NIEUWS- EN ADVERTENTIE-BIAD VOOR DE GEMEENTE EN HET ARRONDISSEMENT SNEER BINNENLAND. No. 65. V IJ F-E N-T W I N" T I G 8 T E 1 8 '7 O WOENSDAG Gr A. N G. 17 AUGUSTUS. Haye ■Ml o o VIE KER COURANT gewaarborgd is, Een gelijkluidende verklaring te tellen I zeventig heeft Rusland afgelegd. i van dat onderwijs. I uvuainai zicKunvei piee^siersook aames«P.onfi -i 4 ie zich aangeboden hebben en waaronder men I v Ureest «U TZ <?eg,eve? <at -^e leer tevrouw Merkus noemt vergezellen den stoet g’ent]eman js P ec 1 vaderlander en een waar ie uit 34 personen zal bestaan en van zooveel no v r>..A r. i u oorraad voorzien is, dat hij een halven sooor- Rott'Ct’ beveelt zlJne vcrk‘^mg dan Manteufel 61, v. den oorloghij A ■lil 5 8 Blijkens dedeeling (voor een Bel- 5 >r 6 1 9 7 a •t tt a n o e ir t- lo •t id 3 3 het Engelsch week- dichtstukjewaar- het Groothertogdom tot - -i van 11 l en Pruisen geantwoord Luxemburg voldoende ook met warmte aan. De minister van justitie heeft door middel der Staats-Courant in herinnering gebracht dat vol gens de wet de staat van Nederlander wordt ver loren door buiten toestemming des Konings zich in vreemde krijgsdienst te begeven. Belanghebbenden worden tevens verwittigd dat, wegens den tegenwoordige politieleen toe stand verzoeken om de bedoelde toestemming te verkrijgenvoor ’s hands builen beschikking moe ten blijven. .i^sg^L,^^^aaBKuwmm;i!iiiHmittiiMUHKUMHUuiuiuiiiiu^nug!u -w, an kan terecht beweren, dat al de verantwoordelijkheid De Luxemburger Ztg. deelt als officieel mede, dat, op het verzoek van 1 een nieuwe ratificatie .van het tractaat Mei 1870, door Engeland isdat de neutraliteit van De Goesche gemeenteraad heeft een nieuwe commissie van toezicht op het middelbaar onder wijs benoemd, bestaande uit tegenstanders Uit Drenthe meldt men aan ’t Utrechtsch Dagbl. het, sprookje, dat door de welvarende landlieden, in t beste deel dier provincie in menigte aan getroffen gezamenlijk voor verscheidene tonnen gouds aan effecten zijn aangekochtop hoop van een gelukkige speculatie in deze troebele dagen. Men 'eest in ’t Noorden: »In de «brieven van Roorda”, in de Locomo tief voorkomende, leest men dat de heer Fran sen van de Putte het aanbodom tot Gouver- neur-Generaal van Ned -Ind. te worden benoemd, zou hebben afgewezen, en dat de heer Geertse- ma spoedig zou benoemd worden. Dit nieuws vereischt bevestiging. Wij betwijfelen toch de juistheid van eene mededeeling, die wij gaarne bewaarheid zagen.” Onze gezant te Londenbaron Geversis als zoodanig teruggeroepen. Zijne functiën worden tijdelijk waargenomen door baron Gericke van Herwijnen, onze gezant te Brussel, die zich reeds te Londen bevindt. De Staats-Courant deelt daaromtrent mede, dat de baron Gevers, op zijn verzoek, is terug geroepen van zijne betrekking als gezant te Lon den onder dankbetuiging voor de aan den lande bewezen diensten; alsmede, dat overgeplaalst zijnde baron Gericke van Herwijnen, onze ge zant te Brusselnaar Londenen de heer Ro- chussenminister-resident te Stockholmnaar Brusselals buitengewoon gezant en gevolmach tigd minister. De opbrengsten van het kanaal van Suez zijn geweest in Nov. en Dec. 1869 152,124 in Jan. 1870 123,876Febr. 163,548, Maart 310,848 April 181,056, Mei 233,748 en in Juni 392,22o’ Bij de regeering is de telegrafische mededee ling ontvangendat de regeering van den Noord- Duitschen Bond voorwaardehjk bewilligt in den uilvoer van steenkolen naar Nederland ten be hoeve van de Nederlandsche spoorwegen en fa brieken. oorraad voorzien isdat hij een halven spoor- fein vullen kan. Het doel der reis is voorloopig de omstreek an Metz. Overigens stelt zich de expeditie niet ir beschikking van eenig souverein of eenig volk, 'aar van de lijdende menschheidwaar zij die al aantreffen. en hij heeft niet minder dan gevechten mede gemaakt. Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad ƒ1.65, buiten de Stad franco ƒ1.90. Zaterdag is van ’s Hage naar het krijgstooneel ertrokken eene eerste bezending van de daar estaande afdeeling van het Roode Kruis. De eeren doctoren jhr. Pompe van Meerdervoort 'umontier en Garstenbenevens de kolonel H. aron van Tuyll en de heer Merkus, staan aan at hoofd dezer menschlievendendie hulp en 1 orpleging, die lafenis en troost gaan aanbren- on, waar die het meest zal noodig zijn. Een twaalftal ziekenverpleegsters, ook dames SNEEK, 16 Augustus. Wij vernemen met veel genoegen, dat zich al hier eene commissie heeft gevormd met hel doel, om te voorzien in de behoeften der huisgezinnen, die door de oproeping van vroegere lichtingen tijdelijk hunne verzorgers missen. Met aandrang noodigen wij onze stadgenooten uit, die mensch- lievende pogingen te ondersteunen en de lijst die hun dezer dagen zal aangeboden worden’, niet ongelezen hunne huizen te laten voorbijgaan; want de deelneming moet algemeen zijn zal de’ commissie het voorgestelde doel kunnen bereiken. Mr. A. Bogaers de dichter van «Jochébed en Heemskerks tocht naar Gibraltar”, is in 75jari- gen ouderdom te Spa o vel leden. AD VERTEN 1IËR van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Gents, voor eiken regel daarenboven 7j/2 Gents. - Alle brieven en stukken, de uitgave ol redactie betreffende, worden franco ingewacht, Ook een Hollandsche familie heeft een offer an den oorlog gebracht. Baron van Heeckeren, van den senator (genaturaliseerd Fransch- >an), is bij den slag van Wörth gesneuveld. had met eenige andere jongelieden van den ersten stand uit Parijs, dienst genomen gedu bde den tijd van den oorlog, bij een reg. ja- ers te paard. land gezeteld van Europa een Maar Pruisen is dit niet. I sel en doel een militaire, van Pruisische ante cedenten annexatien inlijvingen en verove ringen doortrokken Staatkan alleen Frank rijks tegenwicht Europa tegen den overwegenden invloed van Pruisen waarborgen. Een zwak Frankrijk geeft een zwak Europa, en men ver- gete nietdatterwijl Napoleon eene voorbij gaande figuur in de geschiedenis is het Fran- sche volk eene blijvende macht is.” ederïandsch Fransche Schreven, en En kijk welk een s Maar in ’t donker i O Papa, verbrand nog heel veel stéden"? It/I o o v* r1z'. l» 4 l I- 1 1 voor dezen oorlog op hem rust, die oorlog maakte. Doch de ongerechtigheden der Napoleontische politiek wisschen de ongerechtigheden der Bis- marcksche politiek niet uit. Pruisen is in dezen i en verdedigt zich had Pruisen zijnen schandelij ken oorlog tegen Denemarken niet gevoerd en niet op de onrechtmatigste wijze zich van de Noord-Duitsche Bonds-Sfaten meester gemaakt dan zou thans voor Frankrijk geene enkele re den bestaan hebben om Pruisens overmoed en overmacht te fnuiken. Wij kunnen in deze kwes- i zeer wel Pruisens gelijk en Napoleons onge lijk erkennen maar wij hebben niet de minste ;en en - sterk Pruisen een Een krachtige wer- ey -- - ”'O- de gedeputeerde sta- zwak Frankrijk overstaat o_ r den helijk Duitsche staatin het hart van Duilsch- gezeteld zou voor de rust en den vrede groote waarborg kunnen wezen. --- „LL In oorsprong, begin- Maarschalk Bazainede mandie in de laatste dagen het onderwerp van zoovele gesprekken in Frankrijk is, trad in 1831 als vrijwilliger bij het 37e regement-van linie in dienst. In 1835 tot luitenant benoemdtrachtte hij in Spanje in het leger van koningin Christina carrière te maken. Gedurende vier jaren voerde hij in ’t noorden van Spanje een krijg van hinderlagen en verras singenom daarna weder in de Fransche gele deren terug te keeren. De Krim-oorlog schonk hemdie foen kolonel was den rang van divisie- generaalterwijl hij in Mexico den titel van maar schalk van Frankrijk verwierf. Maarschalk Bazai ne heeft het recht om hondevd-vijf dienstjaren Het jongste nommer van blad The Spectator bevat een dichtstukjewaar van het Vaderland de volgende vertaling geeft Louis heeft den vuurdoop ontvangen.” Telegram van den Keizer. «Hoe aardig, Papa, en hoe prettig! Hoe tuim’len die blauwjassen rond Kijk daai’ schiet men een turco zijn hoofd af Hoeaardig spuit ’t bloed uit die wond In den gemeenteraad van den Helder zijn op de vraag van een der leden door den voorzit ter de volgende inlichtingen gegeven omtrent de beklimming van het kruitschip; »De nasporingen zijn tot nog toe vruchteloos gebleven. Zoo aan den Helder als te Wieringen (men had de sloep die richting zien kiezen) wordt geen persoon vermist, op dat oogenblik was niet één Fransch schip in de haven aanwezig. Het gevaar was zoo groot niet als men vermoedde, want er was geen kruit op dat schip geborgen maar alleen projectielendiemet vuur in ver binding gebracht, zeker het allereerst den ver- metelen ondernemer zouden hebben gedood; men vermoedtdat de gewaande invallers verdwaalde matrozen van een of ander vaartuig zijn geweest of anders personendie belust waren op de ko peren huid van het vaartuig. De toegebrachte wonddenkt menis niet van ernstigen aard geweest en daardoor verborgen gehouden.” In stede van Leeuwarden is Groningen aange wezen als standplaats voor de auditie in de 4de militaire afdeeling voor de provinciën Friesland Groningen en Drenthe. eene bij de regeering ontvangen me- -„o van ’t Italiaansche gezantschap heeft de koninklijke commissie voor de internationale maritieme tentoonstelling te Napels bepaald dat die tentoonstelling zal worden geopend op 1 Dec. in plaats van op 1 Sept. a. s zooals oorspron kelijk was bepaald. A F K O N D I G I N G. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van SNEEK doen te weten dat dpor den Raad dier Gemeente in zijne vergadering van den 11 Juli 1870 no. 12, is be sloten van de algemeene polilie-verordening af- I oorlog onrechtmatig aangevallen gekondigd den 8 October 1856, te doen verval- rechtmatig, maar had Pruisen lende tweede alinia van art. 230 «Bovendien zal de rechter bevelendat het- «geen in strijd met deze verordening gemaakt is, «binnen een door hem ie bepalen tijd in over eenstemming daarmede gebracht zal moeten zijn, »en, bij gebreke daarvan, ten koste van den I ov( «nalatigevoor bewoning ongeschikt gemaakt j l'e «worden; onverminderd de bevoegdheid, bij art. ^'J1' «180 der Wet van 29 Juli 1851 (Staatsblad n°. reden de politiek van Pruisen te verheerlijki »85) aan Burgemeester en Wethouders toegekend.” wenschen dat tegen een sterk Pruisei Zijnde deze wijziging aan en van Friesland, volgens hun bericht van 18 Juli 1870, Nu. 40, in afschrift medegedeeld. En is hiervan afkondiging geschied waar hel Jehoort den 10 Augustus 1870. Burgemeester en Wethouders Voornoemd, I1AMERSTER DIJKSIRA. De Secretaris H. FENNEMA. De zoo plotseling uitgebarsten oorlog kost voor loopig volgens de aangenomen crediet-wetten aan Frankrijk ƒ283,000.000, Pruisen ƒ180,000.000 Engeland ƒ24,000.000, Beieren ƒ18,200 000 Wurtemberg ƒ5,900.000, Nederland (,c maand?) ƒ4,000.000 Hessen ƒ3,376.000, gie, pro memorie. Samen ƒ518,476.000. En nu is het misschien nog maar een begin van den aanvang Volgens de Arnhemsche Ct. worden in het --j en Pruisische artikelen Somwijlen gaat dit zoo verdat meent zich vergist te hebben en het blad üsiaat, ten einde te zien of men niet het }W'nal offtciël de la Hollande-Méridionale et 1 Rayedas Deutsche Handelsblatt of das ‘'eusische Vaterland (motto: y>Das ganze Preu- ‘n soil es sein heeft opgenomen. Dit hoorde niet zoo te zijn, zegt de Arnh. Ct., 1 dit behoorde vooral met zoo te wezen om- 't niets voor ons gemakkelijker is dan in de ft oorlog neutraal te blijven. Men kan volko- en recht lalen wedervaren aan Duitschlands 'achtig en mannelijk optreden tegen den ge- le®nschappelijken vijand. Men kan onvoorwaar- 'l'jk erkennen dat Napoleon dezen oorlog op E nietigste voorwendselen begonnen heeft. Men De N. Rolt. Ct. wenschtdat de kiezers van Alkmaar gebruik maken van het hoffelijk aanbod van jhr. v. Foreest, en hem, met terzijdestel ling van alle politieke twistentijdelijk verkiezen ter vervanging van generaal W. J. Knoop. Hoe i men ook moge denken over de staalkundige rich ting van den heer v. Foreestdit althans staat vast, dat de heer Knoop thans eene herbenoe ming moeilijk zou kunnen aannementerwijl schitterend vreugdevuur r zou ’t winnen in pracht Maar doe het toch liever bij nacht.” - »Ja kind, het heeft iefs van eenopera-scène- Maar hoor, vergeet nooit bij uw pret: Slechts om u wordt het stuk hier gegeven, Omdat ge mij waard zijt temet. Vroeger doopte men met heilig water, Zooals men een Christenkind doet; Maar gij zijt van ’t geslacht van de Caesars En die doopt men met vuur en met bloed. Gedoopt zijt ge nu als een Caesar Dit is t wat u bijblijven moet Een brandende stad was uw doopvont En het water was; tranen en bloed. De hoofdofficieren in de beide vijandelijke le gers zijn verre van jeugdig te heetendaar de jongste boven dezestig jaren oud is. Mac Mahon, CanrobertBazaine, Leboeuf, Rigault de Genouilly tellen 60 a 63Forey is 67RandonBaraguay d’ Hilliers en Vaillant zijn over de 75. Van Moltke is 70 jr. oud, Roon 67, prins Frederik 69.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1870 | | pagina 1