NIEUWS- EN ADVERTEM1E-BLAD VOOR DE BINNENLAND. BUITENLAND. GEMEENTE EN HET ARRONDISSEMENT SNEEK. No. 6 6. V IJ F-E N-T WIN TIGSTE JAARGANG. 1 8 7 0 ZATERDAG 20 AUGUSTUS. üüaSiSiümïiii as MH ver- aldus den brigadier wel volle gratie de gevolgen der een an- Indie zijn ge op van den heer G. W. Stam dingers); premie, een Prijs, Iwee fijn geslepen kristallen karaffen met zilver gemonteerdgewonnen door Jonge Frits De Fransche keizerin heeft eene inventaris der kroondiamanten doen opmaken daar zij zorgen 'vildat men haar nietals koningin Isabelle mettertijd beschuldigen kan er eenige van te heb ben meegenomen. Hel vaandel van het 74ste Fransche linie-re- gement is twee-en-twintig malen m andere han den overgegaan. Een-en-twintig mandie het achtervolgens droegen werden gedood. De twee- en twintigste heeft het uit de handen des vijands gered. Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad ƒ1.65, buiten de Stad franco ƒ1.90. De Noordstar wijdt een hoofdarlikel aan het Dagblad van HeemskerkLion en stelt het schandelijk gedrag van die lieden in hel licht, echter op bedaarden toon, protesfeerende tegen de meening, dat de lieden van het Dagblad de conservatieven bij uitnemendheid zouden ver tegenwoordigen. De Noordstar stelt voor het schandgeschrijf van het Dagblad de directie aan sprakelijk en is van meeningdat zij het vader land in gevaar brengt en niets dan kwaad tweedrachtverdeeldheid en onrust stookt. Partij wordt alzoo door de partij zelve aange vallen; wil men beter bewijs, dat de partij niet deugt Blijkens de beschrijvingsbrief voor de algemee ns jaarlijksche vergadering der Maatschappij tot nut van den Javaan, op 14 September a. s. te Arnhem te houden, komt onder de punten van behandeling ook voor het kiezen van een nieuw hoofdbestuur. In zijne vergadering van 12 Juli jl.heeft het hoofdbestuur besloten af te treden, en in het vierde jaarverslag de gronden uiteen gezet welke het tot dezen stap heeft bewogen. »Er was geene ernstige sympathie voor het doel der maatschappijnoch voor hare beginselen die door de oprichters naar vermogen gehand haafd werden hun geest was niet die der leden "waaruit voor de uitvoerende commissie de zes gewone leden van het hoofdbestuur de plichting voortvloeitom af te treden luidt het in genoemd verslag Na het opsommen van onderscheidene feiten strekkende tot staving van het beweerdeeindigt het verslag aldus »het is thans teitelijk bewezen, dat de groote meerderheid niet gezind is het doel der maat schappij te schragen met dien invloed en die ze delijke krachtwelke onmisbaar zijn om met eere de plaats te behouden die de uwe, naast an dere menschlievende vereenigingen in ons vader land, heeft ingenomen.” selen van natuur en arbeidde twee hoofdbron nen van ’s menschen bestaan en ontwikkeling vernielt en verwoest; omdat hij het uitvloeisel is van dwingelandij, heersch- en veroveringszucht maar niet de wil van hendie door hun arbeid de maatschappij in stand houden; omdat hij de millioenen verkregen door den arbeid, verspilt; elk redelijk en zedelijk wezen onteert, en omdat hij een. der middelen is in de hand van despoten, om hun dierlijk spel voort te zetten. AD VERTER TIEN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Gents, voor eiken regel daarenboven 7/2 Cents. - Alle brieven en stukken, de uitgave of redactie betreffende, worden franco ingewacht. Men zal zich herinnerendat in September van het vorig jaar zeker B. Rotgers door het Hof in Groningen tot 5 jaar tuchthuisstraf is ver oordeeld, wegens het aanranden van een Duitschen heer en dame in het Sterrenboschvan welke hij 3 zou hebben gevorderd als boete omdat zij zaten op eene der daar staande banken, en welke beide personen hij in vereeniging met nog een ander zou hebben mishandeld. Het publiek hield Rotgers voor onschuldig, maar het Hof oordeelde anders. Thans is geblekendat het publiek gelijk heeft gehad en is de onschuld van Rotgers aan het licht gebracht door den brigadier-majoor der Rijksveldwacht Groenendaal en Waterman. Rotgers heeft nu gekregen met wegneming van eerloosheid; maar wie vergoedt aan Rotgers de 15 maanden die hij deels preventief en deels in het tuchthuis heeft doorgebracht Het Hof, dat Rotgers bij vergissing of waar door dan ookmaar toch altijd onschuldig heeft veroordeeldzal het zeker niet doen. DUITSGHLAND. Dat het gevecht bij Metz veel moorddadiger en heviger is geweest dan men zich, afgaande op de op de eerste tijdingen misschien heeft voorgesteld blijkt uit eene nadere depêche uit Herny, door den konmg na zijn bezoek op het slagveld, aan de koningin te Berlijn gezonden; in welke de- peche o. a. gezegd wordt, dat het gevecht lanaS de geheele linie zeer bloedig was geweest* en dat de voorhoede ondersteund werd door de’13e en een gedeelte der 14e divisie als ook door een deel van het eerste armeecorpsdat er achter eenvolgens ve.rsche troepen in het gevecht waren gezonden, en dat ten slotte ook generaal Man teuffel met zijne reserve was komen aanrukken om de rechterflank van het eerste armeecorps' hetwelk door het Fransche corps van Ladmirault dreigde verslagen teworden, te redden. Volgens deze berichten had de voorhoede van s Komngs leger zondag namiddag meenen te bespeuren dat het vóór Metz gelegene Fransche corps, onder bescherming van het geschut der vestingafmarcheerde, en het toen onmiddelijk J zoo hevig aangetast, dat het met eenige afdeehngen van Frossard genoodzaakt .1 vijand, zeor de energie en den lust De vereeniging van bestuurders der verschil lende arbeiders-vereenigingen, onder de zinspreuk: )Help u zelven”, enz te Amsterdam protesteert in het weekblad de Werkman, uit loutere over tuiging, met een waarachtig menscheüjk gevoel, tegen den God- en rnenschentergenden verdel- gingsktrijgomdat hij de fondamenten der hu maniteit verzwakt en krachteloos maakt; omdat hij ue heiligste rechten en plichten der menschheid ring meenen we even' schendt en verbreektomdat hij de voortbreng- pet Gagleostro-thèatre SNEEK, 19 Augustus. De kermis is voorbij 1 Haar laatste onoogelij- ke overblijfselen worden voor een jaar weg geruimd om in een volgend als ze weer een jaar ouden maar niet een jaar schooner gewor den ismisschien weer te worden opgesla gen wat opgelaptwat opgetooid met meer klatergoud behangen en nog wat meer geblanket om de taankleurige huid zoo mogelijk nog ee nige levenskleur bij te zetten. Entre nous als- vorens ge heengaat: wat wordt dat hard minder met jeoudjeJe wordt hoe langer hoe leelij- ker en al ouder en ouder. Ziewe zijn bang voor annexation, maar waarachtigwe zouden U zonder veel leedwezen zien annexeerenniet met geweld door pruisische zündnadel’smaar door een veel sterkere machtdoor den tijdgeest, die U een plaatsje moest aanwijzen in de rommel kamer van ’t verleden. Daar zoudt ge niet mis plaatst zijn en vele Uwer vorige aanbidders zou den het R. 1. P. gaarne op Uw grafsteen wil len schrijven. Als we over de laatste dagen onzer kermis nog even eene kleine revue houden en ze vergelijken met de eersten dan was erjaeenige drukte en beweging meer te bespeuren dan in ’t begin, maar de rechte feestelijke stemming scheen bij het volk te ontbreken. Wat te verklaren is! Wij geloven dan ook niet dat de recette van de trek vogels die hier jaarlijks hunne tabernakelen ko men opbouwen, groot geweest is. Heel veel schoons en nieuws hebben we dan ook niet aan getroffenen de vraag: of de kermisvermake lijkheden en de kermisvertooningen wel bijzonder geschikt zijn om de zeden en de kunstzin van ons volk te verzachlen en te veredelen, zou al wéér niet gunstig beantwoord kunnen worden, indien ’tnog noodig was hierover en détails te treden. We zullen dat evenwel niet doen, even min als we afzonderlijk zullen stilstaan en meer in alle bijzonderheden vermelden wat er zooal te zien en te hooren was. Eene enkele uitzonde ring jneenen we evenwel te moeten maken met van den heer Basch. De haald door de Baars te Sneek. Vijfde klasse: Booten (beneden 4,80 m.) Prijs een massief zilveren vischmesgewonnen door Jonge Pieter, van den heer R. Vrolijk te Sneek (5 mededingers); premie, een Nederlandsche vlag behaald door twee Gebroedersvan den heer A Prins te Sneek. Na afloop van den wedstrijd heeft de directie den uitslag daarvan meegedeeld aan den be schermheer der vereeniging Z. K. H. Prins Hen drik. Daarop is per telegraaf van Z. K. H. een antwoord ontvangen, waarin hij zijne sympa thie betuigt voor onze vereeniging. Gisteren zijn hier aangekomen de verwach te achterlaad-geweren waarmêe de schutters in deze gemeente zullen worden gewapend. Curiositeit.-— Als zoodanig kunnen we meedee- len dat, in navolging van den grijzen franschen generaal C/iangarnierzich heden morden de oudgediende A. K. 83 jaren oud bij het gemeen tebestuur heeft aangegeven om als vrijwilliger in het nederlandsche leger dienst te nemen. Als dit met het dorre hout geschiedt, wat moet dan met het groene geschieden f Gaasterland 18 Augs. Heden werd de Wildemarkt gehouden, waar het morgen hard draverij is. De paardenmarkt is slecht bezocht en neemt van jaar tot jaar af. f Balk, 17 Aug. In plaats van den overle den gemeente-opzichter van Gaasterland Duijf, is m de heden gehouden raadsvergadering voor de zelfde functie benoemd Dijkstra, van Slooten. Meppel 18 Aug. In de raadsvergadering van gister-avondis ingekomen een afwijzende beschikking van gedep. staten van Drentheop het gedaan verzoek om van gemeentewege een waterkeering in het Mallegat te plaatsen tot het bekomen van docrstroomend water in onze grach ten. De weigering is gegrond op de beweerde belemmering van een geregelden waterafvoer voor de ingelanden aan de rivier de Aa gele gen. Is besloten dit stuk ter inzage der leden te legpen ten einde in de e. k. raadsvergade- ring dienaangaande een definitief besluit te nemen. voorstellingen daar gegeven zoowel in de goo chelkunst als in de optiek en de zoogenaamde geesten-verschijningen hebben Zeer veel bijval ge vonden bij bet publiek, een bijval, die de kun stenaar vooral niet het minst te danken had aan de nette en delicate wijze waarop hij werkzaam was. Wij wenschen hem ook elders de sympa thie van het kunstminnend publiek toe. vielseitiges Verlangen”, zou een duitsche directeur van een duitsch! gezelschap zeggen, als hij een Witz annonceerdes>auf vielseitiges Verlangen,” zullen we niet spreken over de vreemde houding door dienzelfden directeur aan genomen om, te pas of te onpas, gewild of niet gewildzoo nu en dan zijn Neder- landsch publiek, dat in Nederlandsche munt betaalt, y>das Deutsche Vaterland” op te drin gen. Alleen ditwe hebben niets tegen zijn zoogenaamde vaderlandsliefde, maar o. i. deed hij beter die in »der Hei ma th” lucht te ge ven Voor Hollandsche ooren heeft »das Va- terland musz gr'ószer sein” tegenwoordig niet zooveel aantrekkelijks. In elk geval stellen wij het »Liberté liberté chérie” hooger dan het annexafie-lied. Wij houden hier van vrijheid zelfs tegenover duitsche huur lingen. Dat een duitsche muziek-direcfeur dat niet begrijpt, kunnen we verklaren, maar niet toejuichen. Het »Elk wat Wils” schijnt niet in zijn vocabulaire te staan. Hij denke wat meer aan zijne eigen woordendie hij Woensdag nacht jl. voor een deel van zijn auditorium over had DseVn sie doch rullig da!, zoo dikwijls hem de lust bekruipt zijn Vaterland te bezingen in gemêleerd auditorium welks sympafhiën of tipathiën hij .niet kent. Hém wenschen we dus beterschap toe De zoogenaamde beste dag van de kermis, de van ouds beroemde dag der Sneeker Hard- zeilpartijis door ’t heerlijkste weder en door een flinke koelte begunstigd geworden, ’t Was een lekkere, prettige dag! De wedstrijd was prachtig en de feestelijkheid werd opgeluisterd door de muziek van bet stedelijk muziekcorps uit Leeuwarden onder directie van den heer P. Wedemeyer. Zooals gewoonlijk was het getal toeschouwers, op schepen en stoombooten ver spreid, groot. Alles liep in de beste orde af en ’s avonds werden onder gepaste toespraken en vele hartelijke feestdronken de prijzen en pre- miën aan de respectieve winnaars uitgereikt. De uitslag van den zeilwedstrijd was als volgt Eerste klasse; Vracht- en beurtschepen (zon der uitsluiting). Prijs, een zilveren tabakspot met dito komfoor gewonnen door Tjalling Uiddes van den heer H. v. d. Zee te Grouw (8 mede dingers); premie, twee fijn geslepen kristallen karaffen met 12 dito glazen, behaald door Koop handel, van den heer H. K. v. d. Veen te Grouw. Tweede klasse: Boeiers en jachten (7,50 m. en daarbovenmet vast overdek). Prijseen ex tra fraaie marinekijkergewonnen door de Bever van den heer N. J Wouda te Sneek. (3 mede dingers) premie een Nederlandsche vlagbe haald door den Heer G. H. ter Horst J.z. te Sneek. Derde klasseJachten en booten (van 5,40 tot 7,50 m.). Prijseen kristallen fruitschaal met soliede zilveren voet, gewonnen door Mercurius van den heer A. Houtsma te Leeuwarden (2 me dedingers); premie, een Nederlandsche vlag, be haald door van den heer P. de Boer te Langweer. Vierde klasse: Booten (van 4.80 tot 540 m.), in de^chTerhöede van den heer L de Vr.es te Grouw (3 mede- De Koning roemt zeor d. en aen Just Nederlandsche vlag, be- waarmede, volgens het zeggen der generaals” dé Aan de Tweede Kamer is van Regeeringswege toegezonden de begroeting voor het bestuur van Neêrlandsch Indiedienst 1871, De middelen in Nederland en raamd op ƒ119,692,074 de uitgaven ƒ109,305 392. Alzoo een batig slot van De minister stelt voor daarvan 10 rnilliöen te de Rijks uitgaven. jl bestemmen tot het dekken van ƒ10,386,682. SNEEKER COUR AVE i..«. aiuvciuigeu van rrossara gem „o -t--2 --- x was geweest front te maken tegen den

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1870 | | pagina 1