze kermis zeer teleurgesteld. Zij moe ten zich het genot ontzeggen, dat ze zich hadden voorgesteld te zullen vinden bij een goed tooneelgezelschap. Zullen de andere aangeboden kermisvermake lijkheden dat gewis kunnen vergoeden We mogen nog niet beslissen want we waren nog niet in de gelegenheid er goed kennis mee te maken, Het Gagliostrotheatre van den heer Basch zal er zeker bij profiteeren. Hoewel we de werkzaamheden nog niet zagen meenen we toch, afgaande op de getuigenis van enkelen die er reeds vroeger kennis meê maakten en ge steund door de gunstige beoordeelingen in onder scheidene bladen het kunstlievend publiek op dat Theatre voorloopig reeds opmerkzaam te moe ten maken. Voorts wijzen we den liefhebbers van een paardenspel op den Circus van den heer J. Blanusdie hun gelegenheid aanbiedt om er gebruik van te maken. De heer Calp zal, als oude en goede kennis, velen zeker ook weer wel kom zijn. Ook hij belooft iets goeds. Onder de kleine tenten wijzen we nog naar die, waarin de twee gedresseerde hondjes, Lelie en Norma blijken geven van hunne leerzaam heid. Wij doen dit te eerder, omdat we reeds in de gelegenheid waren de schranderheid dier kleine viervoeters te bewonderen. Optellen af trekken, vermenigvuldigen, kaart en domino spe- len, zijn de kunstverrichtingen dezer diertjes waarin we hunne intelligentie en het taai geduld van den meester tevens moeten bewonderen, die hun zoo aardig wist te dresseeren. Nog merken we ophet Museé Mécanique van den heer IGnocchi en een paar andere tenten, die zeker wel wêer alle hunne begunstigers zul len vinden. Van beoordeelingen over een en ander moeten we ons voorloopig onthouden om de reeds genoem de reden. A an de muziekgezelschappen ontmoeten we in de Concertzaalin het gezelschap onder leiding van den heer Clobus een oude kennisdie ech ter variaties in zijn repertoire heeft gebracht en door nieuwe nummers aan de zucht naar ver andering tracht te voldoen. in de buitensocieteit de Harmonie, worden mi litaire concerten gegeven door hel Oostenrijksche muziekcorps onder leiding van den kapelmeester Strachileen corps dat we voor een paar we ken reeds met veel genoegen in diezelfde buiten- gelegenheid hebben gehoord. Ons wordt iets meêgedeeld wat we inder daad de vermelding waardig keuren. Ziet hier Te. Koudum was, eenige dagen geleden, eene theevisite van dames, die de kinderschoentjes wel degelijk ontwasschen waren en slechts die der kindschheid konden aantrekken. De vier weduwen tochdie bij die gelegenheid bij elkander waren, repi esenteerden te zamen 337 levensjaren. De jongste was 80 jaren oud. Onze volkstaal zou zich aldus uitdrukken«niet m de wieg gestorven”! maar de statisticus zal zeggen: «eene groote bijzonderheid!”.. En dat s waar i wij in Stemmen voor Waarheid en Vrede De tijd is dunkt me gekomen om het «Dagblad” niet meer te lezen. Het is toch niets anders tegenwoordig dan een instrument in de handen dor Jezuitenwie het angstig naar de oegen zieten in wier gunst het zich, tot den bekenden prijs, verheugt. Het ont- vange der ultramontanen loonen het gansche volk toone, dal het om een »Dagblad”-artikel zich even weinig bekreunt als om een naamloos schotschrift.” ADVERTENTIËN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents, voor eiken regel daarenboven 7'/2 Cents. - Alle brieven en stukken, de uitgave o± redactie betreffende, worden franco ingewacht. AFKONDIGING. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van SNEEK doen te weten dat door den Raad dier Gemeentein zijne vergadering van den 11 Juli 1870 no. 12, is be sloten van de algemeene politie-verordening af- gekondigd den 8 Ociober 1856, te doen verval len: de tweede alinia van art. 230 «Bovendien zal de rechter bevelendal het- «geen in strijd met deze verordening gemaakt is, «binnen een door hem te bepalen tijd in over- «eenstemming daarmede gebracht zal moeten zijn, «enbij gebreke daarvan ten koste van den «nalatigevoor bewoning ongeschikt gemaakt «worden onverminderd de bevoegdheid bij art. «180 der Wet van 29 Juli 1851 {Staatsblad n°. »85) aan Burgemeester en Wethouders toegekend.” Zijnde deze wijziging aan de gedeputeerde sta ten van Friesland, volgens hun bericht van den 28 Juli 1870, N°. 40, in afschrift medegedeeld. En is hiervan afkondiging geschied waar het behoort den 10 Augustus 1870. Burgemeester en Wethouders Voornoemd, HAMERSTER DIJKSTRA. De Secretaris, II. FENNEMA. D U I T S G II L A N D. De duitsche bladen der laatste dagen bevatten weinig nieuwe en belangrijke berichten Ze zijn hoofdzakelijk gevuld met nadere bijzonderheden over de geleverde gevechtenopsomming van de op den vijand behaalde voordeelenhet aantal gemaakte krijgsgevangenen veroverde kanonnen bagage enz., en opgaven van de grootte der verschillende legercorpsen, die iu den strijd van weerskanten tegenover elkaar stonden. Le cij fers door de strijdende partijen van weerszijden opgegevenloopen evenwel zoo enorm uiteen dat men er nog weinig hoogte van kan krijgen hoe groot de corpsen warendie tegen elkaar vuur zÜn geweest. Zooveel blijkt evenwel vrij zekerdat de duitsche troepen sterker wa len dan de franschedie, zoo ’t schijnt eene goede onderlinge vereeniging missende, door de overmacht zijn verpletterd geworden. Nieuwe gevechten van beteekenis zijn later niet geleverd en de vooronderstelling, dat ook de duitsche troepen wel zulke ontzettende verliezen zullen geleden hebben, dat ook noodig zouden hebbenom Eene stoomboot kwam na de eerste overwin ning der Pruisen met groen versierd te Nijme gen aan. De overheid liet de decoraliën wegnemen. Dinsdag heeft te Rotterdam een verschrikkelij ke brand gewoed. P ten loodsstaande in de Houtlaan spoedig naar de colossale pakhuizen, nog palmolie geborgen was, over, De pakhuizen aan de JZalmhaven, genaamd de Krimwaarin twee ladingen thee gem. Bristow en Diamond, bestaande uit 13,000 k.en 10,000 balen onverkochte Maatschappijkoffij waren ge borgen zijn een prooi der vlammen geworden. Het Noorden verneemtdat de hoeveelheid verbrande koflïj aanzienlijk grooter is. Men spreekt van 80 000 balen. Ook moet een groote hoeveel heid suiker een prooi der vlammen zijn geworden. Volgens een ander telegram wordt de schade door sommigen op twee millioen geschat. Ongelukkigerwijze heeft men er nog persoon lijke ongelukken bij te betreuren. Bij het instor ten nl. van een der buitenmuren kwam deze in aanraking met een dakwaarop eenige brand spuitgasten zaten. Vijf hunner werden gekwetst, waaronder een ernstig, die zich echter buiten gevaar bevindt. De schade der verbrande goederenmeeren- deels toebehoorende aan de heeren van Hoboken en de handelmaatschappij, komt, naar men zegt, hoofdzakelijk voor rekening van de verzekerings maatschappijen te Rotterdam te Amsterdam en te Tiel. Omtrent de oorzaak van deze ramp is nog niets met zekerheid bekend. De politie stelt ech ter een ijverig onderzoek in. Zij heeft de broeders Struijkin wier loods de brand aanvang nam onder toezicht gesteld. De Noordstar leest aan Mr. J. Heemskerk Az. en diens medeplichtige commissarissen directeurs Van liet Dagblad, de les over de onwaardige en gewelenlooze houding vamdat bladin de tegenwoor dige omstandighedenwaardoor Nederland in derdaad in gevaar zou kunnen rakenomdat het Dagblad vrij wal in het buitenland gelezen wordt en aan Pruisen gemakkelijk aanleiding kon ge ven om Nederland aansprakelijk le stellen voor ’t geen in dat blad wordt gezegd. Intusschen merken wij opdat graaf v. Bis marck zeer wel op de hoogte is van het allooi van hendie het Dagblad schrijven of door huurlingen laten schrijveneven goed als hij zal wetendat uit ’s Gravenhage fransche agenten geld geven voor het schrijven van dergelijke ar tikelen, als het blad van de veepest bedwingen de en ^vrede van Europa reddende combinatie dag in dag uit opdischt. Dat de walging wekkende taal van het vui le orgaan zelfs de verontwaardiging gaande maakt van de partij verwante Noordstaris be wijs genoeg voor het infame van inhoud en vorm. De namen noemende van Heemskerk Az.,- van Herwerden,- van Ztrylen,- Lion,- Nierstrasz,- Schiiiimelpennink in verband met het Dagblad l I SNEEK •l

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1870 | | pagina 1